Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 35 от 07.02.2013 г. Решение № 557

Решение № 557

Препис-извлечение от Протокол № 35

от заседание на Общински съвет,

проведено на 07.02.2013 година

 

ОТНОСНО: Изменение на т.3 от Решение №12/24.11.2011 година на Великотърновски общински съвет

 

РЕШЕНИЕ № 557

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет изменя т.3 от Решение №12/24.11.2011 година, както следва:

 

“3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново, след възстановяване на разходите по проект „Повишаване качеството на живот чрез подобряване на физическата среда на територията на Община Велико Търново” по Оперативна програма „Регионално развитие” от Управляващия орган да резервира средствата от такса "Битови отпадъци" с инвестиционно предназначение за изграждане на Регионално депо за неопасни битови отпадъци чрез откриване на три срочни депозита, а именно:

- 2 000 000 /Два милиона/ лева на шестмесечен депозит;

- 600 000 /Шестотин хиляди/ лева на тримесечен депозит;

- 393 693 /Триста деветдесет и три хиляди шестотин деветдесет и три /лева на едномесечен депозит.”

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ