Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 34 от 31.01.2013 г. Решение № 542

Решение № 542

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата от ОПФ на територията на землище с. Русаля и предоставянето им на земеделски производители – животновъди.

 

РЕШЕНИЕ № 542

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37п от ЗСПЗЗ, във връзка с членове от 37и до 37о от ЗСПЗЗ, Великотърновски Общински съвет гр. Велико Търново:

                                                                                                                             

1. Предоставя за индивидуално ползване, срещу годишна такса в размер на 3,50 лв./дка, общински мери и пасища в землището на с. Русаля, общ. Велико Търново, от имотите определени с Решение № 831-10/18.02.2010 г. на Великотърновски Общински съвет, на следния животновъд:

1.1. ЗП – „ЗООМИЛК“ ЕООД – БУЛСТАТ 201063429, с адрес на управление гр. В. Търново, ул. ”Мармарлийска” № 35Б с Управител Георги xxxxxxxxx Тончев, Заявление вх. № 5300-8713/26.11.2012 г., притежаващ съгласно Декларация от 15.11.2012 г. ДРД (кози) – 245 броя – предоставят се за ползване 134,522 дка пасища, представляващи: поземлен имот № 000115 – площ 115,586,000 дка, м. Трапа, АОС № 5567/10.01.2013 г. и поземлен имот № 000178 – площ 18,936 дка, м. Усоито, АОС № 5566/10.01.2013 г. по КВС на с. Русаля за срок от 5(пет) години, срещу годишна такса за ползване в размер на 471,00 лв.

 

2. Възлага на Кмета на Община В. Търново да предприеме съответните законови действия за сключване на договор със земеделския производител по т. 1, за ползването на мерите и пасищата от ОПФ, съобразно настоящото Решение.

 

3. Животновъдите, ползватели на мерите и пасищата от ОПФ, се задължават:

3.1. Да изготвят годишен план за паша за всяка от годините на договора.

3.2. Да поддържат пасищата и мерите съгласно одобрените от Министерството на земеделието и храните ”Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние”.

3.3. Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност (къпина, шипка) и да се провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове (орлова папрат, чемерика).

3.4. Да не променят предназначението им и да не ги разорават. Да не ги използват за неземеделски нужди.

3.5. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и др. отпадъци.

3.6. Да не се пали растителност в мерите и пасищата.

3.7. Агротехнически мероприятия, като подсяване, торене, борба с плевелната растителност, отводняване и напояване се съгласуват с общинска администрация, а мероприятията: почистване от камъни и почистване от храсти, с кмета/кметския наместник/ на населеното място.

3.8. Мерите и пасищата да се опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване и др.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ