Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 34 от 31.01.2013 г. Решение № 547

Решение № 547

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за ПУП – парцеларен план за изменение на трасе на кабел за външно електрозахранване на Базова станция на «Глобул», обект № 4616, в ПИ № 052002, местност»Чуката» в землището на с.Буковец, община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 547

          

 На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ, и решение № КЗЗ-02 от 12.04.2012г., точка 1, на Комисията за земеделските земи при Областна дирекция „Земеделие” – Велико Търново и във връзка § 124, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията /ЗИДЗУТ/ и предвид това, че е започнало административно производство по изработване на проект за подробен устройствен план / ПУП/, което не е приключило до влизането в сила на цитирания ЗИДЗУТ, Великотърновският общински съвет одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – изменение на трасе на кабел за външно електрозахранване на Базова станция на „Глобул” обект № 4616, в ПИ № 052002, местност „Чуката” в землището на с.Буковец. Трасето на ел кабела започва от т.1, съвпадаща с точка от утвърдено трасе и намираща се в ПИ № 043001- полски път, публична общинска собственост, продължава през ПИ № 043001- полски път, публична общинска, ПИ № 043014- нива, частна собственост, ПИ № 225047, достига границата с ПИ № 225048 и навлиза в него, включвайки се в утвърденото трасе.

            

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ