Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 36-то заседание - 28.02.2013 г. (проект)

Дневен ред на 36-то заседание - 28.02.2013 г. (проект)

 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на тридесет и шесто заседание, което да се проведе на 28.02.2013 г. /четвъртък/, от 09.00 часа в Голяма зала на Община Велико Търново, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1440/15.02.2013 г. и Вх. № 1456/18.02.2013 г.

2. Приемане на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Велико Търново и отмяна на Наредба за регламентираното отглеждане на домашни любимци, Вх. № 1445/15.02.2013 г.

3. Изменение и допълнение на Наредбата за търговската дейност на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1438/15.02.2013 г.

4. Отчет за изпълнение на Програма за управление 2011 – 2015 г. за 2012 година, Вх. № 1386/29.01.2013 г.

5. Отчет за работата на Общинска агенция по приватизация за 2012 г., Вх. № 1473/20.02.2013 г.

6. Отчет за изпълнение на проектите, финансирани по оперативни програми за етапно усвояване на средства от ЕС за 2012 г., Вх. № 1414/06.02.2013 г.

7. Изменение и допълнение на Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение и безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, Вх. № 1450/15.02.2013 г.

8. Приемане на Инструкция за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Велико Търново, Вх. № 1405/01.02.2013 г.

9. Изменение и допълнение на структура на общинска администрация на Община Велико Търново, Вх. № 1446/15.02.2013 г.

10. Подписване на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на „КОЦ – Велико Търново”, Вх. № 1431/13.02.2013 г.

11. Освобождаване на Председателя на ПК по НСПСК, Вх. № 1421/08.02.2013 г.

12. Създаване на Общинско предприятие „Зелени системи”, Вх. № 1447/15.02.2013 г.

13. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 1432/13.02.2013 г.

14. Разкриване на социална услуга, предоставяна в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция”, Вх. № 1356/22.01.2013 г.

15. Разкриване на Клуб на пенсионера и инвалида в с. Вонеща вода, Вх. № 1430/12.02.2013 г.

16. Годишен доклад за дейността на звено „Вътрешен одит” при Община Велико Търново, Вх. № 1455/18.02.2013 г.

17. Приемане на информация по програма Синди за 2012 г. и финансов план за дейности, Вх. № 1449/15.02.2013 г.

18. Приемане на Общински годишен план за младежта – 2013 г., съгласно Закона за младежта и Национална стратегия за младежта 2010 – 2020 г., Вх. № 1452/18.02.2013 г.

19. Обявяване на 22 март 2013 г. /петък/ за празничен и неприсъствен на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1464/19.02.2013 г.

20. Откриване процедура за приватизация на общински нежилищни имоти, находящи се в гр. Велико Търново, Вх. № 1470/20.02.2013 г.

21. Откриване процедура за приватизация на общински нежилищни имоти, находящи се в гр. Килифарево и с. Клъшка река, Вх. № 1471/20.02.2013 г.

22. Откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в с. Никюп, Вх. № 1472/20.02.2013 г.

23. Удължаване срока на договор за предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот общинска собственост, Вх. № 1462/19.02.2013 г.

24. Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от ЗДС, Вх. № 1459/19.02.2013 г.

25. Безвъзмездно прехвърляне на собственост по чл. 54 от ЗДС, Вх. № 1460/19.02.2013 г.

26. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Райковци, Вх. № 1463/19.02.2013 г.

27. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата от ОПФ на гр. Килифарево, Вх. № 1461/19.02.2013 г.

28. Наименуване на площад в гр. Килифарево, Вх. № 1418/06.02.2013 г.

29. Присъждане на Академична награда „3 март”.

30. Определяне на трима общински съветници за членове на комисията за избор на носителя на награда „Велико Търново”, Вх. № 1417/06.02.2013 г.

31. Свикано извънредно Общо събрание на „ПФК Етър-1924” АД, Вх. № 1458/18.02.2013 г.

32. Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Ивайло Пламенов Гунев, Вх. № 1429/12.02.2013 г.

33. Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Атанаска Тодорова Тодорова, Вх. № 1342/22.01.2013 г.

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ