Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 34 от 31.01.2013 г. Решение № 525

Решение № 525

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Удължаване срока на договор за предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот общинска собственост


РЕШЕНИЕ № 525


І. На основание чл. 51 ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта и чл. 8 ал. 3 т. 3 и чл. 59 ал.1 и ал.2 във връзка с чл. 59 ал. 3 т. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за предоставяне на право за безвъзмездно ползване за срок от 7 (седем) години върху част от имот публична общинска собственост с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Филип Тотю” № 18, представляващ зала по бокс, намираща се на територията на Спортен комплекс „Ивайло”- север, в сграда с идентификатор №10447.503.234.7 по КККР на гр. Велико Търново, в полза на Боксов клуб „ИВАЙЛО-ВЕЛИКО ТЪРНОВО”.

 

ІІ. Възлага на Управителя на ОП „Спортни имоти и прояви” да сключи договор за учредяване право на безвъзмездно ползване при спазване на действащата нормативна уредба и на настоящото решение.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ