Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 34 от 31.01.2013 г. Решение № 515

Решение № 515

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Одорбяване на Подробен устройствен план – Парцеларни планове за елементите на довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура – окончателен проект за обект: площадка №5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново за изграждане на Регионално депо за неопасни отпадъци и съоръжения за предварително третиране преди окончателно обезвреждане чрез депониране, в своята съкупност съставляващи регионална система за управление на отпадъците.

 

РЕШЕНИЕ № 515

 

На основание чл. 21, ал. 1,т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 3 от ЗУТ Великотърновски общински съвет:

 

Съгласува Подробен устройствен план – Парцеларни планове за елементите на довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура – окончателен проект за обект: площадка №5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново за изграждане на Регионално депо за неопасни отпадъци и съоръжения за предварително третиране преди окончателно обезвреждане чрез депониране, в своята съкупност съставляващи регионална система за управление на отпадъците, в часта на трасетата попадащи в територията на Община Велико Търново.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ