Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 34 от 31.01.2013 г. Решение № 532

Решение № 532

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти

 

РЕШЕНИЕ № 532

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г. недвижими имоти частна общинска собственост:

- изоставени територии за трайни насаждения /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, с площ от 1,116 дка, представляващо новообразуван поземлен имот №124.113, четвърта категория, местност „Ловджийска чешма”, землище с. Шемшево, актуван с АОС № 5368/05.11.2012 г.;

- нива, представляваща имот №020016, с площ 4,664 дка, девета категория, местност „Баира”, землище гр. Дебелец, актуван с АОС №514/04.02.1999 г.;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъдат обявени публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

- изоставени територии за трайни насаждения /земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, с площ от 1,116 дка, представляващо новообразуван поземлен имот №124.113, четвърта категория, местност „Ловджийска чешма”, землище с. Шемшево, актуван с АОС № 5368/05.11.2012 г.;

- нива, представляваща имот №020016, с площ 4,664 дка, девета категория, местност „Баира”, землище гр. Дебелец, актуван с АОС №514/04.02.1999 г.;

3. Определя начални тръжни цени, въз основа на експертни оценки, изготвени от оценител на имоти, регистриран по ЗНО, както следва:

- за имот №124.113 - в размер на 1 080 /хиляда и осемдесет/ лева;

- за имот №020016 – в размер на 3 410 /три хиляди четиристотин и десет/ лева;

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ