Начало Заседания Графици График на заседанията през І-вото полугодие на 2013 г.

График на заседанията през І-вото полугодие на 2013 г.

 

График на заседанията през І-вото полугодие на 2013 г.

 

приет с Решение № 506 от 20.12.2012 г.

 

Заседание 31.01.2013 г. Основни точки от дневния ред.

1. Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на Кмета на Община Велико Търново /съгласно чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА/;

2. Отчет за дейността на Великотърновски общински съвет и неговите комисии за II –ро полугодие на 2012 г. – съгласно чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА;

3. Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски Общински съвет за II –ро полугодие на 2012 г. и всички неснети от отчет решения;

4. Разглеждане на Общ устройствен план и доклад за готовността за приемането.


Заседание 28.02.2013 г. Основни точки от дневния ред.

1. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост;

2. Приемане на отчет на Бюджета и на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2012 г.

3. Приемане на Бюджета на Община Велико Търново и Инвестиционната програма за 2013 г.;

4. Отчет за изпълнение на годишния план за приватизация за 2012 г.;

5. Приемане на годишен план за приватизация за 2013 г.;

6. Отчет за изпълнение на проектите, финансирани по оперативни програми и за етапно усвояване на средства от ЕС за 2012 г.


Заседание 22.03.2013 г. Тържествено заседание.

1. Удостояване със звание „Почетен гражданин на Велико Търново”;

2. Удостояване с ежегодна награда „Велико Търново”;


Заседание 28.03.2013 г. Основни точки от дневния ред.

1. Отчет на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;


Заседание 25.04.2013 г. Основни точки от дневния ред.

1. Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за 2012 г.;

2. Информация за дейността на смесените / с участието на Община Велико Търново/ търговски дружества за 2012 г.;


Заседание 30.05.2013 г. Основни точки от дневния ред.

1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново за I –во тримесечие на 2013 г.;

2. Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за I –во тримесечие на 2013 г.;


Заседание 27.06.2013 г. Основни точки от дневния ред.

1. Информация за дейността на РСО „Янтра” и за участието на Община Велико Търново в него;

2. Приемане на график за II – ро полугодие на 2013 г.