Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 34 от 31.01.2013 г. Решение № 514

Решение № 514

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план - План зa застрояване - окончателен проект зa обект: площадка №5 - съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново с обхват - м. Остра могила имот № 026001. м. Стублица имот №000317, имот №000318 и в м. Припора имот №014036, имот № 014001, имот № 014002, имот № 014003, имот № 014004, имот № 014005, имот № 014006, имот № 014007 и имот № 014008 за изграждане на Регионално депо за неопасни отпадъци и съоръжения зa предварително третиране преди окончателно обезвреждане чрез депониране, в своята съвкупност съставляващи регионална система зa управление на отпадъците.

 

РЕШЕНИЕ № 514

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 7 от ЗОС и чл. 129. ал. 1 от ЗУТ Великотърновският общински съвет одобрява подробен устройствен план - план за застрояване - окончателен проект за обект- площадка №5- съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново с обхват - м. Остра могила имот № 026001, м. Стублица имот № 000317, имот № 000318 и в м. Припора имот № 014036, имот №014001, имот № 014002, имот № 014003, имот № 014004, имот № 014005, имот № 014006, имот № 014007 и имот № 014008 за изграждане на Регионално депо за неопасни отпадъци и съоръжения за предварително третиране преди окончателно обезвреждане чрез депониране, в своята съвкупност съставляващи регионална система за управление на отпадъците.

Решението се обжалва по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок.

 

2. На основание чл. 21, ал. 8 от ЗОС и чл. 60, ал. 1 от АПК, Великотърновски общински съвет разпорежда предварително изпълнение на подробен устройствен план – план за застрояване – окончателен проект за обект: площадка № 5 - съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново с обхват - м. Остра могила имот № 026001. м. Стублица имот №000317,. имот №000318 и в м. Припора имот № 014036, имот №014001, имот № 014002, имот № 014003, имот № 014004, имот № 014005, имот № 014006, имот № 014007 и имот № 014008 за изграждане на Регионално депо за неопасни отпадъци и съоръжения за предварително третиране преди окончателно обезвреждане чрез депониране, в своята съвкупност съставляващи регионална система за управление на отпадъците.

 

3. На основание чл. 21, ал. 8 от ЗОС, Великотърновски общински съвет разпорежда предварително изпълнение на процедурите по предварително отчуждаване на имоти или части от имоти – частна собственост в обхвата на проекта, обявен за общински обект от първостепенно значение с решение № 200/19.04.2012 г. на ВТОбС.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ