Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 34 от 31.01.2013 г. Решение № 511

Решение № 511

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Решение за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 511

 

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация,, Великотърновски общински съвет приема на второ четене следните изминения и допълнения:

1 . Да се промени текста на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново Раздел ІV Такса за технически услуги Чл. 34 точка 9 както следва

 

Било:

За издаване разрешение на строеж:

- за строежи от І категория – 120.00 лв.

- за строежи от ІІ категория – 100.00 лв.,

- за строежи от ІІІ категория – 80.00 лв.

- за строежи от ІV категория – 60.00 лв.

- за строежи от V категория – 50.00 лв.

- за строежи от VІ категория – 40.00 лв.

При презаверяване на разрешение за строеж – 50% от предвидената такса по общия ред.

Разрешение за строеж при съществени изменения по реда на чл. 154 от ЗУТ – 50 % от таксата по т. 9.

 

Става:

За издаване разрешение на строеж:

- за строежи от І категория – 120.00 лв.

- за строежи от ІІ категория – 100.00 лв.

- за строежи от ІІІ категория – 80.00 лв.

- за строежи от ІV категория – 60.00 лв.

- за строежи от V категория – 50.00 лв.

- за строежи от VІ категория – 40.00 лв.

За издаване на акт за узаконяване:

- за строежи от І категория – 120.00 лв.

- за строежи от ІІ категория – 100.00 лв.

- за строежи от ІІІ категория – 80.00 лв.

- за строежи от ІV категория – 60.00 лв.

- за строежи от V категория – 50.00 лв.

- за строежи от VІ категория – 40.00 лв.

При презаверяване на разрешение за строеж – 50% от предвидената такса по общия ред.

При издаване на Заповед за допълване на Разрешение за строеж по реда на чл. 154 от ЗУТ – 50 % от таксата по т. 9.

 

2. Да се допълни Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново Раздел ІV Такса за технически услуги Чл. 34 точка 10 с текст:

 Одобряване на инвестиционни проекти - заснемане за узаконяване – таксата по т. 10.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ