Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 33 от 20.12.2012 г. Решение № 489

Решение № 489

Препис-извлечение от Протокол № 33

от заседание на Общински съвет,

проведено на 20.12.2012 година

 

ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.11.2012 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2012 година.

 

РЕШЕНИЕ № 489

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски общински съвет реши:

Утвърждава Промените по приходната и разходната част на бюджета към 30.11.2012 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2012 година /Приложение №1/, както следва:

 

І. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

І. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

2. Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІVтр.

Приходи и доходи от собственост

2400

13 969

13 969

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

13 765

13 765

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

13 765

13 765

- прих.от наеми на земя

2406

200

200

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

200

200

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

2408

4

4

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

4

4

Общински такси

2700

2 116

2 116

За ползване на общежития и други по образованието

2708

2 116

2 116

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

2 116

2 116

Други неданъчни приходи

3600

2 519

2 519

- Получ. застр. обезщетения, в т.ч.:

3611

120

120

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

120

120

- Други неданъчни приходи

3619

2 399

2 399

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

2 399

2 399

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-3 726

-3 726

- Внесен ДДС

3701

-3 726

-3 726

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3701

-1 038

-1 038

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3702

-2 688

-2 688

Помощи за дарения и др.суми

4500

734

734

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

734

734

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

734

734

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

15 612

15 612

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

15 612

15 612

ІІ.ВЗАИМООТНОШ.С ЦБ

§§

Всичко:

ІV тр.

Получ.трансф.от/за РБ /+/

3100

58 383

58 383

получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+)

3113

58 383

58 383

ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ:

 

 

58 383

58 383

ІІІ. ТРАСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ. И

ИЗВЪНБЮДЖ. С/КИ

Трансфери м/у бюдж.сметки

6100

103 655

103 655

получени трансфери /+/

6101

103 655

103 655

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6101

19 655

19 655

-Дирекция "Култура и туризъм"

6101

84 000

84 000

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

 

 

 

103 655

103 655

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

177 650

177 650

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

2. Неданъчни приходи

§§

Всичко:

ІVтр.

Приходи и доходи от собственост

2400

120

120

- прих.от прод.на у-ги, стоки и продукция, в т.ч.:

2404

11

11

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

2404

11

11

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

2405

11

11

-Дирекция "Култура и туризъм"

2405

11

11

- прих.от лихви по тек.банкови сметки

2408

98

98

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

2408

98

98

Други неданъчни приходи

3600

-94

-94

- реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)

3601

-94

-94

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-94

-94

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

3700

-21

-21

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

3702

-21

-21

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

3702

-10

-10

-Дирекция "Култура и туризъм"

3702

-11

-11

Помощи за дарения и др.суми

4500

2 644

2 644

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

4501

2 644

2 644

-Дирекция "Култура и туризъм"

2 644

2 644

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

 

 

2 649

2 649

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

 

2 649

2 649

ІІ.ВЗАИМООТНОШ.С ЦБ

§§

Всичко:

ІV тр.

Получ.трансф.от/за РБ /+/

3100

-58 383

-58 383

получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+)

3113

-58 383

-58 383

ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ:

 

 

-58 383

-58 383

ІІІ. ТРАСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ. И

ИЗВЪНБЮДЖ. С/КИ

§§

Всичко:

ІVтр.

Трансфери м/у бюдж.сметки

6100

31 293

31 293

получени трансфери /+/

6101

31 293

31 293

- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

6101

31 293

31 293

Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма

6400

1 975

1 975

получени трансфери /+/

6401

1 975

1 975

- Дирекция "Образование"

6401

1 975

1 975

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

 

 

 

33 268

33 268

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ

Придобиване на дялове ,акции и съучастия (нето)

7000

-17 630

-17 630

- разходи за придобив. на дялове , акции и увелич.на капитала и капит.резерви(-)

7001

-17 630

-17 630

ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ:

-17 630

-17 630

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

-40 096

-40 096

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

 

 

 

137 554

137 554

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

1. Функция 2 Отбрана и сигурност

0 лв

Група 2. Полиция, вътрешен ред и сигурност

0 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-47 лв

Кметство Ресен

47 лв

2. Функция 3 Образование

93 650 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

58 383 лв

Дирекция "Образование и наука"

35 267 лв

3. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

0 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

            подпомагане и заетостта

0 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-78 783 лв

Център за социални услуги

78 783 лв

4. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

84 000 лв

Група 3 Култура

84 000 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и туризъм"

84 000 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

177 650 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1. Функция 3 Образование

51 755 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Образование и наука"

45 695 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

6 060 лв

2. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

18 155 лв

Група 3 Култура

18 155 лв

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и туризъм"

18 155 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

 

 

69 910 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби

2 883 лв

- в т.ч.:

Община Велико Търново

-500 лв

Кметство Ресен

3 383 лв

2. Функция 3 Образование

-82 400 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-71 082 лв

Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"

-11 318 лв

3. Функция 4 Здравеопазване

-80 000 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-80 000 лв

4. Функция 6Жилищно строителство, БКС и опазване

   на околната среда

7 432 лв

Група 1 Жилищно строителство и БКС

8 197 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-100 лв

Група кметства Килифарево

275 лв

Кметство Ресен

8 022 лв

Група 2 Опазване на околната среда

-765 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-9 170 лв

Група кметства Килифарево

-275 лв

Кметство Ресен

8 680 лв

5. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

34 401 лв

Група 2 Физическа култура и спорт

-56 196 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-58 016 лв

Дирекция "Образование и наука"

1 266 лв

Кметство Ресен

554 лв

Група 3 Култура

90 597 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

20 597 лв

Дирекция "Култура и туризъм"

70 000 лв

6. Функция 8 Икономически дейности и услуги

88 180 лв

Група 3 Транспорт и съобщения

390 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

390 лв

Група 6 Други дейности по икономиката

87 790 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

87 790 лв

7. Функция 9 Разходи некласифицирани в други функции

-80 502 лв

- в т. ч.:

Община Велико Търново

-80 502 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

-110 006 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И

 

 

 

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

 

 

-40 096 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

 

 

 

 

137 554 лв

 

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2012 година, съгласно Приложение 1 към настоящото решение;

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (489_prilojenie_1.pdf)489_prilojenie_1.pdf[Приложение № 1]191 Kb