Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 34 от 31.01.2013 г. Решение № 535

Решение № 535

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от ЗОЗЗ

 

РЕШЕНИЕ № 535

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.73 ал.1 т.1, чл.75 ал.1 т.1 и чл.75 ал.2 т.3 от ЗГ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за прокарване на елементи на техническата инфраструктура - външни канализационни връзки, през имоти общинска собственост в землище гр. Велико Търново, както следва:

- ПИ №10447.25.23 - с нов НТП: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Велико Търново с Акт за ЧОС № 5327/08.10.2012г., съответно засегнат от прокарване терен 47,83 м; 36.26м; 47.46м. и сервитут 0,287 дка, 0,218 дка, 0,285 дка;

- ПИ №10447.26.16 - с нов НТП: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Велико Търново Акт за ЧОС № 5328/09.10.2012г., съответно засегнат от прокарване терен 33,69 м; 18.51м. и сервитут 0,183 дка, 0,139 дка;

- ПИ №10447.25.20- с нов НТП: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Велико Търново Акт за ЧОС № 5422/16.11.2012г., съответно засегнат от сервитут терен 36 кв.м.;

- ПИ №10447.32.95 – с нов НТП: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Велико Търново с Акт за ЧОС № 4865/30.03.2011г., съответно засегнат от прокарване терен 173.96 м. и сервитут 1,044 дка;

- ПИ №10447.32.99 –– с нов НТП: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Велико Търново с Акт за ЧОС № 5326/08.10.2012г., съответно засегнат от прокарване терен 46.74 м. и сервитут 0,281 дка;

- ПИ №10447.26.159, с предназначение „разсадници”, собственост на Община Велико Търново с акт за ЧОС №5184/16.03.2012 г., съответно засегнат от сервитут терен 0,061 дка;

- ПИ №10447.27.23, с НТП „полски пътища” – публична общинска собственост, съответно засегнат от прокарване терен – 350,14 м. и сервитут 1,784 дка;

- ПИ №10447.162.2, с НТП „изоставени орни земи”, собственост на Община Велико Търново с акт за ЧОС №5325/09.10.2012 г., съответно засегнат от прокарване терен 721,20 м. и сервитут 4,011 дка;

- ПИ №10447.162.98, с НТП „територии за водостопански съоръжения”, собственост на Община Велико Търново с акт за ЧОС №5333/11.12.2012 г., съответно засегнат от прокарване терен 3,36 м. и сервитут 0,010 дка;

- ПИ №10447.25.19, с НТП „пътища ІV клас”, публична общинска собственост, съответно засегнат от прокарване терен 223,28 м. и сервитут 1,091 дка;

- ПИ №10447.9.20, с НТП „местен път”, публична общинска собственост, съответно засегнат от прокарване терен 80,38 м. и сервитут 0,482 дка.

във връзка с обект: „Интегриран проект за водния цикъл на гр.Велико Търново – реконструкция на ПСОВ, реконструкция на канализационна и водопроводна мрежа“,общински обект от първостепенно значение, референтен №BG161PO005/10/1.11/02/16 Оперативна програма „Околна среда“.

 

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до одобряване на инвестиционните проекти.

       

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ