Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 33 от 20.12.2012 г. Решение № 495

Решение № 495

Препис-извлечение от Протокол № 33

от заседание на Общински съвет,

проведено на 20.12.2012 година

 

ОТНОСНО: Свикано извънредно Общо събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб ЕТЪР-1924” АД гр.Велико Търново на 28.12.2012г.

 

РЕШЕНИЕ № 495

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.221, т.4, т.10 и т.11 от Търговския закон, чл.2, чл.12, ал.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново в Общото събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб ЕТЪР-1924” АД гр.Велико Търново и го упълномощава да гласува на извънредно Общо събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб ЕТЪР-1924” АД гр.Велико Търново на 28.12.2012г. съобразно дневния ред, както следва:

По т.1 от дневния ред - да се гласува „въздържал се”;

По т.2 от дневния ред - да се гласува „против”;

По т.3 от дневния ред - да се гласува „въздържал се”;

2. Възлага на представителя на Община Велико Търново в Общото събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб ЕТЪР-1924” АД гр. Велико Търново да подготви и внесе доклад-информация за взетите решения по всички точки от дневния ред на Общо събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб ЕТЪР-1924” АД гр. Велико Търново проведено на 28.12.2012г. на следващия ден след провеждането.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ