Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 34 от 31.01.2013 г. Решение № 533

Решение № 533

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж

 

РЕШЕНИЕ № 533

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 37 ал.4 т.4 от ЗОС, чл.54 ал.4 т.4 от НРПУРОИ, във връзка с чл.62 ал.2 от Закона за енергетиката, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж без търг и конкурс върху общинска земя – имот №000040 – полски път и имот №000046 – полски път, землище с. Малки чифлик, за изграждане на фундаменти за монтиране на седем броя стоманобетонни стълбове ниско напрежение /СБС НН/, както следва:

1.1. попадащи в имот №000040:

- СБС №1 0,70/1,00 – 0,70 кв.м.

- СБС №2 0,70/1,00 – 0,70 кв.м.

- СБС №3 0,70/1,00 – 0,70 кв.м.

- СБС №4 0,70/1,00 – 0,70 кв.м.

- СБС №5 1,25/1,25 – 1,56 кв.м., или обща площ на фундаменти в имот №000040 в размер на 4,36 кв.м.;

1.2. попадащи в имот №000046:

- СБС №6 0,70/1,00 – 0,70 кв.м.

- СБС №7 0,70/1,00 – 0,70 кв.м., или обща площ на фундаменти в имот №000046 в размер на 1,40 кв.м.

Или обща застроена площ на фундаментите в размер на 5,76 кв.м., и сервитутно право върху 355,00 кв.м., върху части от имоти №№045023, 000040 и 000046 – полски пътища, в полза на “ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ“ АД.

2.Утвърждава експертната оценка за учредяване възмездно право на строеж върху общинска земя, изготвена от оценител на имоти “Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново, в размер на 156 /сто петдесет и шест/ лева и експертната оценка за учредяване на сервитутно право върху части от общински имоти, изготвена от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 6 035 /шест хиляди тридесет и пет/ лева.

3. Преди сключване на договора за учредяване право на строеж върху общинска земя, “ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ“ АД следва да заплати стойността на учреденото право на строеж и сервитутно право, както и 2% такса по чл.56а от НОАМТЦУ, 2,5% местен данък и стойността на експертните оценки по сметки на Община Велико Търново.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по учредяване възмездно право на строеж в съответствие с изискванията на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ