Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 34 от 31.01.2013 г. Решение № 521

Решение № 521

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни имоти, находящи се в гр.Велико Търново, Промишлена зона „Дълга лъка” и в с. Ветринци.

 

РЕШЕНИЕ № 521

 

На основание чл.4 , ал. 4 , чл. 31,ал.1 и чл. 32,ал.3,т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45 от ЗДДС, чл. 5 ,6 и 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с решения №№ 335, 336 / 19.07.2012 г. и 352 , 354 / 13.09. 2012 г. на Общински съвет-В. Търново , Великотърновски общински съвет:

 

1. Намалява с 20 (двадесет) на сто приетата с решение № 352/13.09.2012 г. на ВТОбС начална цена и определя нова начална цена в размер на 38 680 лева (без ДДС) за продажба на общински нежилищен имот , находящ се в гр.Велико Търново , Промишлена зона „Дълга лъка”,представляващ :„Незастроен поземлен имот с идентификатор 10447.517.192 по КККР на гр.В.Търново, целият с площ от 681 кв.м., за който имот е отреден УПИ ХХХІІ 25 - „за производствено-складови дейности” от стр.кв.572 по ПУП - ПР на гр.В.Търново”. Сделката се облага   с ДДС .

2. Намалява с 15 (петнадесет) на сто приетата с решение № 354 /13.09.2012 г. на ВТОбС начална цена и определя нова начална цена в размер на 10 313 лева (без ДДС) за продажба на общински нежилищен имот , находящ се в с.Ветринци и представляващ: „Застроен УПИ VІІ от кв.34 , с площ от 600 кв.м.,заедно с построена в него сграда ( старо кметство) със ЗП 74 кв.м.”. Сделката се облага частично с ДДС.

2. Определя начин за продажба на посочените в т. 1 и т.2 обекти чрез публичен търг с явно наддаване, при стъпка на наддаване, както следва : за имота по т.1 – 3 000 лева ; за имота по т.2 – 500 лева .

3. Търговете да се проведат при следните условия : дата на търга – на 21-я ден след датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник" ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - в стая 419 на Община Велико Търново.

4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от Общинска агенция за приватизация -стая 419 на Общината, след представяне в агенцията на документ за извършено плащане.

5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит както следва: за имота по т.1 – 11 600 лева; за имота по т.2 – 3 000 лева. .

Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново,   BIC код SOMB BGSF

6. Заплащането на договорените цени и сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обектите се допуска и разсрочено плащане при условията посочени в чл.3,т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново.

7. Закупуване на тръжна документация – всеки работен ден до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обектите - всеки работен ден до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга . Срок за подаване на документи за участие в търга - всеки работен ден до 17,00 ч. на деня предхождащ датата на търга , в ст. 419 на Община В.Търново.

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9. При неявяване на купувачи, повторни търгове за непродадените обекти да се проведат 14 дни след датата на съответния търг, при същите условия.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявените повторни търгове , да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ