Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 34 от 31.01.2013 г. Решение № 524

Решение № 524

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Влагане на свободни средства от фонд “Покриване разходите за приватизацията и следприватизационен контрол“ на срочен депозит.

 

РЕШЕНИЕ № 524

 

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.42 от ЗОБ ,чл.9 и чл.10,т.8 от Правилника за дейността на ОбАП, чл.14,ал.3 от Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията в Община Велико Търново и във връзка с дадени указания от Сметната палата, Великотърновски общински съвет:

 

1. Дава съгласие Общинска агенция за приватизация - Велико Търново да открие в обслужващата банка на Община Велико Търново 2 срочни депозита със средства от фонд “Покриване разходите за приватизацията и следприватизационен контрол“ при следните условия : 600 000 (шестстотин хиляди) лева на възобновяеми тримесечни депозити ; 100 000 (сто хиляди) лева на възобновяеми месечни депозити .; срок за прекратяване на депозитите – с приключване на бюджетната година.

           

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ