Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 33 от 20.12.2012 г. Решение № 498

Решение № 498

Препис-извлечение от Протокол № 33

от заседание на Общински съвет,

проведено на 20.12.2012 година

 

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 476/29.11.2012 г. на Великотърновски общински съвет.

 

РЕШЕНИЕ № 498

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет изменя свое Решение №476 по протокол №32 от 29.11.2012 г., както следва:

            Било: „І. На основание чл.12 ал.3 и чл.39 ал.4 от ЗОС и чл.8 ал.3 т.5 и чл.59 ал.3 т.1 и ал.4 от НРПУРОИ и във връзка с писмо вх.№33-87/28.09.2012 г. От Директора на Национален институт по метеорология и хидрология към БАН, Великотърновски общински съвет дава съгласие за предоставяне на право за безвъзмездно ползване…”

            Става: „І. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.12 ал.3 от ЗОС и във връзка с писмо вх.№33-87/28.09.2012 г. От Директора на Национален институт по метеорология и хидрология към БАН, Великотърновски общински съвет дава съгласие за предоставяне на право на управление…”;

            Било: „ІІ. Възлага на Кмета на Общината да осъществи необходимите действия за предоставяне на горепосочения имот, при условия и ред, съгласно нормативните изисквания и да сключи договор за безвъзмездно ползване на имота.”

            Става: „ІІ. Възлага на Кмета на Общината да осъществи необходимите действия за предоставяне на горепосочения имот, при условия и ред, съгласно нормативните изисквания.”

            В останалата си част решението остава непроменено.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ