Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 34 от 31.01.2013 г. Решение № 522

Решение № 522

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Намаляване на началните цени за продажба на обособени обекти от сгради, построени в поземлен имот с идентификатор 10447. 502.189 и с административен адрес ул. ”Н.Габровски” № 78, гр. В. Търново - обособени части от имуществото на “Инвестстрой - 92” ЕООД-В. Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 522

 

На основание чл.4 , ал. 4 , чл. 31,ал.1 и чл. 32,ал.3,т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал.7 от ЗДДС, чл. 5 ,6 и 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с решения №№ 284/21.06.2012 , 353 / 13.09. 2012 г. и 365 / 27.09.2012 г. на Общински съвет-В. Търново, Великотърновски общински съвет:

1. Намалява с 25 (двадесет и пет ) на сто приетата с решение № 353/13.09.2012 година на ВТОбС начална цена и определя нова начална цена в размер на 224 775 лева (без ДДС) за продажба на обособен обект от сгради, построени в поземлен имот с идентификатор № 10447. 502.189 и с административен адрес ул.”Н.Габровски” № 78, гр. В. Търново, представляващ „Ресторант, с идентификатор 10447.502.189.6.4, съгласно КККР на гр. В. Търново, с РЗП 544,08 кв.м., заедно с : 8,4584 % ид.ч. от общите части на сграда с идентификатор 10447.502.189.2 , 33,2165% ид.ч. от общите части на сграда с идентификатор 10447.502.189.3 , 18,8988 % ид.ч. от общите части на сграда с идентификатор 10447.502.189.6 ; 9,6430 % ид.ч. от общо ползвани площи на сграда с идентификатор 10447.502.189.2 и 1,7225 % ид.ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447. 502.189” – обособена част от имуществото на “Инвестстрой - 92” ЕООД-В. Търново.

2. Намалява с 15 (петнадесет) на сто приетите с решения № 353 / 13.09. 2012 г. и № 365 / 27.09.2012 г. година на ВТОбС начални цени и определя нови начални цени за продажба на обособени части от имуществото на “Инвестстрой - 92” ЕООД-В. Търново,представляващи обособени обекти от сгради , построени в поземлен имот с идентификатор № 10447. 502.189 и с административен адрес ул.”Н.Габровски” № 78, гр. В. Търново, както следва :

а) за „Гараж , с идентификатор 10447.502.189.1.1, съгласно КККР на гр. В. Търново, със ЗП 20 кв.м., заедно с 20 % ид.ч.от общите части на сградата и 1,4116 % ид.ч.от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189 ” - 7 854 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС;

б) за „Гараж с идентификатор 10447.502.189.1.2, съгласно КККР на гр. В. Търново,със ЗП 20 кв.м., заедно с 20 % ид. ч. от общите части на сградата и 1,4116 % ид.ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189 ” - 7 735 лева ,в която не е включена стойността на дължимия ДДС;

в) за „Гараж,с идентификатор 10447. 502.189.2.2, съгласно КККР на гр. В. Търново , със ЗП 24,90 кв.м., заедно с 0,9730 % ид.ч. от общите части на сградата и 0,4697 % ид.ч.от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189”- 9 988 лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС;

Сделките се облагат с ДДС .

3. Определя начин за продажба на посочените в т. 1 и т.2 обекти чрез публичен търг с явно наддаване, при стъпка на наддаване, както следва : за имота по т.1 – 11 200 лева ; за имота по т.2,буква „а” – 750 лева ; за имота по т.2 ,буква „б” – 750 лева ; за имота по т.2 ,буква „в” – 950 лева .

4. Търговете да се проведат при следните условия : дата на търга – на 28-я ден след датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник" ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - в стая 419 на Община Велико Търново.

5. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева (с ДДС). Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от Общинска агенция за приватизация -стая 419 на Общината, след представяне в агенцията на документ за извършено плащане.

6. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит както следва: за имота по т.1 – 67 000 лева ; за имота по т.2,буква „а” – 2 300 лева ; за имота по т.2 ,буква „б” – 2 300 лева ; за имота по т.2 ,буква „в” – 2 900 лева .

Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново,   BIC код SOMB BGSF

7. Заплащането на договорените цени и сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обектите се допуска и разсрочено плащане при условията посочени в чл.3,т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново.

8. Закупуване на тръжна документация – всеки работен ден до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обектите - всеки работен ден до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга . Срок за подаване на документи за участие в търга - всеки работен ден до 17,00 ч. на деня предхождащ датата на търга , в ст. 419 на Община В.Търново.

9. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

10. При неявяване на купувачи, повторни търгове за непродадените обекти да се проведат 14 дни след датата на съответния търг, при същите условия.

11. В случай на неявяване на купувачи и за обявените повторни търгове , да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ