Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 34 от 31.01.2013 г. Решение № 536

Решение № 536

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Предоставяне собствеността върху недвижим имот, частна общинска собственост, по искане на Общинска служба по земеделие гр. В. Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 536

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ Великотърновски oбщински съвет предоставя ПИ № 000472 – нива с площ 3,369 дка, ІХ кат. по КВС на землище гр. Дебелец, общ. Велико Търново (земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ), с АОС № 5516/06.12.2012 г., за който с Решение № 853Д/23.04.2012 г. на ОСЗ гр. В. Търново за възстановяване правото на собственост в съществуващи(възстановими) стари реални граници, постановено на основание Решение № 174/20.02.2012 г. по гр. д. № 3213/2011 г. по описа на ВТРС, е възстановено правото на собственост на наследниците на Марин xxxxxx Христов.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите административни действия по предоставяне на гореописания имот при спазване на действащата нормативна уредба.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ