Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 33 от 20.12.2012 г. Решение № 502

Решение № 502

Препис-извлечение от Протокол № 33

от заседание на Общински съвет,

проведено на 20.12.2012 година

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от ЗОЗЗ

 

РЕШЕНИЕ № 502

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие на „КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ” ЕАД с адрес гр. София, жк „Младост 4”, Бизнес парк „София”, сграда 6, за промяна предназначението на част от имот публична общинска собственост, както следва:

- имот №043001, с НТП: полски път, местност „Чуката”, землище с. Буковец, за изменение на трасе на кабел за външно елзахранване, с дължина на трасето в дадения имот 73,48 л.м., площ – 215,84 кв.м.;

във връзка с процедиран проект за подробен устройствен план –парцеларен план за изменение на трасе на кабел за външно елзахранване на Базова станция на „Глобул”, обект №4616, в ПИ №052002, местност „Чуката” в землище с. Буковец. Проектът е разгледан и приет с решение №118 по протокол №14 от 14.11.2012 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

 2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.3 от ЗОЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ” ЕАД с адрес гр. София, жк „Младост 4”, Бизнес парк „София”, сграда 6, върху имота по т.1, след влизане в сила на ПУП.

 3. КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ” ЕАД с адрес гр. София, жк „Младост 4”, Бизнес парк „София”, сграда 6, да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ