Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 33 от 20.12.2012 г. Решение № 490

Решение № 490

Препис-извлечение от Протокол № 33

от заседание на Общински съвет,

проведено на 20.12.2012 година

 

ОТНОСНО: Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по ОП „Регионално развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие”, Операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”

 

РЕШЕНИЕ № 490

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

1. Дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013, „Устойчиво интегрирано градско развитие”, Операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, като следва да осигури собствен принос не по-малък от 5% от стойността на проекта.

Основните обекти на интервенция са

1.Реконструкция на паркоустрояване и благоустрояване на парк Света гора

2.Изграждане на парк и детска площадка в кв. Чолаковци./кв.7 УПИ II,V,кв.14УПИ I/.

2. Допълнителните обекти на интервенция, са както следва:

1.Изграждане на парк и детска площадка в кв.Зона В.

2.Изграждане на Спортна площадка в кв.Чолаковци.

3.парк”Никола Габровски” – реконструкция на детска и спортна площадка, изграждане ограда и поливна система, ремонт на съществуваща тоалетна с външно ВиК.

4.парк”Бузлуджа” – реконструкция на алейна мрежа и изграждане на поливна система.

5.Благоустрояване на парково пространство на ДКС ”Васил Левски.”

6.Благоустрояване на междублоково пространство в кв. Бузлуджа.кв.353 - I,кв.636I,кв.637V,VI,VII.

7.Изграждане на баскетболно игрище и площадка за скейтборд на ул.Илия Янулов”.

8.Довършване на тротоарна настилка около парк Майка България

9.парк”Марно поле” – реконструкция на детска площадка и алейна мрежа. Изграждане на ограда и поливна система.

10.парк”Руски” – изграждане на улично осветление, поливна система и ограда.

11.парк”Акация” – изграждане на поливна система.

12.Довършителни дейности по благоустрояване на кв.231/изграждане на ограда на съществуваща спортна площадка/.

3. Предназначението на обекта на интервенция по проекта няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта и че елементите на подземната техническа инфраструктура са напълно изградени и/или реконструирани към момента на кандидатстване.

4. Дава съгласие Община Велико Търново да поеме ангажимент за осигуряване на средства за покриване на всички разходи, недопустими за финансиране от безвъзмедна финансова помощ, но необходими за изпълнението на обектите.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ