Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 34 от 31.01.2013 г. Решение № 538

Решение № 538

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Отдаването под наем на помещения, намиращи се в ,,Здравна служба” с. Беляковец

 

РЕШЕНИЕ № 538

 

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл.17, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №1136/18.11.2010г. на Великотърновски общински съвет и във връзка с молба вх. № 94ПП-1431/13.11.2012 г. от д-р Павлина xxxxxxxxx Минева-Георгиева дентален лекар в ИПППДМ гр.В.Търново, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години, помещения в сградата на ,,Здравна служба”, намираща се в с.Беляковец, с обща площ - 29,74 кв.м. / в т.ч. кабинет 18,02 кв.м., спомагателни помещения 11,72 кв.м./, при месечна наемна цена 14,00 лв. с предназначение стоматологичен кабинет.

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за наем по реда на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ