Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 34 от 31.01.2013 г. Решение № 544

Решение № 544

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП - план за застрояване за ПИ № 075024, местност «Маринкините мостчета» в землището на с.Леденик – промяна предназначението на земеделски имот за «производствени и складови дейности».

 

РЕШЕНИЕ № 544

 

   На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА , чл.129, ал.1 ЗУТ, Решение № КЗЗ-07 от 06.12.2012г.,т.6 на Областна дирекция „Земеделие” Велико Търново и във връзка § 124, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията /ЗИДЗУТ/ и предвид това, че е започнало административно производство по изработване на проект за подробен устройствен план / ПУП/, което не е приключило до влизането в сила на цитирания ЗИДЗУТ, Великотърновският общински съвет одобрява подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ № 075024, местност „Маринкините мостчета” в землището на с.Леденик относно промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – „производствени и складови дейности” - предвижда се изграждане на „Складова база – разширение” , при следните устройствени показатели: височина на сградите – 10 м, плътност на застрояване / П застр./ – 80 %, коефициент на интензивност /Кинт/ -2,5, озеленена площ – 20 %, начин на застрояване – свързано, линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

         

  На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ