Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 33 от 20.12.2012 г. Решение № 501

Решение № 501

Препис-извлечение от Протокол № 33

от заседание на Общински съвет,

проведено на 20.12.2012 година

 

ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти

 

РЕШЕНИЕ № 501

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 г. недвижими имоти частна общинска собственост:

- нива с площ от 7,980 дка, представляващо имот №085011, трета категория, местност „Урушко дере”, землище с. Къпиново, актуван с АОС № 3252/30.05.2006 г.;

- друг вид трайно насаждение /земи по §4 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №10447.519.103, с площ 0,966 дка, четвърта категория, местност „Пишмана”, землище гр. Велико Търново, актуван с АОС №5371/05.11.2012 г.;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

- нива с площ от 7,980 дка, представляващо имот №085011, трета категория, местност „Урушко дере”, землище с. Къпиново, актуван с АОС № 3252/30.05.2006 г.;

- друг вид трайно насаждение /земи по §4 ЗСПЗЗ/, представляваща имот №10447.519.103, с площ 0,966 дка, четвърта категория, местност „Пишмана”, землище гр. Велико Търново, актуван с АОС №5371/05.11.2012 г.;

3. Определя начални тръжни цени, въз основа на експертни оценки, изготвени от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за имот №085011 - в размер на 6 070 /шест хиляди и седемдесет/ лева без ДДС;

- за имот №10447.519.103 – в размер на 2 910 /две хиляди деветстотин и десет/ лева без ДДС;

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ