Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 33 от 20.12.2012 г. Решение № 497

Решение № 497

Препис-извлечение от Протокол № 33

от заседание на Общински съвет,

проведено на 20.12.2012 година

 

ОТНОСНО: Регионално депо за неопасни отпадъци и съоръжения за предварително третиране преди окончателно обезвреждане чрез депониране, в своята съвкупност съставляващи регионална система за управление на отпадъците - Площадка №5 и трасета съгласно ПУП - Парцеларни планове (ПП) за елементите на довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура – довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване – кабелни линии 20 кV и трасе на пътна връзка

 

РЕШЕНИЕ № 497

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.81 ал.1 от Закона за горите, чл. 73 ал.1 т.1 и т.2 от Закона за горите и чл.73 ал.5 от същия закон, Великотърновски общински съвет:

 

1.Дава предварително съгласие да се извърши промяна предназначението на поземлени имоти – общинска собственост в землището на с.Шереметя общ.Велико Търново от земеделски територии в горски територии , както следва:

ПИ № 000317 с площ 2.828 дка, Акт за ЧОС №4305/14.08.2007г.

 

ПИ № 000318 с площ 3.743 дка, Акт за ЧОС №4306/14.08.2007г.

 

ПИ №000306 с площ 26.881 дка, Акт за ЧОС №4299/14.08.2007г.

 

ПИ № 000361 с площ 2.670 дка, Акт за ЧОС №4315/14.08.2007г.

 

2. Дава съгласие да се извърши промяна предназначението на описаните в т. 1 поземлени имоти – общинска собственост по реда на Закона за горите.

 

3. Определя срок на валидност на предварителното съгласие – до влизане в сила на решението за промяна предназначението на имотите.

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите административни действия по изпълнението на решението в съответствие с действащото законодателство.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ