Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 33 от 20.12.2012 г. Решение № 487

Решение № 487

Препис-извлечение от Протокол № 33

от заседание на Общински съвет,

проведено на 20.12.2012 година

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол

 

РЕШЕНИЕ № 487

 

На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във вр. с чл.4, ал.4 от ЗПСК и чл.10,т.1 от Правилника за дейността на ОбАП , Великотърновски общински съвет:

Изменя и допълва Методика за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново., както следва :

1. В чл.2,ал.2 след решение № 843/18.03.2010 г. се поставя запетая и се допълват :   № 38/22.12.2011 г., № 69/28.12.2011 г. и № 250/17.05.2012 г.

2. Отменя т.10 на чл. 3 и създава нова т.10 със следното съдържание

10. представянето на: удостоверение за актуално правно състояние, издадено от съответно компетентния орган за български юридически лица, които не са вписани в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на РБългария; удостоверение за актуално правно състояние, издадено от съответно компетентния орган за чуждестранни юридически лица, заедно с удостоверен от преводач на същото превод на български език; решение на съответно компетентния орган на юридическото лице за участието му в процедурата по приватизация на съответния обект и за закупуване на обекта, предмет на конкретната приватизационна процедура; плащането на договорената цена / начална вноска/ и стойността на дължимия съгласно чл. 45, ал. 7, във вр. с чл. 25, ал. 2 от ЗДДС данък върху добавената стойност, са условие за подписване на договора.

3. Отменя ал.5 на чл.7 и създава нова ал.5 със следното съдържание:

(5) Членовете на тръжни и конкурсни комисии получават за дейността си възнаграждение, чийто размер се определя със заповедта на кмета на общината по ал. 2 и в размер, съгласно § 1, ал. 4 от ПЗР на Правилника за дейността на ОбАП .

4 В чл. 8 :

- в ал. 1 след думите „името на участника” се поставя запетая и се добавя следния текст : „ .. а за едноличните търговци и юридическите лица – фирменото наименование и единния идентификационен код (ЕИК) или ЕИК по БУЛСТАТ, ….”

- отменя ал.4 и създава нова ал.4 със следното съдържание:

(4) Лицата, подали предложения и лицата, които представляват участници, подали предложения, се явяват на търга и се легитимират пред тръжната комисия чрез представяне на документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно - в случаите на упълномощаване .

5.Отменя т. 1 от ал.2 на чл.29 и създава нова т. 1 със следното съдържание :

1. удостоверение за актуално правно състояние, издадено от съответно компетентния орган за български юридически лица, които не са вписани в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на РБългария или удостоверение за актуално правно състояние, издадено от съответно компетентния орган за чуждестранни юридически лица, заедно с удостоверен от преводач на същото превод на български език;

7. Отменя приложения - Образец № 1 и Образец № 2 , приложение № 5 и приложение № 6 към Методиката и утвърждава нови Приложение - Образец № 1, Приложение - Образец № 2 , приложение № 5 и приложение № 6 , които са неразделна част от Методиката ,приета с решение № 1333/26.05.2011 година   на ВТОбС .

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ