Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 34 от 31.01.2013 г. Решение № 534

Решение № 534

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба

 

РЕШЕНИЕ № 534

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет отменя свое решение №471 по протокол №32 от 29.11.2012 г.

2. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски oбщински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот:

- общинско място с площ от 193 кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост №5305/20.08.2012 г., представляващо 193/941 идеални части от поземлен имот №123.121 по план на новообразуваните имоти на землище с. Шемшево, територия по §4 от ЗСПЗЗ, останалата част от който е собственост на Димитър xxxxxx Стоянов с адрес гр. Варна, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

3. Определя стойност въз основа експертната оценка на общинската част от поземлен имот №123.121 по план на новообразуваните имоти на землище с. Шемшево, територия по §4 от ЗСПЗЗ, с площ от 193 кв. м., изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 210 лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Димитър xxxxxxxx Стоянов с адрес гр. Варна xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ