Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 33 от 20.12.2012 г. Решение № 492

Решение № 492

Препис-извлечение от Протокол № 33

от заседание на Общински съвет,

проведено на 20.12.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Решение за съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за лица с лека степен на умствена изостаналост в град Велико Търново” по проект „Красива България”- 2013 г. , мярка 02-01 „Социални услуги от резидентен тип”

 

РЕШЕНИЕ № 492

 

На основание чл.21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, във връзка с чл.18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал. 1, чл. 36, ал. 2, т. 7 и чл.36в, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка с изготвен проект по проект „Красива България” – 2013 г., мярка 02-01 „Социални услуги от резидентен тип” и в изпълнение цел 2 „Развитие на алтернативна резидентна грижа от семеен тип за хора с увреждания, настанени в специализирана институция” и мярка 2.2.1. „Продължаване изграждането на алтернативни социални услуги от резидентен тип за настаняване на хора с увреждания, които имат нужда от резидентна грижа в среда, близка до семейната”, от приетата с Решение на Великотърновски общински съвет Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2011 – 2015 г. и на подцел 2.4. „Разкриване на нови дейности и услуги, предоставяни в общността за хора с увреждания, съобразно идентифицираните потребности на лицата от целевата група” от приетата с Решение на Великотърновски общински съвет Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2012 – 2015 г., Великотърновски общински съвет:

1 .Дава съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за лица с лека степен на умствена изостаналост в град Велико Търново” по проект „Красива България” , мярка 02-01 „Социални услуги от резидентен тип” .

2. Предоставя за нуждите на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип” западно крило от сграда, частна общинска собственост, актувана с АОС № 865/27.03.2001 година, находяща се на ул. „Никола Габровски” № 49.

3. Дава съгласие за залагане на средства в размер на000 лв. с ДДС в общинския бюджет за 2013 година, за извършване на строително - ремонтни работи по адаптиране на сградата за нуждите на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип”. Средствата представляват 20% съфинансираща вноска от кандидата от общата стойност на проекта, в размер на 200 000 лв. с ДДС.

4. Дава съгласие за разкриване на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип” в град Велико Търново, ул. „ Никола Габровски” № 49 за лица с лека степен на умствена изостаналост от 18 до 35 години, считано от 01.01.2014 г. , с капацитет – 10 /десет/ потребители.

5. Финансирането на социалната услуга „Център за настаняване от семеен   тип” да се осъществява по единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез общинския бюджет, които се определят ежегодно с Решение на Министерски съвет.

6. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за разкриване на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип” за лица с лека степен на умствена изостаналост в град Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 49, считано от 01.01.2014 г., с капацитет –10 потребители, пред Регионална дирекция за социално подпомагане град Велико Търново за изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл. 36в, ал. 3, т. 1 и т. 2. от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ