Начало Заседания Протоколи Протокол № 34 от 31.01.2013 г.

ПРОТОКОЛ № 34

 

от тридесет и четвъртото заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 31.01.2013 г. от 09.00 часа в залата на Община Велико Търново.

 

Присъстват 34 общински съветника. Отсъстват г-жа Юлияна Дончева, г-н Мариян Кенаров и г-н Иван Александров.

Заседанието беше открито от Председателя на общински съвет – г-н Николай Ашиков, който съобщи, че в залата има необходимия кворум и заседанието може да започне своята работа.

 

Г-Н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Както знаете, на днешната дата се навършват 159 години от рождението на големия търновец, на големия патриот, български държавник, политик - Стефан Стамболов. Човекът, който посвети целия си живот на една кауза и тя се наричаше България. Животът и делото на Стамболов го нареждат заслужено сред най-видните строители на съвременна България. Години наред оценката за него и неговите дела се люшкаше между „осанна” и „разпни го”. Сега, надявам се, вече сме категорични, че вижданията на Стамболов и неговата борба за освобождение, национално обединение и независимост на българите заслужават не само нашето признание, но и ни задължават да отстояваме онова, което наричаме държавност и справедливост. Животът на големия държавник бе прекъснат на 3 юли 1895 г. и цялата ни страна беше покрусена от неговата екзекуция, защото три дни след това той умира от раните си. Ръката на палачите, които взеха живота му, не можа да отнеме неговите завети.

Днешното заседание на ВТОС е първото ни заседание през тази година. Тази година е година на парламентарни избори и в тази връзка е нормално в тази зала да има малко повече политика, отколкото имаше в началото на мандата. Аз апелирам към всички колеги: нека не превръщаме трибуната на местния парламент в трибуна за политиканстване, за демагогия, защото хората очакват от нас реални решения на проблемите си, така че умолявам всички да имате достойнството и доблестта да спазвате това.

В заключение ще си позволя да перифразирам големия Стамболов и да призова всички: „Нека малките свои честолюбия и разлики на мнения да оставяме настрана и да пожертваме пред олтара на В. Търново”. С това откривам днешната сесия.

Предлагам като нови точки в дневния ред да влязат следните предложения: като точка 8 от дневния ред - предложение с входящ номер 1378 от 28.01.2013 г. относно „Одобряване на ПУП за обект „Регионално депо за неопасни отпадъци”; като последни точки: предложение с вх. № 1370 от 25.01.2013 г. за предоставяне от държавата на общината безвъзмездно право на управление на Архитектурно-музеен резерват „Трапезица”; предложение № 1371 от 25.01.2013 за предоставяне от държавата на общината безвъзмездно право на управление на Археологически резерват „Никополис ад Иструм”; № 1377 от 28.01.2013 г. за отдаване под наем на части от имоти ПОС; 1373 от 25.01.2013 г. за предоставяне на държавна парична награда; предложение с вх. № 1390 от 29.01.2013 г. за допълнение на Решение № 495 от 20.12.2012 г.

Други предложения не бяха направени. Г-н Ашиков подложи на гласуване включването на новите точки в проекта за дневен ред. С 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма предложенията бяха включени в дневния ред.

Целият дневен ред, с включените нови точки, беше подложен на гласуване и приет с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Одобряване на Общ устройствен план на Община Велико Търново - окончателен проект и Правила и нормативи за прилагане на Общия устройствен план на Община Велико Търново, Вх. № 1355/22.01.2013 г.

2. Приемане на Наредба за рекламно-информационната дейност на територията на Община Велико Търново на второ четене, Вх. № 1249/28.11.2012 г.

3. Приемане на Наредба за регламентирано отглеждане на домашни любимци на територията на Община Велико Търново на второ четене, Вх. № 1269/11.12.2012 г.

4. Изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1283/14.12.2012 г.

5. Отчет за изпълнение на решенията на ВТОбС за II-то полугодие на 2012 г. и отчет на всички неснети от отчет решения на ВТОбС, Вх. № 1323/18.01.2013 г.

6. Отчет за дейността на Великотърновски общински съвет и на неговите комисии за периода 01.07.2013 г. – 31.12.2012 г., Вх. № 1319/17.01.2013 г.

7. Одобряване на ПУП – ПЗ-окончателен проект за изграждане на Регионално депо за неопасни отпадъци и съоръжения, Вх. №1367/24.01.2013 г.

8. Предложение с входящ номер 1378 от 28.01.2013 г.

9. Одобряване на зони за въздействие на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Велико Търново, Вх. № 1325/18.01.2013 г.

10. Одобряване на зони за въздействие на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Велико Търново, Вх. № 1326/18.01.2013 г.

11. Приемане наПрограма за развитие на читалищната дейност в община Велико Търново през 2013 г., Вх. № 1336/18.01.2013 г.

12. Г одишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2013 г., Вх. № 1354/22.01.2013 г.

13. Приемане на Годишен план за приватизация на общинската собственост в Община Велико Търново за 2013 г., Вх. № 1358/23.01.2013 г.

14. Намаляване на началните цени за продажба на имоти, находящи се в гр. В. Търново и с. Ветренци, Вх. № 1359/23.01.2013 г.

15. Намаляване на началните цени за продажба на обособени обекти, части от имуществото на „Инвестрой – 92” ЕООД, Вх. № 1360/23.01.2013 г.

16. Намаляване на началните цени за продажба на имоти, находящи се в гр. В. Търново, Гаров район, Вх. № 1361/23.01.2013 г.

17. Влагане на свободни средства от фонд „Покриване разходите за приватизацията и следприватизационен контрол” на срочен депозит, Вх. № 1362/23.01.2013 г.

18. Предоставяне на част от имот общинска собственост за нуждите на спортен клуб, Вх. № 1368/25.01.2013 г.

19. Питане от Николай Илчев Илиев – общински съветник, Вх. № 1185/12.11.2012 г.

20. Питане от Николай Илчев Илиев – общински съветник, Вх. № 1186/12.11.2012 г.

21. Питане от Николай Илчев Илиев – общински съветник, Вх. № 1187/12.11.2012 г

22. Питане от Петко Тюфекчиев и Стоян Витанов – общински съветници, Вх. № 1314/14.01.2013 г.

23. Питане от Петко Тюфекчиев и Стоян Витанов – общински съветници, Вх. № 1315/14.01.2013 г.

24. Питане от Юлиана Дончева – общински съветник, Вх. № 1292/19.12.2012 г.

25. Вземане на Решение по доклада от извършената проверка на „ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД, Вх. № 1301/07.01.2013 г.

26. Съгласуване на Стратегическия и годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит” при Община Велико Търново за 2013 г., Вх. № 1327/18.01.2013 г.

27. Определяне на двама представители на ВТОбС за членове на комисията за определяне на носителя на Академичната награда „3 – ти март” за 2013 г., Вх. № 1305/09.01.2013 г.

28. Кандидатстване на Община Велико Търново за регистрация за радиодейност, Вх. № 1330/18.01.2013 г.

29. Кандидатстване на Община Велико Търново за наземно аналогово радиоразпръскване, Вх. № 1333/18.01.2013 г.

30. Сключване на договори за осъществяване на рекламна дейност за предстоящи културни прояви в Община Велико Търново, Вх. № 1328/18.01.2013 г.

31. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти с. Шемшево и гр. Дебелец, Вх. № 1347/22.01.2013 г.

32. Учредяване право на строеж, с. Малки чифлик, Вх. № 1344/22.01.2013 г.

33. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Шемшево, Вх. № 1345/22.01.2013 г.

34. Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, Вх. № 1346/22.01.2013 г.

35. Предоставяне собствеността върху недвижим имот по искане но Общинска служба по земеделие гр. В. Търново, Вх. № 1329/18.01.2013 г.

36. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, гр. Дебелец, Вх. № 1349/22.01.2013 г.

37. Отдаване под наем на помещения, намиращи се в с. Беляковец, Вх. № 1348/22.01.2013 г.

38. Актуализация на годишните наемни цени на земеделските земи от ОПФ считано от 01.01.2013 г., Вх. № 1350/22.01.2013 г.

39. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата от ОПФ на територията на землище с. Велчево, Вх. № 1351/22.01.2013 г.

40. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата от ОПФ на територията на землище с. Пчелище, Вх. № 1352/22.01.2013 г.

41. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата от ОПФ на територията на землище с. Русаля, Вх. № 1353/22.01.2013 г.

42. Одобряване проект за ПУП, местност „Парц.махала/Вратник”, гр. Килифарево, Вх. № 1279/12.12.12 г.

43. Одобряване проект за ПУП, местност „Маринкинитемосчета”, с. Леденик, Вх.№ 1302/07.01.2013 г.

44. Одобряване проект за ПУП, местност „Маринкинитемосчета”, с. Леденик, Вх. № 1303/07.01.2013 г.

45. Одобряване проект за ПУП, местност „Баира”, с. Леденик, Вх. № 1306/09.01.2013 г.

46. Одобряване проект за ПУП, местност „Чуката”, с. Буковец, Вх. № 1316/14.01.2013 г.

47. Извършени разходи за командировки в страната и чужбина за периода 01.10.2012 – 31.12.2012 г., Вх. № 1309/14.01.2013 г.

48. Проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „ПФК Етър -1924” АД на 28.12.2012 г., Вх. № 1313/14.01.2013 г.

49. Информация за международните командировки на общинска администрация и общински съветници през 2012 г., Вх. № 1201/14.11.2012 г. и Вх. № 1308/14.01.2013 г.

50. Отпускане на персонална пенсия, Вх. № 1311/14.01.2013 г.

51. Опрощаване на дължими държавни вземания, Вх. № 1312/14.01.2013 г.

52. Предложение с Вх. № 1370 от 25.01.2013 г.

53. Предложение с Вх. № 1371 от 25.01.2013

54. Предложение с Вх. № 1377 от 28.01.2013 г.

55. Предложение с Вх. № 1373 от 25.01.2013 г.

56. Предложение с Вх. № 1390 от 29.01.2013 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на Общ устройствен план на Община Велико Търново - окончателен проект и Правила и нормативи за прилагане на Общия устройствен план на Община Велико Търново, Вх. № 1355/22.01.2013 г.

 

Г-н Николай Ашиков даде думата на главния архитект на Община Велико Търново – арх. Николай Малаков.

Арх. НИКОЛАЙ МАЛАКОВ: Окончателният проект на Общия устройствен план на община В. Търново е разработен в изпълнение на договор от 21.11.2007 г. между община В. Търново и „Булплан ООД” – София. Той е изработен въз основа на техническо задание с аналитична част, изработена през месец септември-декември 2006 г., приета от ОС с решение № 1336 по протокол № 74 от 19.11.2007 г. Технологична програма, включваща описание на методическия подход и необходимите документални проучвания, разработена в съответствие с изискванията на конкурсната програма по възлагането на обществената поръчка. Предварителен проект за ОУП на община В. Търново, приет през 2008 г. с нанесени промени и допълнения в съответствие с предписанията на компетентните органи, както следва: Протокол № 6 от 01.04.2009 г., Решение № 57 на Общинския експертен съвет по устройство на територията при община В. Търново, Протокол № 9 от 13 март 2009 г. от заседание на Експертния съвет на Националния институт за паметниците на културата, становище по екологична оценка от 25.10.2010 г. на Регионална инспекция по околна среда и води – гр. В. Търново, респективно, екологична оценка на плана и доклада за оценка за съвместимост по чл. 36 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти, инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. В посочените документи е взето отношение по постъпилите становища относно предвижданията на предварителния проект и предложения на заинтересовани страни, юридически и физически лица, в това число: Регионална дирекция на горите, Държавно ловно стопанство „Болярка”, Камара на архитектите, колегия гр. В. Търново, граждански сдружения: „В. Търново за гората”, гражданска инициатива „Дебелец 2002”, сдружение „Подкрепа”, Общинска организация на Съюза на инвалидите в България, кметове и кметски наместници от град Дебелец, Беляковец, Ново село, Хотница и всички останали населени места на територията на община В. Търново, Изпълнителната агенция „Пътна инфраструктура”, Областно пътно управление, юридически и физически лица с инвестиционни интереси на територията, предмет на плана. Настоящият окончателен проект е съобразен с настъпилите промени в нормативната база отнасяща се за опазването на културното наследство, новия Закон за културно наследство, както и изменения и допълнения към други релевантни нормативни документи. Едно уточнение: миналата година влезе в сила ново изменение в ЗУТ от 26.11, в което се дава срок на всички кметове в шест месеца да възложат проектирането и изработването на ОУП. Срокът за приемане на окончателни проекти за ОУП е 2016 г. Смея да твърдя, че община В. Търново ще бъде една от първите общини с приет ОУП на общината.

Давам думата да представи проекта арх. Александър Петрович – ръководител на екипа.

Арх. АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВИЧ: Днешната сесия на ВТОС разглежда ОУП на общината, разглеждащ за нас експертите по план. По градоустройствените разработки няма авторство, особено когато са от такъв ранг. Ние сме разработващ екип. Днешната сесия е знаменателна. Това е една от първите, когато ОУП на общината е възложен от самата община в България и това общината направи през 2006 г., без да има принуда от страна на държавата, както става сега със закон, което и трябваше отдавна да стане, защото непланирането на територията доведе до видими нарушения на общите интереси. Това от страна на община В. Търново говори за осъзната от общинското ръководство необходимост за изпреварващо устройствено планиране на цялата община и създаване на условия за устройствено застрояване при съобразяване с всички ограничители. Днес вие надявам се ще финализирате многогодишните общи усилия на ОА, на кметовете и кметските наместници, на експертите, на представителите на бизнеса и гражданите, на гражданските сдружения от общината. За успешното синхронизиране на интересите на различните страни говори успешно завършилата съгласувателна процедура по плана. Работата по плана започна през 2006 г. с анализ на проблемите на територията, изготвяне на опорен план, представляващ графична основа за извличане на информация, обход на територията и срещи със заинтересованите страни. След анализа на набраната информация бяха изведени изисквания към заданието за ОУП, предадено през декември 2006 г. Заданието е съгласувано с РИОСВ и „Паметниците на културата” през 2007 г. Искам да подчертая това, че диалогът е започнал през 2006 г. Позволявам си да Ви уверя, че такъв подход, едва сега с последните промени на ЗУТ, примерно задължително приемане на задание от страна на общинските съвети, става нормативно изискване и даже не толкова категорично включва диалога, който вече казах, че е проведен, като основен инструмент за устойчивите предвиждания на общите устройствени планове.

Другият елемент на планирането, за който все повече се говори, е прозрачността. С планирането във В. Търново още в чертите на града беше направен информационен модул, позволяващ автоматизирана справка. Планът, който може би днес ще приемете, ще бъде в интернет пространството, за да може собственици и инвеститори да правят своите справки, без даже да идват до Общината. В края на 2007 г. след процедура по обществена поръчка на „Булплан ООД” беше възложен ОУП на община В. Търново. С плана се изпълни заданието, като се направиха допълнителни проучвания и анализ на направените промени на предназначенията и проучването на заявените инвестиционни намерения. Те бяха картирани, има такъв документ. Неслучайно преди малко подчертах, че върху плана няма авторство, защото всички тези проучвания и анализи извеждат от какво територията има нужда или какво територията не иска да приеме като устройствено развитие, така че тези неща след анализа са отразени и доразвити в ОУП. Предварителният проект бе приет през 2009 г. и съгласуван от НИПК през 2009 г. и от РИОСВ през 2010 г. Вие знаете, следейки медиите, че това е един много тежък процес на съгласуване и планът трябва да отговаря на законовите изисквания, за да бъде съгласуван. С това още един път подчертавам, че този план отговаря на законовите изисквания. Този факт не е за подценяване, а говори за добре свършена от всички работа. Той беше съгласуван с много малко забележки, които бяха отразени, защото разликата между предварителния и окончателния проект е главно в отстраняване на бележките на съгласуващите инстанции между двата проекта. Задача на всеки план, включително и на този, е да подреди очакванията на собствениците инвеститори, така че те да не си пречат помежду си и да им се даде възможност да реализират намеренията си, без това да нарушава общностния интерес и в частност природната среда. Тук искам да вмъкна нещо, което знаете от самия живот - няма план, който да отговаря на очакванията на всички 100 процента, затова всеки план представлява един компромис, който се прави с цел да се балансират интересите на всички заинтересовани. С ОУП се определя възможната урбанизация, съобразена с транспортно-комуникационното и инженерното обслужване на територията,както като състояние, така и като перспектива. С плана се ограничават или забраняват дейностите, противоречащи на други закони и се определят изисквания към намесата в средата, както и нормативни показатели или ограничители, задължителни за последващите инвестиционни проекти. Тук искам да направя една скоба и да кажа, че ОУП и площното му изражение не фиксират територии, а границите на териториите на урбанизация се определят с подробните планове. Това е записано и в ЗУТ. Сегашната цифрова основа заблуждава, че конкретни имоти влизат в определени устройствени зони. Това не е така, пак казвам, границите се определят с подробните планове. Най-важното на приетия план е неговият мониторинг и трябва Вие, общинските съветници, и гражданите да следите за неговата реализация и когато той влезе в противоречие с интересите на общността, той да бъде променен към положително.

Планът запазва и доразвива изключителния по спецификата си ландшафт около В. Търново, характерен със скалните си венци и качествените мащабни горски територии, защитени с него като горски паркове. Този план прави горите около В. Търново особено качествени за курортни функции и рекреация. Има силно рестриктивен режим на застрояване главно с обекти, които обслужват посетителите в горите, а не с промяната на предназначението, което едва сега започва да се прокарва със закон в държавата. Както бе отбелязано по-горе, с правилата за прилагане на плана освен изискванията за последващото планиране и застрояване се регламентират и възможни промени и развитието на плана. Като пример ще дам, че промяна на устройственото зониране може да стане с ПУП, когато новата зона не създава несъвместима с действащия ОУП устройствена зона и тя трябва да има определен размер.

Ще се опитам да ви изясня възможностите за промени на планове от нивото на ОУП. Той, както вероятно знаете, се променя по реда на създаването и съгласуването му от предвидените по реда в закона. По-рано ОУП над 30 000 души се одобряваха и се процедираха от Националния експертен технически съвет и от Министерството. Сега те са във Ваши ръце. Така че когато узрее необходимостта за промяна на ОУП, тя може да стане с Ваше решение, стига да се спазват останалите закони. Оттук нататък планът започва да живее и да бъде следен с още по-голямо внимание от страна на всички, за да може допуснатите пропуски да се коригират, защото няма съвършен документ. Промени на съгласуваните по плана нормативи за устройство могат да се правят в рамките на горната граница, която планът допуска. Това, което виждам, че се внася като решение от Общинския експертен съвет по предложение на г-н Кмета, е точно такъв случай – занижават се показатели и се увеличават площите за озеленяване, което е един положителен акт на действие и той не влиза в противоречие със съгласувания вече от страна на РИОСВ и МОСВ план.

Позволявам си да кажа, че особено важно нещо, което вече е задача на общинското ръководство, е изготвянето на последващи цялостни ПУП, които ще приложат на практика този план и ще го усъвършенстват. Желателно е те да стават с механизма на чл. 16 по ЗУТ, това са планове, които са първа регулация, с участието на финансите на бъдещите инвеститори общината да одобрява задания и да възлага по-цялостни и по-ефективни планове.

Ще завърша с нещо, което бе споменато по-горе. Още през 2001 г., когато се работеше по ОУП на града В. Търново, започна изграждането на географската информационна система, която в годините се разви с изграждането на различни модули, последният от които е действащия досега ОУП, което аз след малко ще демонстрирам. За съжаление, досега отделните модули не работят в система – т.нар. „единен геопортал на общината”, поради липса на такова възлагане и ако прецените, че това ще помогне на община В. Търново, Ваше право е да го направите. Независимо от това ние сме изготвили за наша сметка една демонстрационна разработка на геопортала, която аз ще ви покажа сега.

Показвам Ви администрация на достъпа. Влиза се с парола. Тук се определят правилата и достъпа до различните системи. Това се решава със заповед на кмета и по този начин всеки има право на достъп до известна информация. Разбира се, водещите общината, имат достъп до цялата информация. Другият модул беше направен по специална поръка като основа на плана за Варуша, за старата градска част. Това са паметниците на архитектурата и на културата, има техническа инфраструктура, подробни устройствени планове – на „Триъгълника” и на кв. „Св. Гора”, където има цифрови модели на регулацията. Правят се автоматизирани справки. Това е направено за града, така ще изглежда и за общината. Това трябва да влезе в страниците на общината или в един външен интернет, по който могат да се правят справки. Това е публичността и прозрачността, за която стана дума преди малко. Ето паспорта на тази устройствена зона, виждате показателите – всичко това автоматизирано излиза като справка, която гл. архитект и сътрудниците му разпечатват и дават на инвеститорите и на собствениците.

Г-н Николай Ашиков съобщи, че са постъпили заявления от граждани за изказвания по точка 1 от дневния ред и даде думата на гражданите за изказвания.

Г-н ПЕНЧО ПАНАЙОТОВ: Дойде вече час на истината с приемането на ОУП, истината за нас като град, за нас, като сдружение, за общинските съветници - като хора, които са призвани да защитават интересите на хората от В. Търново. От това, което Ви каза г-н Петрович, ако някой разбра нещо, да си вдигне ръката. Искам само да кажа следното: ОУП на общината се разглежда наистина много отдавна, но интересите на хората, които трябваше ясно и точно да се виждат, нямаше къде и как да стане. Той не е публикуван все още на сайта на общината. Това е наше искане от 2007 г. Искам да кажа следното: ние представляваме сдружение „В. Търново за гората”, което се легитимира с 12 000 подписа на граждани на В. Търново. С последните събития – изсичането на гори, които са на Арбанаси, нашата бройка нарасна.

Искам да кажа, че ние искаме от общинските съветници да бъде решен въпроса с горите, които са не само около В. Търново, а и в цялата община. Какво имам предвид? Поначало сдружението беше създадено с цел спасяването на 53 декара гора на Картала, след това излязоха наяве други документи, които визират други земи, които са били получени от частни лица в резултат на заменки, където има инвестиционни намерения. Искам да подчертая: Сдружение „В. Търново за гората” няма никакъв афинитет за строителство или каквито и да било други лични, финансови интереси на територията на града. Единственото, което ни ръководи, това е защитата на интереса зелените площи и гори около В. Търново да си останат такива. Статутът на защитените територии да си остане такъв. В тази светлина ние многократно и по различни начини сме се опитали да помогнем на общинските съветници или на държавните органи, които имат правата да решат този въпрос, и до момента всички знаете каква е ситуацията. Ние сме излезли на предното заседание на ВТОС с едно предложение: за да не пречим на приемането на ОУП, тези територии да останат бели петна. Ако това не се случи, искаме по най-категоричния начин въпросът с горите около Картала и местността отгоре да бъдат решени по такъв начин, че ясно и безвъзвратно, и безвъзмездно да означава, че гората там ще си остане гора. Ние искаме единствено това нещо, тъй като се оказа, че в териториите примерно по „Натура”, независимо от решенията на ВТОС, вече всички могат да отидат да видят има една построена къща, която се намира до стрелбището. Дотам няма нито път, няма прокаран ток, няма водопровод, но това е в резултат на факта, че тук не са взети подходящите решения. Още веднъж казвам: ние като бяла държава, ако бяха спазвани всички законови постановки, които важат на територията на нашата страна, аз нямаше тук да говоря от тази трибуна.

Само искам да ви напомня за какво ставаше въпрос относно тези 53 декара гора. В резултат на сключен неизгоден договор от бившия кмет на общината г-н Рашев собствениците на Нафтеното стопанство, което трябваше да отоплява Общината, получиха права за над 350 000 лв. в резултат на това, че договорът беше изключително неизгоден за общината с едни неустойки от над процент. В резултат на това по решение на ОС на тези собственици бяха предадени 53 декара гора и пет ПУП-а на територията на В. Търново, някои от които на широк център. Ако това не е ощетяване на хората, които живеят във В. Търново, какво да бъде повече? По същия начин са реализирани земи и гори около Арбанаси. Те са заменени за земи и гори, които се намират на 30-40 км. от В. Търново за жълти стотинки. Това са го направили определени хора, Сдружението притежава документи за това нещо. В резултат на това те са станали собственици на земи и гори, които след това са стрували 50 евро на квадрат. Веднага след тази заменка те са били продадени на други хора, които се явяват настоящи собственици.

Искам само да отбележа, тъй като сега след мен сигурно ще се явят и собствениците: ние нямаме нищо против собствениците на гори и земи около В. Търново, но ние имаме против това, че върху тях не бива, по начина, по който е замислено, да бъде извършено строителство, което тези гори, които някога са били, а и по Закона за горите са нещо общо, да бъдат изсечени и върху тях да бъде построено. Искам да кажа, че гората на Картала, а и други гори около Арбанаси, са изкуствено създадени с цел защита на териториите, които се намират по-надолу. Хора, които живеят във В. Търново, си спомнят как когато завали проливен дъжд по стъпалата на Съда и на други места тръгват огромни реки с вода. Територията там е свлачищна, притежаваме съответния документ. Гората е засадена с цел защита на територията. Отделно там има и вододайна зона. Няма да се спирам на други подробности, които говорят за това, че там горите трябва да си останат гори.

Нашите искания са към избраните от нас, от великотърновци, 39 общински съветници по начина, по който Вие решите, на база на нашите предложения, земите и горите, които са зелени площи, да си останат такива. Само искам да напомня: в предизборната кампания ръководителите на групи се подписаха ясно и точно под една декларация, че земите и горите около В. Търново ще бъдат спасени. Ако някой каже сега, че това не е така, значи той не би трябвало да се намира в тази зала или трябваше ясно да го заяви по време на предизборната кампания и тогава може би нямаше да бъде избран. Не искам да отправям никакви упреци към никого, но смятам, че с това мое изказване достатъчно ясно казвам какво се очаква от вас като общински съветници. Ако трябва да говорим за това, което ни легитимира, това са подписите, които стоят зад нас. И тъй като очаквам от собствениците нашата легитимация отново да бъде оспорена, заявявам: тези папки са представени в съдебните дела, които ние сме представили, тези папки с подписите на хората от В. Търново за спасяване на горите ги има черно на бяло, те са представяни и на пресконференция с журналисти, ако някой иска да се запознае, да се обърне към съответните медии и ще му бъдат предоставени.

Г-жа МАРИАНА ИВАНОВА: Искам да споделя това, че земите с все още непроменено предназначение не могат да бъдат включени в урбанизирани територии, а за момента това се е случило. За земите с все още непроменено предназначение на територията на защитени зони трябва да се приложи становището по екологична оценка и да се предвиди задължително, че ще попаднат в ОЗ 2, горски парк, територии с особено териториално устройство, защита. Има и писмо от Прокуратурата, което е отправено до всеки общински съветник, така че моля да се съобразите с писмото от Прокуратурата, както и с препоръките в него и съобразно с екологичната оценка, която е неделима част от ОУП.

За другата част в момента има дела, които все още са с неприключили производства. Не е изяснен статутът на земята – дали е публична или е частна, така че в момента има конфликт на интереси между държавата и между общината. Надяваме се, че държавата ще свърши своята работа и нещата ще бъдат в полза на обществеността: горите ще бъдат оставени като гори и ще бъдат включени с ОЗ 2, каквото беше обещанието на всички, които декларираха, че горите ще бъдат спасени още в предизборните студиа. Така че Ви призовавам да гласувате, ако е възможно, поименно, за да се види след това кой каква отговорност ще носи, а не да се получи една обща безотговорност, както се е случило, когато е бил променен и статутът на 53-те декара.

Г-н Ашиков обяви, че е постъпило заявление от гражданска група „Обединение за глобална промяна”, представлявана от г-н Господинов и даде думата на г-н Господинов.

Г-н ГОСПОДИНОВ: Първо искам да обърна внимание на някои странни моменти по дългия път на този ОУП до тази зала. Странни по критериите на цивилизования свят, но обичайни за България. Планът мина през две обществени обсъждания, но не за друго, а защото Законът го изисква. Нито едно предложение на гражданите, постъпило на тези обсъждания, не беше взето под внимание. На тях почти нямаше общински съветници. Повечето хора, които сега ще гласуват за плана, не бяха там. Миналата седмица планът мина и през общинските комисии. Присъствах на трите най-важни в този процес. Други точки се дискутираха, обръщаха внимание даже на ПУП за пет електрически стълба край някакво село, но не и на ОУП на общината. Общо в трите комисии към докладчика беше зададен един-единствен въпрос и то съвсем формален. Планът беше гласуван ей-така, без питания и дискусии. Единствените дискусии се опитахме да породим ние, няколкото присъстващи граждани.

А сега за гората: искам да подчертая, че цялата местност северно от града, предвидена за застрояване, е бивша държавна или общинска собственост, залесена на обществени начала. Сега тя е частна. Специално за парцела до кв. „Картала” ще цитирам думите на министър Мирослав Найденов от юни миналата година: „Заменката на 53 декара гора в околностите на В. Търново срещу маза е пладнешки грабеж. Случилото се тук е част от схемата за източване на държавния и на общинския фонд. Тук съм, за да кажа, че справедливостта трябва да възтържествува и Министерството на земеделието ще подкрепи становището на „Велико Търново за гората”.

Най-страшното в една държава не е материалната нищета, а загубата на усещането за справедливост и ред. Затова България е на последно място в международните класации за щастие, макар че има много по-бедни страни. ГЕРБ спечели парламентарните избори благодарение на обещанията за справедливост и възмездие, а тук преди кметските избори г-н Панов и другите партийни лидери подписаха, че ще защитят гората. Дошли сме да видим как ще си изпълнят обещанието, дошли сме да видим в тази зала пак ли са седнали маскара до маскара, или хора с достойнство. Тази далавера беше започната от Драгни Драгнев, когото не се посвенихте да направите почетен гражданин.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Ако има такива обиди към общинските съветници, ще Ви взема думата. Проявявате неуважение, ние сме Ви дали думата. Кой е маскара?

Г-н ГОСПОДИНОВ: Беше започната от Драгни Драгнев, когото не се посвенихте да направите почетен гражданин. После беше развихрена от Румен Рашев, когото предишният парламент отърва от съда чрез престъпния закон за амнистията. Тук е сега финалната стъпка; с какво ще Ви запомним, вие решавате. Някои днешни собственици на имоти в гората може да претендират, че са добросъвестни купувачи. Няма добросъвестен купувач на крадена стока. Всички знаят, че тази стока е крадена.

Г-н Ашиков обяви, че е постъпило заявление за изказване от „Национален фронт за спасение на България” и даде думата на г-н Димитър Митев.

Г-н ДИМИТЪР МИТЕВ: Днес Вие, като избранниците на гр. В. Търново, сте призвани да гласувате ОУП на старата столица. Това начинание е много хубаво и много полезно за нашия град и за неговото бъдеще, обаче искам да се спра на въпроса за гората, искам да Ви попитам като общински съветници: запознати ли сте какво е положението и какво е състоянието в момента със собствеността на тази гора, на този най-красив горски венец, който е над града. В момента има съдебно производство, първа инстанция, Районен съд В. Търново, по протест на Прокуратурата, с което се оспорва собствеността на общината. Делото е приключило и се очаква решение. Прокуратурата твърди, че това е държавна земя, част от националния дендрариум „Втора българска държава”. Никой не е отменил заповедта за този дендрариум. По делото беше включена и съдебно-техническа експертиза, която доказа, че горският венец е част от дендрариума. Освен това има и второ висящо съдебно производство пред Върховния административен съд, оспорващ мероприятия на Общината, както и приети и одобрени ПУП-ове, касаещи екологията и озеленяването.

Уважаеми общински съветници, с днешното си гласуване относно гората Вие ще се разпоредите с една собственост, чийто произход е неясен. Представете си, че съдът уважи протеста на Прокуратурата и се произнесе, че това е държавна земя, държавна гора. Не знам защо толкова се бърза, не знам какви са интересите, но Общият градоустройствен план може да бъде приет и гласуван и всички търновци ще ви бъдат благодарни, ако гората бъде изключена от този Общият градоустройствен план. Освен това има и прокурорска преписка; колежката от „Сдружение за гората” преди малко спомена, че има и писмо от Прокуратурата в гр. Русе, не знам дали сте уведомени и за това. Тъй като Вие сте лицето на нашия град, ние сме гласували за вас, Вие трябва да бъдете нашият пример относно спазване на законите и ратуване за тяхното точно и коректно изпълнение. С Вашето гласуване ще допуснете ли днес да гласувате Общият градоустройствен план относно гората, където не е ясно дали собствеността е държавна или общинска. Ако някой се интересува, идете и вижте делото, за да видите как министъра Мирослав Найденов се е втурнал да защитава държавната собственост. Пълно безхаберие. Моля Ви, не бъдете като него, помислете за града, помислете за гората!

И още нещо: през 2007 г., когато бяха извършени тези заменки: 70 декара гора в Прохода на Републиката за 70 декара гора над Варуша срещу 11 000 лв. в интервю тогавашният общински съветник Роза Мишева каза: „Аз не знаех за какво съм гласувала. Те са сменили наименованието на местностите.” Да се надяваме, че Вие знаете за какво сте гласували, защото искам да Ви кажа, че идват други времена, времена, в които българският народ ще започне да защитава своите интереси и от едната страна на барикадата ще бъде българският народ, а на другата – всички останали, които не милеят за майка България. Така че, призовавам Ви, изключете от Общия градоустройствен план, имате законови основания - това че проблемът със собствеността не е изяснен, направете нещо добро за нашата стара столица.

Искам да се обърна и към тези господа, които са придобили (няма да обсъждаме по какъв начин) земите, за което става въпрос: Уважаеми господа, в нашата история има велики примери, когато българи са дали нещо на отечеството си и на родните си градове. Такива са братята Евлоги и Христо Георгиеви, които завещават земята и впоследствие финансират построяването на Софийския университет. Направете и Вие нещо за В. Търново: дарете тези земи на общината! Всички ще ви запомнят, всички ще ви благодарят. Бъдете достойни и честни търновци!

Най-накрая отново се обръщам към Вас: преди да гласувате, сложете ръка на сърцето, премислете и помислете дали гласувате за Търново. Бог да Ви е на помощ!

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Изправям се като човек, защитил личния си, обществения и авторитета на В. Търново; защитил, защитаващ и ще защитавам. Едва ли може да се намери човек, присъстващ в залата, включително и колегите от „горите”, които ще отрекат, че единственият, който може да има критика, единственият, който може да си позволи отношение в поведението да критикува, това съм аз, защото единствен от публичните личности, за които бяха гласували хората от В. Търново, застанах в първата секунда до проблема. Виждате как, провокирани от емоцията, Вие в момента реагирате емоционално и спонтанно, без да си позволите лукса да ме изслушате докрай и да разберете какво всъщност имам да кажа. По същия начин стоях долу преди един час и слушах упражнението на някои личности в красноречие. Точно това ме провокира да взема отношение и да се изкажа по въпроса, като протестирам за няколко неща. Първо, протестирам, че се поставя на ръба на нормалното и диалогично поведение авторитетът на В. Търново. Второ, поставя се под съмнение административният капацитет на В.Търново. Трето, спекулира се с несъстояли се обстоятелства, като се използва нелицеприятна форма за комуникация с гражданите. Четвърто, не мога да допусна В. Търново да бъде арена на личности с явни комплекси, да се използва като трамплин за нечии политически амбиции. Къде бяха тези, които искат моята оставка, преди четири години? Къде бяха те, когато всички ние бяхме в съдилищата? Къде бяха те, когато всички ние отстоявахме чрез улицата, когато нямаше чуваемост на нашите желания? Къде бяха те, питам аз? С какво право ще искат моята, и на всички колеги, на всички публични личности, оставка, след като не са чули, не са видели, не са разбрали какъв е резултатът от днешното заседание? Отговорете ми! Въпросът е риторичен, затова казвам, че не искам и няма да допусна В. Търново нито сега, нито в бъдеще да бъде трамплин за нечии политически амбиции, като се спекулира с емоциите на хората.

В тази връзка искам само да Ви кажа, че между нас има колеги, които са изготвили предложение, което ще бъде направено пред всички нас. Надявам се колегите да реагират с разум, а не с емоция, и да бъде подкрепено. Точно заради това аз няма да го коментирам, но когато говорим, че болшинството от всички тези, които скандират, болшинството от тези, които не могат да разберат същността на моя призив, защото аз четири години бях на улицата. Сега, когато имаме подкрепа и чрез администрацията, и чрез кмета. Ще направя корекция в изказването на преждеговорившите: декларации за спасението на горите не бяха подписани от шефове на групи и от партийни лидери, бяха подписани от кандидатите за кметове. Това е един малък акцент как се коментира, без да се знае каква е истинската фактология. Няма как да спекулираме с обстоятелства, които някой иска да нагласи, за да може да се хареса на една голяма аудитория.

Към днешна дата има хора, които са дошли тук, за да дадат нещо „на” и „за” В. Търново. В това число е кметът, в това число са и общинските съветници, защото аз присъствах на среща между хората, които говориха преди мен, и кмета. Тогава кметът каза, че ще удовлетвори техните искания в частта горите да останат гори. Какво искаме повече? Защо провокираме емоциите в отрицателен аспект? Докога ще се призовава да се стои на улицата? Докога ще се губи добрият тон за диалог, чрез който можем да решаваме всичко, стоящи на една маса? Тези, които призовават за нова и различна България, нима ако те са на власт, няма да стъпват на една законова норма? Или за тях няма да важат закони, които и в момента действат? Тогава, призовавайки към анархия, какво искаме да постигнем? Да натрупаме точки и да гласуват за нас? Ето, аз не искам да гласуват за мен и не искам да трупам точки. Искам да бъда себе си, искам да бъда автентичният избранник на великотърновци и да отстоявам техните проблеми и да ги решавам. Защото винаги сме казвали, че решенията ги търпим всички ние – и аз, и колегите, и кметовете, дори и Вие - уважаеми гости, които си позволявате да коментирате обстоятелства, без да сте се запознали с фактите. Не можете и нямате право да ни искате оставка – нито на мен, нито на който и да е в тази зала, защото Вие не знаете какво ще се реши в тази зала, Вие не знаете какво е написано тук, Вие спекулирате с Вашето поведение.

Аз ще ви зачета един малък абзац какво е написано за местностите, които се коментират в момента. Това е обяснителна записка от доклада за ОУП. И ако Вие, господа, преди да застанете пред микрофоните да искате оставка, си го бяхте прочели, или да бяхте дошли на някоя от комисиите, или се бяхте срещнали с кмета, щяхте да чуете и да разберете каква е мотивацията и какво е желанието за управлението в този град. Зачитам само в частта, където се отнася за Картала, Гарга баир, Дервента: „Специфичната рекреационна зона, съгласно описанието по-горе, 221, рекреационната зона западно от Шереметя, с. Арбанаси, жилищна зона западно от яз. „Мотела”; за всички тях са включени ограничения, че се урбанизират, и сега ще бъде добавено „и застрояват”, само в обхвата на горите с променено предназначение до 29.06.2007 г. съгласно параграф 4. Казах, че ще зачета един абзац, за да ви докажа, че Вие не четете, Вие идвате само на вятъра на емоцията, за да спекулирате и да провокирате великотърновци. Това е град с история и аз няма да ви го дам толкова лесно.

Г-н ДИМИТЪР МИТЕВ: Вие от В. Търново ли сте? Искам да взема думата. Нямам ли право на реплика и на отговор?

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Нямате право на реплика и на отговор.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Роден съм във В. Търново, живея във В. Търново и искам да създадем условия за нашите деца да живеят във В. Търново. Днес ние ще приемем т.нар. ОУП, който е конституцията на нашия град за миналите 25 години и за следващите 25 години.

Навремето са възникнали т.нар. полиси. ОУП обхваща не само град В. Търново, а и останалите 36 населени места. Това е ОУП на цялата община за следващите 25 години. Влизам в тази кореспонденция още от VІ-VІІІ век, когато са възникнали градовете държави, т.нар. полиси, по начина, по който ние днес обсъждаме ОУП. „Полис” означава античен град-държава в древна Гърция. Възниква като общност на свободните жители от градски и селски територии. В него са влизали земи, гори и други. Икономическата основа е трудът на робите. Развивали са се два вида собственост: частна - на робовладелците, и общополисна - на всички граждани. Управлението на полиса се нарича политика – това, което правим и днес. За да има една държава или една община, трябва да има три компонента: народ, територия, власт. Днес народът брани територията и ние, властта, трябва да вземем съответното решение. Трите компонента: народ – територия – власт, трябва да бъдат в синхрон. Неслучайно отново В. Търново кандидатства за най-добър град за живеене, неслучайно В. Търново кандидатства през 2019 г. за европейска столица на културата. Всички тези неща, които ще се гласуват днес, трябва да бъдат в синхрон и да дадат възможност. Само ще ви прочета първите два критерия: възможност за създаване на инвестиции. Точно такава възможност трябва да даде ОУП. Липсата на такъв ОУП ще ни лиши от много европроекти и кандидатстване. Вторият компонент, който е за мен по-важен, е екологията, опазването на екологията в кореспонденция с културно-историческото наследство. Развиването на града, но не за сметка на екологията и на културно-историческото наследство, което прави В. Търново велико. Аз съм един от четирите общински съветници в залата, които през 2007 г. взехме решение № 1336, на 11 април, за започване на ОУП. Възложител е ОС и днес ОС трябва да приеме ОУП. След години никой няма да си спомня кои са били тези хора, които днес са гласували, но това, което ще остане, ще остане за поколенията.

Продължавам да отстоявам решението си. Вярно е, вчера получихме това писмо от Прокуратурата с вх. № 1102 от 30.01.2013 г. Днес стои въпросът, доколкото сме провеждали срещи и сме се запознавали с всички проблеми и детайли, за двете зони – ЖМ 1 и ЖМ 2. Това са т.нар. местности на Картала, Дервеня и Гарга баир. Това са единствените места, където има противоречия в момента и според мен, изчиствайки тези проблеми, ние можем единодушно да примем новия ОУП. Да имаме възможност да привличаме инвестиции, да развиваме града, но не за сметка на екологията и на културно-историческото наследство. Във връзка с това правя допълнение към проекта за решение като втора корекция към т. 1: „На основание чл. 103, А се ограничава обхвата на зоните ЖМ 1 и ЖМ 2 само за имотите със сменено предназначение и одобрени ПУП преди влизането в сила на новия ОУП”. За това ни задължава законът по 103 а. Оттам нататък: „Всички останали територии в тези зони - ЖМ 1 и ЖМ 2, придобиват статута на ОЗ 2”, т.е. озеленяване. „Статут на ОЗ 2 да придобият терените с одобрени ПУП и променено предназначение след тяхната евентуална отмяна по съответния ред” - което в момента се твърди в писмото на Окръжна прокуратура. Т.е. ние създаваме там зони ЖМ 1 и ЖМ 2 само защото има влезли в сила ПУП, но впоследствие ако бъдат атакувани в съда и той ги отмени, тогава те автоматично ще придобият статута на ОЗ 2 и аз не мисля, че има някакъв друг проблем, ако точката бъде приета по този начин.

Ако това не бъде прието, аз няма да подкрепя ОУП – заявил съм го и в комисиите, и го заявявам пред вас. Настоявам това гласуване – както корекцията, така и ОУП, да бъде поименно и се надявам ОУП да бъде не само в интернет, а ако бъде приет по този начин, да бъде изложен на публично място и ние да се гордеем и всички граждани да имат достъп до него.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Тези, които сме овластени - в лицето на кмета на общината Панов, председателя на ВТОС г-н Ашиков, Председателството и колегите общински съветници, и тези, които днес нямат власт, но са тук, за да изразят своята позиция; трябва да бъде уважено и едното, и другото мнение и то да стане, и както виждаме, става, предмет на една сериозна дискусия. И тук ние трябва да реагираме като великотърновци, а не като членове на една или друга партия или организация. Независимо къде сме родени, ние днес живеем в този град.

Когато идвахме на сесията с г-н Тодор Тодоров, той ми припомни откога датира историята на В. Търново, на този вечен град? От ХІІ век преди новата ера е първото обитание, в късната бронзова епоха. Впоследствие, през VІ в. по времето Юстиниан се прави византийско селище на трихълмието. Тогава се формира едно селище, чието име е Зокидава, което е населявано от три тракийски племена. Стигаме до столицата на първите Асеневци, когато Царевград се обитава от царя и придворните, Трапезица – от болярите; плебеите са били в подножието. Стигаме до Марин Дринов – с неговия глас В.Търново не става столица на Третата българска държава. И точно до днес, до съвремието на В. Търново, което е изградено от хармонията на културно-историческо наследство, на съвременна градска част и природа. И те са в триединство. Ако разрушиш едното, В. Търново престава да бъде този вечен град и ще припомня два случая. Вечен град ли е Париж? Според мен не е. Спомняте си от „Парижките потайности” – едни тесни улици, сокаци. Когато е Парижката комуна, почват да правят барикади и се явява един кмет, който събаря сгради и прави едни широки улици и булеварди, какъвто е днешният Париж. Но той не е същото, каквото е бил преди Парижката комуна. Стара Загора – вечен град ли е? Не е. Когато през 1878 г. опожаряват града, който преди е бил с тесни улици, се правят прави и дълги улици – ако евентуално има ново нашествие, да могат да ги видят отдалече и да избягат. Това е преданието.

Уважаеми овластени колеги, ние трябва да осъзнаем своята значимост. В смисъл: ако някой в тази зала се чувства голям, велик, то не е защото е такъв, а защото е стъпил на гърбовете на други велики, значими хора в нашата история и той е призван да съхрани това, което В. Търново е съграждал 32 века. Възможностите са две – или да остане там, на гърбовете на своите предшественици, продължавайки тяхната дейност, политика, или да цопне долу, ако подкрепи решение, което ще промени природата на В. Търново в частта й на триединството.

Човек е гарантирано запомнен с две неща. Блудкавостта не се помни, историята не го допуска. Историята има способността да помни две неща – великото и гротескното, великото и глупостта. И пак ще ви дам пример: с какво е известен цар Мавзол? Той цял живот лентяйствал и за да остави нещо след себе си, вземал и направил мавзолей. Оттам идва и „мавзолей”. Доколкото знам, днес по света има два мавзолея – единият в Москва, другият – в Корея. С какво е известен кметът Панайот Славчев? Сигурно е направил много добрини за В. Търново в битието си на кмет, само че е направил една върховна глупост: когато Фердинанд идва за обявяването на независимостта на България, този кмет взема и събаря първата врата на Царевец – нещо, което не са си позволили даже и нашествениците в ХІІІ в. И той я събаря, за да може да влезе каляската на цар Фердинанд, но всъщност не е имало нужда, защото тя е можела да влезе. Пълен идиот, да ме извинят неговите наследници, ако има такива! Ние в каква позиция ще се окажем днес? Друг пример: по-старите великотърновци помнят Йордан Костов. Той беше генератора да бъдат потопени няколко села на територията на днешния язовир Йовковци. Стотина-двеста души са страдали, защото миналото им, всичко е било залято от водата. Но какъв е резултатът? Днес 200 000 съвременници нямаме проблем с водата. Това е станало преди 50 години. Той е жертвал интереса на 200 души, но 200 000 души днес се облагодетелстват от това решение. Какво сме готови да направим днес? Има 100 или 200 души, които имат интереси там. А колко е В. Търново? Колко са неговите граждани? Историята на В. Търново – това, заради което хиляди, милиони хора идват тук. Не за да гледат новата градска част, разбира се, и не за да гледат онова чудовище, което е един жилищен блок, който си виси на скалния венец благодарение на тези заменки, за които стана дума. И като казах скален венец: какво стана със скалния венец, който уж щеше да се застрои с малки къщички и накрая станаха едни мастодонти?

След малко ние ще влезем в един от двата списъка – споменах великото и гротескното. И ще бъдат благословени единствено тези, които отсъстват от залата или които се въздържат. В този смисъл аз подкрепям корекцията, която Петко Тюфекчиев направи. Тази малка крачка, за едни 400-500 декара, които са история и не се измерват с декари, с пари, а с друго, защото са нашата история. Той направи тази малка крачка, която е огромен, но необходим скок за В. Търново, ако мога да перифразирам Нийл Армстронг – първия човек, кацнал на Луната.

Колеги, пожелавам ви, нека да бъдем записани само в единия списък!

Г-н НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Слушам и не вярвам на ушите си – че се намираме в залата на община В. Търново за приемане на ОУП на община В. Търново. Колко много неистини, колко много непознаване на материала! Искам да вкарам залата в час, ако мога с моите недотам добри познания по материята. Тук говорим за неща, които нямат нищо общо с ОУП на община В. Търново. Не можах да чуя нито един от изказващите се да каже, че ОУП е тапата, ОУП е нещото, без което община В. Търново не може да се развива. ОУП е сложил тапата на този град и на цялата територия на общината.

За какво става въпрос? Тук, с ОУП, само в една схема, 1: 30 000 арх. Петрович ни показва, но много малка част от вас знаят какво представлява тази схема и кои територии обхваща и т.н. Аз благодаря на г-н Кмета за мъжеството да внесе ОУП сега, в началото на годината, за да се приеме от ВТОС. Става въпрос за комуникация, става въпрос за това, че В. Търново се намира на пъпа на света, на пресечката Русе – Свиленград, където в момента се разработва идейната фаза на четирилентовия път, става въпрос за пресечката с магистрала Хемус. Точно този ОУП дава връзките с националните и с регионалните пътища. Ако ние го нямаме; утре, когато поискат от община В. Търново да даде къде са връзките и какво става, какво правим? ОУП решава въпросите на енергетиката. Тук минават големите и по-малките далекопроводи. Те са отбелязани в схеми. Тук минават водоснабдяването, канализацията на отделните места. Разбирате ли за какво става въпрос? Тук не става въпрос нито за строителство, нито за забиване на колчета и даване разрешения за строеж, става въпрос за една територия. Някой спомена дали съветниците знаят за ОУП; ето го ОУП, тук, в моите ръце. Цитирам: „ОУП създава териториална планова основа за дългосрочно развитие на община В. Търново в съответствие с Националната стратегия за регионално развитие, специфичните за общината природни, културно-исторически, туристически и др. ресурси”. Моля, разберете за какво става въпрос! Тук се говори за град В. Търново, но ние нищо не можем да направим за гр. В. Търново, ако нямаме приет ОУП на общината. Не можем да отидем в ОГП на гр. В. Търново.

Трябва всички общински съветници наистина с отговорност да разбират за какво става въпрос и да приемем ОУП. Да загърбим тези неща, които се казаха тук. Те вероятно са с много болка, вероятно някои от тях са с право, но от 2006 г. до 2012 г. е извървян целият път. Оттук нататък ние, общинските съветници, ще кажем „да” на ОУП на община В. Търново и всички последици ще бъдат за града, за неговото развитие, а там, където има дела, където има правни процедури, те ще си вървят по съответния ред и те не могат да спрат развитието на ОУП.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Първото усещане е, че сме влезли по същество, макар че по същество нищо не се коментира до този момент. Вторият момент е, и аз благодаря на арх. Петрович и на арх. Малаков, че те започнаха представянето на ОУП, но считам, че е важно преди да продължим по същество обсъждането на ОУП да чуем вносителя на предложението – кмета на общината г-н Панов, защото виждаме и някои предложения за промени за част от териториите, за които разговаряме вече от час и половина, т.е. би било логично да чуем мотивите и обстоятелствата, довели до тази промяна на параметрите като предложение.

Другият момент, на който трябва да си отговорим всички в залата и цялата община: искаме ли градът и общината да се развиват; искаме ли да създадем условия и рамки за това развитие. Какво целим да постигнем с приемането на ОУП? Правила, норми и дългосрочни перспективи на планиране и развитие. В тази връзка призовавам дебатът да бъде на нужното ниво, а не да започнем с частното, изключвайки общото, тъй като значението на това, което искаме да приемем като ОУП, касае всички ни за дълъг период от време. Частният случай е важен, тъй като очевидно има накърнен интерес на част от обществото, но не е ли необходимо тук да проведем дискусия, да търсим консенсус и този ОУП да бъде приет консенсусно. Това е силното решение.

Още веднъж призовавам вносителят на предложението да вземе отношение, за да можем да продължим по същество нашето обсъждане!

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Предполагам, че всички вие вече разбрахте, че този план действително е изминал един дълъг период от време, в който нееднократно е бил ябълката на раздора за община В. Търново. Преди да внеса това предложение в ОС в продължение на 4-5 месеца съм провел разговори с различни институции, с хора, които имат отношение по работата на този план: архитектурната гилдия, инженери, строители и собственици, тъй като планът не обхваща само територията на Картала или на Гарга баир, на Арбанаси, а обхваща територията на цялата община В. Търново. Ако някой не е разбрал: това е развитието на община В. Търново – с приемането на този план. Въпреки че той приема едни рамки. С тези рамки ние трябва да се съобразяваме.

Последният ми разговор миналата вечер беше със Сдружението за гората във В. Търново, който продължи близо два-два часа и половина. Аз мисля, че при консенсуса, който постигнахме с тях, техните искания са удовлетворени. В доклада на гл. архитект ние имаме отразено и предложението, направено от г-н Тюфекчиев, там е упоменато, че тези територии, които са със сменен ПУП, ще бъдат залегнати така, както са, а всички останали парцели, които нямат сменен ПУП, остават за озеленяване. Има висящи производства, за едно от които знам, че се чака решение във ВАЗ, касаещо тези 53 декара. Ние няма как да вземем под внимание всички тези производства, които са заведени в момента за този план, тъй като всяко едно решение на съда след това ще бъде отразено в плана. Дали там ще остане целият район горска територия, дали там ще остане за застрояване, това, което е вкарано в момента, е в съдебната система. Но там, където имаме сменено предназначение на земята, по закон аз не мога да го променя в район за озеленяване или за паркова зона. Смятам, че това от Сдружението го разбраха и са на това мнение. Така че в рамките на моите правомощия като кмет на общината предложението, което съм направил до ОС за приемане на ОУП, мисля, че е напълно разумно и консенсусно. Параметрите за застрояване във въпросните 53 декара, в ПУП, които са направени и те са били 40 % плътност на застрояване, 60 % плътност на озеленяване, там в момента са намалени съответно на 20 за застрояване и на 80 % за озеленяване.

Не мога да разбера защо всички тези организации, които днес бяха пред общината, са срещу ОС. В крайна сметка ВТОС е избран от всички граждани на В. Търново и решенията, които вземат, се вземат със консенсус. ОС се допитва до всеки един гражданин, до всички неправителствени организации. Аз бих казал, че срещите, които те са провели в рамките на този ОУП и неговото обсъждане, не са никак малко. Част от съветниците в залата са от предишното управление, когато ОС е задължил кмета да започне изготвянето на този план; 2006-2007 г. беше сключен договорът. Аз искам да благодаря на всички общински съветници, че заровиха политическите томахавки и гледат за развитието на града. Всички ние знаем, че този план е важен за нашата община. Той е важен за развитието на община В. Търново като културна и туристическа дестинация, като града, номиниран за най-добър за живеене.

Искам да кажа, че в момента се водят преговори. Има сключен договор за четирилентовия път Русе – Свиленград, който ще отпуши икономиката и развитието в друга област на града. В момента водя преговори за магистралния път София – Варна; къде точно да минава.

Има неща, които кметът и ОС трябва да решават в знак на добронамереност и разбирателство, а не на политическа основа. Затова искам, господа общински съветници, искам да ви благодаря днес за разбирането важността на този проблем – приемането на ОУП. Надявам се и гражданите, и гостите в залата да са разбрали това нещо. Благодаря и на всички, с които проведохме разговори, за да си изясним всички неясни за мен въпроси по този план, за неговото разработване в годините, когато аз не съм бил кмет.

Що се касае за проблемните частни гори в района на Арбанаси, аз съм извикал заместник-директора на и след заседанието ще проведем среща с хората, които се вълнуват от този въпрос, тъй като нееднократно съм ги пращал в Горското да правят проверка за изсичането на този горски масив. По закон има санитарна сеч. Тя е от 10 до 30 %. Има лицензирани оценители, които дават тези разрешителни. Кметът, като институция и общинската администрация сме си свършили нашите задачи, но искам и вие да се уверите и ако трябва да се предприемат мерки, ако има нарушения, ако то е незаконно. Аз съм го дал и на Икономическа полиция да разследва случая. Но тези заменки са извършени в годините преди този ОС и кмет да бъдат в управление. Те са извършени през 2007-2008 г. Били са държавен фонд, който със замяна става частен. Хронологията смятам, че на следващо заседание, когато има заявен интерес, това ще се обсъди. Аз не смятам тези проблеми, които вълнуват гражданите, да остават на заден план. Те трябва да се дискутират, да се знае законовата основа, параметрите и рамките на тези заменки, които са извършени, но дали са били законни, или не, не ОС и кметът могат да кажат това, а съдът, ако има нарушения.

Още един път се надявам, че с всички тези промени планът в този му вид ще има действително едно консенсусно приемане, една дипломация за всички нас и най-вече ще е важен за това В. Търново да се развива в правилната посока.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Първо ще дам едно предложение по процедура: моля вносителите на това предложение, което беше формулирано от преждеговорившите, да бъде представено в писмен вид в Председателството, за да бъде обсъдено и гласувано.

Аз съм един от тези, които подписаха тази декларация - че в качеството си на кандидат-кмет на В. Търново ще направя така, че горите на В. Търново да бъдат запазени. Мисля, че с поведението си като гражданин, като общественик, като общински съветник съм работил изцяло в тази посока. Но като юрист считам, че трябва да има правила. ОУП създава правила. Ще си позволя да зачета втората алинея на този чл. 103, който променя изискванията на ЗУТ по отношение на ПУП: „Всички проекти на ПУП, чието изработване е разрешено вече по съответния ред, но не е приключило като процедура до приемането на тази поправка на закона, се съобразяват с предвижданията на ОУП и правилата и нормативите за неговото прилагане”, т.е. с ОУП ще има правила.

Когато тези територии, които колегите вносители приемат, че ще бъдат изключени от предложението за допълване на ОУП и ОС гласува това предложение, имам усещането и като юрист, и като председател на ПК по ПГОБК, че ще създаде условия (заявявам го най-отговорно с ясното съзнание пред кого говоря) за корупционни практики. Защо? Защото всеки един от собствениците ще има възможността по напълно законен ред да извърви пътя по промяна на предназначение, разбира се с всички сложности по този път, с цялото време, което трябва да извърви, но няма да бъде подложен на рестриктивния режим на тези правила, които ще наложи този ОУП. Тези промени, които ще вървят напред във времето, ще влизат в настоящия ОС и в следващите ОС. Да не стане така след години всички тези, които приветстваме запазването на горите, да констатираме изграждането на имоти с 90 % плътност например, а не с 20 %, каквито сега налага рестрикцията в този проект за ОУП. Тогава на кого ще ръкопляскаме? Задавам риторичен въпрос. Опитвам се да погледна в бъдещето, защото е много лесно и угодно да приемем, че сега, към днешна дата, законът е такъв. Аз питам какво ще бъде след пет, след десет години. Някой помислил ли е за това? Когато липсват такива правила, какво ще се случи?

Няма общински съветник, който да е против развитието на общината, респективно против приемането на ОУП на града; няма такъв, който не знае, че без такъв план няма да бъдат усвоявани проекти, градът ни няма да се развива, няма да има икономическата възможност да кандидатства за най-добър град, за културна столица и т.н. Няма никакво значение кой ще го управлява. Тук живеем ние, децата ни и внуците ни ще живеят тук и трябва да създадем среда за това, но трябва да дадем възможност този град и тази община да се развиват. В настоящата ситуация изборите ни отредиха съдбата на опозиционна политическа сила, но ние, и всички общински съветници, няма как да бъдем опозиция на гражданите на В. Търново, затова ви моля, когато гласуваме, да гласуваме в интерес на тези, които са ни изпратили тук и да мислим.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Изказвам се по повод изказването на г-н Илчев като юрист. Аз също ще задам един риторичен въпрос няма съдебна институция, която да се произнася по бъдеще несигурно обстоятелство. По никакъв начин и повод не мога да допусна днес който и да е, без значение, от която и да е политическа формация да си позволява лукса да вменява, че спазването на законите и правилата и всички нормативни актове ще има производни на корупционни практики. Това не е морално, не е коректно. Няма да продължавам, защото уважавам колегата Илчев, уважавам формата, който той представлява, но казах, че няма да допусна приемането на толкова значим административен акт за В. Търново да бъде платформа и авторитетът на В. Търново да се слага като футболна топка и всеки, кой откъдето дойде, да я рита навсякъде.

Като заключение искам само (в знак на доказателство, че от трибуната се изказват граждани, които не знаят за какво говорят) да кажа: аз мисля, че разликата между общ устройствен план, какъвто днес ще приемем и общ градоустройствен план, за какъвто говориха гостите от другите градове, разликата е несравнима и огромна.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Искам да припомня на тези, които са следили събитията след изборите. Имаше една т.нар. „кръгла маса” с много широка дискусия по проблема за тези 53 декара и другите местности, които се защитават от сдруженията. На тази кръгла маса лично аз предложих кметът на община В. Търново на основание чл. 198 от ЗУТ да наложи двугодишна забрана за извършване на строителни дейности и за издаване на строителни разрешения за тези местности и евентуално след това да се използва възможността министърът на земеделието да даде още една година възможност, т.е. три години срок, в който можеше да приключат голяма част от съдебните казуси, които се намират в съдебната система със съответните актове и много от въпросите да бъдат изяснени и това да бъде напълно законосъобразно. Тази възможност не беше дори обсъдена, камо ли приета.

Тъй като някой от гражданите в залата попита защо се бърза - една от причините да се бърза, е, защото мина този срок за едногодишната забрана и няма друга възможност – планът трябва да бъде внесен и разгледан.

Г-н НИКОЛАЙ МАЛАКОВ: ОУП има няколко елемента: графична част и правила и нормативи за неговото прилагане. Другата част е екологичната оценка към него и оценка за съответствие. Именно забележките по екологичната оценка влязоха в правила и нормативи за неговото прилагане. Ще зачета само този абзац: „Допускат се за урбанизиране територии само в обхвата на земите с променено предназначение до 29.06.2007 г.”. Именно това нещо, което забелязвате на проектора, сме отразили и ние нямаме друга възможност, която да отразим. Тези корекции, които внасяме допълнително за намаляване на параметрите, са съгласувани с РИОС. Те именно отразяват мерки при прилагането на ОУП с цел снижаване на въздействието върху околната среда в точка 3.1. на защитена зона „Търновски височини” и разписани в чл. 9, ал. 4 показатели от правила и нормативи за прилагане на ОУП. Смея да кажа, че това предложение, което виждате на екрана, напълно съвпада с предложението, направено от г-н Тюфекчиев и от г-н Димитров.

И едно пояснение: че устройството на територията и устройственото планиране няма нищо общо със собствеността. Планът отразява едно развитие на територията, а спорове за територия се решават на други места.

Г-н Ашиков прочете предложението на г-нТюфекчиев:

„1. Корекция към т. 1: На основание чл. 103, А се ограничава обхватът на зоните ЖМ 1 и ЖМ 2 само за имоти със сменено предназначение и одобрени ПУП преди влизането в сила на новия ОУП. Всички останали територии придобиват статута на ОЗ 2.

2. Статут на ОЗ 2 да придобият терени с одобрени ПУП и променено предназначение след тяхната евентуална отмяна по съответния ред”.

 

От името на групата на БСП г-н Валентин Ламбев поиска почивка, за да може Групата да се запознае с текста на предложението.

В 11.00 часа г-н Ашиков обяви 10-минутна почивка.

След почивката беше направена поименна проверка:

Николай Ашиков, Тодор Тодоров, Александър Чокойски, Йорданка Стефанова, Деян Хаджийски, Петя Илиева, Тихомир Георгиев, Красимир Калчев, Божидар Ангелов, Николен Стойнов, Александър Нанков, Росен Иванов, Михаил Харалампиев, Атанас Атанасов, Ваня Павлова, Мариана Бояджиева, Николай Илчев, Драгош Методиев, Петко Тюфекчиев, Валентин Ламбев, Стоян Витанов, Стефан Тодоров Стефанов, Анета Маноилова, Любен Велчев, Николай Георгиев, Калина Широкова, Пламен Радонов, Стефан Михайлов, Николай Николов, Румен Димитров, Камен Алексиев, Мирослав Трифонов.

Присъстваха 32 общински съветници.

Г-н Ашиков подложи на гласуване прочетеното преди почивката предложение на г-н Тюфекчиев Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Относно второто предложение на Петко Тюфекчиев – за поименно гласуване, основанието за приемане на ОУП по чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, решенията на ВТОС се вземат с явно гласуване, с мнозинство повече от половината присъстващи съветници. В чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА е уредено квалифицирано мнозинство - повече от половината от всички съветници, и в чл. 27, ал. 5 е уредено поименното гласуване. Основанието за приемането на ОУП - чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, не попада в изключенията, изискващи поименно гласуване, така че гласуването ще бъде явно с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници.

Г-н Ашиков даде думата на г-н Атанас Атанасов – председател на ПК по конфликт на интереси.

Г-н АТАНАС АТАНАСОВ: Искам да ви запозная със становището на ПК по чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и отстраняване на конфликт на интереси. ПК взе решение на общинските съветници да бъде изчетен текстът, дефиниращ конфликт на интереси.

Чл. 2, ал. 1: Конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба.

Алинея 2: Частен е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лице, заемащо публична длъжност или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение.

Алинея 3: Облага е всеки доход в пари или имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне, или отказ от права, получаване на привилегии или почести, получаване на стоки или услуги безплатно, или на цени, по-ниски от пазарните, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване или обещаване на работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба. Отговорност, санкция, или друго неблагоприятно събитие.

Чл. 20: Когато държавен орган, орган на местното самоуправление или друг орган обсъжда или решава въпрос, по който негов член е декларирал частен интерес, последният не участва в обсъждането и гласуването му. В тези случаи решенията се приемат с предвиденото мнозинство от членовете на органа, като се изключи лицето, за което е налице конфликт на интереси.

Г-н Ашиков подложи на гласуване приемането на ОУП заедно с приетата вече поправка на г-н Тюфекчиев. Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 507

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.127, ал.6 ЗУТ във връзка с чл. 125, ал. 4 от ЗУТ Великотърновският общински съвет одобрява:

    1.1 Общ устройствен план на Община Велико Търново – окончателен проект, с изключение на предвижданията за охранителната зона на групова недвижима културна ценност /ГНКЦ/ „Историческо селище Арбанаси” и „Специфични правила и нормативи за устройство на охранителната зона на ГНКЦ „Историческо селище Арбанаси”, придружен с необходимите схеми, със следните корекции:

    - към устройствените показатели на жилищни устройствени зони – ЖМ1 и ЖМ2, както следва:

 за устройствена зона ЖМ 1 – плътност на застрояване – било 60% - става 40%; Кинт – било 1,2 – става 0,8 и плътност на озеленяване – било 40% - става 60 %;

за устройствена зона ЖМ2 – плътност на застрояване –било 30% - става 20%; Кинт – било 0,6- става 0,4, плътност на озеленяване – било 60% - става 80 %;

      - към други Правила и изисквания се добавя – максимално застроена площ на жилищна сграда – 250 кв.м.

   1.2 Правила и нормативи за прилагане на Общия устройствен план на Община Велико Търново – окончателен проект.

2. На основание чл. 103 а от ЗУТ се ограничава обхвата на зоните ЖМ 1 и ЖМ 2 само за имоти със сменено предназначение и одобрени подробни устройствени планове преди влизането в сила на новия Общ устройствен план.

Всички останали територии придобиват статут Оз2.

Статут на Оз2 да придобият терени с одобрени подробни устройствени планове и променено предназначение, след тяхната евентуална отмяна по съответния ред.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Наредба за рекламно-информационната дейност на територията на Община Велико Търново на второ четене, Вх. № 1249/28.11.2012 г.

 

Г-н Ашиков прочете предложенията на ПК по НПУОР:

Чл. 16 природни забележителности, резервати, градски паркове (с изключение на периферните им части, прилежащи към улиците); ажурни и декоративни огради, парапети и тераси; сгради на държавната и общинската администрация; лечебни, детски и учебни заведения;

Предлагаме подчертания текст да отпадне, т.к. парапетите и терасите на частните сгради са съставни на правото им на собственост и тази забрана води до ограничени за разпореждане и ползване на същата.

Т.5. елементи и съоръжения от пътната инфраструктура – предлагаме да се допълни, като се конкретизира – пътни знаци и светофари.

Предложенията по чл. 16 бяха подложени на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Председателят на ВТОС прочете предложенията на ПК по НПУОР по чл. 17:

Т 2. върху козирки, навеси и маркизи, като височината на РИН не може да надвишава 1 м. и да закрива отвори по фасадата на сградата;

- Предлагаме ограничението от 1 м. да отпадне, т.к. има сгради, където тази или по-голямата височина от 1 м не би довела до влошаване на естетичният вид на сградата. Същевременно условието да не закрива отворите е достатъчно ограничително.

Т 4, ал.3. Не се допуска пред сграда и върху нейната фасада да се поставят пана и табели, съдържащи фирмени знаци, лого, шрифт и цвят на други търговци без тяхното писмено съгласие

Предлагаме точката да отпадне, защото в противен случай всеки обект ще трябва изрично да иска съгласие за всяка реклама (цигари, бира, алкохол) от производителя, каквато практика не съществува в момента и би довела до невъзможност на обектите да поставят реклами на чужди търговски марки с рекламна цел.

Предложенията по чл. 17 бяха подложени на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н Ашиков прочете предложенията на ПК по НПУОР по чл. 25, т. 4, ал. 4:

3. При подадено заявление от търговски дружества общинска собственост.

- Предлагаме да отпадне - този член е в нарушение на Закона за конкуренцията и дискриминацията, т.к. създава неравнопоставеност между отделните субекти, делейки ги по вида собственост.

Предложението по чл. 25 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н Ашиков прочете предложенията на ПК по НПУОР по чл. 26, ал. 1. Заявление за разполагане на РИН, заедно с приложените документи се внася за разглеждане от ХЕС, който се произнася в 30 (тридесетдневен) срок.

- Предлагаме срокът да се съкрати на 15 дни, т.к., ако приеме, че един търговски обект чака за одобрение, за да може да си сложи рекламата 30 дни, то той ще се лиши цял месец от възможността да се рекламира.

Г-н НЕДЕВ: Във връзка с това предложение за промяна в чл. 26 срокът за произнасяне на ХЕС да стане 15 дена: имайки предвид, че ХЕС е колективен орган, събирането му на две седмици е трудно нещо. Смятам да остане такъв, какъвто е до момента – 30-дневен срок. На практика разглеждането и даването на становище се осъществява максимум до 20 дена от подаването на заявлението. Ако го смъкнем на 15 дена, тези 5 дена няма да бъдат голям проблем и досега не сме имали проблем нито от гражданите, нито от бизнеса, така че предлагам чл. 26 да си остане по този начин.

Следващото предложение е за промяна в чл. 35, в който пише: „… при провеждане на други мероприятия от община В. Търново”, като контекстът е да има възможност общината да отстранява рекламно-информационни носители. Ще дам един пример: при положение, че се провеждат мероприятия, свързани с исторически събития или празници, налага се пряко предаване на въпросното мероприятие по медиите и някоя табела на рекламно-информационен носител пречи, така че тя трябва на момента да бъде отстранена и впоследствие да бъде възстановена на същата позиция. Смятам, че това предложение по чл. 35 трябва да отпадне и текстът да си остане какъвто е бил до момента.

Последно: при положение, че бъде приета новата наредба в Преходните и заключителните разпоредби влизането в сила на същата да бъде записано от 1 март 2013 г.

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението за корекция в чл. 26:

Николай Ашиков – въздържал се, Тодор Тодоров - въздържал се, Йорданка Стефанова – въздържал се, Деян Хаджийски - въздържал се, Петя Илиева - въздържал се, Тихомир Георгиев - въздържал се, Красимир Калчев - въздържал се, Божидар Ангелов - въздържал се, Николен Стойнов - въздържал се, Росен Иванов - въздържал се, Михаил Харалампиев – въздържал се, Атанас Атанасов - въздържал се, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов – за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - против, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше отхвърлено с 14 „за”, 1 „против”, 12 „въздържали се”.

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението за корекция в чл. 35:

Николай Ашиков – въздържал се, Тодор Тодоров - въздържал се, Йорданка Стефанова – въздържал се, Деян Хаджийски - въздържал се, Петя Илиева - въздържал се, Тихомир Георгиев - въздържал се, Красимир Калчев - въздържал се, Божидар Ангелов - въздържал се, Николен Стойнов - въздържал се, Росен Иванов - въздържал се, Михаил Харалампиев – въздържал се, Атанас Атанасов - въздържал се, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов – за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - против, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - против, Румен Димитров - против, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше отхвърлено с 12 „за”, 3 „против”, 12 „въздържали се”.

Г-н Ашиков прочете предложението на ПК по НПУОР за корекция в чл. 46:

„Да се допълни… или имитация на тези материали… Рекламната индустрия и имитиращите материали са вече толкова добри, че понякога естетически са по-издържани в сравнение с естествените такива.”

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – против.

Предложението беше прието с 25 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

Председателят на ВТОС подложи на поименно гласуване предложението в текста на Преходните и заключителните разпоредби да се запише влизането на Наредбата да стане в срок от 1 март 2013 г.:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Анета Маноилова - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова – въздържал се, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

Г-н Ашиков предложи на второ четене Наредбата да бъде гласувана анблок. Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Наредбата беше подложена на поименно гласуване на второ четене:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 508

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на второ четене Наредба за рекламно-информационната дейност на територията на Община Велико Търново.

 

Приложение: Наредба за рекламно-информационната дейност на територията на Община Велико Търново.

 

Г-н Ашиков даде думата на гражданина Димитър Митев за лично извинение.

Г-н ДИМИТЪР МИТЕВ: Искам да се извиня на г-жа Роза Мишева, че споменах нейното име. Действително съм сгрешил, за което моля да ме извините! Моля и за нейното извинение! Искам да се извиня и за грешката относно ОУП – може би съм споменал общ градоустройствен вместо общ устройствен план, и най-вече за емоциите, които изразих. Пожелавам ви ползотворна работа!

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Наредба за регламентирано отглеждане на домашни любимци на територията на Община Велико Търново на второ четене, Вх. № 1269/11.12.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени.

Г-н Ашиков предложи текстът на Наредбата на второ четене да се гласува анблок. Предложението беше прието с 20 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Текстът на Наредбата беше поставен на гласуване на второ четене и приет с 20 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 509

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 40, ал. 5 от Закона за защита на животните, чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на второ четене Наредба за регламентирано отглеждане на домашни любимци на територията на Община Велико Търново.

 

Приложение: Наредба за регламентирано отглеждане на домашни любимци на територията на Община Велико Търново.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1283/14.12.2012 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков предложи двете гласувания да се проведат на едно заседание съгласно чл. 75, ал. 2 от Правилника на ВТОС.

Предложението беше прието с 19 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Председателят на ВТОС постави на поименно гласуване измененията и допълненията в текста на Наредбата на първо четене:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Анета Маноилова - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 510

 

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на първо четене следните изминения и допълнения:

 

1 . Да се промени текста на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново Раздел ІV Такса за технически услуги Чл. 34 точка 9 както следва

Било:

За издаване разрешение на строеж:

- за строежи от І категория – 120.00 лв.

- за строежи от ІІ категория – 100.00 лв.,

- за строежи от ІІІ категория – 80.00 лв.

- за строежи от ІV категория – 60.00 лв.

- за строежи от V категория – 50.00 лв.

- за строежи от VІ категория – 40.00 лв.

При презаверяване на разрешение за строеж – 50% от предвидената такса по общия ред.

Разрешение за строеж при съществени изменения по реда на чл. 154 от ЗУТ – 50 % от таксата по т. 9.

Става:

За издаване разрешение на строеж:

- за строежи от І категория – 120.00 лв.

- за строежи от ІІ категория – 100.00 лв.

- за строежи от ІІІ категория – 80.00 лв.

- за строежи от ІV категория – 60.00 лв.

- за строежи от V категория – 50.00 лв.

- за строежи от VІ категория – 40.00 лв.

За издаване на акт за узаконяване:

- за строежи от І категория – 120.00 лв.

- за строежи от ІІ категория – 100.00 лв.

- за строежи от ІІІ категория – 80.00 лв.

- за строежи от ІV категория – 60.00 лв.

- за строежи от V категория – 50.00 лв.

- за строежи от VІ категория – 40.00 лв.

При презаверяване на разрешение за строеж – 50% от предвидената такса по общия ред.

При издаване на Заповед за допълване на Разрешение за строеж по реда на чл. 154 от ЗУТ – 50 % от таксата по т. 9.

 

2. Да се допълни Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново Раздел ІV Такса за технически услуги Чл. 34 точка 10 с текст:

            Одобряване на инвестиционни проекти - заснемане за узаконяване – таксата по т. 10.

 

Г-н Ашиков предложи текстът на Наредбата да се гласува анблок на второ четене. Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Текстът на Наредбата беше поставен на поименно гласуване на второ четене:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова – за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – против, Мирослав Трифонов – за.

На второ четене Наредбата беше приета с 24 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 511

 

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация,, Великотърновски общински съвет приема на второ четене следните изминения и допълнения:

 

1 . Да се промени текста на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново Раздел ІV Такса за технически услуги Чл. 34 точка 9 както следва

Било:

За издаване разрешение на строеж:

- за строежи от І категория – 120.00 лв.

- за строежи от ІІ категория – 100.00 лв.,

- за строежи от ІІІ категория – 80.00 лв.

- за строежи от ІV категория – 60.00 лв.

- за строежи от V категория – 50.00 лв.

- за строежи от VІ категория – 40.00 лв.

При презаверяване на разрешение за строеж – 50% от предвидената такса по общия ред.

Разрешение за строеж при съществени изменения по реда на чл. 154 от ЗУТ – 50 % от таксата по т. 9.

Става:

За издаване разрешение на строеж:

- за строежи от І категория – 120.00 лв.

- за строежи от ІІ категория – 100.00 лв.

- за строежи от ІІІ категория – 80.00 лв.

- за строежи от ІV категория – 60.00 лв.

- за строежи от V категория – 50.00 лв.

- за строежи от VІ категория – 40.00 лв.

За издаване на акт за узаконяване:

- за строежи от І категория – 120.00 лв.

- за строежи от ІІ категория – 100.00 лв.

- за строежи от ІІІ категория – 80.00 лв.

- за строежи от ІV категория – 60.00 лв.

- за строежи от V категория – 50.00 лв.

- за строежи от VІ категория – 40.00 лв.

При презаверяване на разрешение за строеж – 50% от предвидената такса по общия ред.

При издаване на Заповед за допълване на Разрешение за строеж по реда на чл. 154 от ЗУТ – 50 % от таксата по т. 9.

 

2. Да се допълни Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново Раздел ІV Такса за технически услуги Чл. 34 точка 10 с текст:

 Одобряване на инвестиционни проекти - заснемане за узаконяване – таксата по т. 10.

 

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ (отрицателен вот): По принцип не съм против, но или водещият комисията по БФ, или някой друг, да каже в какво се състоят измененията. И най-вече - има ли увеличение на цените на услугите? Това не беше казано.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на ВТОбС за II-то полугодие на 2012 г. и отчет на всички неснети от отчет решения на ВТОбС, Вх. № 1323/18.01.2013 г.

 

Г-жа МАРИАНА БОЯДЖИЕВА: Подкрепяме като комисия, но искам да поставя един въпрос, който ние в комисията коментирахме, че в няколко отчета стоеше неснето решение, касаещо един малък парцел до ПМГ, който предизвика сериозна обществена дискусия и обсъждане в ОС в предишния мандат. Това решение стоеше може би две години като неизпълнено. Виждаме, че сега в проектобюджета за 2013 г. правилно е заложено да се осигурят средства, за да може да бъде създаден подробен устройствен план и да бъде решен въпросът с двора на училището. Не знам къде се загуби това решение, но практически това решение не е снето от отчет и предстои да се изпълни в рамките на 2013 г. В този смисъл дълго неснеманите от отчет решения може би трябва да се гледат малко по-внимателно, да има по-голяма прецизност, за да няма и други такива.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 512

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет:

 

1. Приема отчета за изпълнение решенията на Великотърновски Общински съвет от Общинска администрация Велико Търново за І–то полугодие на 2012 г. и неснетите от отчет решения.

 

2. Снема от отчет изпълнените решения на Великотърновски Общински съвет от Общинска администрация – Велико Търново за II – то полугодие на 2012 г. №№ 299, 300, 301, 302, 303, 304, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 319, 323, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 347, 348, 349, 350, 355, 356, 357, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 366, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 377, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 402, 405, 406, 408, 412, 415, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 426, 427, 428, 429, 430, 432, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 477, 478, 479, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 489, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 502, и неснетите от отчет решения с №№ 71, 72, 77, 123, 124, 125, 126, 150, 158, 159, 160, 177, 188, 196, 198, 211, 214, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 238, 239, 240, 243, 247, 248, 251, 262, 264, 269, 270, 271, 272, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 289, 291, 292, 293, 294, 5, 1220, 1323, 1324, 1167, 798, 866, 867, 868, 869, 872, 919, 675, 777.

 1. 3.Остават да се водят на отчет от Великотърновски Общински съвет решения № № 305, 306, 317, 318, 320, 321, 322, 324, 325 , 333, 346, 351, 352, 353, 354, 358, 365, 367, 368, 375, 376, 378, 400, 401, 403, 404, 407, 409, 410, 411, 413, 414, 416, 417, 424, 425, 431, 433, 442, 443, 452, 464, 465, 466, 476, 480, 481, 488, 490, 491, 492, 493, 494, 501, 503, 504, 505, 506, и решения №№, 78, 83, 100, 128, 130, 143, 161, 164, 165, 181, 182, 194, 195, 197, 255, 258, 266, 273, 288, 296, 1409, 1410, 1411, 1419, 1454, 1465, 1468, 1486, 14, 32, 1188, 1326, 1003, 1134, 1142, 886, 926, 946, 989, 664, 740, 752, 467, 343, 410, 159, 1106, 138

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Отчет за изпълнение решенията на Великотърновски Общински съвет за I-то полугодие на 2012 г.

                       2. Отчет за изпълнение на неснети от отчет решения на Великотърновски Общински съвет.

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отчет за дейността на Великотърновски общински съвет и на неговите комисии за периода 01.07.2013 г. – 31.12.2012 г., Вх. № 1319/17.01.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 6 беше подложено на гласуване и прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 513

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Великотърновски общински съвет , приема Отчет за дейността на Великотърновски общински съвет и на неговите комисии за периода 01.07.2012 г. – 31.12.2012 г.

 

Приложение: Отчет за дейността на Великотърновски общински съвет и на неговите комисии за периода 01.07.2012 г. – 31.12.2012 г.

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на ПУП – ПЗ-окончателен проект за изграждане на Регионално депо за неопасни отпадъци и съоръжения, Вх. №1367/24.01.2013 г

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 7 беше подложено на гласуване и прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 514

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 7 от ЗОС и чл. 129. ал. 1 от ЗУТ Великотърновският общински съвет одобрява подробен устройствен план - план за застрояване - окончателен проект за обект- площадка №5- съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново с обхват - м. Остра могила имот № 026001, м. Стублица имот № 000317, имот № 000318 и в м. Припора имот № 014036, имот №014001, имот № 014002, имот № 014003, имот № 014004, имот № 014005, имот № 014006, имот № 014007 и имот № 014008 за изграждане на Регионално депо за неопасни отпадъци и съоръжения за предварително третиране преди окончателно обезвреждане чрез депониране, в своята съвкупност съставляващи регионална система за управление на отпадъците.

Решението се обжалва по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок.

 

2. На основание чл. 21, ал. 8 от ЗОС и чл. 60, ал. 1 от АПК, Великотърновски общински съвет разпорежда предварително изпълнение на подробен устройствен план – план за застрояване – окончателен проект за обект: площадка № 5 - съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново с обхват - м. Остра могила имот № 026001. м. Стублица имот №000317,. имот №000318 и в м. Припора имот № 014036, имот №014001, имот № 014002, имот № 014003, имот № 014004, имот № 014005, имот № 014006, имот № 014007 и имот № 014008 за изграждане на Регионално депо за неопасни отпадъци и съоръжения за предварително третиране преди окончателно обезвреждане чрез депониране, в своята съвкупност съставляващи регионална система за управление на отпадъците.

 

3. На основание чл. 21, ал. 8 от ЗОС, Великотърновски общински съвет разпорежда предварително изпълнение на процедурите по предварително отчуждаване на имоти или части от имоти – частна собственост в обхвата на проекта, обявен за общински обект от първостепенно значение с решение № 200/19.04.2012 г. на ВТОбС.

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение с входящ номер 1378 от 28.01.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 8 беше подложено на гласуване и прието с 21 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 515

 

На основание чл. 21, ал. 1,т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 3 от ЗУТ Великотърновски общински съвет:

 

Съгласува Подробен устройствен план – Парцеларни планове за елементите на довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура – окончателен проект за обект: площадка №5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново за изграждане на Регионално депо за неопасни отпадъци и съоръжения за предварително третиране преди окончателно обезвреждане чрез депониране, в своята съкупност съставляващи регионална система за управление на отпадъците, в часта на трасетата попадащи в територията на Община Велико Търново.

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на зони за въздействие на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Велико Търново, Вх. № 1325/18.01.2013 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 9 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Анета Маноилова - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 516

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет декларира:

 

Обхвата на зоните за въздействие в рамките на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Велико Търново, които са част от него, няма да бъдат променяни за период нe по-малък от 10 години след приключване на проекта. Възлага за изпълнение на Кмета на Община Велико Търново.

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на зони за въздействие на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Велико Търново, Вх. № 1326/18.01.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 10 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Анета Маноилова - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 20 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 517

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет, приема обхвата на зоните за въздействие на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Велико Търново, както следва:

 

            1. Зона с преобладаващи социални функции – Обхват: ж.к. Бузлуджа, ж.к. Зона В, ж.к. Чолаковци. Зоната е с граници: от ул.Борис Богданов на север по ул.Бузлуджа, на изток по ул.Димитър Благоев, на север по улица с осови точки 8154, 8159, 8148, 8166, на изток по ул.Стоян Коледаров, по границата на урбанизираната територия до улица с осови точки 1942, 19, по границата на урбанизираната територия, на югоизток по ул.Рада Войвода, на северозапад по ул.Сан Стефано, от север по границата на урбанизираната територия, на север по улица с осови точки 19, 1942, по границата на урбанизираната територия на запад и северозапад до ул.Борис Богданов.

 

            2. Зона на публични функции с голяма обществена значимост - Обхватът на зоната е Старата градска част, кв. Варуша и хълмът Царевец. Границата върви по северната строителна граница на населеното място, по коритото на р. Янтра, мостът свързващ осови точки 1522 и 1521, ул Климент Охридски (около хълма Царевец), осова точка 8541, 8540, 8525, 8524, 8523, 8522, 8521, 8543, ул. Крайбрежна, осова точка 1312, коритото на р. Янтра, осова точка 3545 (път Е-85), ул. Христо Ботев, осова точка 1672, 1671, 179, 180, 182, ул Есперанто, ул. Константин Кисимов, осова точка 173, 142, ул. Руен, осова точка 838, 456, строителна граница на нас. място.

 

            3. Зона с потенциал за икономическо развитие – Обхват: Западната промишлена зона, обслужващата зона северно от кв. Бузлуджа и промишлената зона южно от ул. Магистрална. Границата върви по северната строителна граница на населеното място, ул. 36-та, бул. Никола Габровски, ул Магистрална, осова точка 3483, 3481, 3479, 160, строителна граница на населено място, осова точка 8503, ул. Стоян Коледаров, осова точка 8166, 8148, 8159, 8154 ул. Димитър Благоев, ул. Георги Измирлиев, ул. Борис Богданов, строителна граница на населено място.

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане наПрограма за развитие на читалищната дейност в община Велико Търново през 2013 г., Вх. № 1336/18.01.2013 г.

 

Г-жа СНЕЖАНА ДАНЕВА: За втора поредна година тази Програма минава преди бюджета. Виждам, че Бюджетната комисия я е приела, но тези ремонти, които са предвидени там, не са залегнали никъде в бюджета. Аз ви предлагам следното: нека да приключат обсъжданията, да приемете Програмата в тази й част за дейност, а тези ремонтни дейности да останат в контекста на бюджета. Или да приемем условие, че в рамките на държавния резерв да се разпределят между тях по определени критерии. Защото така приемайки я, тези средства не фигурират никъде в бюджета. Предлагам в частта „Дейност” да се приеме, но не и в частта „Ремонтни дейности”.

Г-жа МАРИАНА БОЯДЖИЕВА: ПК по ОНК разгледа Програмата, разгледа и предложенията от читалищата. Нашата ПК предложи да се разглежда отделно сумата за читалищата, а не днес при приемането на програмата. Аз взех думата за следното: втора година се сблъскваме с такъв казус: предлага се програмата, читалищата имат право - има срок, в който те правят своите предложения. Миналата година имаше спор, защото имаше една доста голяма сума за турне, но тази година петте читалища предлагат ремонтни дейности, които са изключително наложителни и които са съгласувани. При нас бяха представени експертните оценки, включително и със становища от Администрацията. От името на комисията аз съм поставила този въпрос при обсъждането на проектобюджета в съвместното заседание на комисиите, че трябва да имаме становище до бюджета.

Ще завърша с това, че във връзка с изпълнение на дейностите в читалищната програма и съобразно Закона за народните читалища в чл. 22, ал. 2 се казва следното: „С решение на ОС читалищата могат да се финансират допълнително над определената по ал. 1 субсидия със средствата от собствените приходи на общината”. Чл. 23, ал. 2: „При недостиг на средства за ремонта и поддръжката на читалищната сграда средствата се осигуряват от общинския бюджет”. Не само спазвайки закона, а и затова че една такава институция, каквато са читалищата, имат нужда от подкрепата на ОС. Ние всяка година им даваме това право да кандидатстват и след това този въпрос увисва в заседанията между приемането на Програмата и бюджета.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Предлагам да гласуваме Програмата, като включим само първа точка. Точка 2 да не се гласува. В такъв случай може да се гласува явно.

Предложението по т. 11 (съгласно уточнението, направено от г-н Ашиков) беше подложено на гласуване и прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 518

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 21, т. 3, чл. 22, ал. 2, чл. 23, ал. 2 и чл. 26а, ал. 2 от ЗНЧ, Великотърновски общински съвет:

 

1.Приема Програма за развитие на читалищната дейност в Община Велико Търново за 2013 г.

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2013 г., Вх. № 1354/22.01.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 12 беше подложено на гласуване и прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 519

 

На основание чл. 21 ал.1 т.12 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от ЗОС, чл.2а ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски oбщински съвет приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2013 г.

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за приватизация на общинската собственост в Община Велико Търново за 2013 г., Вх. № 1358/23.01.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 13 беше подложено на гласуване и прието с 19 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 520

 

На основание чл. 21,ал. 1,т. 23 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от ЗПСК и чл.10.т.2 и 3 от Правилника за дейността на Общинската агенция за приватизация, Великотърновски общински съвет:

 

  Приема Годишен план за приватизация на общинската собственост в Община Велико Търново за 2013 година и утвърждава:

- Списък на обекти, включени в годишния план за приватизация за 2013 година- Приложение 1 ;

- План-сметка за приходите и разходите по приватизационните фондове през 2013 година - Приложение 2 .

- Списък на търговски дружества, общински предприятия и общински нежилищни имоти, които няма да се приватизират през 2013 година- Приложение 3.

     

 ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Намаляване на началните цени за продажба на имоти, находящи се в гр. В. Търново и с. Ветренци, Вх. № 1359/23.01.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 14 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Анета Маноилова - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Стефан Михайлов – за, Румен Димитров - против, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 20 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 521

 

На основание чл.4 , ал. 4 , чл. 31,ал.1 и чл. 32,ал.3,т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45 от ЗДДС, чл. 5 ,6 и 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с решения №№ 335, 336 / 19.07.2012 г. и 352 , 354 / 13.09. 2012 г. на Общински съвет-В. Търново , Великотърновски общински съвет:

 

1.Намалява с 20 (двадесет) на сто приетата с решение № 352/13.09.2012 г. на ВТОбС начална цена и определя нова начална цена в размер на 38 680 лева (без ДДС) за продажба на общински нежилищен имот , находящ се в гр.Велико Търново , Промишлена зона „Дълга лъка”,представляващ :„Незастроен поземлен имот с идентификатор 10447.517.192 по КККР на гр.В.Търново, целият с площ от 681 кв.м., за който имот е отреден УПИ ХХХІІ 25 - „за производствено-складови дейности” от стр.кв.572 по ПУП - ПР на гр.В.Търново”. Сделката се облага   с ДДС .

2. Намалява с 15 (петнадесет) на сто приетата с решение № 354 /13.09.2012 г. на ВТОбС начална цена и определя нова начална цена в размер на 10 313 лева (без ДДС) за продажба на общински нежилищен имот , находящ се в с.Ветринци и представляващ: „Застроен УПИ VІІ от кв.34 , с площ от 600 кв.м.,заедно с построена в него сграда ( старо кметство) със ЗП 74 кв.м.”. Сделката се облага частично с ДДС.

2. Определя начин за продажба на посочените в т. 1 и т.2 обекти чрез публичен търг с явно наддаване, при стъпка на наддаване, както следва : за имота по т.1 – 3 000 лева ; за имота по т.2 – 500 лева .

3. Търговете да се проведат при следните условия : дата на търга – на 21-я ден след датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник" ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - в стая 419 на Община Велико Търново.

4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от Общинска агенция за приватизация -стая 419 на Общината, след представяне в агенцията на документ за извършено плащане.

5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит както следва: за имота по т.1 – 11 600 лева; за имота по т.2 – 3 000 лева. .

Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново,   BIC код SOMB BGSF

6. Заплащането на договорените цени и сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обектите се допуска и разсрочено плащане при условията посочени в чл.3,т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново.

7. Закупуване на тръжна документация – всеки работен ден до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обектите - всеки работен ден до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга . Срок за подаване на документи за участие в търга - всеки работен ден до 17,00 ч. на деня предхождащ датата на търга , в ст. 419 на Община В.Търново.

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9. При неявяване на купувачи, повторни търгове за непродадените обекти да се проведат 14 дни след датата на съответния търг, при същите условия.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявените повторни търгове , да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Най-малкото, елементарното културно възпитание изискваше да излезе председателят на НС за приватизация и да даде обосновка защо, как и т.н. Едва ли е необходимо да повтарям, че аз съм против тази публична система на недействителни постъпления в община В. Търново. Защо казвам „недействителни”? Защото имаше моменти в определени администрации, където се залагат едни цени на общински имоти, след това се обявяват няколко последователни търга, тъй като не се явяват купувачи и в един нищожен момент тази собственост се продава в пъти под реалната й себестойност. Точно поради това аз съм против този вид разпореждане с общинското имущество и при наличие на обстоятелствата, че нямаше кой да обоснове какво налага допълването на списъка за обекти за приватизация, гласувах „против”.

Г-жа СНЕЖАНА ДАНЕВА: На г-н Ламбев – председателя на НС, му се наложи да замине по спешност и ме помоли аз да отговоря, ако има въпроси, така че аз съм готова да отговоря.

Мога да кажа по следващите точки, че тези намаления са наложени в резултат на 4-5 обявявания на търгове, затова предлагаме тези намаления. По последната точка от предложенията по приватизация, т. 16 – предлагаме свободни парични средства да се сложат на срочни влогове. Знаете в 9-процентовата сметка остават едни временно свободни парични средства, които са ни донесли за предходната година 22 000 лв. лихви, така ще предлагаме тази година да сложим 600 000 лв. на тримесечни срочни депозити и 100 000 лв. на едномесечен, за да имаме гъвкавост в боравенето с тези средства, защото знаете, че се наложи да даваме от тези средства на Тубдиспансера, на библиотеката също.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Прави чест на Общинска администрация в лицето на г-жа Данева, че поема ударите, защото принципала за разпореждането и управлението на общинската собственост е на ОС и аз исках само да подскажа, че някой трябваше да поеме отговорност за неосъществената програма по приватизация и за изключително малкото приходи, които ние получаваме, въпреки заложените големи стойности за 2012 г. Знаете, че съм доста чувствителен на тази тема, тъй като говорим за коефициент на интелект, начин на управление, начин на визия. Не мисля, че който и да е председателстващ трябва единствено да облече само костюма и да каже „Аз съм еди-какъв си” и да чака нещата да се случат от само себе си. Това няма да се случи.

Г-жо Бояджиева, не Ви прави чест, че се опитвате да се надвиквате с мен. Все пак сте лидер на политически формат, който има претенции за доста сериозни позиции. Научете си законите и правилниците и тогава вземайте отношение!

Някой трябва да поеме отговорността защото средствата, които не успяхме да вземем по някакъв начин влияят върху целия общ показател, върху всичко, което се случва в община В. Търново.

Г-жа МАРИАНА БОЯДЖИЕВА: Не може когато общински съветник, председател на комисия, не е в залата, защото му се налага да пътува, да се отнасяме по такъв начин, абсолютно некоректно. Аз се обръщам към вас като общински съветник – да бъдете коректен към колегите.

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Намаляване на началните цени за продажба на обособени обекти, части от имуществото на „Инвестрой – 92” ЕООД, Вх. № 1360/23.01.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 15 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Стефан Михайлов – за, Румен Димитров – въздържал се, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 522

 

На основание чл.4 , ал. 4 , чл. 31,ал.1 и чл. 32,ал.3,т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал.7 от ЗДДС, чл. 5 ,6 и 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с решения №№ 284/21.06.2012 , 353 / 13.09. 2012 г. и 365 / 27.09.2012 г. на Общински съвет-В. Търново, Великотърновски общински съвет:

1.Намалява с 25 (двадесет и пет ) на сто приетата с решение № 353/13.09.2012 година на ВТОбС начална цена и определя нова начална цена в размер на 224 775 лева (без ДДС) за продажба на обособен обект от сгради, построени в поземлен имот с идентификатор № 10447. 502.189 и с административен адрес ул.”Н.Габровски” № 78, гр. В. Търново, представляващ „Ресторант, с идентификатор 10447.502.189.6.4, съгласно КККР на гр. В. Търново, с РЗП 544,08 кв.м., заедно с : 8,4584 % ид.ч. от общите части на сграда с идентификатор 10447.502.189.2 , 33,2165% ид.ч. от общите части на сграда с идентификатор 10447.502.189.3 , 18,8988 % ид.ч. от общите части на сграда с идентификатор 10447.502.189.6 ; 9,6430 % ид.ч. от общо ползвани площи на сграда с идентификатор 10447.502.189.2 и 1,7225 % ид.ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447. 502.189” – обособена част от имуществото на “Инвестстрой - 92” ЕООД-В. Търново.

2. Намалява с 15 (петнадесет) на сто приетите с решения № 353 / 13.09. 2012 г. и № 365 / 27.09.2012 г. година на ВТОбС начални цени и определя нови начални цени за продажба на обособени части от имуществото на “Инвестстрой - 92” ЕООД-В. Търново,представляващи обособени обекти от сгради , построени в поземлен имот с идентификатор № 10447. 502.189 и с административен адрес ул.”Н.Габровски” № 78, гр. В. Търново, както следва :

а) за „Гараж , с идентификатор 10447.502.189.1.1, съгласно КККР на гр. В. Търново, със ЗП 20 кв.м., заедно с 20 % ид.ч.от общите части на сградата и 1,4116 % ид.ч.от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189 ” - 7 854 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС;

б) за „Гараж с идентификатор 10447.502.189.1.2, съгласно КККР на гр. В. Търново,със ЗП 20 кв.м., заедно с 20 % ид. ч. от общите части на сградата и 1,4116 % ид.ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189 ” - 7 735 лева ,в която не е включена стойността на дължимия ДДС;

в) за „Гараж,с идентификатор 10447. 502.189.2.2, съгласно КККР на гр. В. Търново , със ЗП 24,90 кв.м., заедно с 0,9730 % ид.ч. от общите части на сградата и 0,4697 % ид.ч.от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189”- 9 988 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС;

Сделките се облагат с ДДС .

3. Определя начин за продажба на посочените в т. 1 и т.2 обекти чрез публичен търг с явно наддаване, при стъпка на наддаване, както следва : за имота по т.1 – 11 200 лева ; за имота по т.2,буква „а” – 750 лева ; за имота по т.2 ,буква „б” – 750 лева ; за имота по т.2 ,буква „в” – 950 лева .

4. Търговете да се проведат при следните условия : дата на търга – на 28-я ден след датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник" ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - в стая 419 на Община Велико Търново.

5. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от Общинска агенция за приватизация -стая 419 на Общината, след представяне в агенцията на документ за извършено плащане.

6. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит както следва: за имота по т.1 – 67 000 лева ; за имота по т.2,буква „а” – 2 300 лева ; за имота по т.2 ,буква „б” – 2 300 лева ; за имота по т.2 ,буква „в” – 2 900 лева .

  Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново,   BIC код SOMB BGSF

7. Заплащането на договорените цени и сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обектите се допуска и разсрочено плащане при условията посочени в чл.3,т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново.

8. Закупуване на тръжна документация – всеки работен ден до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обектите - всеки работен ден до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга . Срок за подаване на документи за участие в търга - всеки работен ден до 17,00 ч. на деня предхождащ датата на търга , в ст. 419 на Община В.Търново.

9. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

10. При неявяване на купувачи, повторни търгове за непродадените обекти да се проведат 14 дни след датата на съответния търг, при същите условия.

11. В случай на неявяване на купувачи и за обявените повторни търгове , да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение.

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Намаляване на началните цени за продажба на имоти, находящи се в гр. В. Търново, Гаров район, Вх. № 1361/23.01.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 16 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Стефан Михайлов – за, Румен Димитров – въздържал се, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 20 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 523

 

На основание чл.4 , ал. 4 , чл. 31,ал.1 и чл. 32,ал.3,т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал.5,т.1 от ЗДДС, чл. 5 ,6 и 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с решения №№ 334 / 19.07.2012 г. и 351 / 13.09. 2012 г. на Общински съвет-В. Търново , Великотърновски общински съвет:

 

1.Намалява с 25 (двадесет и пет ) на сто приетите с решение № 351/13.09.2012 година на ВТОбС начални цени и определя нови начални цени за продажба на общински нежилищни имоти, както следва:

а)за „Незастроен поземлен имот с идентификатор 10447.512.109 по КККР на гр.В. Търново, целият с площ от 1 370 кв.м., за който имот е отреден УПИ ХІІ - ”за производствени и складови дейности” от кв.170 по ПУП - ПР на гр.В. Търново, Гаров район” – 43 080 лева , в която не е включена стойността на дължимия ДДС;

б) за „Незастроен поземлен имот с идентификатор 10447.512.110 по КККР на гр.В.Търново, целият с площ от 6 685 кв.м., за който имот е отреден УПИ VІІІ - „за сервизна работилница на МВР” от кв. 170 по ПУП - ПР на гр.В.Търново, Гаров район” – 205 920 лева , в която не е включена стойността на дължимия ДДС.

Сделките се облагат с ДДС .

2. Определя начин за продажба на посочените в т. 1 обекти чрез публичен търг с явно наддаване, при стъпка на наддаване, както следва : за имота по т.1,буква „а” – 4 000 лева ; за имота по т.1 ,буква „б” – 20 000 лева .

3. Търговете да се проведат при следните условия : дата на търга – на 21-я ден след датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник" ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - в стая 419 на Община Велико Търново.

4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от Общинска агенция за приватизация -стая 419 на Общината, след представяне в агенцията на документ за извършено плащане.

5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит както следва: за имота по т.1,буква „а” – 12 900 лева; за имота по т.1,буква „б” – 61 000 лева. .

Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново,   BIC код SOMB BGSF

6. Заплащането на договорените цени и сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обектите се допуска и разсрочено плащане при условията посочени в чл.3,т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново.

7. Закупуване на тръжна документация – всеки работен ден до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обектите - всеки работен ден до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга . Срок за подаване на документи за участие в търга - всеки работен ден до 17,00 ч. на деня предхождащ датата на търга , в ст. 419 на Община В.Търново.

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9. При неявяване на купувачи, повторни търгове за непродадените обекти да се проведат 14 дни след датата на съответния търг, при същите условия.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявените повторни търгове , да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение.

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Влагане на свободни средства от фонд „Покриване разходите за приватизацията и следприватизационен контрол” на срочен депозит, Вх. № 1362/23.01.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 17 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Стефан Михайлов – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 524

 

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.42 от ЗОБ ,чл.9 и чл.10,т.8 от Правилника за дейността на ОбАП, чл.14,ал.3 от Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията в Община Велико Търново и във връзка с дадени указания от Сметната палата, Великотърновски общински съвет:

1. Дава съгласие Общинска агенция за приватизация - Велико Търново да открие в обслужващата банка на Община Велико Търново 2 срочни депозита със средства от фонд “Покриване разходите за приватизацията и следприватизационен контрол“ при следните условия : 600 000 (шестстотин хиляди) лева на възобновяеми тримесечни депозити ; 100 000 (сто хиляди) лева на възобновяеми месечни депозити .; срок за прекратяване на депозитите – с приключване на бюджетната година.

 

В 12.30 часа г-н Ашиков обяви 30-минутна почивка.

След почивката г-н Ашиков предложи да бъде удължено времето за провеждане на сесията с два часа или до приключване на дневния ред.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне на част от имот общинска собственост за нуждите на спортен клуб, Вх. № 1368/25.01.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 18 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски – за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 525

 

І. На основание чл. 51 ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта и чл. 8 ал. 3 т. 3 и чл. 59 ал.1 и ал.2 във връзка с чл. 59 ал. 3 т. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за предоставяне на право за безвъзмездно ползване за срок от 7 (седем) години върху част от имот публична общинска собственост с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Филип Тотю” № 18, представляващ зала по бокс, намираща се на територията на Спортен комплекс „Ивайло”- север, в сграда с идентификатор №10447.503.234.7 по КККР на гр. Велико Търново, в полза на Боксов клуб „ИВАЙЛО-ВЕЛИКО ТЪРНОВО”.

 

ІІ. Възлага на Управителя на ОП „Спортни имоти и прояви” да сключи договор за учредяване право на безвъзмездно ползване при спазване на действащата нормативна уредба и на настоящото решение.

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Николай Илчев Илиев – общински съветник, Вх. № 1185/12.11.2012 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Преди да представя трите си питания, ще си позволя да помоля г-н Кмета, когато има такива питания да прави всичко възможно да присъства на сесиите и да дава своевременно отговорите, тъй като мисля, че за трети или четвърти път се отлагат серия от питания. На последната сесия беше съобщено, че г-н Кметът е в отпуск, а в същото време той именно в качеството си на кмет присъства на няколко мероприятия. Г-н Ашиков тогава каза, че г-н Панов е в отпуск и затова не присъства на сесията. Аз не зная дали е било така, но мисля, че питанията касаят въпроси, свързани с гражданите на общината, а ние сме техен инструмент да ги представяме и да търсим отговорите.

Първото ми питане е свързано с изпълнението на проекта „Подобряване и развитие на инфраструктурата на питейни и отпадъчни води на територията на община В. Търново”, т.нар. „Проект ВиК 1”. Няма да чета питането си, тъй като след трета сесия, мисля, че всички колеги съветници, които са имали интерес, са го изтеглили и са го прочели. Ще си позволя само да го допълня като питане. Считам, че есенцията на моя въпрос е не „защо”. Няма нужда да бъдем убеждавани в това, че този проект е изключително необходим. Всяко населено място се нуждае от обновяване на своята инфраструктура. Няма да коментирам ползите. Те са видни. Ще дойде време да отчетем резултатите от полагането на тези тръби, ще ги усетим по джоба си.

В питането си поставих няколко въпроса, но има един много прост въпрос: може ли в проект за 45 000 000 лв., да не са предвидени средства за екологични дейности, свързани с незапрашаването на града. Някои от вас ще каже, че мина време от извършването на тези дейности и стана зима, минава време, не може да се разчита само на късата памет на хората. Ще дойде пролет, работите ще продължават и запрашаването ще продължава. Имаше опоненти, които казаха, че не може строеж без прах. Съгласен съм, но в градовете, в които сме ходили, и в чужбина, и в България, винаги при изпълняването на такъв проект се предвиждат дейности за минимализиране на тези отрицателните въздействия, каквото е запрашаването. Вие всички сте били свидетели, чу когато отправих първото питане като гражданин и общински съветник до медиите, а и сега – чрез настоящата процедура, положението в центъра беше нетърпимо. Ще изслушам с интерес отговора на г-н Кмета и после моя коментар.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Що се касае за присъствието ми на сесиите и питанията, винаги съм се старал да отговарям. Това, че съм имал служебни задължения и съм бил извън общината на определени дати, или съм бил в отпуск – когато съм в отпуск не мога да бъда на сесия и да ви отговарям, но мога да бъда на мероприятия, които са свързани с различни културни събития. Спомням си, че това беше по Коледа.

Питането за запрашеността може би е трябвало да го отправите още през 2008 г., тъй като след като встъпих в длъжност, проектът даже не беше стартирал и реализацията му започна от февруари 2012 г. Той върви в нормални граници съгласно плана за строителство. През септември-октомври в медиите имаше информация за изследване за запрашеността във В. Търново, което беше в рамките на нормалното, така че не е било запрашено. Вярно е, че се вдига пушилка и аз искам да благодаря на гражданите, които са търпеливи, но това е добър проект, който надявам се, след реализацията му да бъде от полза на всички наши съграждани.

Г-н Панов прочете отговор на питането.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Благодаря на кмета за подробния отговор. От него частично съм удовлетворен. Първо става ясно, че няма конкретни данни по отношение на закъснението на графика за изпълнението на СМР по изпълнение на проекта. Стана ясно, че не са предвидени средства по технологични мероприятия, свързани с реализирането на този проект. Доколко това, което прочете г-н Кмета като дейността по почистване и обезпрашаване се извършва, нека гражданите на общината да преценят. По третата част на въпроса ще си позволя да направя едно уточнение. След като изразих моята позиция в медиите във В. Търново, вечерта заваля много силен дъжд и на следващия ден беше направено замерване, но не в централната част на града, закъдето ставаше въпрос, а в РИОС и стойностите бяха близо до допустимите граници. Представете си, какви биха били стойностите там, където аз исках да бъдат измерени. Все пак, като последица от моите питания, се радвам, че вече има пункт в общината, който прави тези замервания.

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Николай Илчев Илиев – общински съветник, Вх. № 1186/12.11.2012 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Следващото ми питане е свързано с поставени въпроси в приемните на съветниците от БСП. В с. Самоводене жители на селото поставиха пред нас изключително остро въпроса, свързан с разположението на пчелни кошери в селските дворове. В квартала, който посетихме с няколко колеги от Групата, хората се оплакваха от ужилване на деца, възрастни хора, минаващи случайно граждани, от неправомерно поставени според тях на кошери. Това провокира у мен желание да чуем как този процес се разглежда от община В. Търново и има ли някакъв контрол въобще върху населените места в общината по този въпрос. Няма да чета и този въпрос.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ прочете отговор на питането.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Считам, че тук се отваря една възможност на ВТОС да вземе становище по този ред и да регламентираме тази дейност на територията на общината.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Николай Илчев Илиев – общински съветник, Вх. № 1187/12.11.2012 г

 

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Последното ми питане е свързано с поставяне на освежители в гр. Килифарево. Във връзка с използване на производствени халета от една от големите компании за безалкохолни напитки като логистичен център и свързаните с това неудобства за Килифарево – натоварен трафик, замърсен въздух, евентуално допускане на ПТП. Хората са силно притеснени както за въздуха от действията на тази фирма през нощта и от вероятността някое от децата, които живеят в този район, да пострада.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ прочете отговор на питането.

Г-н НИКОЛАЙ ИЛЧЕВ: Считам, че с Вашия отговор ние даваме пример за това как и общинските съветници, и общинската администрация могат да изпълнят конкретни ангажименти, които са поели пред гражданите на общината. С удовлетворение приемам третия отговор за това, което сте направили като общинска администрация след нашия въпрос пред гражданите на гр. Килифарево.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Петко Тюфекчиев и Стоян Витанов – общински съветници, Вх. № 1314/14.01.2013 г

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ прочете питането си относно изпълнение решение на Решение на ВТОС за превеждане на 30 % от продажба на недвижима общинска собственост на територията на населените места.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ прочете отговор на питането.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Благодаря на г-н Кмета за експедитивния и изчерпателен отговор, но тъй като въпросът е поставен в контекста на приемането на бюджета през следващата седмица, искам да ви кажа, че този член, по който се предоставят средства – чл. 8 от ЗОС е в сила от 2008 г. и може би за първи път се отделят такива средства за населените места. Но искам да подчертая, че ние заедно с г-н Кмета трябва да изработим точните критерии, по които ще се използват, и да е ясно за какво предназначение те ще бъдат отделени. Записано е в чл. 8, ал. 5 от ЗОС (цитира). Това трябва да се допълни. Това е наш пропуск. Ще разгледаме обстойно нещата, свързани с Инвестиционната програма и с бюджета.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Петко Тюфекчиев и Стоян Витанов – общински съветници, Вх. № 1315/14.01.2013 г.

 

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Едно допълнение към казаното от Петко Тюфекчиев. Защо искаме такъв отговор и защо настояваме и следим парите, които са за кметствата, да отидат там. Защото, ето, ние приехме ОУП, важно е да се създадат условия парите да бъдат насочвани целево към населените места и е добре, че ВТОС и Общинската администрация заедно споделят тази теза.

Г-н Витанов прочете питането си относно неразплатени задължения на община В. Търново като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити към доставчици на стоки и услуги за 2012 година.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: От следващия референтен период – 2014-2020 г. в НСО съм предложил и вече е одобрено от Министерството на земеделието проекти по селските програми, които остават неусвоени да излязат големите градове, както в случая В. Търново, и да останат населените места до 35 000 човека. Те ще могат да кандидатстват по проекти. Дискутирали сме с кметовете този въпрос, като съм им казал да си подготвят проекти. Някои казват: „Откъде да вземем пари?”. Други казват: „Ние ще се оправим”. По принцип кметовете се оправят, имат си хора в населените места, които са специалисти и са започнали да работят.( Днес разбрах, че Дебелец са си направили една голяма програма.) Проограма, по която те да кандидатстват по селските програми за следващия референтен период. Тогава в селата действително ще има развитие. Ще има добра инфраструктура, спортни площадки, ремонт на читалищата и най-важното е, че пречиствателните станции и канализациите ще бъдат приоритетни. Така че този въпрос ще има развитие. Някои населени места даже имат изготвени проекти за пречиствателни или канализационни системи.

Г-н Панов прочете отговор на питането.

Г-н СТОЯН ВИТАНОВ: Задавал съм много питания, но може би това е първото питане, в което се лашках от леда до пожара. Встъпителните думи на г-н Панов за населените места адмирирах и ще подкрепяме и ще настояваме това да се случи.

Второ, когато той каза, че тези, които са просрочени, са колкото миналата година, а аз имам данните – те бяха 35 000 лв. през миналата година, сега са 39 000 лв.; нормално. И като чух, че са станали 2 000 0000 лв. и повече към 31 декември, бях готов да скоча. И отново към горещото – като чух, че преходният остатък е над 8 000 000 лв., т.е. общината има възможност да погаси тези кредити. Т.е. увеличили са се неразплатените два пъти, но близо два пъти се е увеличил преходният остатък.

Благодаря за това, включително, че бях лашнат от едната крайност до другата крайност, г-н Панов!

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от група общински съветници от Новото време, Вх. № 1292/19.12.2012 г.

 

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Има едно питане от г-жа Юлияна Дончева, но съгласно чл. 81, ал. 4 от нашия Правилник питането се отлага, ако поставилият го общински съветник отсъства от заседанието.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Вземане на Решение по доклада от извършената проверка на „ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД, Вх. № 1301/07.01.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 25 беше подложено на гласуване и прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 526

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 3, ал. 1 и чл. 4, ал. 1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, Великотърновски общински съвет:

 

 1. Приема Информация по доклада от извършена проверка на „Център за кожно венерически болести – Велико Търново“ ЕООД гр. Велико Търново.

 

 1. Оправомощава Кмета на Община Велико Търново, да одобри ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ за отстраняване на пропуски и недостатъци в ЛЗ „Център за кожно венерически болести – Велико Търново“ ЕООД гр. Велико Търново.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Съгласуване на Стратегическия и годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит” при Община Велико Търново за 2013 г., Вх. № 1327/18.01.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 26 беше подложено на гласуване и прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 527

 

На основание чл. 27, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и т. 5 от Раздел IV на Статута на звеното за вътрешен одит, Великотърновски общински съвет:

 

Съгласува Стратегически и годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит“ при Община Велико Търново за 2013 година.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне на двама представители на ВТОбС за членове на комисията за определяне на носителя на Академичната награда „3 – ти март” за 2013 г., Вх. № 1305/09.01.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 27 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 528

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 11 от Статута на Академична награда “3-ти март”, Великотърновски общински съвет определя за представители в комисията за определяне на носител на Академична награда „3-ти март“ на Община Велико Търново за 2013 година:

 

Проф. Михаил Харалампиев

Доц. Милен Михов

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Велико Търново за регистрация за радиодейност, Вх. № 1330/18.01.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 28 беше подложено на гласуване и прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 529

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава съгласия Община Велико Търново да кандидатства пред Съвета за електронни медии за получаване на регистрация, като радио оператор, разпространяващ програмата си по кабелен път, съгласно чл. 125а, ал. 2 от ЗРТ, с програмна схема, неразделна част към настоящето решение.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да предприеме необходимите административни действия по т. 1.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Велико Търново за наземно аналогово радиоразпръскване, Вх. № 1333/18.01.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 29 беше подложено на гласуване и прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 530

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да внесе в Съвета на електронните медии искане за откриване на конкурс по реда чл. 116 и сл. от Закона за радиото и телевизията, като начинът на разпространение е чрез наземно аналогово радиоразпръскване с регионален обхват.

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет отменя свое Решение № 412/25.10.2012 г., с което дава съгласие ОП „Общинско кабелно радио – Велико Търново“ да внесе в Съвета за електронни медии искане за откриване на конкурс по реда на чл. 116 и сл. от Закона за радиото и телевизията, като начинът на разпространение е чрез наземно аналогово радиоразпръскване с регионален обхват.

 

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Сключване на договори за осъществяване на рекламна дейност за предстоящи културни прояви в Община Велико Търново, Вх. № 1328/18.01.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 30 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Драгош Методиев – за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Стефан Михайлов – въздържал се, Николай Николов – въздържал се, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 531

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава съгласие Кметът на Община Велико Търново да сключи договори за срок от 1 /една/ година с „ЕНИТА“ ЕООД – град Велико Търново и за срок от 6 /шест/ месеца с „АВИ-ДИЗАЙН“ ООД – град Велико Търново за ползване на рекламно-информационни носители с цел популяризирането на културни прояви, организирани от или със съдействието на Община Велико Търново.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти с. Шемшево и гр. Дебелец, Вх. № 1347/22.01.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков съобщи, че кметът на Дебелец е оставил писмено становище. Кметът на с. Шемшево потвърди своето становище.

Предложението по т. 31 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Стоян Витанов - за, Анета Маноилова - за, Николай Георгиев - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 532

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г. недвижими имоти частна общинска собственост:

- изоставени територии за трайни насаждения /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, с площ от 1,116 дка, представляващо новообразуван поземлен имот №124.113, четвърта категория, местност „Ловджийска чешма”, землище с. Шемшево, актуван с АОС № 5368/05.11.2012 г.;

- нива, представляваща имот №020016, с площ 4,664 дка, девета категория, местност „Баира”, землище гр. Дебелец, актуван с АОС №514/04.02.1999 г.;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

- изоставени територии за трайни насаждения /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, с площ от 1,116 дка, представляващо новообразуван поземлен имот №124.113, четвърта категория, местност „Ловджийска чешма”, землище с. Шемшево, актуван с АОС № 5368/05.11.2012 г.;

- нива, представляваща имот №020016, с площ 4,664 дка, девета категория, местност „Баира”, землище гр. Дебелец, актуван с АОС №514/04.02.1999 г.;

3. Определя начални тръжни цени, въз основа на експертни оценки, изготвени от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за имот №124.113 - в размер на 1 080 /хиляда и осемдесет/ лева;

- за имот №020016 – в размер на 3 410 /три хиляди четиристотин и десет/ лева;

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Учредяване право на строеж, с. Малки чифлик, Вх. № 1344/22.01.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков съобщи, че кметът на с. Малки чифлик поддържа становището си.

Предложението по т. 32 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Николай Георгиев - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма„въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 533

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 37 ал.4 т.4 от ЗОС, чл.54 ал.4 т.4 от НРПУРОИ, във връзка с чл.62 ал.2 от Закона за енергетиката, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж без търг и конкурс върху общинска земя – имот №000040 – полски път и имот №000046 – полски път, землище с. Малки чифлик, за изграждане на фундаменти за монтиране на седем броя стоманобетонни стълбове ниско напрежение /СБС НН/, както следва:

1.1. попадащи в имот №000040:

- СБС №1 0,70/1,00 – 0,70 кв.м.

- СБС №2 0,70/1,00 – 0,70 кв.м.

- СБС №3 0,70/1,00 – 0,70 кв.м.

- СБС №4 0,70/1,00 – 0,70 кв.м.

- СБС №5 1,25/1,25 – 1,56 кв.м., или обща площ на фундаменти в имот №000040 в размер на 4,36 кв.м.;

1.2. попадащи в имот №000046:

- СБС №6 0,70/1,00 – 0,70 кв.м.

- СБС №7 0,70/1,00 – 0,70 кв.м., или обща площ на фундаменти в имот №000046 в размер на 1,40 кв.м.

Или обща застроена площ на фундаментите в размер на 5,76 кв.м., и сервитутно право върху 355,00 кв.м., върху части от имоти №№045023, 000040 и 000046 – полски пътища, в полза на “ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ“ АД.

2.Утвърждава експертната оценка за учредяване възмездно право на строеж върху общинска земя, изготвена от оценител на имоти “Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново, в размер на 156 /сто петдесет и шест/ лева и експертната оценка за учредяване на сервитутно право върху части от общински имоти, изготвена от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 6 035 /шест хиляди тридесет и пет/ лева.

3. Преди сключване на договора за учредяване право на строеж върху общинска земя, “ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ“ АД следва да заплати стойността на учреденото право на строеж и сервитутно право, както и 2% такса по чл.56а от НОАМТЦУ, 2,5% местен данък и стойността на експертните оценки по сметки на Община Велико Търново.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по учредяване възмездно право на строеж в съответствие с изискванията на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Шемшево, Вх. № 1345/22.01.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Кметът на с. Шемшево потвърди своето становище.

Предложението по т. 33 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Николай Георгиев - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 534

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет отменя свое решение №471 по протокол №32 от 29.11.2012 г.

 

2. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски oбщински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот:

- общинско място с площ от 193 кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №5305/20.08.2012 г., представляващо 193/941 идеални части от поземлен имот №123.121 по план на новообразуваните имоти на землище с. Шемшево, територия по §4 от ЗСПЗЗ, останалата част от който е собственост на Димитър xxxxxxxx Стоянов с адрес гр. Варна, xxxxxxxxxxxxxxxx.

 

3. Определя стойност въз основа експертната оценка на общинската част от поземлен имот №123.121 по план на новообразуваните имоти на землище с. Шемшево, територия по §4 от ЗСПЗЗ, с площ от 193 кв. м., изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 210 лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Димитър Стоянов Стоянов с адрес гр. Варна, ул. „Отец Паисий” №40.

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, Вх. № 1346/22.01.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 34 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Николай Георгиев - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 535

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.73 ал.1 т.1, чл.75 ал.1 т.1 и чл.75 ал.2 т.3 от ЗГ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за прокарване на елементи на техническата инфраструктура - външни канализационни връзки, през имоти общинска собственост в землище гр. Велико Търново, както следва:

- ПИ №10447.25.23 - с нов НТП: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Велико Търново с Акт за ЧОС № 5327/08.10.2012г., съответно засегнат от прокарване терен 47,83 м; 36.26м; 47.46м. и сервитут 0,287 дка, 0,218 дка, 0,285 дка;

- ПИ №10447.26.16 - с нов НТП: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Велико Търново Акт за ЧОС № 5328/09.10.2012г., съответно засегнат от прокарване терен 33,69 м; 18.51м. и сервитут 0,183 дка, 0,139 дка;

- ПИ №10447.25.20- с нов НТП: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Велико Търново Акт за ЧОС № 5422/16.11.2012г., съответно засегнат от сервитут терен 36 кв.м.;

- ПИ №10447.32.95 – с нов НТП: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Велико Търново с Акт за ЧОС № 4865/30.03.2011г., съответно засегнат от прокарване терен 173.96 м. и сервитут 1,044 дка;

- ПИ №10447.32.99 –– с нов НТП: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Велико Търново с Акт за ЧОС № 5326/08.10.2012г., съответно засегнат от прокарване терен 46.74 м. и сервитут 0,281 дка;

- ПИ №10447.26.159, с предназначение „разсадници”, собственост на Община Велико Търново с акт за ЧОС №5184/16.03.2012 г., съответно засегнат от сервитут терен 0,061 дка;

- ПИ №10447.27.23, с НТП „полски пътища” – публична общинска собственост, съответно засегнат от прокарване терен – 350,14 м. и сервитут 1,784 дка;

- ПИ №10447.162.2, с НТП „изоставени орни земи”, собственост на Община Велико Търново с акт за ЧОС №5325/09.10.2012 г., съответно засегнат от прокарване терен 721,20 м. и сервитут 4,011 дка;

- ПИ №10447.162.98, с НТП „територии за водостопански съоръжения”, собственост на Община Велико Търново с акт за ЧОС №5333/11.12.2012 г., съответно засегнат от прокарване терен 3,36 м. и сервитут 0,010 дка;

- ПИ №10447.25.19, с НТП „пътища ІV клас”, публична общинска собственост, съответно засегнат от прокарване терен 223,28 м. и сервитут 1,091 дка;

- ПИ №10447.9.20, с НТП „местен път”, публична общинска собственост, съответно засегнат от прокарване терен 80,38 м. и сервитут 0,482 дка.

във връзка с обект: „Интегриран проект за водния цикъл на гр.Велико Търново – реконструкция на ПСОВ, реконструкция на канализационна и водопроводна мрежа“,общински обект от първостепенно значение, референтен №BG161PO005/10/1.11/02/16 Оперативна програма „Околна среда“.

 

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до одобряване на инвестиционните проекти.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне собствеността върху недвижим имот по искане но Общинска служба по земеделие гр. В. Търново, Вх. № 1329/18.01.2013 г

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 35 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Николай Георгиев - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 536

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ Великотърновски oбщински съвет предоставя ПИ № 000472 – нива с площ 3,369 дка, ІХ кат. по КВС на землище гр. Дебелец, общ. Велико Търново (земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ), с АОС № 5516/06.12.2012 г., за който с Решение № 853Д/23.04.2012 г. на ОСЗ гр. В. Търново за възстановяване правото на собственост в съществуващи(възстановими) стари реални граници, постановено на основание Решение № 174/20.02.2012 г. по гр. д. № 3213/2011 г. по описа на ВТРС, е възстановено правото на собственост на наследниците на Марин xxxxxxxx Христов.

 

 2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите административни действия по предоставяне на гореописания имот при спазване на действащата нормативна уредба.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, гр. Дебелец, Вх. № 1349/22.01.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков съобщи, че кметът на Дебелец е оставил писмено становище, с което подкрепя предложението.

Предложението по т. 36 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Николай Георгиев - за, Пламен Радонов – за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 537

 

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.6     от Закона за общинска собственост, чл.17, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с молба вх. № 94-СС-2706/14.11.2012г от ИПППДМ д-р Станислав xxxxxxx Иванов, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 3 /три/ г. на част от имот частна общинска собственост, намиращ се в гр. Дебелец, сградата на ,,Здравна служба”, с обща площ - 15,20 кв.м., при месечна наемна цена 19,00 лв., с предназначение зъболекарски кабинет.

 

 2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за наем по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения, намиращи се в с. Беляковец, Вх. № 1348/22.01.2013 г.

 

Г-н Ашиков съобщи, че кметът на с. Беляковец поддържа становището си.

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Аз гласувах „за”. Подкрепям това хубаво начинание, но ако се вгледаме внимателно, независимо нашето желание хората да имат такова съвременно стоматологично обслужване, ми се струва, че ние не защитаваме достатъчно интересите на общината. Знаете, че стоматологичната професия днес е актуална и добре заплатена, но мисля, че вие, уважаеми комисии, които сте обсъждали това предложение, сте занижили много наема. Можело е да бъде поне два пъти по-висок.

И друго ще си позволя. Искам да се обърна към останалата част общински съветници, които сте тук, и специално към адвокат Николай Илчев, тъй като не можах да взема думата, когато той говореше за екологичните проблеми, свързани с реализацията на този грандиозен по своята същност проект. Запрашеността на В. Търново и токсичността, която се разпространява в околната среда, не е само следствие на тези действия, свързани с фирмата. Не знам дали фирмата е представила доклад за оценка въздействието на околната среда, тя е длъжна да спазва законите. Но ако ние искаме да се пренесем във времето, когато във В. Търново са се движили каляски, а не моторни превозни средства, това е друг въпрос. Ние трябва да преживеем тези временни замърсявания, защото няма къде да се денем. Ако искаме всичко да бъде както трябва, шумът да не въздейства, прахът да не въздейства, движението на пълни самосвали, кръстосващи насам-натам, да не въздейства, ще трябват двойно повече средства.

Въпросът е хубаво поставен от някои наши съграждани, които се дразнят от всичко, но искам да им напомня да си отворят кутиите с цигарите, на които пише, че всяка цигара съдържа 6 мг катран, 0.6 мг никотин, 5 мг въглероден оксид. Нека да изчислим колко автомобила се движат във В. Търново, включително и нашите!

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Трябва да имате предвид, че тези кабинети развиват социални дейности. В някои населени места ги дават дори без наем, за да може да се осъществява тази дейност.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Има специална норма, която дава преференция за извършване на медицински дейности в малките населени места.

Предложението по т. 37 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 538

 

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл.17, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №1136/18.11.2010г. на Великотърновски общински съвет и във връзка с молба вх. № 94ПП-1431/13.11.2012 г. от д-р Павлина xxxxxxxxxxx Минева-Георгиева дентален лекар в ИПППДМ гр.В.Търново, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години, помещения в сградата на ,,Здравна служба”, намираща се в с.Беляковец, с обща площ - 29,74 кв.м. / в т.ч. кабинет 18,02 кв.м., спомагателни помещения 11,72 кв.м./, при месечна наемна цена 14,00 лв. с предназначение стоматологичен кабинет.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за наем по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Актуализация на годишните наемни цени на земеделските земи от ОПФ считано от 01.01.2013 г., Вх. № 1350/22.01.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 38 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Предлагам точката да се прегласува.

 

Г-н Ашиков подложи на прегласуване предложението по т. 38:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 539

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 6, ал. 3 от Наредбата за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от ОПФ, Великотърновски Общински съвет утвърждава следния годишен наем при ползване на земеделски земи от Общинския поземлен фонд, считано от 01.01.2013 година, изчислен при минимална работна заплата за страната в размер на 310 лева

 

І. При неполивни условия

 

Категория

Среден бонитетен бал

І

95

ІІ

85

ІІІ

75

ІV

65

V

55

45

VІІ

35

VІІІ

25

ІХ

15

Х

5

             Наем(лв./дка)

Културен вид

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ниви

21,88

20,24

15,86

14,77

12,04

9,30

7,11

5,47

4,38

3,28

2. Трайни насаждения

41,22

36,88

32,54

28,20

23,86

19,52

15,18

10,85

6,51

2,17

3. Ливади

8,75

8,10

6,35

5,91

4,81

3,72

2,84

2,19

1,75

1,31

 

 

ІІ. При поливни условия

 

Категория

Среден бонитетен бал

І

95

ІІ

85

ІІІ

75

ІV

65

V

55

45

VІІ

35

VІІІ

25

ІХ

15

Х

5

                 Наем(лв./дка)

Културен вид

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ниви

35,01

32,39

25,38

23,63

19,26

14,88

11,38

8,75

7,00

5,25

2. Трайни насаждения

49,46

44,25

39,04

33,84

28,63

23,42

18,22

13,01

7,81

2,60

3. Ливади

14,00

12,95

10,15

9,45

7,70

5,95

4,55

3,50

2,80

2,10

 

2. Настоящото Решение отменя Решение № 246/17.05.2012 г. на Великотърновски Общински съвет.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата от ОПФ на територията на землище с. Велчево, Вх. № 1351/22.01.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. . Г-н Ашиков съобщи, че кметът на с. Велчево подкрепя предложението.

Предложението по т. 39 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 540

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37п от ЗСПЗЗ, във връзка с членове от 37и до 37о от ЗСПЗЗ, Великотърновски Общински съвет:

 

1. Включва към площите за индивидуално ползване от животновъдите в землището на с. Велчево, общ. Велико Търново, срещу годишна такса в размер на 3,50 лв./дка, следните общински мери и пасища:

 

№ по ред

№ на имот

физически блок

местност

кат.

площ /дка/

състояние на пасището

1

2

3

4

5

6

7

1

000012

56(ХЗТ)

Лъките    

III,VII

87,738

задоволително

2

000033

57 и 58(ПМЛ)

Белилката    

III,VII

116,411

задоволително

3

000621

51(ПМЛ)

Дюлев рът

IV,VII

54,668

задоволително

общо за землището

258,817

 

 

2. Горепосочените имоти се предоставят за ползване на следните животновъди:

 

2.1. ЗП – ЦВЕТЕЛИНА xxxxxxxxx ДИМИТРОВА – ЕГН xxxxxxxxxx, с постоянен адрес с. Присово, общ. Велико Търново, Заявление вх. № 94-ЦЦ-560/ 28.11.2012г., притежаваща съгласно Декларации от 22.10.2012 г. ЕРД (биволи) – 17 броя, ДРД (кози) – 194 броя – предоставят се за ползване 170,000 дка пасища, представляващи: поземлен имот № 000012 – част с площ 25,000 дка, м. Лъките, АОС № 5569/10.01.2013 г., поземлен имот № 000033 – част с площ 95,000 дка, м. Белилката, АОС № 5570/10.01.2013 г. и поземлен имот № 000621 – част с площ 50,000 дка, м. Дюлев рът, АОС № 5568/10.01.2013 г. по КВС на с. Велчево за срок от 5(пет) години, срещу годишна такса за ползване в размер на 595,00 лв.

 

 3. Възлага на Кмета на Община В. Търново да предприеме съответните законови действия за сключване на договори със земеделските производители по т. 2, за ползването на мерите и пасищата от ОПФ, съобразно настоящото Решение.

 

4. Животновъдите, ползватели на мерите и пасищата от ОПФ, се задължават:

4.1. Да изготвят годишен план за паша за всяка от годините на договора.

4.2. Да поддържат пасищата и мерите съгласно одобрените от Министерството на земеделието и храните ”Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние”.

4.3. Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност и да се провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове (орлова папрат, чемерика, айлант, аморфа и къпина).

4.4. Да не променят предназначението им и да не ги разорават. Да не ги използват за неземеделски нужди.

4.5. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и др. отпадъци.

4.6. Да не се пали растителност в мерите и пасищата.

4.7. Агротехнически мероприятия, като подсяване, торене, борба с плевелната растителност, отводняване и напояване се съгласуват с общинска администрация, а мероприятията: почистване от камъни и почистване от храсти, с кмета/кметския наместник/ на населеното място.

4.8. Мерите и пасищата да се опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване и др.

 

ПО ЧЕТИРДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата от ОПФ на територията на землище с. Пчелище, Вх. № 1352/22.01.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков съобщи, че кметът на с. Пчелище е дал положително писмено становище.

Предложението по т. 40 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Драгош Методиев – за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 541

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37п от ЗСПЗЗ, във връзка с членове от 37и до 37о от ЗСПЗЗ, Великотърновски oбщински съвет:

 

1. Определя за индивидуално ползване от животновъдите в землището на с. Пчелище, общ. Велико Търново, срещу годишна такса в размер на 3,50 лв./дка, следните общински мери и пасища:

 

№ по ред

№ на имот

физически блок

местност

кат.

площ /дка/

състояние на пасището

1

2

3

4

5

6

7

1

104017

-

Младата кория

III,VII

80,036

задоволително

общо за землището

80,036

 

 

2. Горепосочените имоти се предоставят за ползване на следните животновъди:

 

2.1. ЗП – ЦВЕТЕЛИНА xxxxxxxxxxx ДИМИТРОВА – ЕГН xxxxxxxxxxx, с постоянен адрес с. Присово, общ. Велико Търново, Заявление вх. № 94-ЦЦ-559/ 28.11.2012г., притежаваща съгласно Декларации от 22.10.2012 г. ЕРД (биволи) – 17 броя, ДРД (кози) – 194 броя – предоставят се за ползване 70,000 дка пасища, представляващи: поземлен имот № 104017 – част с площ 70,000 дка, м. Младата кория, АОС № 4145/11.06.2007 г. по КВС на с. Пчелище за срок от 5(пет) години, срещу годишна такса за ползване в размер на 245,00 лв.

 

3. Възлага на Кмета на Община В. Търново да предприеме съответните законови действия за сключване на договори със земеделските производители по т. 2, за ползването на мерите и пасищата от ОПФ, съобразно настоящото Решение.

 

4. Животновъдите, ползватели на мерите и пасищата от ОПФ, се задължават:

4.1. Да изготвят годишен план за паша за всяка от годините на договора.

4.2. Да поддържат пасищата и мерите съгласно одобрените от Министерството на земеделието и храните ”Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние”.

4.3. Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност и да се провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове (орлова папрат, чемерика, айлант, аморфа и къпина).

4.4. Да не променят предназначението им и да не ги разорават. Да не ги използват за неземеделски нужди.

4.5. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и др. отпадъци.

4.6. Да не се пали растителност в мерите и пасищата.

4.7. Агротехнически мероприятия, като подсяване, торене, борба с плевелната растителност, отводняване и напояване се съгласуват с общинска администрация, а мероприятията: почистване от камъни и почистване от храсти, с кмета/кметския наместник/ на населеното място.

4.8. Мерите и пасищата да се опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване и др.

 

ПО ЧЕТИРДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата от ОПФ на територията на землище с. Русаля, Вх. № 1353/22.01.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков съобщи, че кметът на с. Русаля поддържа становището си.

Предложението по т. 41 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 542

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37п от ЗСПЗЗ, във връзка с членове от 37и до 37о от ЗСПЗЗ, Великотърновски Общински съвет гр. Велико Търново:

                                                                                                                             

1. Предоставя за индивидуално ползване, срещу годишна такса в размер на 3,50 лв./дка, общински мери и пасища в землището на с. Русаля, общ. Велико Търново, от имотите определени с Решение № 831-10/18.02.2010 г. на Великотърновски Общински съвет, на следния животновъд:

 

1.1. ЗП – „ЗООМИЛК“ ЕООД – БУЛСТАТ 201063429, с адрес на управление гр. В. Търново, ул. ”Мармарлийска” № 35Б с Управител Георги xxxxxxxx Тончев, Заявление вх. № 5300-8713/26.11.2012 г., притежаващ съгласно Декларация от 15.11.2012 г. ДРД (кози) – 245 броя – предоставят се за ползване 134,522 дка пасища, представляващи: поземлен имот № 000115 – площ 115,586,000 дка, м. Трапа, АОС № 5567/10.01.2013 г. и поземлен имот № 000178 – площ 18,936 дка, м. Усоито, АОС № 5566/10.01.2013 г. по КВС на с. Русаля за срок от 5(пет) години, срещу годишна такса за ползване в размер на 471,00 лв.

 

2. Възлага на Кмета на Община В. Търново да предприеме съответните законови действия за сключване на договор със земеделския производител по т. 1, за ползването на мерите и пасищата от ОПФ, съобразно настоящото Решение.

 

3. Животновъдите, ползватели на мерите и пасищата от ОПФ, се задължават:

3.1. Да изготвят годишен план за паша за всяка от годините на договора.

3.2. Да поддържат пасищата и мерите съгласно одобрените от Министерството на земеделието и храните ”Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние”.

3.3. Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност (къпина, шипка) и да се провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове (орлова папрат, чемерика).

3.4. Да не променят предназначението им и да не ги разорават. Да не ги използват за неземеделски нужди.

3.5. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и др. отпадъци.

3.6. Да не се пали растителност в мерите и пасищата.

3.7. Агротехнически мероприятия, като подсяване, торене, борба с плевелната растителност, отводняване и напояване се съгласуват с общинска администрация, а мероприятията: почистване от камъни и почистване от храсти, с кмета/кметския наместник/ на населеното място.

3.8. Мерите и пасищата да се опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване и др.

 

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП, местност „Парц.махала/Вратник”, гр. Килифарево, Вх. № 1279/12.12.12 г.

 

Изказвания не бяха направени. . Г-н Ашиков съобщи, че кметът на гр. Килифарево поддържа становището си.

Предложението по т. 42 беше подложено на гласуване и прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 543

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА , чл.129, ал.1 ЗУТ и Решения № КЗЗ-06 от 25.10.2012г.,т.4 и № КЗЗ-07 от 06.12.2012г., т.7, на Областна дирекция „Земеделие” Велико Търново, Великотърновският общински съвет одобрява подробен устройствен план- план за застрояване за ПИ № 198031, местност «Парц.махала / Вратник» в землище на гр. Килифарево относно промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – за търговски и обслужващи обекти – предвижда се изграждане на бензиностанция и търговски комплекс, при следните устройствени показатели – височина на сградите – 10м, плътност на застрояване-60%, Кинт-1,2 и минимална озеленена площ-30%; парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура – външни трасета на елелектропровод 20кV и трафопост 20/0,4кV, като трасето преминава през имоти - № 240004 – нива,частна собственост, ПИ № 240012 – полски път, публична общинска собственост и навлиза в ПИ № 198031, и трасе на външен водопровод; план-схеми за електропровод, водопровод и канализация, и транспортно-комуникационен план- втори вариант към ПУП.

 

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП, местност „Маринкините мостчета”, с. Леденик, Вх.№ 1302/07.01.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков съобщи, че кметът на с. Леденик подкрепя предложението.

Предложението по т. 43 беше подложено на гласуване и прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 544

 

   На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА , чл.129, ал.1 ЗУТ, Решение № КЗЗ-07 от 06.12.2012г.,т.6 на Областна дирекция „Земеделие” Велико Търново и във връзка § 124, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията /ЗИДЗУТ/ и предвид това, че е започнало административно производство по изработване на проект за подробен устройствен план / ПУП/, което не е приключило до влизането в сила на цитирания ЗИДЗУТ, Великотърновският общински съвет одобрява подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ № 075024, местност „Маринкините мостчета” в землището на с.Леденик относно промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – „производствени и складови дейности” - предвижда се изграждане на „Складова база – разширение” , при следните устройствени показатели: височина на сградите – 10 м, плътност на застрояване / П застр./ – 80 %, коефициент на интензивност /Кинт/ -2,5, озеленена площ – 20 %, начин на застрояване – свързано, линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

 

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП, местност „Маринкините мостчета”, с. Леденик, Вх. № 1303/07.01.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков съобщи, че кметът на с. Леденик подкрепя предложението.

Предложението по т. 44 беше подложено на гласуване и прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 545

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ, и решение № КЗЗ-07 от 06.12.2012г., точка 1, на Комисията за земеделските земи при Областна дирекция „Земеделие” – Велико Търново, Великотърновският общински съвет одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 кV за външно ел захранване на обект:”Склад и магазин за строителни материали, паркинг и кафе” в ПИ №№ 077022, 077023, 077024, местност „Маринкините мостчета”, землище на с.Леденик, община Велико Търново, като трасето на ел кабела започва от съществуващ БКТП в ПИ № 077027, преминава през съществуваща канална мрежа, продължава по ПИ № 077013 – полски път, публична общинска собственост и достига до ПИ № 077022.

 

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП, местност „Баира”, с. Леденик, Вх. № 1306/09.01.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков съобщи, че кметът на с. Леденик подкрепя предложението.

Предложението по т. 45 беше подложено на гласуване и прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 546

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА , чл.129, ал.1 ЗУТ, Решение № КЗЗ-05 от 13.09.2012г.,т.7 на Областна дирекция „Земеделие” Велико Търново и във връзка § 124, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията /ЗИДЗУТ/ и предвид това, че е започнало административно производство по изработване на проект за подробен устройствен план / ПУП/, което не е приключило до влизането в сила на цитирания ЗИДЗУТ, Великотърновският общински съвет одобрява подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 026024, местност”Баира” в землището на с.Леденик относно промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – „производствено- складови дейности” - предвижда се свободно застрояване на сгради за обект: „Складова база – разширение”, при следните устройствени показатели: височина на сградите – 15 м, плътност на застрояване / П застр./ – 80 %, коефициент на интензивност /Кинт/ - 1,5, озеленена площ – 20 %, начин на застрояване – свободно, линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно допълнителните корекции, отразени с виолетов цвят върху графичната част на проекта.

 

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП, местност „Чуката”, с. Буковец, Вх. № 1316/14.01.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков съобщи, че кметът на с. Буковец подкрепя предложението.

Предложението по т. 46 беше подложено на гласуване и прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 547

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ, и решение № КЗЗ-02 от 12.04.2012г., точка 1, на Комисията за земеделските земи при Областна дирекция „Земеделие” – Велико Търново и във връзка § 124, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията /ЗИДЗУТ/ и предвид това, че е започнало административно производство по изработване на проект за подробен устройствен план / ПУП/, което не е приключило до влизането в сила на цитирания ЗИДЗУТ, Великотърновският общински съвет одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – изменение на трасе на кабел за външно електрозахранване на Базова станция на „Глобул” обект № 4616, в ПИ № 052002, местност „Чуката” в землището на с.Буковец. Трасето на ел кабела започва от т.1, съвпадаща с точка от утвърдено трасе и намираща се в ПИ № 043001- полски път, публична общинска собственост, продължава през ПИ № 043001- полски път, публична общинска, ПИ № 043014- нива, частна собственост, ПИ № 225047, достига границата с ПИ № 225048 и навлиза в него, включвайки се в утвърденото трасе.

 

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Извършени разходи за командировки в страната и чужбина за периода 01.10.2012 – 31.12.2012 г., Вх. № 1309/14.01.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 47 беше подложено на гласуване и прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 548

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Наредба за командировките в страната, Великотърновски общински одобрява разходите за извършените командировки в страната от инж. Даниел Панов – Кмет на Община Велико Търново за отчетния период 01.10.2012 – 31.12.2012 година в размер на 170 /сто и седемдесет лева/ по Приложение 1 – неразделна част от настоящото решение.

 

 1. Съгласно Заповед № 5/31.10.2012 г. на Великотърновски общински съвет, разходите за командировки в чужбина съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина за отчетния период 01.10.2012 – 31.12.2012 година в размер на 381 евро /триста осемдесет и едно евро/ по Приложение 1 – неразделна част от настоящото решение.

 

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „ПФК Етър -1924” АД на 28.12.2012 г., Вх. № 1313/14.01.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 42 с допълнението на ПК беше подложено на гласуване и прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 549

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Великотърновски общински съвет:

1. Приема Информация за проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб ЕТЪР-1924“ АД гр. Велико Търново на 28.12.2012 г.

2. Предлага на Кмета да представи становище относно участието на Община Велико Търново в „ПФК Етър-1924” АД на редовна сесия месец февруари.

 

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за международните командировки на общинска администрация и общински съветници през 2012 г., Вх. № 1201/14.11.2012 г. и Вх. № 1308/14.01.2013 г.

 

Г-н СТЕФАН СТЕФАНОВ: Това е важна информация и искам да оправя един апел в бъдеще персоналният състав, който се командирова, било от Общинска администрация, било от ВТОС, да бъде съобразен с конкретния повод за командировката, така че ефектът, който се цели тук, във В. Търново, да бъде мултиплициран и да се развитият съответните отношения. С тази забележка мисля, че групата на БСП ще подкрепим предложението.

Предложението по т. 49 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 550

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема за сведение Информация за международните командировки на Общинска администрация и общински съветници през 2012 г. и за официалните посещения на чуждестранни гости в Община Велико Търново за 2012 г.

 

ПО ПЕТДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отпускане на персонална пенсия, Вх. № 1311/14.01.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 50 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 551

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Великотърновски общински съвет дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на детето Мария Крумова Владимирова, родено на 31.10.1999 г.

 

ПО ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Опрощаване на дължими държавни вземания, Вх. № 1312/14.01.2013 г.

 

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Тъй като в известен смисъл съм част от законодателството по този проблем, на общинските съвет законодателят е предвидил да дадат становище по тези въпроси към държавния глава, към когото има назначена комисия по опрощаване на вземанията. Искам да ви ангажирам с този проблем, защото този случай е показателен в много отношения за нашата работа. Случаят е такъв: един младеж е наказан от Държавна агенция „Митници”, затова че в неговия автомобил е намерен 1 кг тютюн. Проведено е следствието, което е доказало по безспорен начин, че този тютюн не е негов и той не е знаел, че този тютюн е нелегитимен, тъй като не е имал бандерол. Следствието е прекратено.

По времето на издаване на митническия акт той е претърпял операция на очите и поради това е пропуснал възможността да обжалва митническия акт. Ние днес трябва да решим дали да предложим да бъде опростено това вземане. Смятам, че ще постъпим правилно, ако предложим вземането да бъде опростено, защото няма да накажем невинен човек, а неговата невинност е доказана от проведеното следствие. Обстоятелствата, поради които не е обжалвал митническия акт, са сериозни и затова предлагам нашия ОС да изпълни тази си функция и един гражданин на В. Търново, който не е връзкар и който не познава сигурно нито един от нас, да получи справедливост, каквато му се полага като пълноправен гражданин на РБ. Предлагам да подкрепите моето предложение и да дадем становище да бъдат опростени тези 1000 лв.

Г-н НИКОЛЕН СТОЙНОВ: Аз ще кажа моето становище по въпроса и ще се аргументирам защо няма да подкрепя предложението на г-н Радонов, а ще подкрепя предложението на кмета. Притесняват ме два факта в тази история, която г-н Радонов разказа. Първо, прекратено е, защото няма престъпление, но има глоба, защото има нарушение. Второ, не са го спрели случайно някъде на пътя, когато тютюнът е бил намерен в неговата кола, а е бил в двора на училището в с. Раданово. Това е доказано. Има някои неща, които ме притесняват, и аз няма да подкрепя това предложение на г-н Радонов.

Г-н ПЛАМЕН РАДОНОВ: Не е село Раданово, а Патреш и е жител на В. Търново. Второ, няма значение дали в някакъв двор, или на пътя е спряна колата и е намерен тютюнът, а има значение това, което безспорно е констатирано в мотивите на следователя и на прокурора да прекратят следствието. Изрично е записано, че тютюнът е на бащата на момчето, а не на момчето и то не е знаело за този тютюн. Актът е за митническо нарушение, но след това е имало следствие и е доказано, че този човек не е нарушител.

Г-н Ашиков подложи на гласуване предложението на Общинска администрация по т. 51. Предложението беше отхвърлено с 0 „за”, 5 „против”, 20 „въздържали се”.

 

ПО ПЕТДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение с Вх. № 1370 от 25.01.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 52 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 552

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12, ал. 4, т. 1, ал. 5, 6 и 7 от ЗКН, Великотърновски общински съвет:

 

1. Дава принципно съгласие за безвъзмездно предоставяне на Община Велико Търново право на управление върху имот публична държавна собственост - Архитектурно-музеен резерват „Трапезица“ гр. Велико Търново

 

2. Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими административни действия във връзка с безвъзмездно предоставяне от Държавата на Община Велико Търново право на управление върху имот публична държавна собственост Архитектурно-музеен резерват „Трапезица“ гр. Велико Търново.

 

ПО ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение с Вх. № 1371 от 25.01.2013

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 53 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 553

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12, ал. 4, т. 1, ал. 5, 6 и 7 от ЗКН, Великотърновски общински съвет:

 

1. Дава принципно съгласие за безвъзмездно предоставяне на Община Велико Търново право на управление върху имот публична държавна собственост археологически резерват „Никополис ад Иструм“, с. Никюп, Община Велико Търново.

 

2. Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими административни действия във връзка с безвъзмездно предоставяне от Държавата на Община Велико Търново право на управление върху имот публична държавна собственост - археологически резерват „Никополис ад Иструм“, с. Никюп, Община Велико Търново.

 

ПО ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение с Вх. № 1377 от 28.01.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 54 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Николай Илчев - за, Петко Тюфекчиев – за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 554

 

1. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8, във връзка с ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 11, ал.1 предложение първо и ал.2, и чл.14, ал.1 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, намиращи се в гр.Велико Търново, съгласно схема одобрена от Главния архитект, представляващи тротоарна площ до 6.25 кв.м. за срок до 31.12.2013 година за разполагане на преместваеми съоръжения за търговия със сладолед при начална тръжна цена на квадратен метър на месец, съгласно Зоните на град Велико Търново, както следва:

 

            - ПЪРВА ЗОНА – 40.00 лв. с ДДС;

            - ВТОРА ЗОНА – 30.00 лв. с ДДС;

            - ТРЕТА ЗОНА – 20.00 лв. с ДДС;

            - ЧЕТВЪРТА ЗОНА – 10.00 лв. с ДДС;

            - ПЕТА ЗОНА – 8.00 лв. с ДДС;

 

2.  До участие в публичния търг с тайно наддаване да бъдат допускани кандидати отговарящи на изискванията, съгласно Становище на Главния архитект на Община Велико Търново, относно визията и размерите на преместваемите съоръжения:

 

2.1. преместваемите съоръжения за търговия със сладолед трябва да са с максимални и минимални размери, както следва:

 • широчина-/дължина на фронта/ максимум 2,50 м
 • дълбочина -максимум 2,50 м
 • височина-кота корниз 2,50 м
 • височина до долния ръб на сенника-минимум 2,10 м

2.2. да имат съвременна и оригинална визия

2.3. да са изградени и облицовани, настлани и покрити с трайни топло и влагоустойчиви материали

2.4. да имат лесна поддръжка

2.5. да издържат на почистващи и дезинфектиращи препарати.

 

3.    Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на места за поставяне на преместваеми съоръжения по одобрена схема от Главния архитект на Община Велико Търново върху тротоарната площ на територията на града за търговия със сладолед по указания начин в глава VІІ от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при следните условия:

 

-предложена тръжна цена, не по-ниска от определената начална тръжна цена;

-до участие в търга се допускат физически и юридически лица;

-кандидатите да са собственици на временните съоръжения и да полагат грижи за поддържането им в добър естетичен вид и прилежащия към тях общински терен.

-кандидатите да имат нотариално заверени договори за ползване на временното преместваемо съоръжение.

 

ПО ПЕТДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение с Вх. № 1373 от 25.01.2013 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 55 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 555

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и на основание Закона за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нация, Великотърновски общински съвет:

 

 1. Приема инициатива на Балкански хоров форум за предоставяне на държавна парична награда на почетния гражданин Върбан xxxxxxxxxxx Рангелов.
 1. На основание чл. 2, ал. 1 и чл. 5 от Закона за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията да подготви и внесе предложение до Министерски съвет за предоставяне на държавна парична награда за особени заслуги и цялостен принос на маестро Върбан Рангелов.

 

ПО ПЕТДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение с Вх. № 1390 от 29.01.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 56 беше подложено на гласуване.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 556

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Решение № 416/20.11.2008 г. на Общински съвет Велико Търново, Великотърновски общински съвет допълва Решение № 495/20.12.2012 г. по Протокол № 33/20.12.2012 г. със следния текст:

 

Било:

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.221, т.4, т.10 и т.11 от Търговския закон, чл.2, чл.12, ал.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново в Общото събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб ЕТЪР-1924” АД гр.Велико Търново и го упълномощава да гласува на извънредно Общо събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб ЕТЪР-1924” АД гр.Велико Търново на 28.12.2012г. съобразно дневния ред, както следва:

 

По т.1 от дневния ред - да се гласува „въздържал се”;

 

По т.2 от дневния ред - да се гласува „против”;

 

По т.3 от дневния ред - да се гласува „въздържал се”;

 

2. Възлага на представителя на Община Велико Търново в Общото събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб ЕТЪР-1924” АД гр. Велико Търново да подготви и внесе доклад-информация за взетите решения по всички точки от дневния ред на Общо събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб ЕТЪР-1924” АД гр. Велико Търново проведено на 28.12.2012г. на следващия ден след провеждането.

 

Става:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.221, т.4, т.10 и т.11 от Търговския закон, чл.2, чл.12, ал.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет възлага на Йордан xxxxxxxxxx Грозданов с ЕГН xxxxxxxxxxxx, представител на Община Велико Търново в Общото събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб ЕТЪР-1924” АД гр.Велико Търново и го упълномощава да гласува на извънредно Общо събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб ЕТЪР-1924” АД гр.Велико Търново на 28.12.2012г. съобразно дневния ред, както следва:

 

По т.1 от дневния ред - да се гласува „въздържал се”;

 

По т.2 от дневния ред - да се гласува „против”;

 

По т.3 от дневния ред - да се гласува „въздържал се”;

 

2. Възлага на Йордан xxxxxxxxxx Грозданов с ЕГН xxxxxxxxxxxx, представител на Община Велико Търново в Общото събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб ЕТЪР-1924” АД гр. Велико Търново да подготви и внесе доклад-информация за взетите решения по всички точки от дневния ред на Общо събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб ЕТЪР-1924” АД гр. Велико Търново проведено на 28.12.2012г. на следващия ден след провеждането.

 

Заседанието беше закрито в 15.05 часа.

                                                                         

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ДИЛЯНА МИЛЕВА

ПРОТОКОЛИРАЛ