Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 33 от 20.12.2012 г. Решение № 493

Решение № 493

Препис-извлечение от Протокол № 33

от заседание на Общински съвет,

проведено на 20.12.2012 година

 

ОТНОСНО: Изпълнение на Решение № 327/25.04.2012 г. на Министерски съвет и Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване на бедствия и пожари, приета с ПМС № 123/25.06.2012 г. (ДВ бр.50/03.07.2012 г.) и уведомително писмо на РС „ПБЗН” до Община Велико Търново № 552/16.Х.2012 г. – за сформиране на доброволно формирование при Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 493

 

На основание Решение № 327/25.04.2012 г. на Министерски съвет и чл.8 ал.2 от Закона за общинските бюджети, Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, приета с ПМС № 123/26.02.2012 г. – ДВ бр.50/03.07.2012 г., Великотърновски общински съвет реши:

 

 І.Да се сформира при Община Велико Търново доброволно формирование с 45 доброволци, разпределени както следва:

            1.Доброволно формирование Велико Търново – 13 доброволци

            2.Доброволно формирование Килифарево – 8 доброволци

            3.Доброволно формирование Ресен – 8 доброволци

            4.Доброволно формирование Пчелище – 8 доброволци

            5.Доброволно формирование Шемшево – 8 доброволци

 ІІ.Средствата, свързани за дейността на доброволните формирования, като: такса за издаване на медицинско удостоверение, че лицето е клинично здрав, свидетелство за съдимост, справка от Психодиспансер, че лицето не се води на отчет – да бъдат осигурени от дейност „Отбрана и сигурност” при Община Велико Търново.

 ІІІ.Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши промяна по бюджета на Общината, след писменото уведомление от Министерство на финансите за увеличаване на бюджетните взаимоотношения с Централния бюджет по съответните дейности и параграфи.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ