Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 33 от 20.12.2012 г. Решение № 488

Решение № 488

Препис-извлечение от Протокол № 33

от заседание на Общински съвет,

проведено на 20.12.2012 година

 

ОТНОСНО: Предоставяне на безлихвен заем от фонд „Разходи за приватизация и следприватизационен контрол” към Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 488

 

На основание чл.21,ал.1,т.10 от ЗМСМА , чл. 10,т.8 от Правилника за дейността на ОбАП и чл. 13,ал.3 от Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията в Oбщина Велико Търново , Великотърновски общински съвет:

  1. Дава съгласие да бъде отпуснат безлихвен заем в размер на 18 000 (осемнадесет хиляди) лева от фонд „Разходи за приватизация и следприватизационен контрол” към Община Велико Търново, за закупуване на библиотечен софтуер и услуги за нуждите на РНБ “П.Р.Славейков”, при следните условия :

 - срок за връщане на заема – 18 (осемнадесет) месеца ,считано от датата на предоставяне на заема, на равни месечни погасителни вноски, всяка в размер на 1000 (хиляда ) лева ;

  - в договора да се включи клауза за заплащане на неустойка при забава на плащане на погасителната вноска, в размер на ОЛП плюс 10 пункта върху неиздължената част.

           

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ