Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 34 от 31.01.2013 г. Решение № 517

Решение № 517

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Одобряване на зони за въздействие на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр.Велико Търново, финансиран по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-07/2010: „Подкрепа за интегрирани планове за градско, възстановяване и развитие” във вр. с Решение № 443 от 26.11.2012г.

 

РЕШЕНИЕ № 517

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет, приема обхвата на зоните за въздействие на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Велико Търново, както следва:

 

1. Зона с преобладаващи социални функции – Обхват: ж.к. Бузлуджа, ж.к. Зона В, ж.к. Чолаковци. Зоната е с граници: от ул.Борис Богданов на север по ул.Бузлуджа, на изток по ул.Димитър Благоев, на север по улица с осови точки 8154, 8159, 8148, 8166, на изток по ул.Стоян Коледаров, по границата на урбанизираната територия до улица с осови точки 1942, 19, по границата на урбанизираната територия, на югоизток по ул.Рада Войвода, на северозапад по ул.Сан Стефано, от север по границата на урбанизираната територия, на север по улица с осови точки 19, 1942, по границата на урбанизираната територия на запад и северозапад до ул.Борис Богданов.

 

2. Зона на публични функции с голяма обществена значимост - Обхватът на зоната е Старата градска част, кв. Варуша и хълмът Царевец. Границата върви по северната строителна граница на населеното място, по коритото на р. Янтра, мостът свързващ осови точки 1522 и 1521, ул Климент Охридски (около хълма Царевец), осова точка 8541, 8540, 8525, 8524, 8523, 8522, 8521, 8543, ул. Крайбрежна, осова точка 1312, коритото на р. Янтра, осова точка 3545 (път Е-85), ул. Христо Ботев, осова точка 1672, 1671, 179, 180, 182, ул Есперанто, ул. Константин Кисимов, осова точка 173, 142, ул. Руен, осова точка 838, 456, строителна граница на нас. място.

 

3. Зона с потенциал за икономическо развитие – Обхват: Западната промишлена зона, обслужващата зона северно от кв. Бузлуджа и промишлената зона южно от ул. Магистрална. Границата върви по северната строителна граница на населеното място, ул. 36-та, бул. Никола Габровски, ул Магистрална, осова точка 3483, 3481, 3479, 160, строителна граница на населено място, осова точка 8503, ул. Стоян Коледаров, осова точка 8166, 8148, 8159, 8154 ул. Димитър Благоев, ул. Георги Измирлиев, ул. Борис Богданов, строителна граница на населено място.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ