Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 34 от 31.01.2013 г. Решение № 554

Решение № 554

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Отдаването под наем на части от имоти публична общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ № 554

 

1. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8, във връзка с ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 11, ал.1 предложение първо и ал.2, и чл.14, ал.1 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, намиращи се в гр.Велико Търново, съгласно схема одобрена от Главния архитект, представляващи тротоарна площ до 6.25 кв.м. за срок до 31.12.2013 година за разполагане на преместваеми съоръжения за търговия със сладолед при начална тръжна цена на квадратен метър на месец, съгласно Зоните на град Велико Търново, както следва:

            - ПЪРВА ЗОНА – 40.00 лв. с ДДС;

            - ВТОРА ЗОНА – 30.00 лв. с ДДС;

            - ТРЕТА ЗОНА – 20.00 лв. с ДДС;

            - ЧЕТВЪРТА ЗОНА – 10.00 лв. с ДДС;

            - ПЕТА ЗОНА – 8.00 лв. с ДДС;

 

2.  До участие в публичния търг с тайно наддаване да бъдат допускани кандидати отговарящи на изискванията, съгласно Становище на Главния архитект на Община Велико Търново, относно визията и размерите на преместваемите съоръжения:

2.1. преместваемите съоръжения за търговия със сладолед трябва да са с максимални и минимални размери, както следва:

  • широчина-/дължина на фронта/ максимум 2,50 м
  • дълбочина -максимум 2,50 м
  • височина-кота корниз 2,50 м
  • височина до долния ръб на сенника-минимум 2,10 м

2.2. да имат съвременна и оригинална визия

2.3. да са изградени и облицовани, настлани и покрити с трайни топло и влагоустойчиви материали

2.4. да имат лесна поддръжка

2.5. да издържат на почистващи и дезинфектиращи препарати.

 

3.  Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на места за поставяне на преместваеми съоръжения по одобрена схема от Главния архитект на Община Велико Търново върху тротоарната площ на територията на града за търговия със сладолед по указания начин в глава VІІ от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при следните условия:

-предложена тръжна цена, не по-ниска от определената начална тръжна цена;

-до участие в търга се допускат физически и юридически лица;

-кандидатите да са собственици на временните съоръжения и да полагат грижи за поддържането им в добър естетичен вид и прилежащия към тях общински терен.

-кандидатите да имат нотариално заверени договори за ползване на временното преместваемо съоръжение.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ