Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 34 от 31.01.2013 г. Решение № 507

Решение № 507

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Одобряване на Общ устройствен план на Община Велико Търново - окончателен проект и Правила и нормативи за прилагане на Общия устройствен план на Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 507

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.127, ал.6 ЗУТ във връзка с чл. 125, ал. 4 от ЗУТ Великотърновският общински съвет одобрява:

1.1 Общ устройствен план на Община Велико Търново – окончателен проект, с изключение на предвижданията за охранителната зона на групова недвижима културна ценност /ГНКЦ/ „Историческо селище Арбанаси” и „Специфични правила и нормативи за устройство на охранителната зона на ГНКЦ „Историческо селище Арбанаси”, придружен с необходимите схеми, със следните корекции:

- към устройствените показатели на жилищни устройствени зони – ЖМ1 и ЖМ2, както следва:

за устройствена зона ЖМ 1 – плътност на застрояване – било 60% - става 40%; Кинт – било 1,2 – става 0,8 и плътност на озеленяване – било 40% - става 60 %;

за устройствена зона ЖМ2 – плътност на застрояване –било 30% - става 20%; Кинт – било 0,6- става 0,4, плътност на озеленяване – било 60% - става 80 %;

- към други Правила и изисквания се добавя – максимално застроена площ на жилищна сграда – 250 кв.м.

1.2 Правила и нормативи за прилагане на Общия устройствен план на Община Велико Търново – окончателен проект.

 

2. На основание чл. 103 а от ЗУТ се ограничава обхвата на зоните ЖМ 1 и ЖМ 2 само за имоти със сменено предназначение и одобрени подробни устройствени планове преди влизането в сила на новия Общ устройствен план.

Всички останали територии придобиват статут Оз2.

Статут на Оз2 да придобият терени с одобрени подробни устройствени планове и променено предназначение, след тяхната евентуална отмяна по съответния ред.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ