Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 33 от 20.12.2012 г. Решение № 503

Решение № 503

Препис-извлечение от Протокол № 33

от заседание на Общински съвет,

проведено на 20.12.2012 година

 

ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закон за устройство на територията и чл. 43 от НРПУРОИ

 

РЕШЕНИЕ № 503

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от имоти в обхвата на разработка, приета с Решение №90 по протокол №11 от 12.09.2012 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, като:

1.1. Община Велико Търново прехвърля на Деян Михайлов Мирчев с адрес гр. Велико Търново, ул. „Хр. Донев” №6, правото на собственост върху част от общински имот, представляваща 563 кв.м. част от УПИ ІІІ „за общ. обслужване”, актуван с АОС №1360/11.03.2002 г., която част, съгласно ЧИ на ПУП-ПР попада в УПИ ІV „за обществено обслужване и жилищни нужди” от кв.99 по плана на с. Шемшево, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 5 219 лева без начислен ДДС.

1.2. Деян Михайлов Мирчев с адрес гр. Велико Търново, ул. „Хр. Донев” №6, прехвърля на Община Велико Търново правото на собственост върху част от собствения си имот, представляващ УПИ ІV от кв.99, с площ от 4 кв.м., която съгласно ЧИ на ПУП-ПР попада в УПИ ІІІ „за общ. обслужване”, актуван с АОС №1360/11.03.2002 г., срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 38 лева без начислен ДДС.

1.3. Всички разноски по сключване на сделката – разлика в стойността на имотите, предмет на прехвърлителната сделка, ДДС, местен данък, режийни разноски, такса вписване, стойност на изготвените експертни оценки и др., са за сметка на Деян Михайлов Мирчев с адрес гр. Велико Търново, ул. „Хр. Донев” №6.

 

2. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от имоти.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ