Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 33 от 20.12.2012 г. Решение № 504

Решение № 504

Препис-извлечение от Протокол № 33

от заседание на Общински съвет,

проведено на 20.12.2012 година

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба

 

РЕШЕНИЕ № 504

 

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот:

- общинско място с площ от 65 кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №5311/23.08.2012 г., представляващо 65/540 идеални части от УПИ ІV-136 от стр. кв. 20 по регулационния план на с. Присово, останалата част от който е собственост на Кънчо Марков Колев с адрес гр. Велико Търново, ул. „Слънце” №2, вх.А, ап.11.

2. Определя стойност въз основа експертната оценка на общинската част от УПИ ІV-136 от стр. кв. 20 по плана на с. Присово, с площ от 65 кв. м., изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 754 лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, такса, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Кънчо Марков Колев с адрес гр. Велико Търново, ул. „Слънце” №2, вх.А, ап.11.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ