Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 34 от 31.01.2013 г. Решение № 516

Решение № 516

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Одобряване на зони за въздействие на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр.Велико Търново, финансиран по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-07/2010: „Подкрепа за интегрирани планове за градско, възстановяване и развитие” във вр. с Решение № 442 от 26.11.2012г.

 

РЕШЕНИЕ № 516

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет декларира:

Обхвата на зоните за въздействие в рамките на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Велико Търново, които са част от него, няма да бъдат променяни за период нe по-малък от 10 години след приключване на проекта. Възлага за изпълнение на Кмета на Община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ