Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 35-то заседание - 07.02.2013 г. (проект)

Дневен ред на 35-то заседание - 07.02.2013 г. (проект)

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на тридесет и пето заседание, което да се проведе на 07.02.2013 г. /четвъртък/, от 09.00 часа в Голяма зала на Община Велико Търново, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Изменение на т. 3 от Решение № 12/24.11.2011 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 1382/28.01.2013 г.

2. Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната 2013 г., Вх. № 1383/28..01.2013 г.

3. Обвързване на дейности с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие”, Вх. № 1379/28.01.2013 г.

4. Утвърждаване промените по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново по приходната и разходната част на отчета за 2012 г.; Приемане отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2012 г.; Приемане отчета на Инвестиционната програма за 2012 г., Вх. № 1380/28.01.2013 г.

5. Приемане на проект за Бюджет 2013 г., план – сметки на извънбюджетните сметки и фондове за 2013 г. на Община Велико Търново и Инвестиционна програма за 2013 г., Вх. № 1381/28.01.2013 г.

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ