Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 34-то заседание - 31.01.2013 г. (проект)

Дневен ред на 34-то заседание - 31.01.2013 г. (проект)

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на тридесетичетвърто заседание, което да се проведе на31.01.2013 г. /четвъртък/, от 09.00 часа в Голяма зала наОбщина Велико Търново, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Одобряване на Общ устройствен план на Община Велико Търново - окончателен проект и Правила и нормативи за прилагане на Общия устройствен план на Община Велико Търново, Вх. № 1355/22.01.2013 г.

2. Приемане на Наредба за рекламно-информационната дейност на територията на Община Велико Търново на второ четене, Вх. № 1249/28.11.2012 г.

3. Приемане на Наредба за регламентирано отглеждане на домашни любимци на територията на Община Велико Търново на второ четене, Вх. № 1269/11.12.2012 г.

4. Изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1283/14.12.2012 г.

5. Отчет за изпълнение на решенията на ВТОбС за II-то полугодие на 2012 г. и отчет на всички неснети от отчет решения на ВТОбС, Вх. № 1323/18.01.2013 г.

6. Отчет за дейността на Великотърновски общински съвет и на неговите комисии за периода 01.07.2013 г. – 31.12.2012 г.

7. Одобряване на ПУП – ПЗ-окончателен проект за изграждане на Регионално депо за неопасни отпадъци и съоръжения, Вх. №1367/24.01.2013 г.

8. Одобряване на зони за въздействие на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Велико Търново, Вх. № 1325/18.01.2013 г.

9. Одобряване на зони за въздействие на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Велико Търново, Вх. № 1326/18.01.2013 г.

10. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Велико Търново през 2013 г., Вх. № 1336/18.01.2013 г.

11. Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2013 г., Вх. № 1354/22.01.2013 г.

12. Приемане на Годишен план за приватизация на общинската собственост в Община Велико Търново за 2013 г., Вх. № 1358/23.01.2013 г.

13. Намаляване на началните цени за продажба на имоти, находящи се в гр. В. Търново и с. Ветренци, Вх. № 1359/23.01.2013 г.

14. Намаляване на началните цени за продажба на обособени обекти, части от имуществото на „Инвестрой – 92” ЕООД, Вх. № 1360/23.01.2013 г.

15. Намаляване на началните цени за продажба на имоти, находящи се в гр. В. Търново, Гаров район, Вх. № 1361/23.01.2013 г.

16. Влагане на свободни средства от фонд „Покриване разходите за приватизацията и следприватизационен контрол” на срочен депозит, Вх. № 1362/23.01.2013 г.

17. Предоставяне на част от имот общинска собственост за нуждите на спортен клуб.

18. Питане от Николай Илчев Илиев – общински съветник, Вх. № 1185/12.11.2012 г.

19. Питане от Николай Илчев Илиев – общински съветник, Вх. № 1186/12.11.2012 г.

20. Питане от Николай Илчев Илиев – общински съветник, Вх. № 1187/12.11.2012 г

21. Питане от Петко Тюфекчиев и Стоян Витанов – общински съветници, Вх. № 1314/14.01.2013 г.

22. Питане от Петко Тюфекчиев и Стоян Витанов – общински съветници, Вх. № 1315/14.01.2013 г.

23. Питане от група общински съветници от Новото време, Вх. № 1292/19.12.2012 г.

24. Вземане на Решение по доклада от извършената проверка на „ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД, Вх. № 1301/07.01.2013 г.

25. Съгласуване на Стратегическия и годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит” при Община Велико Търново за 2013 г., Вх. № 1327/18.01.2013 г.

26. Определяне на двама представители на ВТОбС за членове на комисията за определяне на носителя на Академичната награда „3 – ти март” за 2013 г., Вх. № 1305/09.01.2013 г.

27. Кандидатстване на Община Велико Търново за регистрация за радиодейност, Вх. № 1330/18.01.2013 г.

28. Кандидатстване на Община Велико Търново за наземно аналогово радиоразпръскване, Вх. № 1333/18.01.2013 г.

29. Сключване на договори за осъществяване на рекламна дейност за предстоящи културни прояви в Община Велико Търново, Вх. № 1328/18.01.2013 г.

30. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти с. Шемшево и гр. Дебелец, Вх. № 1347/22.01.2013 г.

31. Учредяване право на строеж, с. Малки чифлик, Вх. № 1344/22.01.2013 г.

32. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Шемшево, Вх. № 1345/22.01.2013 г.

33. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, Вх. № 1346/22.01.2013 г.

34. Предоставяне собствеността върху недвижим имот по искане но Общинска служба по земеделие гр. В. Търново, Вх. № 1329/18.01.2013 г.

35. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, гр. Дебелец, Вх. № 1349/22.01.2013 г.

36. Отдаване под наем на помещения, намиращи се в с. Беляковец, Вх. № 1348/22.01.2013 г.

37. Актуализация на годишните наемни цени на земеделските земи от ОПФ считано от 01.01.2013 г., Вх. № 1350/22.01.2013 г.

38. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата от ОПФ на територията на землище с. Велчево, Вх. № 1351/22.01.2013 г.

39. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата от ОПФ на територията на землище с. Пчелище, Вх. № 1352/22.01.2013 г.

40. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата от ОПФ на територията на землище с. Русаля, Вх. № 1353/22.01.2013 г.

41. Одобряване проект за ПУП, местност „Парц.махала/Вратник”, гр. Килифарево, Вх. № 1279/12.12.12 г.

42. Одобряване проект за ПУП, местност „Маринкинитемосчета”, с. Леденик, Вх.№ 1302/07.01.2013 г.

43. Одобряване проект за ПУП, местност „Маринкинитемосчета”, с. Леденик, Вх. № 1303/07.01.2013 г.

44. Одобряване проект за ПУП, местност „Баира”, с. Леденик, Вх. № 1306/09.01.2013 г.

45. Одобряване проект за ПУП, местност „Чуката”, с. Буковец, Вх. № 1316/14.01.2013 г.

46. Извършени разходи за командировки в страната и чужбина за периода 01.10.2012 – 31.12.2012 г., Вх. № 1309/14.01.2013 г.

47. Проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „ПФК Етър -1924” АД на 28.12.2012 г., Вх. № 1313/14.01.2013 г.

48. Информация за международните командировки на общинска администрация и общински съветници през 2012 г., Вх. № 1201/14.11.2012 г. и Вх. № 1308/14.01.2013 г.

49. Отпускане на персонална пенсия, Вх. № 1311/14.01.2013 г.

50. Опрощаване на дължими държавни вземания, Вх. № 1312/14.01.2013 г.

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ