Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 33 от 20.12.2012 г. Решение № 496

Решение № 496

Препис-извлечение от Протокол № 33

от заседание на Общински съвет,

проведено на 20.12.2012 година

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация

 

РЕШЕНИЕ № 496

 

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет изменя и допълва Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

 

Било:

Чл. 22, ал. 3 Възнаграждението на всеки общински съветник по ал. 1 т. 7 е в размер на 60 на сто от средната брутна заплата в общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие.

 

Става:

Чл. 22, ал. 3 Общият размер на възнаграждението на общинския съветник по ал. 1 т. 7 за един месец не може да надвишава 30 на сто от средната брутна работна заплата в съответната общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие, а на председателя на общинския съвет - 90 на сто от възнаграждението на кмета на съответната община.

 

Отпада (2) Пътните и други разноски, направени от общинския съветник във връзка с работата му в Съвета, се поемат от общинския бюджет.

 

Нова (2) Разходите на общинският съветник във връзка с работата му в общинския съвет в размер 35% от основното възнаграждение на председателя на общинския съвет се поемат изцяло от бюджета на Великотърновски общински съвет , считано от датата на приемането. Сумата се предоставя ежемесечно на общинския съветник, който определя начина на разпределението й. Тези средства се разходват за покриване на разноски, направени от общинския съветник, във връзка с работата му в Съвета като, но не само: пътни, организиране на приемни, срещи с избиратели, обучения, квалификации, експертизи и проучвания, консултантски услуги и други дейности.

 

Нова (7) Общинските съветници имат социалните права по КТ и Кодекса за социалното осигуряване (КСО). Упражняващите свободни професии имат социалните права единствено по КСО.


Нова (8) Разходите по ал. 2 се отчитат с надлежни документи, съгласно действащото законодателство.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ