Начало Наредби Действащи наредби НАРЕДБА за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

Н А Р Е Д Б А

 

за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества

 

Раздел ПЪРВИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 /1/ С тази Наредба се определят условията и редът, по които Община Велико Търново упражнява правата си на собственост върху общинската част от капитала – акции или дялове – в търговските дружества с нейно участие.

/2/ Тази Наредба не се прилага за:

1.Общински предприятия за извънбюджетна сметка, които осъществяват дейността си въз основа на правилник, приет от ОбС на основание чл.52 ал.2 от ЗОС.

2.Общински структури на бюджетна издръжка.

Чл.2 Общинският съвет упражнява правата на собственост пряко или чрез Кмета на Великотърновската община в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

Чл.3 С Наредбата се определят:

1.Редът за образуване и преобразуване на търговски дружества с общинско участие.

2.Органите за управление на търговски дружества с общинско участие.

3.Правомощията на органите за управление на търговски дружества с общинско участие.

4.Правилата при сключване на договори за дълготрайни материални активи, включени в капитала на търговските дружества с общинско участие.

5.Компетенциите на представителите на общината в търговски дружества, в които общината е акционер или съдружник.

6.Изискванията към състава на органите за управление на еднолични търговски дружества с общинско участие.

7.Възлагането на управлението и контрола на еднолични търговски дружества с общинско участие.

 

Раздел ВТОРИ

ОБРАЗУВАНЕ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

Чл.4 По реда на този раздел се образуват и преобразуват търговски дружества с общинско участие.

Чл.5 /1/ Дружествата по чл.4 могат да бъдат:

1.Еднолични търговски дружества с ограничена отговорност – ЕООД;

2.Еднолични акционерни дружества – ЕАД;

3.Търговски дружества, в които Общината е собственик на част от дяловете- ООД;

4.Търговски дружества, в които Общината е собственик на част от акциите – АД.

/2/ По изключение Общината може да участва и в други търговски дружества, предвидени в чл.64, ал.1 на Търговския закон.

/3/ В търговски дружества по ал.2 Общината не може да бъде неограничено отговорен съдружник или акционер.

/4/ Дружествата по тази Наредба са юридически лица, чиято дейност се основава на Търговския закон и другите нормативни актове в Република България и решенията на Общински съвет Велико Търново.

/5/ Непаричната вноска в дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество или командитно дружество с акции се оценява от 3 независими вещи лица, посочени от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията. Заключението на вещите лица трябва да съдържа пълно описание на непаричната вноска, метода на оценка, получената оценка и нейното съответствие на размера на дела от капитала или на броя, номиналната и емисионната стойност на акциите, записани от вносителя. Заключението се представя в търговския регистър със заявлението за вписване./Добавен с Реш.1143 от 16.12.2010 г./

Чл.6 /1/ В дружествата по чл.5, ал.1, т.1 и т.2 Общината е едноличен собственик на целия капитал.

/2/ Дружествата по чл.5, ал.1, т.1 и т.2 не отговарят за задълженията на Общината и дяловете им не могат да бъдат запорирани за задължения на Общината. Община Велико Търново отговаря за задълженията на дружествата до размера на техния капитал.

/3/ Дружествата по чл.5, ал.1, т.3 и т.4 и ал.2 отговарят за задълженията си със своето имущество, а Община Велико Търново с размера на своето участие.

Чл.7 Не са общинска собственост имотите и вещите на търговските дружества.

Чл.8 Общинският съвет по предложение на Кмета на Общината или по своя инициатива взема решение за:

1.Участие на Общината като съдружник в търговските дружества.

2.Прекратяване на участието на Общината като съдружник в търговски дружества.

3.Преобразуване на търговски дружества с общинско участие.

Чл.9 /1/ Предложение за създаване на дружество с Общината се отправя от заинтересованите лица до Кмета и до Общинския съвет.

/2/ Предложението трябва да съдържа:

1.Технико-икономическа обосновка за целесъобразността на предложението, придружена от бизнес-план за дейността на дружеството за период от 3 до 5 години;

2.Проект за Дружествен договор /Устав/;

3.Копие от съдебна регистрация, регистрация по БУЛСТАТ и данъчна регистрация;

4.Документи, удостоверяващи финансовото състояние, включително баланс и отчет за приходите и разходите за последния отчетен период и платени данъци;

5.Референции от обслужващи банки, както и документи, удостоверяващи финансовото състояние на предложителя;

6.Описание на непаричната вноска, ако ще участва с такава, както и приблизителната й стойност.

/3/ По направените предложения становище дават: ресорния зам.кмет, управления “Стопански дейности” и “Финанси”, отдел “Общинска собственост”, Главният юрисконсулт на Общината и съответните постоянни комисии на Общинския съвет. При необходимост, Кметът може да поиска становище и от други специализирани органи.

Чл.10 Решението за образуване и преобразуване на търговско дружество задължително включва:

1.Седалището и адреса на управление на Дружеството;

2.Предмета на дейност на Дружеството;

3.Капитала на Дружеството;

4.Броя на акциите или дяловете, на които се разпределя капитала и номиналната им стойност.

Чл.11 При приемането на решение за образуване или преобразуване на търговско дружество Общинският съвет приема и Учредителен акт за дружествата с ограничена отговорност или Устав на акционерното дружество.

Чл.12 /1/ В търговските дружества, в които Великотърновската община е акционер или съдружник, представителите й в Общото събрание на дружеството се определят с решение на Общинския съвет.

/2/ В дружествата с ограничена отговорност, в които Общината е съдружник, Общинският съвет взема решение за:

1.Изменение и допълване на дружествения договор;

2.Приемане и изключване на съдружник, даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или на друг съдружник;

3.Намаляване или увеличаване капитала на дружеството;

4.Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

5.Решение за допълнителни парични вноски;

6.Решение за участие в други дружества;

7.Преобразуване и прекратяване на дружеството.

/3/ В акционерните дружества, в които Общината е акционер, Общинският съвет взема решение за:

1.Изменение и допълване устава на дружеството;

2.Намаляване или увеличаване капитала на дружеството;

3.Преобразуване и прекратяване на дружеството.

Чл.13 /1/ Промяна или разширение на предмета на дейност на регистрирани търговски дружества става след решение на Общинския съвет.

/2/ Предложения по ал.1 могат да правят и органите за управление на търговските дружества.

 

Раздел ТРЕТИ

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

Чл.14 /1/ Органи на управление на еднолични търговски дружества с общинско участие за:

1.Едноличния собственик на капитала – Община Велико Търново, чрез Общинския съвет;

2.Управителят при ЕООД, Съвет на директорите при ЕАД.

/2/ Органите за управление се избират от Общинския съвет по предложение на Кмета на Общината.

Чл.15 /1/ За едноличните акционерни дружества се утвърждава едностепенна система на управление.

/2/ Съставът на съвета на директорите е от 3 /трима/ души.

/3/ Съветът на директорите се избира от Общинския съвет.

/4/ Контролът върху дейността им се осъществява от Постоянната комисия по икономически въпроси, стопанска политика и инвестиции и Постоянна комисия по общинска собственост на Общинския съвет, със съдействието на Общинската администрация.

Чл.16 Органите за управление на търговските дружества, в които Общината е съдружник или акционер, се формират по условията и реда на Търговския закон.

Чл.17 Общинският съвет приема решения, когато упражнява правата на Общината като едноличен собственик на капитала, а Кметът на Общината издава заповеди.

 

Раздел ЧЕТВЪРТИ

ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА

ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

Чл.18 Общинският съвет Велико Търново, когато упражнява правата на едноличния собственик на капитала в ЕООД:

1.Образува, преобразува и прекратява дружества;

2.Взема решения за закриване на предприятия или части от тях;

3.Изменя и допълва учредителния акт или устава на дружеството;

4.Взема решения за намаляване или увеличаване на капитала;

5.Взема решения за допълнителни парични вноски;

6.Взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие в други търговски дружества;

7.Взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

8.Дава съгласие за учредяване на ипотека или залог на дълготрайни активи;

9.Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

10.Взема решение за освобождаване или не от отговорност на управителите, членовете на съветите на директорите;

11.Определя дела на собствениците на недвижими имоти и дяловете, които те получават в случаите по чл.18 от ЗППДОП.

12.Дава съгласие за закупуване на ДМА над 10 000 лв.

Чл.19 Общинският съвет управомощава Кмета на Общината да упражнява правата на едноличния собственик на капитала в общинските еднолични дружества с ограничена отговорност, като задължително информира Общинския съвет чрез Постоянната комисия по икономически въпроси, стопанска политика и инвестиции и Постоянната комисия по общинска собственост, както следва:

1.Да приема годишния отчет и баланса, заверен от експерт-счетоводител, съгласно Закона за счетоводството;

2.Да взема решения за участие на дружеството в граждански дружества;

3.Да взема решения за отпускане на краткосрочни безлихвени и нисколихвени кредити в размер до пет милиона лева за подпомагане на основната дейност на Дружеството, ако тези средства са предвидени в бюджета на Общината за съответната година;

4.Да дава съгласие за учредяване на ипотека и залог за дълготрайни активи на дружеството в размер до 5 на сто от стойността на дълготрайните активи на Дружеството по баланса му към 31 декември на предходната година.

5.Да дава съгласие за разходи за закупуване на ДМА от 500 лв. до 10 000 лв. в седемдневен срок от направеното искане.

Чл.20 Предложения за вземане на решения от Общинския съвет по чл.18 могат да правят Кметът на Общината, заместник-кмета, постоянните комисии на Общинския съвет и управителите на търговските дружества.

Чл.21 /1/ Управителите на едноличните търговски дружества с ограничена отговорност организират и ръководят дейността им съобразно Търговския закон и другите действащи нормативни актове в Република България, приети от едноличния собственик на капитала, учредителен акт, решенията на Общинския съвет и договора за управление.

/2/ Управителите на едноличните търговски дружества с ограничена отговорност задължително застраховат имуществото на търговското дружество./доп. с реш. 758 от 17.12.2009 г./

Чл.22 Управителите на едноличните търговски дружества с ограничена отговорност взема решения по всички въпроси на управление на Дружеството, с изключение на посочените в чл.18.

Чл.23 /1/ Управителите задължително информират Кмета на Общината за решенията си относно:

1.Сключване на договори за предоставяне на кредити на дружеството;

2.Осъществяване на крупни инвестиционни проекти;

3.Сключване на договори за наемни отношения.

/2/ Информирането става в писмена форма в срок от седем дни.

Чл.24 Община Велико Търново като едноличен собственик на капитала има право:

1.Да участва в разпределението на печалбата на дружеството;

2.Да бъде осведомявана за хода на работите в дружеството;

3.Да има свободен достъп до документацията на дружеството;

4.На ликвидационен дял;

5.Да се ползва с приоритет от дейността на дружеството.

Чл.25 Общинският съвет Велико Търново, когато упражнява правата на едноличния собственик на капитала в еднолични акционерни дружества:

1.Изменя и допълва устава на дружеството;

2.Увеличава или намалява капитала на дружеството;

3.Разрешава издаването на облигации;

4.Взема решения за отпускане на краткосрочни безлихвени или нисколихвени кредити от свободните парични средства на Общината без целевите субсидии от държавния бюджет за подпомагане на основната дейност на дружеството;

5.Освобождава от отговорност Съвета на директорите;

6.Назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;

7.Дава съгласие за учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството.

Чл.26 Общинският съвет оправомощава Кмета на Общината да упражнява правата на едноличния собственик на капитала в общинските акционерни дружества, като задължително информира Общинския съвет чрез Постоянната комисия по икономически въпроси, стопанска политика и инвестиции и Постоянната комисия по общинска собственост, както следва:

1.Да приема годишния отчет и баланса, заверен от експерт-счетоводител, съгласно Закона за счетоводството;

2.Да взема решение за откриване или закриване на клонове и за участие в други дружества;

3.Да взема решения за участие на дружеството в граждански дружества;

4.Да взема решения за отпускане на краткосрочни безлихвени или нисколихвени кредити в размер до пет милиона лева за подпомагане на основната дейност на дружеството, ако тези средства са предвидени в бюджета на Общината за съответната година;

5.Да дава съгласие за учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството в размер до 5 на сто от стойността на дълготрайните активи на дружеството по баланса му към 31 декември на предходната година.

Чл.27 /1/ Съветите на директорите задължително информират Кмета на Общината за решенията си относно:

1.Сключване на договори за предоставяне на кредити на дружеството;

2.Осъществяване на крупни инвестиционни проекти;

3.Сключване на договори за наемни отношения.

/2/ Информирането става в писмена форма в седемдневен срок.

Чл.28 /1/ Съветите на директорите вземат решения по всички въпроси на управлението на дружеството без посочените в чл.25, освен ако в Устава на дружеството не е предвидено друго.

/2/ Съветите на директорите задължително застраховат имуществото на търговското дружество /доп. с реш. 758 от 17.12.2009 г./

 

Раздел ПЕТИ

ПРАВИЛА ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ НА ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВО

С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Чл.29 Сключването на договори за разпореждане или отстъпване право на ползване на дълготрайни активи на общински еднолични търговски дружества се извършва след провеждане на търг при условията и по реда на Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС.

Чл.30 /1/ Обектите за разпореждане или отстъпване право на ползване се определят след вземане на решение от Общинския съвет, когато се отнасят за повече от 5 % от балансовата стойност на дълготрайните активи на предприятието към декември на предходната година.

/2/ Обектите за разпореждане или отстъпване право на ползване на дълготрайни активи до 5 % от балансовата им стойност към 31 декември на предходната година, както и договорите за наем, се съгласуват от Кмета на Общината в писмена форма.

/3/ Договорите се сключват по реда на Закона за приватизация и преобразуване на държавните и общински предприятия и наредбите на Общинския съвет.

/5/ Срокът на договорите за наем и за правото на ползване за тези имоти не може да бъде по-дълъг от 10 години. /доп. с реш. 758 от 17.12.2009 г./

Чл.31 Договорите по този раздел се сключват от управителите на едноличните търговски дружества с ограничена отговорност или изпълнителните директори на едноличните акционерни дружества.

/1/. Договорите по този раздел се сключват от управителите на едноличните търговски дружества с ограничена отговорност или изпълнителните директори на едноличните акционерни дружества и от управителите на търговски дружества с ограничена отговорност или изпълнителните директори на акционерни дружества в които Общината има повече от 50% участие в капитала им./Доп. с реш. 500/19.03.2009 г./

/2/. Дружествата са длъжни да внасят в общинския бюджет 50% от получените наеми от отдадените под наем имоти и вещи в срок до 15-то число на следващия месец./Доп. с реш. 500/19.03.2009 г./

/3/. Паричните постъпления от отдаването под наем на имоти и вещи на лечебните заведения търговски дружества остават в заведението и могат да се ползват само за финансиране на лечебната дейност и за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност./Доп. с реш. 500/19.03.2009 г./

/4/. Разпоредбите по ал. /2/ не се отнасят за дружества с общинско имущество, чието предназначение е за извършване на дейности, свързани с отдаване под наем. /Доп. с реш. 500/19.03.2009 г./

Чл.32 В отделни случаи с решение на Общинския съвет, за обекти по чл.30, ал.1, или съгласувано с Кмета на Общината, за обектите по чл.30, ал.2, продажбата, замяната или отдаването под наем може да се извърши след преговори с потенциални купувачи или наематели.

 

Раздел ШЕСТИ

КОМПЕТЕНЦИИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ОБЩИНАТА

Е АКЦИОНЕР ИЛИ СЪДРУЖНИК

Чл.33 Община Велико Търново може да участва в съвместни търговски дружества като акционер или съдружник със свои имоти или свободни парични средства, както и с дълготрайни активи на еднолични търговски дружества, в които тя е едноличен собственик на капитала.

Чл.34 Решението за участие в смесени търговски дружества, както за прекратяване участието в тях, се взема от Общинския съвет.

Чл.35 Когато Общината участва в смесени дружества с дълготрайни активи, които са част от дълготрайните активи на съществуващи еднолични дружества, последните се извъждат от капитала на дружествата с решение на Общинския съвет.

Чл.36 Представителите на Общината в търговските дружества, в които тя е акционер или съдружник, както и тяхната промяна, се определя с решение на Общинския съвет.

Чл.37 Представителите на Общината в смесените търговски дружества защитават нейните интереси в осъществяването на дейността им.

Чл.38 Представителите на Общината в смесените дружества с нейно участие внасят информация за икономическите резултати и финансовото състояние на дружествата всяко тримесечие в съответното управление на общинската администрация.

Чл.39 /1/ Когато се констатира умишлено нарушение на интересите на Общината, Кметът предлага на Общинския съвет да се отстрани представителя й.

/2/ В случаите по ал.1 Общинският съвет на следващото си заседание определя нов представител.

Чл.40 /1/ В търговските дружества с ограничена отговорност, в които Общината притежава над 50 % от дяловете, управителят се утвърждава от Общинския съвет по предложение на Кмета на Общината.

/2/ Управителите на търговски дружества с ограничена отговорност задължително застраховат имуществото на търговското дружество.

/3/ Срокът на договорите за наем и за правото на ползване за имоти не може да бъде по-дълъг от 10 години. /доп. с реш. 758 от 17.12.2009 г./

Чл.41 /1/В акционерните дружества, в които Общината притежава над 50 % от акциите, изпълнителният директор и поне още един от членовете на Съвета на директорите се утвърждава от Общинския съвет по предложение на Кмета на Общината.

/2/ Съветите на директорите задължително застраховат имуществото на търговското дружество.

/3/ Срокът на договорите за наем и за правото на ползване за имоти не може да бъде по-дълъг от 10 години. /доп. с реш. 758 от 17.12.2009 г./

Чл.42 /1/ В дружествата с ограничена отговорност, в които Общината е съдружник, лицата, представляващи Общината в Общото събрание на съдружниците, вземат предварително съгласувано с Кмета на Общината становище по следните въпроси:

1.Изменяне или допълване на дружествения договор;

2.Приемане или изключване на съдружник, даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или друг съдружник;

3.Намаляване или увеличаване капитала на дружеството;

4.Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

5.Решение за допълнителни вноски;

6.Решение за участие в други дружества;

7.Преобразуване и прекратяване на дружеството.

/2/ Решенията по предходната алинея се вземат от Общинския съвет.

Чл.43 /1/ В акционерните дружества, в които Община Велико Търново е акционер, лицата, представляващи Общината в Общото събрание на акционерите, вземат предварително съгласуват с Кмета на Общината становище по следните въпроси:

1.Изменяне или допълване на Устава на дружеството;

2.Намаляване или увеличаване капитала на дружеството;

3.Преобразуване и прекратяване на дружеството.

/2/ Решенията по предходната алинея се вземат от Общинския съвет.

 

Раздел СЕДМИ

СЪСТАВ НА ОРГАНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

Чл.44 /1/ Управители и контрольори на дружествата с ограничена отговорност могат да бъдат физически лица.

/2/ Членове на изпълнителни органи на общински акционерни дружества могат да бъдат физически лица.

Чл.45 /1/ Не могат да бъдат управители на дружества с ограничена отговорност, физически лица, които:

1.От свое или от чуждо име извършват търговски сделки, свързани с основната или сходна с тази на дружеството дейност.

2.Заемали длъжности в ръководни органи на други дружества, прекратени поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.

3.Са лишени с присъда или административно наказание от правото да заемат материално-отчетническа длъжност, до изтичане срока на наказанието.

4.Са управители, контрольори и членове на изпълнителни или контролни органи на друго общинско предприятие – еднолично търговско дружество.

5.Са кметове, заместник - кметове, секретар на общината, кметове на кметства, държавни служители и общински съветници.

/2/ Не могат да бъдат управители на общински дружества с ограничена отговорност, и физически лица, които работят на трудов договор.

/3/ Ограничението по ал.1, т.4 не се прилага в случаите на изрично съгласие на Великотърновски общински съвет/Добавена с реш.№ 447 от 29.11.2012 г./

Чл.46 Не могат да бъдат контрольори в общинско предприятие – еднолично търговско дружество с ограничена отговорност:

1.Управителите, техните заместници и наетите лица дружеството;

2.Съпрузите, роднини по права или съребрена линия до трета степен на лицата по т.1;

3.Лишените с присъда или административно наказание от правото да заемат материално-отчетническа длъжност;

4.Управителите и членовете на изпълнителни или контролни органи на друго общинско търговско дружество;

5. Кметове, заместник - кметове, секретар на общината, кметове на кметства, държавни служители и общински съветници.

Чл.47 /1/ Не могат да бъдат членове на съветите на директорите на общински предприятия – еднолични акционерни дружества, физически лица, които:

1.От свое или от чуждо име извършват търговски сделки, свързани с основната или сходна с тази на дружеството дейност.

2.Са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материално-отчетническа длъжност, до изтичане срока на наказанието.

3.Са управители, контрольори и членове на изпълнителни или контролни органи на друго общинско предприятие – еднолично търговско дружество;

4.Са били членове на изпълнителни или контролни органи или неограничено отговорни съдружници в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

5.Са съпрузи или роднини до трета степен по права или съребрена линия, включително по сватовство, на друг член на органа за управление на дружеството;

6. Са кметове, заместник - кметове, секретар на общината, кметове на кметства, държавни служители и общински съветници.

/2/ Не могат да бъдат изпълнителни членове на съветите на директорите лица, които работят по трудов договор.

 

Раздел ОСМИ

ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО И КОНТРОЛА НА ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

Чл.48 /1/ Управлението на общинските еднолични търговски дружества по решение на Общинския съвет се възлага с договори за управление, сключени между управителя или членовете на Съвета на директорите и Кмета на Община Велико Търново.

/2/ Контролът на едноличните общински акционерни дружества се извършва от органите, посочени в чл.15, ал.4 от тази Наредба.

/3/ Контролът на едноличните общински дружества с ограничена отговорност се извършва от контрольор по реда на чл.144 от ТЗ, ако това е предвидено в Дружествения договор.

/4/ Контрольорът се назначава от Кмета на Общината по решение на Общинския съвет.

/5/ Ако в Дружествения договор не е предвиден контрольор, контролът се осъществява от органите, посочени в чл.15, ал.4 от тази Наредба.

Чл.49 /1/ Управлението на общинските еднолични търговски дружества може да се възлага и след провеждане на конкурс.

/2/ Конкурсите се провеждат при условия и ред, определен от Кмета на Общината, ако има делегирани права от Общинския съвет.

Чл.50 /1/ Договорите за управление и за контрол в общинските предприятия – еднолични търговски дружества, се сключват за срок до 3 години.

/2/ След изтичане срока на договора, по взаимно съгласие на двете страни, той може да бъде удължен за срок не по-дълъг от този по ал.1.

Чл.51 /1/ В договора за управление и контрол се определят:

1.Правата и задълженията на страните;

2.Размерът на възнаграждението и начинът на плащането му;

3.Размерът на гаранцията, внасяна от управителите;

4.Отговорността на страните при неизпълнение на договора;

5.Основанията за прекратяване на договора.

/2/ В договора могат да залегнат и други клаузи, непосочени в ал.1.

/3/ В договора за управление с членовете на съвета на директорите се посочва видът и размерът на гаранцията, която те дават за своето управление.

/4/ Дадената гаранция се връща след прекратяване на договора за управление и след решение на Общинския съвет – Велико Търново за освобождаване от отговорност. Когато гаранцията е била внесена в пари, на връщане подлежат и лихвите върху внесената сума.

Чл.52 /1/ В договора за управление Кметът на Общината определя бизнесзадача на предприятието, определена за целия срок на договора за управление и поотделно за всяка година, в съответствие със стратегията за развитие.

/2/ Бизнесзадачата съдържа конкретни икономически показатели, чието изпълнение органите за управление следва да осигурят, като: рентабилност, производителност, обем на продажбите, печалба или намаление на загубата, нови пазари, използване на съоръженията, поддържане на определен брой работни места, финансови задължения, инвестиции и др.

/3/ Въз основа на бизнесзадачата управителите или съветите на директорите разработват и приемат бизнеспрограма за целия срок на договора за управление и конкретно за всяка година.

/4/ Контролът по изпълнението на бизнеспрограмата се извършва от органите, посочени в чл.48, ал.2,3 и 5 от тази Наредба.

/5/ Контролните органи информират всяко тримесечие Кмета на Общината за изпълнението на бизнеспрограмата.

Чл.53 /1/ Управителите, членовете на съветите на директорите и контрольорите в общинските предприятия – еднолични търговски дружества се осигуряват за всички осигурителни случаи върху изплатеното възнаграждение за сметка на съответното дружество.

/2/ Времето, през което лицата са работили по договори за управление или контрол в общински предприятия – еднолични търговски дружества, и са били осигурени за всички осигурителни случаи съгласно тези договори, се зачита за трудов стаж.

/3/ По време на действието на договорите за управление на общинските еднолични търговски дружества, управителите и членовете на съветите на директорите и контрольорите се ползват с всички социални придобивки, предвидени в колективния трудов договор, за колектива на фирмата.

/2/ Лицата по ал.1 се ползват с всички права по ПМС № 57 от 1989 г. за ефективно използване на освобождаваната работна сила при прекратяване на договорите за управление или контрол не по тяхна инициатива и без виновно поведение от тяхна страна, когато по тези договори са били осигурени за всички осигурителни случаи и са правени вноски във фонд “Професионална квалификация и безработица”.

Чл.55 /1/ Договорите с управителите, членовете на съветите на директорите и контрольорите се прекратяват преди изтичане на срока:

1.По взаимно съгласие на страните;

2.По искане на лицето с предизвестие, не по-малко от 1 месец;

3.При преобразуване или прекратяване на общинското еднолично търговско дружество, както и при промяна на собственика на капитала на дружеството;

4.В случай на смърт или поставяне под запрещение на физическото лице;

5.В случай на обявяване на несъстоятелност или прекратяване на юридическото лице;

6.При възникване на някое от обстоятелствата, обуславящо забрана или ограничение на лицето за изпълнение на съответните функции съгласно чл.45-47 от настоящата Наредба;

7.Поради фактическа невъзможност на лицето да изпълнява задълженията си, продължила повече от 90 дни;

8.При пенсиониране на лицето;

9.При други условия, посочени в договора за управление.

/2/ Договорите с управителите и членовете на съветите на директорите могат да бъдат прекратени преди изтичане на срока от Кмета на Общината без предизвестие:

1.При действия извън предоставените им правомощия, от които са произтекли щети за дружеството;

2.При неизпълнение на икономическите показатели, определени съгласно чл.51, ал.2 от тази Наредба или при неизпълнение на бизнеспрограмата, разработена съгласно чл.51, ал.3 от Наредбата за повече от 25 на сто по субективни причини;

3.При нарушение на закона, извършено при или по повод изпълнението на задълженията по договора или при нарушение на тази Наредба;

4.При извършване на други закононарушения, установени с влязла в сила присъда;

5.При представяне на Общинския съвет и Кмета на Общината невярна информация за състоянието на дружеството, както и при съставяне или утвърждаване на документи с невярно съдържание.

6.При настъпване на трайно влошаване на финансовите резултати в дружеството, произтекли от действия или бездействия на лицето.

/3/ Договорите с контрольорите могат да бъдат прекратени преди изтичане на срока от Кмета на Общината при условията на ал.2, т.3,4 и 5.

/4/ В случаите на прекратяване на договора по ал.2 определената гаранция остава в полза на Общината.

Чл.56 /1/ При прекратяване на общинско търговско дружество, освен в случаите на несъстоятелност, Общинският съвет назначава ликвидатори, а Кметът на Общината сключва договор с тях.

/2/ Не могат да бъдат назначавани за ликвидатори лица, които:

1.От свое или от чуждо име извършват търговски сделки;

2.Участват в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност.

3.Са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материално-отчетническа дейност;

4.Са общински съветници, кметове, заместник-кметове или секретари на Общината.

/3/ Забраните по ал.2, т.2 и 3 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

/4/ В договора с ликвидаторите се определят:

1.Правата и задълженията на страните;

2.Размерът на възнаграждението и начинът на плащането му;

3.Отговорността на страните при неизпълнение на договора;

4.Срокът за приключване на работата;

5.Други условия.

 

Раздел ДЕВЕТИ

ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

Чл.57 /1/ Кметът на Общината с договор за възлагане определя възнаграждението на изпълнителните и контролни органи на търговски дружества с общинско участие, съобразно вида и обема на дейността, която осъществява дружеството.

/2/ Възнаграждението на членовете на изпълнителните и контролни органи на общинските търговски дружества е за сметка на дружеството и не се гарантира от собственика на капитала.

 

Раздел ДЕСЕТИ

РЕД ЗА УСТАНОВЯВАНЕ И ВНАСЯНЕ НА ДИВИДЕНТИ ОТ ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

Чл.58 /1/ В този раздел се определят:

1.Размерът, редът за установяване, срокът за внасяне и използването на дивиденти на Община Велико Търново от търговските дружества с общинско участие;

2.Редът за покриване на загубите на едноличните търговски дружества с общинско участие.

Чл.59 Дивидентът за Общината се изчислява от печалбата след данъчно облагане в съответствие с Търговския закон, Закона за счетоводството, уставите на търговските дружества и размера на общинското участие.

Чл.60 /1/ Едноличните търговски дружества, в които Общината е едноличен собственик на капитала, отчисляват дивидент за Общината в размер на 20 на сто от печалбата след данъчно облагане по годишния счетоводен отчет.

/2/ По решение на Общинския съвет процента на дивидента може да се диференцира ежегодно.

/3/ Общинските еднолични търговски дружества с ограничена отговорност, когато отчитат непокрита загуба от минали години, приспадат от печалбата по ал.1 една трета част от загубата, намалена с натрупаните резерви и неразпределената печалба от минали години. Дивидентът се определя от остатъка, ако има такъв.

/4/ Общинските еднолични акционерни дружества отчисляват дивидента по ал.1, след приспадане на:

1.Отчисления за фонд “Резервен” – не повече от 10 на сто от печалбата по годишния счетоводен отчет;

2.Една трета част от непокритата загуба от минали години, намалена с натрупаните резерви и неразпределената печалба от минали години. Дивидентът се определя от остатъка, ако има такъв.

Чл.61 Търговските дружества, в чийто капитал има общинско участие, отчисляват дивидент за съдружниците /акционерите/ от печалбата след данъчно облагане, установена в годишния счетоводен отчет, по решение на Общото събрание на дружеството в съответствие с Търговския закон и Закона за счетоводството.

Чл.62 Дължимият на Общината дивидент се внася по сметка съгласно ЕБК за съответната година до 30 май на следващата година.

Чл.63 /отменен/ - Решение № 531/20.09.2001 г.

Чл.64 /отменен/ - Решение № 531/20.09.2001 г.

Чл.65 /1/ Загубата на търговските дружества се покрива, както следва:

1.От неразпределената печалба от минали години;

2.От резервите на дружеството;

3.За сметка на допълнителния капитал;

4.Чрез намаляване на основния капитал на дружеството.

/2/ Загубата по реда на ал.1, т.1,2 и 3 се покрива с решение на управителя или съвета на директорите.

/3/ Загубата по реда на ал.1, т.4 може да се покрива:

1.С решение на Общото събрание на съдружниците или акционерите на търговските дружества с общинско участие;

2.С решение на Общинския съвет за едноличните общински търговски дружества.

Чл.66 /1/ След заделяне на част от печалбата за дивиденти по чл.60 и чл.61 от тази Наредба остатъкът от печалбата се използва и за допълнително възнаграждение на управителите и членовете на съветите на директорите, съгласувано с Кмета на Общината.

/2/ Допълнителни възнаграждения по ал.1 не се изплащат, когато са налице непокрити загуби от минали години.

 

Раздел ЕДИНАДЕСЕТИ

РЕГИСТЪР НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И НА ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

Чл.67 /1/ Община Велико Търново води регистър на търговските дружества, предприятия с общинско имущество и на предприятията с общинско участие.

/2/ На вписване в регистъра подлежат:

1.Еднолични търговски дружества с общинско имущество;

2.Непреобразуваните общински предприятия;

3.Смесените търговски дружества, в които общината е акционер или съдружник.

/3/ Регистърът на предприятията, създадени с общинско имущество и предприятията с общинско участие е предназначен за служебно ползване. Справки и извлечения от него се дават само на органите на държавната и общинска администрация, съда, следствието и прокуратурата.

Чл.68 Регистърът на предприятията, създадени с общинско имущество и на предприятията с общинско участие се води по образец /Приложение 1/.

Чл.69 /1/ Вписването в регистъра се извършва от длъжностно лице, определено със заповед на Кмета на Общината.

/2/ Длъжностното лице по ал.1 извършва вписване в регистъра въз основа на заверен препис от акта, удостоверяващ промените на подлежащите на вписване обстоятелства.

/3/ Длъжностното лице по ал.1 поставя дата след всяко вписване и се подписва.

Чл.70 Органите на управление на еднолични търговски дружества и лицата, упълномощени да представляват Общината в търговските дружества, изпращат в Общината преписи от издадени от тях актове, удостоверяващи обстоятелствата, подлежащи на вписване регистъра на търговските дружества и на предприятията с общинско участие в 3 /три/ дневен срок от издаването им.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1 В двуседмичен срок от влизане в сила на тази Наредба Кметът на Общината издава заповед за определяне на длъжностното лице по чл.69.

§ 2 Регистрацията по Раздел единадесети от тази Наредба на съществуващите общински еднолични търговски дружества и търговски дружества, в които общината е съдружник или акционер, се извършва в срок до 60 дни от влизането в сила на Наредбата от лицата по чл.69 ал.1.

§ 3 При неспазване на срока по § 2 от ПЗР на тази Наредба на търговските дружества се налага санкция в размер на 30 000 лева на основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА.

§ 4 При неспазване на сроковете по чл.70,на търговските дружества се налага имуществена санкция в размер на 10 000 лева, на основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА.

§ 5 Актовете за нарушенията по § 3 и § 4 се съставят от Управление “Стопански дейности” на Общината.

§ 6 Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината.

§ 7 Административно-наказателното производство се осъществява по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

§ 8 Отправените предложения от ръководствата на търговските дружества се съгласуват в едномесечен срок от Кмета на Общината.

§ 9 Наредбата е изготвена на основание чл.21, ал.2 и чл.22, ал.1 от ЗМСМА и чл.2, ал.4 от Закона за общинската собственост.

§ 10 Раздел десети от тази Наредба е разработен на основание на ПМС № 308 от 28.12.1996 г. за приемане на Правилник за установяване и внасяне на дивиденти от търговските дружества с държавно и общинско участие и Закона за данък върху печалбата.

§ 11 Невнесеният в срок дивидент по раздел десети се събира от данъчната администрация по реда на Закона за събиране на държавните вземания. За забава се дължи лихва съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни взимания.

§ 12 С настоящата Наредба се отменя: Наредбата за реда, по който Общинският съвет упражнява правото на притежател на общинския капитал в търговските дружества, приета с решение № 284/05.08.1993 г.

§ 13 Сключените договори за съвместна дейност към момента на влизане в сила на настоящата Наредба по преценка на управителите да се трансформират в договори за наем или се обявят търгове за отдаване под наем.

§ 14 Наредбата е приета от Общински съвет Велико Търново с решение № 403 от 27.03.1997 г. Протокол № 26. Изменяна с решения №№ 652/12.03.1998 г., протокол № 39 и 531/20.09.2001 г., протокол № 33.

 

Приложение № 1

 

Р Е Г И С Т Ъ Р

НА ОБЩИНСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

 

1.Номер и партида на вписване в Общинския регистър

2.Код по ЕКПОУ /БУЛСТАТ/

3.Данъчна регистрация

4.Номер и партида на вписването в Търговския регистър

а/ номер и дата на Решението, с което е поставено вписването;

б/ номер и дата на Фирмено дело;

в/ Държавен вестник – брой и дата на обнародване

5.Пълно наименование на предприятието

6.Вид /статут/ на предприятието:

А/ Еднолични търговски дружества /ЕАД, ЕООД/

Б/ Непреобразувани общински предприятия

В/ Смесени търговски дружества, в които Общината е акционер или съдружник.

7.Седалище и адрес на управление на предприятието

8.Основен предмет на дейност

9.Основен капитал /Уставен фонд/ по последна съдебна регистрация, разпределение на капитала в акции /дялове

10.Съдружници /учредители:

- Име, ЕГН, адрес, местожителство, наименование и седалище на съдружниците или учредителите, размер на дяловете им; промени в съдружниците и в размера на дяловете им; прехвърляне на акции.

11.Органи на управление /представителство:

- Име, ЕГН, адрес, местожителство на членовете на органите на управление; представителство; Име, ЕГН, адрес, местожителство на лицата, които представляват дружеството.

12.Контролни органи – брой членове:

- Име, ЕГН, адрес, местожителство на членовете на контролните органи.

13.Участие и съучастия:

- Размер на общинското участие; орган на управление, упражняващ правата на Общината като съсобственик на капитала; Име, ЕГН, адрес, местожителство на лицето, упълномощено да представлява Общината в общото събрание на дружеството.

14.Съучастия в други търговски дружества; размер на участието и разпределението на капитала в тези дружества.

15.Поделения – брой, наименование и адрес.

16.Промени по вписването, в т.ч.:

- Преобразуване, сливане, вливане и разделяне, прехвърляне на предприятия;

- промени в капитала;

- прекратяване;

- приватизационна процедура – номер и дата на решението за приватизация, дата на подписване на сделката, купувач, метод на приватизация, процент на придобиване, цена на един дял/акция;

- реституция – наличие на реституционни претенции, документ за признато право, акт за деактуване, протокол от въвеждане във владение.

17.Забележки по вписването в регистъра.