Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 34 от 31.01.2013 г. Решение № 543

Решение № 543

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП – план за застрояване за ПИ № 198031, местност «Парц.махала / Вратник» в землище на гр.Килифарево относно промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – за търговски и обслужващи обекти – бензиностанция и търговски комплекс; парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура – външни трасета на електропровод 20кV и трафопост 20/0,4кV и външен водопровод; план-схеми за електропровод, водопровод и канализация и транспортно-комуникационен план към ПУП.

 

РЕШЕНИЕ № 543

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА , чл.129, ал.1 ЗУТ и Решения № КЗЗ-06 от 25.10.2012г.,т.4 и № КЗЗ-07 от 06.12.2012г., т.7, на Областна дирекция „Земеделие” Велико Търново, Великотърновският общински съвет одобрява подробен устройствен план- план за застрояване за ПИ № 198031, местност «Парц.махала / Вратник» в землище на гр. Килифарево относно промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – за търговски и обслужващи обекти – предвижда се изграждане на бензиностанция и търговски комплекс, при следните устройствени показатели – височина на сградите – 10м, плътност на застрояване-60%, Кинт-1,2 и минимална озеленена площ-30%; парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура – външни трасета на елелектропровод 20кV и трафопост 20/0,4кV, като трасето преминава през имоти - № 240004 – нива,частна собственост, ПИ № 240012 – полски път, публична общинска собственост и навлиза в ПИ № 198031, и трасе на външен водопровод; план-схеми за електропровод, водопровод и канализация, и транспортно-комуникационен план- втори вариант към ПУП.

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ