Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 34 от 31.01.2013 г. Решение № 545

Решение № 545

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за ПУП – парцеларен план за линеен обект - трасе на кабелна линия 1 кV външно ел захранване на обект:»Склад и магазин за строителни материали, паркинг и кафе» в ПИ № № 077022, 077023, 077024, местност «Маринкините мостчета», землище на с.Леденик, община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 545

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ, и решение № КЗЗ-07 от 06.12.2012г., точка 1, на Комисията за земеделските земи при Областна дирекция „Земеделие” – Велико Търново, Великотърновският общински съвет одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 кV за външно ел захранване на обект:”Склад и магазин за строителни материали, паркинг и кафе” в ПИ №№ 077022, 077023, 077024, местност „Маринкините мостчета”, землище на с.Леденик, община Велико Търново, като трасето на ел кабела започва от съществуващ БКТП в ПИ № 077027, преминава през съществуваща канална мрежа, продължава по ПИ № 077013 – полски път, публична общинска собственост и достига до ПИ № 077022.

          

  На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ