Начало Заседания Протоколи Протокол № 35 от 07.02.2013 г.

 ПРОТОКОЛ № 35

от тридесет и петото заседание на Великотърновския общински съвет,

проведено на 07.02.2013 г. от 09.20 часа в залата на Община Велико Търново.

 

Заседанието беше открито от председателя на Великотърновския общински съвет – г-н Николай Ашиков. Той направи поименна проверка. В залата присъстваха:

Николай Ашиков, Тодор Тодоров, Деян Хаджийски, Петя Илиева, Тихомир Георгиев, Красимир Калчев, Божидар Ангелов, Александър Нанков, Росен Иванов, Михаил Харалампиев, Ваня Павлова, Мариана Бояджиева, Петко Тюфекчиев, Валентин Ламбев, Стоян Витанов, Анета Маноилова, Милен Михов, Йордан Грозданов, Иван Александров, Любен Велчев, Николай Георгиев, Калина Широкова, Пламен Радонов, Стефан Михайлов, Николай Николов, Румен Димитров.

Председателят на ВТОС съобщи, че в залата има необходимия кворум – присъстват 26 общински съветници, и заседанието може да започне своята работа.

Г-н Ашиков даде думата на общинските съветници за предложения по проекта за дневен ред.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Имам предложение във връзка с точка 4 от проекта за дневния ред - трите съставни части на точката да бъдат разделени и да се гласуват отделно. Първо да се гласува „Утвърждаване промените по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново по приходната и разходната част на отчета за 2012 г.”. Второ: „Приемане отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2012 г.”. Трето: „Приемане отчета на Инвестиционната програма за 2012 г., Вх. № 1380/28.01.2013 г.”. Тъй като това са три различни документа, предлагам да бъдат гласувани отделно.

Предложението на г-н Ламбев беше подложено на гласуване и отхвърлено с 10 „за”, 1 „против” и 15 „въздържали се”.

Целият дневен ред беше подложен на гласуване и приет с 27 „за”, „против” няма и „въздържали се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Изменение на т. 3 от Решение № 12/24.11.2011 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 1382/28.01.2013 г.

2. Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната 2013 г., Вх. № 1383/28..01.2013 г.

3. Обвързване на дейности с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие”, Вх. № 1379/28.01.2013 г.

4. Утвърждаване промените по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново по приходната и разходната част на отчета за 2012 г.; Приемане отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2012 г.; Приемане отчета на Инвестиционната програма за 2012 г., Вх. № 1380/28.01.2013 г.

5. Приемане на проект за Бюджет 2013 г., план – сметки на извънбюджетните сметки и фондове за 2013 г. на Община Велико Търново и Инвестиционна програма за 2013 г., Вх. № 1381/28.01.2013 г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение на т. 3 от Решение № 12/24.11.2011 г. на Великотърновски общински съвет, Вх. № 1382/28.01.2013 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков прочете становищата на комисиите.

Предложението по т. 1 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма и „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 557

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет изменя т.3 от Решение №12/24.11.2011 година, както следва:

 

“3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново, след възстановяване на разходите по проект „Повишаване качеството на живот чрез подобряване на физическата среда на територията на Община Велико Търново” по Оперативна програма „Регионално развитие” от Управляващия орган да резервира средствата от такса "Битови отпадъци" с инвестиционно предназначение за изграждане на Регионално депо за неопасни битови отпадъци чрез откриване на три срочни депозита, а именно:

- 2 000 000 /Два милиона/ лева на шестмесечен депозит;

- 600 000 /Шестотин хиляди/ лева на тримесечен депозит;

- 393 693 /Триста деветдесет и три хиляди шестотин деветдесет и три /лева на едномесечен депозит.”

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната 2013 г., Вх. № 1383/28..01.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков прочете становищата на комисиите.

Предложението по т. 2 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма и „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 558

 

І. На основание чл. 21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, т. 7 и чл.17 от ЗОД, Великотърновски общински съвет дава съгласие за поемане на общински дълг като определя:  

                                                                      

1.         Обект на дълга – Авансово финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната 2013 година.

2.         Максимален размер на дълга по Номинална стойност – 2 400 000 лева;

3.         Валута - лева;                                                                     

4.         Вид на дълга – Търговски кредит;                                                          

5.         Начин на обезпечаване - Собствени приходи                                                   

6.         Условия за погасяване - Съгласно погасителен план

7.         Максимален лихвен процент – ОЛП плюс надбавка – до 7%

8.         Без такси и комисионни при обслужването на дълга

9.         Без такса ангажимент

 

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да проведе процедура за избор на финансова институция, която да осигури необходимото финансиране по проекта.

 

ІІ. Настоящото решение отменя Решение №100/16.02.2012 година на Великотърновски общински съвет.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Обвързване на дейности с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие”, Вх. № 1379/28.01.2013 г.

 

Г-н Ашиков прочете становищата на комисиите.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Искам да вмъкна, че има техническа промяна на номерацията, където към Регионален исторически музей сега е изписано 1.1 – става 1; църквата „Св. Иван Рилски” на ул. „Климент Охридски” става 1.1; храм „Св. Апостоли Петър и Павел” – т. 1.2; 1.3. става пространството пред храма „Св. Апостоли Петър и Павел”; 1.4. „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търново”. Точка 1.2. става точка 2 към „Царевград Търнов ЕООД”. Точка 2.1 става „Туристическо влакче, локомотив плюс два вагона”. Точка 2 става точка ІІ. „Ежегодно до 2025 година в решения за приемане на общинския бюджет да се отразят прогнозните приходи и разходи, както и необходимата численост за функционирането на културните обекти по т. 1”. Точка 3 става точка ІІІ; точка 4 става ІV; точка 5 става V, точка 6 става VІ, точка 7 става VІІ. Това са промените.

Г-н Николай Николов обяви, че поради конфликт на интереси няма да участва в гласуването по т. 3.

Г-н Ашиков подложи на поименно гласуване предложението по т. 3:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - за, Петко Тюфекчиев – за, Валентин Ламбев - за, Стоян Витанов - за, Стефан Тодоров Стефанов - за, Анета Маноилова - за, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма и „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 559

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с изпълнението на дейностите по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013) №: BG161PO001/3.1-02/2009/003, Великотърновски общински съвет реши:

І.Да се разкрие културен обект като самостоятелно обособено звено обединяващо обектите, изградени по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013) №: BG161PO001/3.1-02/2009/003 и генериращи приходи съгласно финансовия анализ на проекта,   а именно:

1 Към Регионален исторически музей –Велико Търново

1.1.Църква „Св.Иван Рилски“, ул.“Климент Охридски“;

1.2.Храм „Св.Св.Апостоли Петър и Павел“;

1.3.Пространството пред Храм "Св.Св. ап. Петър и Павел";

1.4. Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов”

2.Към «Царевград Търнов» ЕООД

 

2.1.Туристическо влакче - локомотив + два вагона

ІІ. Ежегодно до 2025 година в решението за приемане на общинския бюджет да се отразяват прогнозните приходи и разходи, както и необходимата численост за функционирането на културните обекти по т.1

ІІІ. Цените на услугите предоставяни в обектите и билетите на обектите да се отразят по съответния законов ред в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново

ІV. Възлага на «Царевград Търнов» ЕООД цялостната организация на популяризирането на обектите по т.1 на настоящото решение.

V. Възлага оперативното управление на обектите по т.1. на Управителя на «Царевград Търнов» ЕООД под прякото ръководство на Кмета на общината.

VІ. Възлага на Директора на РИМ -Велико Търново поддържането и управлението на сградите и експонатите в обектите, финансирани по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013) №: BG161PO001/3.1-02/2009/003, както и финансовото отчитане на дейността, под прякото ръководство на Кмета на общината, в т.ч.:

1.Църква „Св.Иван Рилски“, ул.“Климент Охридски“;

2.Храм „Св.Св.Апостоли Петър и Павел“;

3.„Владишки мост“;

4. Площад Цар Иван Асен І", прилежащите улици и подходи към историческата крепост "Царевец";

5.Пространството пред Храм "Св.Св. ап. Петър и Павел";

6. Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов”

VІІ. Възлага на Управителя на «Царевград Търнов» ЕООД да предостави безвъзмездно ползване на обектите по точка 2.1. до 2017 година на ученици, пенсионери и хора в неравностойно положение.          

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Утвърждаване промените по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново по приходната и разходната част на отчета за 2012 г.; Приемане отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2012 г.; Приемане отчета на Инвестиционната програма за 2012 г., Вх. № 1380/28.01.2013 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Ашиков прочете становищата на комисиите.

Предложението по т. 4 беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - въздържал се, Петко Тюфекчиев – въздържал се, Валентин Ламбев - въздържал се, Стоян Витанов - въздържал се, Стефан Тодоров Стефанов - въздържал се, Анета Маноилова - въздържал се, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма и 6 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 560

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 12, чл. 18, чл. 27, чл. 30 и чл. 42, ал. 4 от Закона за Общинските бюджети, Великотърновски общински съвет:

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18, чл.27, чл.30 и чл.42, ал.4 от Закона за общинските бюджети, утвърждава промените по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове за 2012 година по Приложение 1 и промените по Инвестиционната програма на Община Велико Търново по Приложение 1А.

2. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.18, чл.27, чл.30 и чл.42, ал.4 от Закона за общинските бюджети, приема годишния отчет по приходната и разходната част на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2012 година, разходите за делегираните държавни дейности, местните дейности и делегираните държавни дейности, дофинансирани с местни приходи по Приложение 2, Приложение 3, Приложение 6 и отчета на Инвестиционната програма на Община Велико Търново към 31.12.2012 година по Приложение 5.

3. На основание чл.9 от Закона за общинския дълг приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг, съгласно Приложение 7.

4. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с § 40, ал. 2 от ПЗР на ЗДБ на РБ за 2012г., утвърждава реализирания преходен остатък по бюджета на Община Велико Търново за 2012 г., съгласно Приложение 8.

5. Допълва т.1 от Решение №39/22.12.2012 година, както следва: „При доказана икономическа изгода се допуска да не се прекратяват депозитите към 01.12.2012 година.”

6. Във връзка с т.14 от ДДС №13/21.12.2012 година, относно изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните фондове към 31.12.2012 година, Община Велико Търново няма да разполага с протокол за засечки по контролни позиции. В случай на констатирани неравнения, възлага на Кмета на Община Велико Търново да отрази служебно промените по бюджета и отчета на Община Велико Търново към 31.12.2012 година, като информира Великотърновски общински съвет за направените промени;

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на проект за Бюджет 2013 г., план – сметки на извънбюджетните сметки и фондове за 2013 г. на Община Велико Търново и Инвестиционна програма за 2013 г., Вх. № 1381/28.01.2013 г.

 

Г-н Ашиков прочете становищата на комисиите.

Г-н Ашиков даде думата на г-жа Калина Широкова – председател на водещата ПК по бюджет и финанси.

Г-жа КАЛИНА ШИРОКОВА: Доклад на основание чл. 15 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет относно предложенията и становищата на постоянните комисии към 35-тото заседание на ВТОС.

Постъпило е предложение от инж. Даниел Панов относно приемането на проекта за Бюджет 2013, план-сметки на извънбюджетните сметки и фондове за 2013 г. на община В. Търново и Инвестиционна програма за 2013 г. с вх. № 1381 от 28.01.2013 г. На 29.01.2013 г. се проведе обществено обсъждане относно „Утвърждаване на промените по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община В. Търново по приходната и разходната част на отчета за 2012 г.; Приемане отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община В. Търново за 2012 г.; Приемане отчета на Инвестиционната програма за 2012 г.; Приемане на проекта за Бюджет 2013, план-сметки на извънбюджетните сметки и фондове за 2013 г. на община В. Търново и Инвестиционната програма за 2013 г. и приемане на общински дълг за 2013 г.

На общественото обсъждане присъстваха представители на ОА, общински съветници, граждани и журналисти. След завършване на презентацията се предостави възможност на присъстващите за предложения и изказвания. От направените такива и след тяхното обсъждане не последваха изменения в проекта на Бюджета за 2013 г.

Проектът за Бюджета за 2013 г. е с 4 % ръст спрямо първоначалния Бюджет за 2012 г. През 2013 г. във всички делегирани от държавата дейности има повишаване в стандартите с изключение на дейност „Общинска администрация”. Като цяло за функция „Общи държавни служби” ръстът през 2013 г. спрямо 2012 г. е 3 %. Във функция „Образование” се отчитат 8 % ръст, във функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности” близо 9 %.

На основание чл. 15 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет ПК по БФ към ВТОС обобщава становищата на ОА, гражданите, ръководителите на бюджетните звена, на останалите постоянни комисии към ВТОС и предложенията на отделни общински съветници и се произнася по тях при запазване на баланса между приходите и разходите.

Съгласно гореизложеното ПК по БФ разгледа становищата на постоянните комисии към ВТОС и обобщи следното:

Съгласно становище на ПК по УТТП - подкрепя предложението за решение;

Съгласно становището на ПК по ЗСД – ПК взе следното решение: да има срок за разходването на средствата от предходния остатък от средствата от Общинска програма за асистирана репродукция; ПК по ЗСД – предложението за решение да влезе в зала за обсъждане;

Съгласно становище на ПК по СТДМ – подкрепя предложението за решение и предлага да влезе в зала за обсъждане;

Съгласно становището на ПК по ИВСПИЕСМВ направи следното предложение: в Инвестиционната програма за 2013 г. с източник на финансиране „Други извънбюджетни средства” да бъде включен обект „Изграждане на улица „Народни будители”, гр. В. Търново” в размер на 60 000 лв. Комисията подкрепя предложението за решение;

Съгласно становище на ПК по НПУОР реши предложението за решение да влезе в зала за обсъждане;

Съгласно становището на ПК по ЗГООС реши: предложението за решение да влезе в зала за обсъждане;

Съгласно становище на ПК ОНК направи следното предложение: допълва чл. 3 от Правилата за реда и условията за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата със следния текст: „Максималният размер за финансиране на едно проектно предложение да бъде до 30 000 лв.”. ПК по ОНК реши предложението за решение да влезе в зала за обсъждане;

Съгласно становището на ПК по ОС реши: предложението за решение да влезе в зала за обсъждане;

Съгласно становището на ПК по ПГОБК реши: предложението за решение да влезе в зала за обсъждане;

ПК по БФ заседава на 31 януари, последна, и обсъди всички предложения и решения на постоянните комисии към ВТОС, подкрепя дадените становища и изразява следното:

В Инвестиционната програма за 2013 г. с източник на финансиране „Други извънбюджетни средства” да бъде включен обект изграждане на улица „Народни будители” гр. В. Търново в размер на 60 000 лв.;

Да се допълни чл. 3 от Правилата за реда и условията за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата със следния текст: „Максималният размер за финансиране на едно проектно предложение да бъде до 30 000 лв.”;

Да се утвърди срок за изразходване на средствата от предходния остатък на Общинска програма за асистирана репродукция в Правилника за финансово подпомагане на изследванията и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община В. Търново.

Към настоящия момент се подготвя предложение за решение срокът, в което да е до 2 г. Част от средствата от резерва на субсидиите на читалищата и 10 000 лв. от бюджета на дирекция „Култура и туризъм” за местни дейности да бъдат предназначени за ремонт на читалищата.

ПК по БФ подкрепя предложенията и предлага да се отразят в проекта за решение за 2013 г.

Уважаеми дами и господа, предложението от инж. Даниел Панов относно приемането на проекта за Бюджет 2013, план-сметките на извънбюджетните сметки и фондове за 2013 г. на община В. Търново и Инвестиционна програма за 2013 г. е изготвено съгласно ясни принципи и приоритети; законосъобразно, на базата на нормативната уредба и предлагам да бъде подкрепено.

Протокол от проведено обществено обсъждане от 29.01.2013 г.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Факт е, че още от първите дни на тази година ви предлагаме проектобюджета, тъй като тенденцията е с приемане на Закона за публични финанси, срокът за подготовката на бюджета да е по-кратък. Бюджетът е концентриран израз на политиката, която всички водим, и нека това да не е политика на някои партии, които представляваме, а да бъде политика, насочена към приоритетите, към развитието на нашия град и най-вече към по-добър град за живеене на всички наши съграждани.

Предлагам на вашето внимание макрорамката на общинския бюджета за 2013 г., като са известни финансовите параметри и въздействието на външната среда. Вие сте определили параметрите на общинската фискална политика за 2013 г., на данъчните ставки, на такси и цени на услугите, на финансовите облекчения и подкрепа за определени услуги и група потребители. Остава обаче не по-малко сложната задача как да се вместим в зададената от държавата финансова рамка в многообразието от местни потребности и очаквания, които всички ние имаме. Също така как да насочим най-ефективно и справедливо ограничените ресурси, така че да гарантираме подобряването и запазването на общинските услуги. Отговорите на тези въпроси се търсят от много хора – както от кметовете, така и от общинските съветници, така и от всички наши съграждани, а също така и от Администрацията. Вероятно предлаганите решения ще са различни, понякога дори противоположни. Важно е обаче всички тези движещи сили на общинската политика да бъдат реално въвлечени в самия бюджетен процес, за да се подготви един по-добър и по-балансиран общински бюджет.

Община В. Търново полага значителни усилия за повишаване на данъчните приходи чрез повишаването на тяхната събираемост, но тук искам да вмъкна, че от последните дни на миналата година има една нормативна база и по решение на Прокуратурата събираемостта на данъците има ограничения за мерките, които ние сме възложили, като подобна е също така и финансовата дисциплина. Значително е намалял размерът на просрочените задължения за миналата година, осигурена е устойчивост на приоритетите и разходите, извършени от общинския бюджет. На първо място е осигуряването на работни заплати, следва обезпечаването на текущи разходи за основните социални ангажименти за населението за сметка на значителното намаляване на разходите за благоустройство, финансираните със собствени средства. Това също така се вижда ясно от разпределението на капиталовите разходи по функции в проекта за Инвестиционна програма за 2013 г.

На първо място е функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности”. Финансирането на заложените обекти е в размер на 6 667 074 лв. Следва функция „Образование” - в размер на 3 600 153 лв. Функция „Жилищно строителство и БКП” – в размер на 3 590 971 лв.

Основните характеристики на 2013 г. за бюджета на община В. Търново са следните:

най-силна година на евроинвестициите, тъй като приключва и плановият период;

продължаване на дофинансирането с местни приходи на дейностите, чиито разходни стандарти драстично изостават от реалната издръжка;

задържане на ниска приходна база за 2013 г., която намалява възможностите за поемане на разходните ангажименти;

обединяване около ясни приоритети и реално изпълними цели.

Въпреки негативните фактори, които ще повлияят съществено върху събираемостта на приходите, въпреки облекченията, гласувани от ВТОС, и невъзможното прилагане на мерки за принудително събиране на задълженията, считам, че заложените приходи в проект 2013 г. ще бъдат изпълнени.

През 2013 г. е планирано увеличение на разходите за делегираните от държавата дейности, както следва: за функциите „Почивно дело, култура и религиозни дейности” и „Социално осигуряване и подпомагане и грижи” е отчетен ръст близо 9 % спрямо първоначалните разходи за 2012 г.; а във функция „Образование” – със 7,5 %. За сметка на увеличението в делегираните от държавата дейности се планира намаление на разходите за местни дейности по функции, както следва: за функция „Здравеопазване” намалението е в размер на близо 30 % спрямо разходите, заложени в първоначалния бюджет за 2012 г.; за функция „Образование” намалението е 23 %; за функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” е планирано намаление в размер на близо 5 %.

Доброто изпълнение на заложените приходи и правилните прогнози са тясно свързани и с капацитета за поемане на дълг. Добрите приходни нива и положителния оперативен остатък осигуряват гарантиран достъп до пазара на дълговото финансиране. През 2013 г. община В. Търново планира да използва следните дългови инструменти: краткосрочен дълг от 2 400 000 лв. и дълг към фонд ФЛАГ в размер на 9 000 000 лв. след възстановяване на средствата по договора за безвъзмездна помощ и финансирането по проект „Подобряване на туристическите атракции” и свързаната с тях инфраструктура в община В. Търново”. Реалната оценка на капацитета на общината за поемане на дълг, правилното планиране на източниците за финансиране, добрата финансова дисциплина, точната оценка за необходимия ресурс гарантират и успешната реализация на нашите проекти.

Използвам случая да изкажа искрената си благодарност към всички общински служители-експерти, които взеха участие в изготвянето на Бюджет 2013 г., затова че положиха неимоверни усилия, отделиха от почивните си дни за работата по проектобюджета и се надявам, че благодарение на техните усилия се подготви един не мечтан бюджет, а един реалистичен бюджет.

Г-н РОСЕН ИВАНОВ: За втори път се намираме в бюджетна процедура в този мандат и за втори път ви призоваваме да подкрепите проекта за Бюджет и за Инвестиционната програма, защото те са в интерес на гражданите на тази община.

Каква е общата картина и какви са особеностите на този бюджет? Както спомена г-н Панов в неговото изказване, този бюджет не е идеален – в смисъл на това, че той не може да отрази пожеланията и намеренията на всички, но той е реален, основан е на здрав разум и перспективна визия, подпомагащ настоящото и бъдещото развитие на общината. В него са балансирани оптимизъм и песимизъм, доведени до разумен и реалистичен подход, фокусиран върху възможните и важните за общината и за града приоритети.

Общата рамка на бюджета, съпоставени отчет-проект, е увеличена с 8 267 000 лв., т.е 17 %. А съпоставени проект 2012 - проект 2013 г. увеличението е с 2207 лв. Като казвам тези цифри, подчертавам, че това не е свързано с увеличаването на данъците и таксите, събирани от общината, т.е. увеличаване на тежестта върху гражданите и бизнеса. Приходите са планирани консервативно и разумно. Няма увеличени ставки и размери на данъците и таксите, няма и нови приходни пера. Спазен е подходът първо да се прогнозират приходите и на тяхна база да се планират разходите. На следващо място: в разходната част на бюджета е запазена общата структура, като има леко снижаване на относителния дял на разходите по функция 1. „Общи държавни служби”, функция 2. „Отбрана и сигурност”, функция 5. „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” и функция 8. „Икономически дейности и услуги”. Това снижаване е съчетано със завишаване на относителния дял на функция 3. „Образование”, функция 4, „Здравеопазване”, функция 6 „Жилищно строителство, БКС, опазване на околната среда” и функция 7. „Почивно дело, култура, религиозни дейности”.

Малките проценти на измененията, зад които стоят съществени в абсолютен размер стойности, показват политиките, заложени в бюджета, който разглеждаме: развитие на инфраструктурата, образование, спорт, култура, градска среда, паркове, културно-исторически и туристически обекти, повишена енергийна ефективност, обезпечаване на нормалното функциониране на училищната мрежа, детските градини, социалните заведения, наситен културен календар, подкрепа и развитие на спортните дейности, запазено и развиващо се улично осветление, чистота и др. Лидер в предвидените в бюджета разходи е образованието с 36 % от общите разходи, които представляват 20 418 000 лв., с ръст спрямо отчета в размер на 3 738 000 лв. Непосредствено ги следва „БКС и опазване на околната среда” с 23 % от общите разходи, представляващи 12 946 000 лв. с ръст 2 206 000 лв. спрямо отчета.

Бюджетът и Инвестиционната програма отново съответстват и съдействат за европейското развитие на община В. Търново и показват фокус върху целта „В. Търново - европейска столица на културата”, защото те предвиждат възстановяване и изграждане на инфраструктура, туристически, спортни и културни обекти, поддържане на зелената система, финансово обезпечен културен календар. Бюджетът предвижда увеличен ангажимент към населените места извън общинския център. Средствата, предвидени за тях, са увеличени с почти 400 000 лв. спрямо отчета и възлизат общо на около 3 000 000 лв. Ще припомня, че в предходната година ръстът на тяхното финансиране бе 100 %. Фондът „Инициатива на местните общности” е увеличен на 180 000 лв.

Важно е да се подчертае, че бюджетът и Инвестиционната програма са насочени към изпълнение на общинския план за развитие и като такива са обвързани с общата стратегическа рамка на общината.

И като финал: ще гласувам за този бюджет с разумната увереност, че той е балансиран като цяло и в неговите структурни части, стегнат, реалистичен и насочен към постигането на визия за община В. Търново и изпълнението на стратегическата цел „В. Търново - европейска столица на културата”. Призовавам ви и вие да направите същото!

Г-н АЛЕКСАНДЪР НАНКОВ: Аз няма да говоря толкова подробно, но като човек от бизнеса, ще кажа защо ще гласувам „за” този бюджет. За мен бюджетът е основата за успешната дейност на едно предприятие, на една фирма, успешната рамка за правилното развитие на фирмата. За мен той е реален. Защо е реален? Приходите от местни данъци и такси са заложени на база приходите от миналата година, което за мен е реално прогнозиране на приходите за тази година, дори леко са занижени, но аз смятам, че те ще се преизпълнят. Субсидията от централния бюджет е увеличена с 5,4 %. Над два пъти е увеличен и преходният остатък, като аз смятам, че това са „бели пари за черни дни” и с тях можем коректно да се разплатим със задълженията от миналата година към фирми, които възлизат на около 2 000 000 лв. Целевата субсидия за капиталови разходи е увеличена с 35 %, приходите от оперативни програми се предвиждат над 5 000 000 лв., целеви средства за асфалтиране по водния проект – над 1 000 000 лв. В разходната част на този бюджет ми направиха впечатление няколко момента: за образование е предвидено увеличение над 20 %; за здравеопазване – над 73 %; разходите за социални дейности са увеличени с над 204 000 лв. Коя община в страната може да се похвали само 39 000 лв. просрочени задължения? Бих похвалил и кредитната политика на общината, която по Закона за общинския дълг, при около 3 000 000 лв. дълг, който общината може да си позволи, тук е заложен около 800 000 лв. И не на последно място бих казал, че е намалено дофинансирането на държавни дейности с местни приходи с 20 %.

Може би ще си позволя една забележка: за мен парите за спорт винаги ще бъдат малко, но като обикалям из селата, смятам, че приоритет е асфалтирането, инфраструктурата на малките населени места.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Много е трудно за кратък период от време да обобщиш и да направиш анализ и оценка на това, което се предлага като рамка, но ще се опитам да се спра на някои основни моменти, които са важни за нас, като политическа партия, и смятаме за важно да изведем.

Искам да поздравя управляващата партия, че тя след повече от година си влезе във функцията като управляваща партия като група общински съветници и застана тук да защити това, което техният кмет е внесъл.

Няколко основни неща по бюджета. Цифрите очевидно са по високи. Гледайки и сравнявайки тази рамка с миналата година, има увеличение с над 2 000 000 лв. Това е много добре, защото в общ план бюджетът на общината расте. Има няколко основни момента, които са свързани с разпределението на средствата по функции и на териториален принцип и аз искам да акцентирам върху тях, тъй като не чух нищо за този начин на разпределение и за критериите, по които са разпределяни част от средствата. В нас буди тревога и притеснение не напълно справедливото разпределение на средствата за населените места в нашата община. Има сериозни различия и разминавания в сумата, която се предоставя на населените места по това, което като критерии очевидно е било изработено и с което ние не сме се запознали. Т.е., ако приемем, че критерият е населението на дадено населено място, неговата пътната мрежа, специфичните му нужди и функции, отдалечеността му от общинския център, то тогава виждаме дисбаланс и диспропорции, които трябва да бъдат коригирани. Няма да говоря за нито едно населено място конкретно, тъй като считам, че проблемите и нуждите са общи за населените места, но очевидно за някои има и десерт, за някои – само първо ядене.

Второ, това, което е заложено в бюджета за 2013 г. като поемане на общински дълг и като поемане на дълг по фонд ФЛАГ, което не се отразява на общата задлъжнялост на общината, не ни дава основание и не ни дава анализа, който ни е необходим, за да видим откъде ще дойдат средствата за разплащането на водния цикъл; един много сериозен и скъп финансов проект на фона на бюджета, с който разполага общината. Ако приемем, че сме в последната година на реализацията на този проект, респективно, на неговото разплащане, първоначално към строителя и след това при поискване на тази субсидия от разплащащия орган, очевидно има някакъв момент, който не можем да видим на този етап в рамката на бюджета.

По Инвестиционната програма. Тази година тя е доста по-скромна. От 60 000 000 лв. за миналата година, сега сумата е 17 500 000 лв. За съжаление, от тях 10 500 000 са в „други извънбюджетни средства”, т.е. те са една хипотеза. Всичко, което е предвидено за финансиране в Инвестиционната програма, и средствата са в тази последна колона, по същество не е обезпечено ресурсно. Т.е. хипотезата е, че тези дейности, които са заложени и които са изключително добри, няма да се реализират. Те са свързани главно с читалища, училища т.н – проекти, които са много важни, в образованието и в социалната сфера.

Инфраструктура, пътища. 551 км е дължината на уличната мрежа в нашите населени места извън В. Търново. 112 км са пътищата в общинския център. За тези 551 км са заложени 310 000 лв. за ремонт и рехабилитация на уличната мрежа, а за В. Търново субсидията, която беше обещана от министър Дянков и която е заложена в бюджета е 1 500 000 лв., и то за възстановяване на улици, които вече са с положена трайна асфалтова настилка. Очевидно има някакви диспропорции от центъра към периферията. Населението в населените места е по-малко, но не считам, че има по-малки потребности от общинския център.

Дали бюджетът трябва да бъде подкрепен като такъв от всички политически партии, защото е добър за В. Търново? Бюджетът е разходопокривен, той следва едни исторически разходи, които трябва да бъдат покрити. Политиката не е толкова в бюджета, колкото в Инвестиционната програма. Да не забравяме, че половината от бюджета е държавен трансфер и държавно делегираните дейности се финансират. В тази връзка за нас липсват конкретни приоритети в Инвестиционната програма, които да задават един по-дълъг период на развитие, обхващайки остатъка от мандата, но надхвърляйки го като стратегия за развитието. Ние виждаме само едни 710 000 лв. в Инвестиционната програма, които са за ремонт по енергийна ефективност на няколко училища и детски градини. Виждаме определени пера, които са преходни, по проекти, които са започнати и трябва да бъдат довършени и разплатени. Т.е., считаме, че има известен дефицит в политиката, която следва общината за нейното развитие. В тази връзка нашата група, имайки определени аргументи и резерви относно приемането на този бюджет, няма да го подкрепи.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Следвайки моята философия да бъда провокиран и да бъда преди всичко себе си, отстоявайки ангажиментите на хората, които са ме изпратили тук, не мога да остана безразличен към всичко това, което аз наблюдавах като една театрална постановка. Между другото: комплимент на колегата Нанков. Изненадахте ме Вие, изненада ме и г-н Ламбев с приветствието и поздравите, които отправи на колегите от ГЕРБ за тяхната дисциплина и консолидацията им с кмета. Вероятно това е пример, който трябва да следвате и вие.

По същество. Какво значи „бях провокиран”? Няма да цитирам заглавието на вестника, който държа, но бях провокиран от едно изключително смело заглавие. Цитирам: „Червените съветници с амбициозни предложения по тазгодишната Инвестиционна програма на В. Търново”. Наистина запалихте много сериозен огън в мен, защото се притесних да не би нещо да съм пропуснал. Аз нямам претенции да реализирам каквато и да е партийна или философска тенденция в названието „политика”. Напротив, аз искам да реализирам потребностите на гражданите на В. Търново и да ги защитавам. Въпросът е за тези, които се опитват или правят жалки опити да правят политика.

Какво се случва? Следвайки законите, правя официално искане за получаване на официални материали. Получих материали, от които аз се информирам кой какви предложения е направил към бюджета. За моя най-голяма изненада виждам, че не е трябвало да се притеснявам толкова, защото първото нещо, което направих, е да съпоставя грандиозното заглавие в този ежедневник с направеното предложение на въпросния политически формат за 2013 г. и автоматично съпоставих инвестиционното предложение за 2012 г. Защо? Защото всеки, който има претенции за осъществяване на каквато и да било политика, без значение дали възходяща, низходяща, хубава, лоша; не коментирам; трябва да има някаква последователност. Защото чрез политиката ние защитаваме интересите на хората, които са ни изпратили тук да ги представляваме. И какво виждам аз? В това предложение за 2013 г. (няма да цитирам кой е политическият формат) виждам толкова много клишета, толкова голям обем от материали и вижте конкретиката на фона на миналогодишното предложение - за 2012 г. Показвам на всички тези материали – от 2012 и 2013 г. Този формат, който излезе и каза: „Ние сме различни от досега съществуващите в ОС хора, инициативи, групи, личности, намерения”, сега в момента няма припокриване на потребностите на хората от гр. В. Търново. През 2012 г. са били много обстоятелствени, много конкретни, назовали са проблеми в тяхната конкретика, докато тук, ако аз ви го прочета, някой ще подложи моята компетентност под всякакво съмнение. Само ще зачета едно от предложенията. „Неадекватна политика за отпадъците…” - и се тиражира някакво министерство и пр., където се говори, че част от парите, които се дават в някакво направление в тази насока, трябвало да бъдат свързани с кърпене на дупките и за провеждане на социална политика. Извинявайте, има закони, които трябва да се четат и тогава да се правят такива клишета пред хората. Защо казвам клишета? Защото когато който и да е излезе с подобно твърдение пред избирателите, пред обикновения човек и направи подобно изказване, нали се сещате, че ние ще го заредим с очаквания, че нещо ще се случи в посоката, в която ние твърдим. Когато говорим за зареждане, за реализиране на политики в община В. Търново, преди всичко ние трябва да носим отговорност.

Защото в това предложение за 2013 г. няма конкретика за малките населените места, за кварталите, за селата, за градините, за каквото и да е. Как аз бих могъл, ако направя едно такова тиражирано изявление, да погледна хората, с които вероятно съм седнал на една маса и съм слушал часове наред какви са техните проблеми. Как аз ще отговоря защо от миналата година предложенията, които са направени от мен, към 2013 г. ги няма, при положение, че не е направено нищо от това, което е предложено през 2012 г. Фактите са безспорни, защото веднага правя аналог с 2012 г. Аз съм си направил труда да ви представя колко от направените предложения за 2012 г. са изпълнени и след като не са изпълнени, както предложенията на всички останали колеги, които аз съм си направил труда да прочета, са преповторени. Тук пише: „Да се започне строителство на детска градина в „Зона В”. Няма го.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Моля да се придържате към времето, тъй като и други хора искат да се изкажат!

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Тази сесия е извънредна и няма контрол на времето. Всеки говори колкото иска и каквото иска. Аз съм се подготвил, защото трябва да защитавам бюджета за 2013 г., трябва да дам и отговор на гражданите на В. Търново защо и какво се случва във ВТОС, защото ако останат въпросителни, всички ще бъдат виновни.

Това са важни неща, защото когато един политически формат, която и да е, отиде и се ангажира с определени проблеми в някои населени места нали се сещате, че после хората търсят реализирането им от всички нас. Само ще зачета сериозните въпроси за да се подобри транспортната схема с цел обхващане на Западната промишлена зона, зона за градски автобусни линии”. Някой да се сеща това да е направено? Не е направено. От всички тези направени 10 предложения за В. Търново от Групата на БСП имам съмнения, защото има предложение да се направят пешеходни подходи, т.е. да се направят тротоари и част от осветлението, което беше започнато на Триъгълника и на Пишмана. Предполагам, че ще продължат, но не е знам дали кметът се е съобразил с предложението на БСП, или на който и да е от политически формати тук, защото това беше предложено и от нас в определени конкретики.

Още едно важно предложение: „Спешно да се разработи стратегия и реализиране на проект за изграждане и въвеждане в експлоатация на градските обществени тоалетни”. Да е направено? Тогава защо го няма в 2013 г.? Това наистина са важни неща. Тук има хубави работи през 2012 г., но те липсват в 2013 г. Мен това ме дразни. Засичахме се по срещите, за да разговаряме, за да се съобразим какво трябва да бъде вмъкнато в предложението за Инвестиционната програма, какво е мнението на определени хора по бюджета. Как аз ще отговарям например на хората от Дебелец защо не е направен все още пътят между кв. „Чолаковци” и Дебелец. Тук също го няма. Знам каква е инициативата, но пътят още го няма. Както всички знаем, че има потребност от детската градина в Зоната, но нея още я няма. Това не значи, че проблемът решен, след като назад във времето някой е питал за нея дали ще се направи, или е предложил да се направи. Или например в с. Беляковец, където знаем за проблемите с наводняването на определени квартали или проблема В. Търново – Беляковец, който години наред се тиражира, и наистина трябва нещо да се случи в тази посока. Как ще обясня аз, че е нямало колеги, които да подкрепят подобна проблематика, която е била казана. Хората не са го казвали само на мен, а вероятно на всички вас, въпросът е кой и как ги защитава тук, където наистина се вземат решенията.

Когато говорим за Инвестиционната програма, трябва да си оттегля моето предложение за моста в кв. „Чолаковци”, за което аз и жителите на квартала ви благодарим затова, че подменихте цялата дървената част на моста и той наистина светна. Това е значим акт – все пак оттам минават почти половината жители на кв. „Чолаковци”. Бъдете сигурен, че това ще се помни и ще се говори много за този акт! В тази връзка няма как да не коментираме предложението, което е направено към вас - ние продължаваме да предлагаме парка в кв. „Чолаковци”. То съществува и в 2013 г. и затова всички ние Ви молим да не ни забравите, както и пътя в Чолаковци, както и всичко друго останало!

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Ако може да приключвате, г-н Димитров.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: За разлика от някои колеги, които казаха, че срокът бил много кратък и не са могли да се подготвят, аз съм се подготвил от доста дълго време с доста факти. Не мога да оставя тези факти за 2014 г.

Не мога да приема лицемерието, на някои хора (не казвам чие лицемерие и дано тези, които припознаят себе си, да бъдат обективни), които в началото на нашия мандат подкрепиха Мандатната програма на кмета Даниел Панов, защото Мандатната програма на кмета е може би най-важният административен акт на кмета в неговото управление в рамките на четирите години. Бюджетът е второстепенен съобразно Мандатната програма, защото тя води какво, как и кога трябва да се случва във всяка една от годините. И какво се случва сега? Колегите го подкрепят и в един момент, вероятно защото вече сме в парламентарни избори и навлизаме в еуфорията на едни големи екстази, трябва вече да показваме една друга физиономия. Обаче тези, които се опитват да се противопоставят на доброто развитие на В. Търново, не правят една-единствена разлика: че противопоставянето не е в национален план, а в личен, тук, в града, между хората, които са ви гласували доверие да ги представлявате в рамките на тези четири години и ако вие саботирате развитието на града, няма как това да бъде скрито и заради това аз подготвих всички тези факти, които няма как да оставя за себе си, нито за нашите симпатизанти. Хората трябва да знаят кой във В. Търновската община работи и за какво работи сега, днес, с гласуването на този бюджет, който е малко по-добър от миналата година. След като има знак плюс, значи е добре, важното е да няма знак минус. Няма да навлизам във фактите и в детайлите, защото там нещата наистина са интересни и добри.

Не приемам нещо много важно и ще търся отговорност за това, което се случва. Защо през 2012 г. ние не можахме да реализираме Инвестиционната си програма и излиза наш колега тук и започва да критикува. Аз мисля, че НС по приватизация е една от най-важните и значими структури на ВТОС. Какво се случва там? Какво е изпълнението на плана в НС? Направи ли се отчет, каза ли се какви са проблемите, потърси ли се помощ, съдействие от нас? Не, само се критикува и се дава одобрение за повишаване списъчния състав за продажба на общинските имоти. Аз не съм подкрепил нито едно предложение на НС само защото казвам, че този НС има много сериозен пропуск – пропускът е в неговото управление. Не може да му се залагат близо 2 000 000 лв., а изпълнението да е само няколкостотин хиляди лева и след това да се критикува и казва: „Защо не е изпълнена Инвестиционната програма?”. Какво се направи, за да се подобри работата? Аз ще ви кажа една малка консултацийка. Обикалянето доказва, че те не работят за В. Търново, а правят някаква политическа пропаганда, защото от предложението личи само такава. Не се направи елементарното: в електронен вариант не се обозначиха всички обекти, които са минали за продажба, но не са продадени, настоящи обекти, които сега са предложени и бъдещи, които се залагат, не се описаха реалните граници, какво има в самите имоти и най-накрая да им се сложи една снимка, за да може всеки инвеститор, от която и да е точка на В. Търново, а защо не и в Европейския съюз, да види какво му предлагаме, а не да ходим и да му се молим: „Купи това, купи онова!”.

Г-н Михов репликира г-н Димитров да не говори общо за целия Надзорен съвет.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Затова казах, че ще поискам обяснение от председателя, в това число и оставката на председателя. Ето, това е моментът, г-н Михов, ако искате да се кандидатирате и да докажете, че всички тези пропуски, за които говорим в Инвестиционната програма, че има начин да бъдат реализирани. Това е конструктивният дух, в който ние трябва да водим нашата политика в ОС,а не когато виждаме, че корабът потъва, да го натискаме още повече. Аналогията, че след като нямаш нито един личен лев в тази собственост, можеш да правиш с нея каквото си искаш, не важи за всички и точно заради това аз не съм подкрепил която и да е точка за намаляването на цените, защото съм против продажбата на имоти под каквато и да е себестойност.

Аз съм си записал няколко акцента. Става въпрос за две детски градини и две ясли. Във В. Търново това е ДГ „Евения Кисимова”. Получих одобрението от г-н Кечев да отидем на място и да му покажа за какво става дума. Трябва да се смени дограмата на първия етаж. Детската градина в гр. Дебелец. Тук е моментът да благодаря от името на родителите за всичко това, което направихте в администрирането на детското заведение, защото от 24-25 децата са вече 82 и има тенденция през месец септември да се разкрие четвърта група. Вашият подход се оказа правилен, но въпреки обстоятелствата, за да не провокираме поток деца от Дебелец към В. Търново, трябва да положим грижи и за детската градина, и детската ясла в Дебелец. Ще Ви бъда благодарен, ако се съгласите да се подменят съоръженията в дворовете на двете детски заведения. Протестирам против тенденцията, която се налага, че понеже кметът на Дебелец не бил от определен политически формат и затова не влизат пари не приемам. Тази инициатива, която Вие предприехте за възстановяването на физкултурния салон зарадва не само децата, но и родителите. Аз адмирирам това и пожелавам това разбиране да има по-широк спектър, тъй като и Килифарево, и Ресен се нуждаят от такъв физкултурен салон. Казах ви за детската ясла във В. Търново „Мечо пух”. Отделен е моментът, че самата тя е с предписания, има много сериозни неща, които аз съм си отбелязал като акценти и мисля, че когато говорим за бюджет и за Инвестиционна програма, разговорът трябва да бъде конкретизиран именно в такава посока, а не да търсим кой министър какъв е и каква политика налага на която и да е община.

Г-н ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ: Щеше да бъде смешно, ако не беше толкова тъжно. На мен не ми е смешно. Не заради обвиненията и затова че три четвърти от времето колегата се занимава с БСП, което показва нейното значене и влияние, включително и в неговите виждания за развитието на общината, а ми е тъжно, защото се отклонихме от дебата за това какво като политика, като средства, като цел трябва да бъде бюджетът и какъв да бъде.

В тази връзка апелирам към ръководството в лицето на председателя да се допускат изказвания по същество! Иначе няма да вземам отношение относно тези обвинения. Това не е предмет на днешното обсъждане.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Вероятно колегата е пропуснал изказването на кмета Даниел Панов, който, в интерес на истината, уцели в десетката. Защо казвам „в десетката”? Защото това трябва да бъде философията всички, които стоим тук. Приемането на бюджета не трябва да е политика на която и да е политическа партия, а трябва да бъде наше общо дело. Той е абсолютно прав. А това за което говори колегата - аз не виждам в какво съм се отклонил само защото съм се подготвил с конкретни факти и това, че те не са лицеприятни за някого не е мой проблем, а проблем на хората, които инициират подобни изказвания, тенденции и поведения и с поведението си търсят бойкотиране на един публичен акт, какъвто е бюджетът на община В. Търново. Защото чрез бюджета и Инвестиционната програма ние защитаваме проблемите, вижданията и намеренията на всички наши гласоподаватели. Няма как да съм се отклонил, когато говоря именно и единствено само за тях.

Г-н ТОШО КРЪСТЕВ: Вземам думата като председател на „Сдружение 2001” на кметовете и кметските наместници в община В. Търново, за да изразя мнение на Сдружението относно проекта за бюджет за 2013 г., касаещ населените места извън общинския център. Ако се вгледаме в общата рамка на предложения бюджет в частта „36 кметства”, ще отбележим ръст в различните функции, движещ се от 7 до около 30 %. Това е средно 11, което сравнено с ръста на общия бюджет на общината, който е около 5 %, е добро начало. Единствено при капиталовите разходи за ремонт на общинската собственост е отрицателен – минус 9 %. При план за 2012 г. 110 000 лв., за тази година са залегнати 100 000 лв., но като се има предвид, че има преход от неизползвани 38 000 лв., стават около 62 000 лв. за тази дейност. Общо погледнато, функция „Общодържавни дейности” има прираст 111 000 лв., функция „Отбрана и сигурност” - 142 000 лв., функция „БКС, околна среда, чистота” - 81 000 лв. Или общо за всички функции – 1, 2, 6, 7 и 8 при отчет за 2012 г. 3 207 867 лв. планът за тази година е 3 560 842 лв. Ръстът е с 352 00 лв. или 11 %.

Ръстът на макрорамката за 36 кметства е съобразен с ръста на бюджета на общината за тази година. Отделен въпрос е дали средствата са достатъчни за населените места. Когато се изготвя бюджет, всеки кмет и кметски наместник дава заявка за проектобюджета си, съобразен с отчета, необходимостта и приоритетите в отделните направления, както и за включване на обекти и дейности в Инвестиционната програма. На Управителния съвет се предоставят суми за разпределение между населените места по различни параграфи и функции, като материали, граждански договори, ремонт, пътища, телефони, озеленяване, ремонт, общински сграден фонд, командировки и др., но само за 32-те кметства. Изключваме четирите кметства със самостоятелен бюджет. Как го извършваме ние? Ние си изготвихме свои критерии, с които се съобразяваме и разпределяме средствата. Това правим вече трети мандат и не е имало противоречия между нас.

За първи път тази година ние получихме информация за бюджета и на останалите кметства, като за изготвянето му ние не знаем по какви критерии се е работило. Смятаме, че има какво да се желае в едно справедливо разпределение на базата на експертно подготвени критерии. Затова ние предложихме на кмета на общината и той го прие, заедно с експерти от Дирекция „ТСУ” и Дирекция „Бюджет и финанси”, както и работна група от Сдружението на кметовете да преразгледа бюджета на всичките 36 кметства и съобразявайки се с макрорамката на бюджета на всички населени места, да изготви бюджет за всяко кметство, преди всичко работейки с ясни критерии, подготвени от експертите на тези две дирекции. Само така ще отговорим на изискването за прозрачност и коректност спрямо всички кметове и кметски наместници. Нека това да стане стил на работа не след, а преди приемането на бюджета.

Това сдружение е създадено през 2001 г. и оттогава досега ние сме се стремили да няма политически нюанси между нас и към нас. Моля ви да не нарушавате този баланс с вашите изказвания и действия!

    Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Искам да спомена няколко неща, които правят впечатление в абсолютни стойности. Тази година бюджетът, който ни се предлага, е малко по-добър от предходния. Първата тема, която искам да развия е по повод изказването на г-н Кръстев. През есента на миналата година гласувахме една сума за рехабилитация на населените места. Мисля, че това, което се случва с населените места, въпреки че не е приоритет на нашата партия, е дълбоко погрешно и ще се опитам да го обоснова. На всяко населено място ние отпускаме между 8 000 и 12 000 лв., замазваме очите на хората в населените места, но тези суми са недостатъчни за каквото и да било. Според мен в една мандатна четиригодишна програма трябва да заложим приоритети и всяка една година да се извеждат над черта няколко населени места. Например за 2013 г. самите селски кметове казват така: „В 4-5 населени места целево хвърляме всички средства и ги оправяме. Следващата година – 2014 г. правим другите 4-5 населени места, оправяме и тях”. Сега хвърляме по малко на всички, те се отчитат пред съселяните си, че малко са получили, но това практически доникъде не води. Мисля, че през следващите години ние трябва да предприемем такъв подход.

Другото нещо, което искам да подчертая, е, че в абсолютни числа увеличението на средствата за физическо възпитание и спорт са увеличени и това е добре, въпреки че наскоро прочетох в ежедневниците, че средствата, заделени в община Павликени, са 172 000 лв. Те са наполовина на нашите при значително по-малък техен бюджет. Това, което съм говорил през годините и е било винаги моя теза - че общините трябва във все по-малка степен да продължат да дофинансират държавните функции. За радост, тази година имаме намаляване на общинските средства, с които дофинансираме общодържавните функции. Някои хора си направиха груба сметка и мисля, че те са прави: през изминалата година всеки 12-и лев беше дофинансиран с общински средства, през тази година - всеки 16-и лев, т.е. намаляват общинските средства, с които поддържаме и подпомагаме общодържавните функции. Надявам се, предложенията, които направи Група СДС, като част от Синята коалиция, заложени в Инвестиционната програма, през тази година да бъдат отбелязани! Ние ще подкрепим бюджета. Той е възможен, реалистичен, умерено оптимистичен.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Г-н Алексиев, спорен е въпросът относно тези малки пътища, защото когато там има една копка, която е половин кв.м, след четири години ще бъде 4-5 кв.метра. Там трябва да се балансират нещата, според мен. Съгласен съм, че има логика в предложението, но след 4 години в едно населено място може да няма и чакъл на пътя.

Г-н ПЕТКО ТЮФЕКЧИЕВ: Искам да направя реплика към г-н Румен Димитров. Не само НС по приватизация не си изпълни плана. Същото се отнася и за „Общинска собственост”. Конюнктурата на пазара в момента е такава и има други обстоятелства, независещи от НС. Така че, нека да разглеждаме нещата обективно и да гледаме напред!

Към Камен Алексиев. Нашият мандат е четири години, не е 8 години, така че няма как да направим 4-5 населени места в рамките на един мандат. Против съм определени населени места да бъдат забравени, а да се наливат средства само в 4-5 населени места. Според мен нещата трябва да бъдат балансирани и солидарни. От гледна точка на това искам да ви кажа, че в този бюджет може би за първи път има някакъв баланс на глава население – примерно населени места и В. Търново. Защото от миналата година, от 20 843 000 лв. в момента за В. Търново са 18 483 000 лв. Това е с 2 300 000 лв. за града, а се увеличава с 357 564 лв. за населените места. Не коментирам по какъв начин са разпредели средствата, но наистина искам да намеря справедлив момент за разпределение на средствата.

Сега е моментът да ви кажа, че с това, което получихме в отговор на питането към г-н Кмета относно връщане на средства по населени места, нашата комисия с председател г-н Тодоров на следващото заседание ще си изработим критериите за какво да бъдат разпределени тези средства, как да бъдат разпределени и да бъдат включени наемите. Това трябва да го обсъдим с кметовете и да се знае за какво отиват тези средства, къде отиват. И една част от тях да отделим в един фонд на общосолидарен принцип, когато започнат проектите за населените места, да имаме средства, с които да търсим съфинансиране по програмите. Но това тепърва предстои, ще го разработим в комисията и ще ви поканим, за да има ясни критерии - като се получат средства от продажба на определен обект, какво се прави с тях, до какъв размер и т.н.. Трябва да продължим с това, което сме започнали, и оттук нататък да бъде надграждана базата за повече средства за населените места. Не е малко това, което е направено, увеличението е 13,67 % за населените места, но има какво още да се направи.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: И сте прав, и не сте прав, г-н Тюфекчиев, защото в спорта, когато се състезаваш и те победят, след това трябва да си направиш анализ какво не си направил както трябва, за да те победят. Затова веднага заявявам: структурата на НС за приватизация и следприватизационен контрол е наша. Проблемът е наш, а продажбата на общинските жилища е проблем на кмета, затова казвам, че сте прав и не сте прав. Аз сега се чудя на кое място да седна, защото се взривявам от раздвоение. Вие казвате, че има балансиране, има умерени, справедливи неща, а става Ваш съпартиец и критикува: „Защо разпределението на парите за малките населени места…?”, като не му прави чест без да назовава факти и конкретни цифри, каквито трябваше да бъдат посочени, защото в момента остава съмнение в некоректното разпределение на парите в малките населени места и аз се надявам някой тук да му поиска обяснение и да има разяснение какво точно е искал да каже за несправедливото разпределение на парите за малките населени места.

Ето един документ, който в момента ме кара да се раздвоя. Защото това е становище на НС за приватизация, където казва, че „приема”, с подписа на г-н Ламбев, а същият този колега става и казва, че няма да подкрепят. Къде е истината? На кого да вярвам? На документите, на очите, на ушите си? Вие казвате, че трябва да има умерен и справедлив баланс. Къде е, след като ние самите го заобикаляме?

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Поставям един въпрос, който мисля, че е редно както селските кметове, така и ОА, и общинските съветници да помислим. Аз съм убеден, че тезата, която развих пред вас, е правилна, но нека да седнем и да поумуваме тези неща. Пак казвам: кърпим, правим нещо дребно, всеки селски кмет се радва, че е взел 8 000-10 000 лв., но нищо не правим. Предлагам ви вариант за следващите години, за 2014 г. вие да решите всички пари да отидат за четири населени места примерно. Поставям го на дебат - дали това е правилната политика.

Тук искам да кажа нещо, което се подхвърля от други политически партии относно пътния данък. Има идеи, има желание цялата субсидия, която събираме от т.нар. „Пътен данък” да отива директно за инфраструктурата. Високопоставени хора от Общинска администрация ми казват, че не може, но с наше решение в следващите години ние бихме могли да измислим нещо в тази посока. Обикновено се събират 2 500 000 лв. и ако ние вземем политическо решение, можем целево да ги насочим изцяло за тротоари и за улиците. Миналата година говорих, че външните услуги, за които плаща община В. Търново, са много сериозни; през тази година са намалели, но все пак остават високи.

Г-н НИКОЛАЙ АШИКОВ: Проблемът на населените места и на инфраструктурата не е толкова сега, колкото, че 20 години почти нищо не е правено. Тези пътища са разсипани и не може за 1-2 години да се оправят. Но нали на този кмет ще му изтече мандатът, хората ще го убият с камъни, ако чака пет години да се закърпят дупките.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Дебатът отиде в една посока, за която не му е времето тук. Като член на ръководството на НС за приватизация искам да кажа няколко думи. Предполагам, че г-н Димитров не иска оставката на цялото ръководство на НС за приватизация и на Агенцията по приватизация, тъй като аз лично ще бъда против да бъде отстранен като изпълнителен директор заместник-кметът г-жа Снежана Данева. И още нещо: всичко, което се работи и се прави в Агенцията за приватизация, е продукт и следствие на всички и ръководители, и служители, и членове на НС по приватизация. Предлагам да спрем засега с личните заяждания с г-н Ламбев.

От името на общинските съветници от ВМРО бих искал да кажа няколко думи за процедурата, за бюджета и неговото приемане. Това е вече шестнадесетият бюджет, който гласувам в този ОС и винаги съм споделял идеята, че той не е партийно дело и не е заслуга на една партия и ГЕРБ ще направят голяма грешка, ако тръгнат да си пишат заслугите за този бюджет. Той е продукт на решаване на конкретните потребности в рамките на възможностите по най-добър начин. Думата децентрализация беше забравена в последните години и отпадна от политическия речник на управляващите ни и обратното - сме свидетели на една много силна централизация, която засяга и местното самоуправление. В този смисъл приемането на бюджета като законова рамка, като нормативна определеност и процедура е следствие на тази централизация. Каквото и да си приказваме тук, ние можем да разместим едно квадратче и да решим примерно проблема с тоалетните в една гимназия за сметка на асфалтирането на площадката на друго училище, но няма да решим проблемите. В този смисъл, колкото и да ни е тъжно, нещата вървят към едно обезсмисляне на общинските съвети и на местната власт, което не зависи от никого в тази зала. В този смисъл самата процедура по приемането и обсъждането е стеснена до ограничени параметри и възможности да влияем.

Общата рамка на бюджета е реалистична, но за съжаление, тя не е оптимистична. Това е рамка както всеки бюджет, като план за изпълнение, но условията, в които живеем, никак не са весели за развитието на бизнеса, на стопанството, на онова, което движи живота, включително и работата на нашата администрация и живота в нашата община. Дай Боже, да изпълним този бюджет и да не бъдем изправени пред определени проблеми, които тук се загатнаха! Приходите ни от продажба на собственост намаляха не поради работата на един или друг, а защото няма кой да купува. За съжаление, през последните 15 години нещата бяха така направени, че общините трябваше да се дофинансират чрез продажби на имущество. Няма община, която да не е продавала имущество, за да дофинансира своите дейности и когато икономиката спря, когато бизнесът спря, спря и търсенето на имоти, спря търсенето на общинска собственост и перата на общините от тези приходи намаляха и както всички, и ние изпитваме такова напрежение.

Бих искал да кажа няколко думи за Инвестиционната програма, която е най-големият ни инструмент за правене на политика. Първото впечатление, което имам, е значителният дял от средства, предвидени в Инвестиционната програма за проектни разработки. Не можах да ги събера всичките, но като събрах сумите за проектиране на определени дейности от няколко страници, достигнах една цена от 800 000 лв., която мисля че е повече, защото не съм си поставял задача да направя цялостна сметка колко са средствата за проектиране. Въпросът е дали в тези условия, в които живеем, е разумно да харчим такива средства за проектни дейности, които очевидно няма да можем да реализираме през следващата година. На второ място: в Инвестиционната програма са предвидени 250 000 лв. за изграждане на приют за кучета, но само 20 000 лв. са от бюджетни средства, другите са от графата „други”. Ясно е, че на практика предвиждаме реално 20 000 лв. да бъдат изразходвани в тази посока, което пак е може би за проектиране на приюта за кучета. Което означава, че ние едва ли ще започнем изграждането на този приют за кучета и едва ли ще направим реална стъпка към решаването на този проблем. Честно казано, този проблем никак не се вписва в идеите ни за културна столица и за престижен град.

На следващо място, аз лично съм категорично против в Инвестиционната програма да изхарчим 52 000 лв. във връзка с Решение 1142 от 26.11.2010 г. Припомням ви – това е онзи проблем в т.нар. „двор на ПМГ”. Тогава едни другари ни вкараха в един филм и ни омаскариха всичките, че сме щели да продаваме двора на училището, като им беше ясно, че това е парцел, който граничи с двора на училището. Още тогава беше ясно, че ние ще плащаме за това решение, когато инжектирахме общественото недоволство срещу нас самите. И аз питам: като изхарчим тези 52 000 лв. и като вземем тези 300 кв.м, какво ще правим там? Ще направим хандбално игрище ли, тенис корт ли ще направим? Аз категорично съм против изхарчването на тези средства. Този, който тогава го направи, сега да даде тези 52 000 лв. на общината.

Виждам, че в проекта за решение е предвидено ликвидирането на ОП „Пазари”. Аз лично искам да чуя сериозни аргументи за това защо трябва да го ликвидираме. В Инвестиционната програма предвиждаме едни 2000 лв. за закупуване на компютри за ОП „Пазари”. Хем ще го ликвидираме, хем ще му купуваме скъпи компютри. Бих искал да чуя отговор на това.

Много се радваме да видим в бюджета за следващата година запазването на Програмата ин витро и следването на една политика, която прави чест на всички.

Нашето мнение за културната програма. За първи път виждаме една много хубава, много широка културна програма с един голям финансов ресурс от над 1 100 000 лв. Изключително съм зарадван, че тук ще идват „Бони М”, Виенският оркестър, но бих искал да направя две предложения за добавка в културната програма, които мисля, че са разумни. Тази година В. Търново ще бъде честито да отбележи един голям юбилей – 50-годишнината на ВТУ и мисля, че това трябва да намери място в нашата културна програма. Върхът на тези чествания ще бъде на 11 май – празника на ВТУ. Тук ще дойдат над 50 делегации, водени от 50 ректори на братски университети, ще дойде президентът на републиката, който е патрон на тези чествания, и аз мисля, че можем да включим за 11 май честване на 50-годишнината на ВТУ с организатори ВТУ и община В.Търново. Друг е въпросът, че те ще дойдат, но по кои улици ще ги закараме до ВТУ? Това е друга тема, аз мисля, че дотогава ще намерим възможност да оправим улици, за да дойдат.

Другото ми предложение: на 16 март ще бъде проведен четвъртият национален „Трабантфест” В. Търново 2013 г., който тази година ще бъде международен. Първите три бяха с подкрепата на общината, те бяха в плана за празника на В. Търново. Мисля, че е разумно да включим и тази точка: „Четвърти международен „Трабантфест” 2013 г.”с организатори клуб „Трабант В. Търново” и община В. Търново, в културния календар.

Ние считаме, че въпреки тези въпроси, които зададохме, въпреки трудностите, които ни очакват и които преживяваме подкрепата на този бюджет ще ни даде възможност за една активна работа като общински съветници, на кмета и на неговата администрация за едно, ако не възходящо развитие, поне за запазване и укрепване на високите стандарти на живот и на работа във В. Търново.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Въпросите, които подбудиха интерес и у мен и на които мога да ви отговоря, са много и предлагам да направим една кръгла маса - ВТОС и кмета, и да дискутираме тези неща.

За приюта за животни. Там са заложени 20 000 лв. са за тази година. 20 000 лв. струва само оградата. Проектът за този приют е направен миналата година, но в момента организации, които са в защита на животните, обжалват и след като приключат тези дела, ние ще започнем изграждането на приюта поетапно. Вие знаете, че това, което определяме в момента, е рамката и параметрите на бюджета. Всеки месец ние правим промени по бюджета. Така че при условие че имаме зелена светлина, ние веднага ще внесем предложение, ще прехвърлим от един параграф в друг, за да може приютът да бъде изграден тази година. Знам, че въпросът е много важен и смятам, че тази година ще го реализираме поетапно.

ОП „Пазари”. Това е един дълъг въпрос, който можем да обсъждаме. Това, което на мен ми направи впечатление, е, че приходната част на ОП „Пазари” е 150 000 лв. за една година, разходната част за една година е същата. Какво се оказа? Пет човека от администрацията обслужват 550 договора, които са за наеми, за общински жилища и т.н. В същото предприятие – ОП „Пазари”, 13 човека работят и имаме 120 договора. Тези 120 договора са приходите на „Пазари”, или това са 150 000 лв. Коментирал съм и с дирекция „Бюджет и финанси” , и с част от общинските съветници не е ли по-разумно тези приходи да влизат целево, част от хората, които работят в ОП „Пазари” и са се занимавали с този вид дейност, да се занимават с тези 120 договора. Следващото нещо е, че ОП „Пазари” в момента предлага химическите тоалетни. Поискали сме оферти от пет фирми, които работят в цялата страна. Оказа се, че цените, които ни се предлагат от тези фирми за обслужването на химическите тоалетни, е няколко пъти по-ниска. Така че аз виждам, че от това предприятие няма смисъл. Какво остава към предприятието? Остава му да ръководи пазара в кв. „Бузлуджа”, който е един хаос в момента, част от парцела на битака, където има три-четири павилиона. И това предприятие се занимава само с този вид дейност. Аз мисля, че този вид дейност – контролът, управлението на тази общинска собственост, може да се прехвърли в някоя дирекция и да се движи по-разумно. Следващото нещо, което ще поръчам в най-скоро време, е да се изготви един идеен проект за пазара в квартал „Бузлуджа”.

За частта „приватизация”. Искам да кажа, че тази година интерес, продажби и търсене на обекти, които са общинска собственост, няма. Имаше засилен интерес в края на годината. Не е виновен нито председателят, нито директорката, нито цялата Агенция по приватизация. В крайна сметка това, което е било атрактивно за продажби, то е разпродадено. В момента ние актуваме и сме в процедури за много държавни имоти, които актуваме в общинска собственост. Част от тях ще се използват за наши инвестиционни намерения, на общината, в бъдеще, които са ни били отнети. Заложили сме една разумна цена - 500 000 лв. Миналата година заложихме 2 000 000 лв. 2 000 000 лв. не е реалната цена, която може да се изпълни от Агенцията по приватизация, тъй като няма инвеститорски интерес. Нека да заложим 500 000 лв., а има ли по-голям интерес от страна на инвеститори за купуване на земи и парцели, общинска собственост, аз мисля, че тогава може да се разшири и самата Инвестиционна програма. Инвестиционна програма е слабост на всеки един и обещание, което сме дали на избирателите си. В момента тя не е толкова надута във финансово изражение, както миналата година. Намалена е, но при всяко едно допълнително постъпление в общината, било от приватизация или от други дейности, ние ще направим корекция на бюджета. При мен в момента има инвестиционен план за община В. Търново, по който в рамките на една година с цялата администрация ние успяхме да съберем много предложения - както на общински съветници от различните политически групи, както от молбите, жалбите и препоръките на гражданите, така също и от политиката, която общината води, било в раздел „Образование”, за нови детски градини, за детски площадки, спортни площадки. Тази Инвестиционна програма е в рамките на 65 000 000 лв. Тази програма сме я направили като рамка. Когато има допълнителни приходи, които са влезли в общината, тогава ние ще вкараме предложение за промяна в бюджета. Но нека да се съобразим с тази рамка, която сме предложили в момента, тъй като тя е реалната, а всичко, което дойде допълнително, ние ще го вкараме допълнително. Аз искам да благодаря за това, че повечето съветници в залата също видяха, че бюджетът е разумен, той не е нереален, не е очакванията на нашите съграждани, на нашите мечти.

Искам да допълня и за населените места. След коментар с администрацията; след като разбрах, че има някъде неправилно разпределени средства според кметовете на населените места; с дирекция „Бюджет и финанси”, с моите служители, а също така и с кметовете и тяхното сдружение мисля, че е разумно те да си направят тази методика и да си разпределят средствата, които са за населените места.

За инфраструктурата мисля, че и на предната сесия ви казах, че през 2014-2020 г., когато е следващият референтен период, програмата по селските региони ще бъде достъпна и за община В. Търново. Общината ще бъде бенефициент, а всички населени места ще могат да кандидатстват по тази програма без град В. Търново. Това, което казах на кметовете да си подготвят програма до края на техния мандат с приоритетни улици, с ремонт на читалища, с канализация, за да могат да имат идейни проекти в готовност, за да можем да кандидатстваме след отварянето на програмата. Там е мястото и на инфраструктурата за тези населени места, тъй като за жалост от 2003 година, 9 години, ние не сме били включени в тази програма за селските региони. Тя не можа да се реализира и да се изпълни от тези градове и населени места, в които беше достъпна, така че ще бъде отворена и за нашата община. Имам предложение, което съм вкарал и в Министерския съвет, и в Министерството на финансите и очаквам допълнително финансиране на инфраструктурата във В. Търново, касаещо проекта по водния цикъл, тъй като там е предвидена една трета по проекта за асфалтиране, а другите две трети не са, така че там ще имаме допълнително финансиране, а също така и за друга инфраструктура. На населените места съм казал, че когато дойдат тези средства, опредена сума ще бъде дадена и за тях, тъй като населените места действително са в окаяно състояние. Както за инфраструктурата на града не е правено нищо, така и за населените места. Но виждате все пак, че за една година с ваша помощ, уважаеми съветници, с Ообщинска администрация и аз като кмет, сме направили немалко неща за града и за населените места, колкото сме имали възможност. Виждате, че и бюджетът за населените места също е увеличен, но смятам, че при едно правилно разпределение, при една правилна методика, която те ще си направят, мисля, че няма да има тези несъгласия с тази част на бюджета за селата.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз ще отправя реплика към г-н Михов. Усещам, че се опитвате да подмените обстоятелства, г-н Михов. Нима искате да оставите съмнение в ОС и в обществеността, че някой Ви е накарал насила да отидете на протеста в ПМГ, на който Вие също присъствахте? Нима някой Ви е накарал да гласувате насила впоследствие вкараното предложение за обезпечаване на имота горе? Във връзка с това, което казвате: наистина това беше един общественозначим факт, с който ние се различихме от предходните общински съвети, които бяха дали разрешение да се строи в училищните дворове. Проблемът стои и към днешна дата в ОУ „ П. Р. Славейков” – когато децата ритнат топката, отиват да звънят по звънците да им върнат топката обратно. Всички знаем какви бяха публикациите тогава за този прецедент - че намеренията на инвеститора бяха за застрояване на същия имот и това щеше да ни обозначи, че миналият Общински съвет по нищо не се различава от предходните.

А какво ще правим, след като обезпечим този собственик на имота - мисля, че направата на едно зелено спортно игрище ще бъде един добър фактор. Помните, че пред ПМГ имаше червено игрище, където играеха и същото това игрище в момента е застроен блок. Не е хубаво да вменявате подобна тенденция, че виждате ли, някой Ви е накарал насила да гласувате, или Ви е вкарал в една ситуация, за която Вие в момента се чувствате разочарован.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Смесването на много факти, които не се познават, води до логически заключения, които не са верни. Въпросът за онова решение и неговата целесъобразност е отговорът в този бюджет. И ние трябва да си отговорим дали ще изхарчим едни 52 000 лв. безсмислено за един парцел, който е извън училището, и ще трябва да ги вземем от хората, или трябва да си поправим грешката. Това е въпросът. Кой ще отговаря за тези 52 000 лв., изхарчени от хората в тази криза?

А ако Вие ме убедите, че на това място може да стане някакво прекрасно съоръжение в полза на ПМГ и кажете колко ще струва, ще разсъждаваме по-нататък. Но връщането назад в историята е нещо, което не е обект на нашите разговори и мисля, че по история съм по-силен.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Тези 53 000 лв. са Решение на ВТОС и вижте колко хора са гласували точно за тези 53 000 лв.. Защо се плащат сега, е отделен въпрос. И аз пак казвам, че никой не Ви е накарал насила. Много добре знаете какво беше тиражирано тогава във времето и какво се случи, така че не е хубаво да се подменят фактите в момента. Пак казвам: тези 53 000 лв. се заплащат по решение на предишния Общински съвет.

Г-жа МАРИАНА БОЯДЖИЕВА: Днес от тази трибуна се говори сравнително малко за образование, може би затова че имаме ръст на единните държавен разходни стандарти, които за нашата община се измерват с един сравнително добър процент - 7,5; че имаме един добър резерв, който е запазен в образованието от миналата година, че имаме една сума от около 3 500 000 лв. за инвестиции и това в голяма степен ни дава една надежда, че нашите учебни заведения ще могат да работят в една сравнително спокойна атмосфера. В същото време аз ще се върна към един важен въпрос; той беше повдигнат от колегата Милен Михов – за централизацията на държавния бюджет; за да припомня, че стремежът към по-висока цел е много важен, особено когато се отнася за обучението на нашите деца, за добрата материална база, в която те ще пребивават, докато са в училище. В този смисъл искам да кажа, че ПП ГЕРБ обяви в национален план, че българското образование ще бъде приоритет в бюджет 2013 г. Виждаме обаче, че няма приоритетно развитие, изразено в цифри в националния бюджет и това се отразява и на местните бюджети на общините. Ще припомня днес, че четири големи синдикални организации на работещите в сферата на образованието, поискаха единните разходни стандарти в държавата да бъдат увеличени с 15 %. А всъщност предложението в държавния бюджет беше само 5 %. Те се базираха на КТД, който визираше такова бъдещо развитие. Тъй като ние сме община, ще припомня, че точно Националното сдружение на общините в РБ предложи да се увеличи сумата за образование с около 33 000 000 лв.

Да, парите не са малко, делът на образованието в бюджета на община В. Търново е около 36 %, но за да може всички наши училища в общината да приличат на тези, каквито ние наистина харесваме и са еталон - като ОУ „Бачо Киро”, като ОУ „Патриарх Евтимий”, имаме нужда категорично от повече средства.

Аз искам да се спра на няколко факта, които касаят материалната база. В ПК по ОНК доста пъти сме обсъждали тези въпроси. Миналата година тук се водеше много сериозна дискусия за това, че училището в Килифарево дълго време не можеше да бъде включено в програмата за енергийна ефективност. Добре е, че тези средства са заложени за тази година. Имаме училища, детски заведения, за които ние гласувахме през миналата година и дано да няма забавяне в изпълнението на проектите, които са предвидени за тяхното саниране и всичко онова, което трябва да се направи по енергийната им ефективност. Но нека да погледнем какво е около В. Търново, нека да видим какво е състоянието на училището в с. Леденик, в с. Балван, какви необходимости има в с. Самоводене, с. Церова кория. Без да влизам в подробности, аз смятам, че има много неща, които трябва да се огледат и да се предвидят и от нас като общински съветници, и от Общинската администрация, според възможностите в следващия период – това, което касае дограма, топлоизолация, вида на горивото. Т.е. това са въпроси, които остават нерешени с този бюджет.

По отношение на бюджета в сферата на културата. Аз също мисля като изказалите се преди мен, че се работи изключително амбициозно в тази сфера. Видяхме един проект за културен календар, за средства, които се предвиждат и се надявам, че в голяма степен ще отговорят на името на В. Търново като желание да бъдем културна столица на Европа. Обаче слушайки обсъжданията, може би в периода след като минаха комисиите, като че ли у мен и в други колеги се формира мнение, че беше по-правилно да оформим един отделен, приоритетен бюджет на В. Търново като кандидатура за столица на културата на Европа, в който с ясни критерии, с приоритети да бъдат решени въпросите за тези средства.

Още един въпрос – за читалищата. Добре е, че се предвиди и има решение, тъй като нашата комисия го поставя многократно. Още миналата година въпросът с читалищата, които трябваше да внесат своите средства до 10 януари, се забрави и те се възползваха от своето законово право и фактически двете комисии бяха с вързани ръце, защото не можеше преди бюджета да разглеждат техните искания. Тази година сме свидетели, че пет читалища подходиха по изключително отговорен начин с експертни оценки, със сметки, с всичко, което трябваше да бъде направено, но и сега, на обсъждането на бюджета, отново нямаше решение. Правилно е това, което днес видимо в разговори с Общинската администрация ПК по БФ предлага да може да бъде зачетено това тяхно право и да се предвидят средства. Въпросът е те да станат реални.

Ще завърша с едно мнение, което аз подкрепям. За мен също е много тревожен въпросът, че голяма част от обектите, които са важни, остават в параграф „Други” и за съжаление опасността да се окажем в ситуацията, както в 2012 г. с невъзможността да бъдат изпълнени, е реална.

И накрая - по едно предложение, което прозвуча тук от името на от кметовете на населените места от г-н Тошо Кръстев. Ние подкрепяме предложението, което г-н Тошо Кръстев изказа днес пред участващите в обсъждането, но искаме да кажем, че има нужда от справедливост и обсъждане, което да се направи преди да бъде определена рамката на бюджета и в диалог с хората, които са отговорни за това.

РУМЕН ДИМИТРОВ: Мисля, че изказването на г-жа Мариана Бояджиева преди малко не беше коректно, защото да обвиняваме за неосъществени инициативи, дейности и мероприятия и да търсим причината в други източници най-малкото е некоректно. Още повече, отделен е фактът, че са много близки времената и годините, в които имаше едни протестни действия на учителите вследствие на определена политика и някои от тук присъстващите бяха част от управляващо мнозинство. Мисля, че не трябва да фокусираме проблемите извън община В. Търново, въпреки че сме зависими частично, а трябва да търсим решенията тук, при нас, и както каза г-н Кметът, нека бъдем консенсусни по всички въпроси.

Г-жа МАРИАНА БОЯДЖИЕВА: Всеки има право на мнение, на реплики. Вероятно тези, които са слушали добре, са разбрали това, което колегите от нашата група сме искали да кажем в изказванията си.

Да, ние знаем, че това са възможностите, но ако всички приоритети, които бяха обявявани, бяха наистина решени, за да може да има повече пари за общините, това щеше да е по-добре, защото местните приходи са нещо ограничено, което не винаги може да покрие всички неща. Така че това не е направено с лош вкус или с някакви други намерения, а с това, че наистина имаме рамка, която не можем да надскочим, а нашите необходимости са повече. Нека след всяко изказване да премисляме, че то може би е направено в името на доброто, а не във всичко да се търси непременно някакво уязвяване!

Г-н МИХАИЛ ХАРАЛАМПИЕВ: Обсъждаме бюджета на В. Търново, а го правим в началото на месец февруари, което подсказва, че Общинската администрация, кметът, заместник-кметовете са работили упорито и както беше казано: работили са в събота и неделя. Онези, които са чели бюджета, без да са завършили специализирани висши учебни заведения, надявам се и онези, които наблюдават дали ние, общинските съвтници сме изтеглили материалите, дали четем тези документи, навярно и те ще потвърдят, че по-голямата част от общинските съветници са чели и са мислили върху тези документи. Много ми е приятно да споделя с вас, че слушайки изказванията по бюджета, почти всички се съгласиха, че той е по-добър от миналогодишния. Даже и онези, които се опитват да правят политика оттук, и те приеха и казаха, че е направено нещо по-добро. Като че ли в тази зала има едно съгласие да отидем към следващия акт да гласуваме бюджета, но аз ще се изкуша да направя едно отклонение, което е свързано с онова, кога ние трябва да правим политика, защото то е свързано с това. Нека да си представим как да направим кръг с радиус от тази трибуна 25 км, да бъде стада - овце, крави, с хора, които произвеждат домати, краставици и конкурират търговските вериги на страните, които ни учеха на демокрация. Някой ще каже: „политическо изказване”. Да, то е свързано с онова, което ще кажа в следващия момент. Защо сега нямаме пари, толкова, че някой да бъде удовлетворен? Например за образование. Аз съм секретар на ПК по ОНК. И аз не съм доволен, че всичко не е както трябва, но се съгласявам, че цифрите в бюджета за тази област - за спорт и образование, се движат между 5 и 10 %. Те са свързани с детските градини, с енергийна ефективност, с развитие на спорта, но парите не стигат, защото ние ще продължаваме да живеем в криза, в икономическата общност на Европейския съюз, в световната общност. Трябва да мислим как да преодолеем тази криза и ние трябва да направим така, че приемайки общинския бюджет за тази година и излизайки от тази зала, как можем да генерираме идеи, с които да подскажем на кмета и на администрацията как да работят по-добре, а не да отиваме към такива неща, които са свързани с ХV век, с името на Томас Моор, с „Утопията”, с Томазо Кампанела, след това една фраза, която някой измисли: „От народа, за народа, в името на народа”. Но някои по-големи страни перифразираха тази фраза и стана „От народа, за народа и повече за нас”.

Ако влезете в сайта на всяка една от над 200 държави и изчислите, ще видите, че 20 % от населението в света контролира 75 % от богатствата; 60 % - контролират 24 %, между които е нашата държава, а останалите 20 %. Ето защо на нас не ни достига да имаме повече тук и сега. Аз също мечтая. Но ви прочетох цифрите, защото вие ги знаете. Онези, които искат да кажат как трябва да се направи, аз предлагам г-н Председателю, г-н Кмете в електронна форма и веднага да сравним онова, което предлага ОА и онова, което те предлагат. И да видим как. Лично аз приемам онези неща, които бяха казани от тези, които са против този бюджет и искам да ги посъветвам да си помислят дали те са прави.

Ето защо аз предлагам, тъй като беше казано много досега, да прекратим дебатите, иначе ще отидем в детайли и ще четем ред еди-кой си: „Там цифрата беше 5750защо не стане 7300?”.

Предлагам да гласуваме бюджета! Аз ще го подкрепя.

 

Г-н Ашиков прочете предложенията на г-н Михов относно Четвъртия международен „Трабантфест”, и относно 50-годишнината на ВТУ.

Г-н ДАНИЕЛ ПАНОВ: Тъй като и двете събития са включени в Културния календар на общината, а това е финансовата част, в която ние участваме по Културния календар. Има събития и фестивали, които са на самоиздръжка и те са залегнати в календара. Тези две събития ги имаме в рамката на Културния календар, а това е финансовата част, с която участваме. Вътре е заложено участието на Духовия оркестър и другата логистика, която има. И двете са включени, така че не е необходимо да допълваме, тъй като те присъстват като празници в Културния календар.

Г-н Михов оттегли предложението си за допълнение.

Предложението за прекратяване на дебата беше подложено на гласуване и прието с 28 „за”, 1 „против”, 5 „въздържали се”.

Предложението по т. 5 от дневния ред, заедно с предложенията на постоянните комисии, беше подложено на поименно гласуване:

Николай Ашиков - за, Тодор Тодоров - за, Александър Чокойски – за, Йорданка Стефанова – за, Деян Хаджийски - за, Петя Илиева - за, Тихомир Георгиев - за, Красимир Калчев - за, Божидар Ангелов - за, Николен Стойнов - за, Александър Нанков - за, Росен Иванов - за, Михаил Харалампиев – за, Атанас Атанасов - за, Ваня Павлова - за, Мариана Бояджиева - против, Николай Илчев – въздържал се, Петко Тюфекчиев – въздържал се, Валентин Ламбев - против, Стоян Витанов - въздържал се, Стефан Тодоров Стефанов - против, Анета Маноилова - въздържал се, Милен Михов - за, Йордан Грозданов - за, Иван Александров - за, Любен Велчев - за, Николай Георгиев - за, Калина Широкова - за, Пламен Радонов - за, Стефан Михайлов – за, Николай Николов - за, Румен Димитров - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, 3 „против”, 4 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 561

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.11, ал.7, чл. 12, чл. 27, чл. 42, ал. 2 от Закона за Общинските бюджети, Великотърновски Общински съвет:

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.12 от Закона за общинските бюджети, приема проект на бюджета на Община Велико Търново за 2013 година по приходната и разходната част в размер на 57255 лева, в това число:

 • приходи и разходи за делегирани от държавата дейности в размер на           30 046 131 лева в т.ч.: текущи разходи в размер на 27 653 581 лева, капиталови разходи – 2 392 550 лева.
 • приходи и разходи за местни и делегирани държавни дейности, дофинансирани с местни приходи в размер на 27 828 124 лева в т.ч.: текущи разходи – 23 708 160 лева, капиталови разходи – 4 119 964 лева   /Приложение 2 , Приложение 3, Приложение 3А, Приложение 3Б/

2. На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. с паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи се финансират:

 • капиталови разходи в размер на 383 330 лева;
 • погашения по дългосрочни заеми от банки в страната с инвестиционно предназначение – „Финансов план за управление на публичната инфраструктура” – 730 440 лв.;
 • Разходи за лихви по заеми от банки в страната с инвестиционно предназначение – „Финансов план за управление на публичната инфраструктура” – 50 000 лв.;
 • Текущи ремонти по бюджета на Община Велико Търново за 2013 година –     36 680лева.

3. Приема Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2013 година в размер на 585 893 лева по Приложение 19, както следва:

 • 991 000 лева целева субсидия от РБ, в т.ч. за общински пътища – 480 800 лева;
 • 500 000 лева от Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи към общините;
 • 10 573 379 лева от други извънбюджетни средства;
 • преходен остатък от целеви трансфер – СБ - неотложни аварийно- възстановителни работи на храм "Св. Богородица" с. Русаля - 133 875 лева;
 • преходен остатък от целеви трансфер - СБ - неотложни аварийно- възстановителни работи на храм "Св. Ирина" с. Хотница - 116 005 лева;
 • Реконструкция на футболен терен на стадион "Ивайло" - Велико Търново с международни размери 115 x 78 м. – 600 000 лева;
 • РНБ "П.Р.Славейков" - проект Електронен дигитален архив на документалното наследство за Балканските войни - копирна техника   -       8 000 лева
 • РНБ "П.Р.Славейков" - проект Електронен дигитален архив на документалното наследство за Балканските войни - мобилен компютър 2 броя - 3 000 лева;
 • РНБ "П.Р.Славейков" - проект Електронен дигитален архив на документалното наследство за Балканските войни - компютърни графични работни станции 2 броя - 5 000 лева;
 • РНБ "П.Р.Славейков" - проект Електронен дигитален архив на документалното наследство за Балканските войни - специализиран софтуер - 2 500 лева;
 • ОУ с. Церова кория - котел парова инсталация - 36 940 лева;
 • Център за социална рехабилитация и интеграция – електро стимулатор LOTUS-8M - 1 800 лева;
 • Дневен център за деца с увреждания - електро стимулатор THETA500 -     2 000 лева;
 • Изграждане на многофункционална зала СОУ "Емилиян Станев" -1 004 076 лева;
 • Ремонтни и рехабиталиционни дейности на засегнати части от улична мрежа съобразно реализация на проект с Европейско финансиране -         1 237 276 лева;
 • собствени бюджетни средства на Община Велико Търново – 2 371 042 лева;

4. След приключване на СМР, относно дяловото участие за изграждане на Православни храмове, включени като обекти в Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2013 год., равностойността на придобитите ДМА да се предостави като дарение на Великотърновската митрополия.

5. Всяко тримесечие до двадесет и пето число от месеца, следващ отчетното тримесечие Кмета на Община Велико Търново да внася в Общинския съвет информация за изпълнението на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2013 година по обекти – стойностно и по степен на завършеност.

6. Във връзка с изпълнението на специфичните условия относно предоставянето на грантовата помощ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, свързани със създаване на фонд за поддръжка на придобитите по проекта активи, Великотърновски общински съвет дава съгласие          средствата в размер на 12 614 лева да бъдат заложени в бюджета на Община Велико Търново на десет равни части в периода 2012-2022 година.

7.1. С цел гарантиране устойчивостта на проект „Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново” създава самостоятелна дейност към Регионален исторически музей с минимум 8 щатни бройки с месечен лимит за възнаграждения 5 500 лева, съгласно Приложение 16 , раздел „Осигуряване устойчивост по финализирани проекти с Европейско финансиране, съгласно ДБФП”;

7.2 Приема максимален размер на генерирани приходи, съгласно финансов анализ, дисконтирани към 2013 година по проект „Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново” в размер на 301 000 лева, в т.ч. туристическо влакче – локомотив с два вагона и разходи в размер на 301 000 лева, в т.ч. туристическо влакче – локомотив с два вагона, дисконтирани към 2013 година.   

8.   Определя максималния размер на дълга, както следва /Приложение №7/:

8.1. Максималният размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през 2013 г. е 2 400 000 лева;

8.2. Максималния размер на общинския дълг към края на 2013 година не може да надвишава 6 782 590 лева;

8.3. Годишния размер на плащанията по дълга за 2013 година не може да надвишава 15 на сто от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по отчета към 31.12.2012 година на Община Велико Търново.

9. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл. 42, ал.2 от Закона за общинските бюджети утвърждава план – сметките на извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2013 година по приходите в размер на     593 735 лева и по разходите – 33 707 125лева /Приложение 6/ в съответствие с Приложение №8 към §26 от ПЗР на ЗДБ на РБ за 2013 год.

10. Размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната 2013 година е 250 000 лева. Размера на просрочените задължения от 2012 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2013 година са в размер на240 лева.

11. Приема план – график за разплащане на просрочените задължения /Приложение 4/

12. На основание чл.15, ал.2 от ЗДБ на РБ за 2013 година, утвърждава приоритети за разходване на постъпилите по бюджета средства, както следва:

 • за делегирани от държавата дейности:
 • заплати и вноски за осигурителни плащания;
 • социални плащания – обезщетения, помощи, стипендии;
 • медикаменти;
 • храна;
 • отопление, осветление;
 • издръжка на социални, здравни и образователни заведения;
 • други разходи
  • за местни дейности:
  • плащания по обслужване на общинския дълг;
  • заплати и вноски за осигурителни плащания;
  • ремонт на общински пътища;
  • социални плащания – обезщетения, помощи, стипендии;
  • храна;
  • медикаменти;
  • отопление, осветление;
  • издръжка на социални, здравни и образователни заведения;
  • други разходи

13. На основание чл. 33 , ал.2 от ПМС №1/09.01.2013 година, утвърждава цена по калкулация на разходи за подпомагане на едно погребение, представена от управителя на "Обредни дейности" ЕООД – В. Търново, заведена с Вх. №5300-440/16.01.2013 година в размер на 245,00 лева / двеста четиридесет и пет лева/ по Приложение №10.

14. Утвърждава средства за подпомагане разходи за погребения на лица, отговарящи на условията по чл. 33 , ал.3 от ПМС №1/09.01.2013 година и съгласно цени утвърдени от Общински съвет – гр. Велико Търново за 35 /тридесет и пет/ бр. погребения в размер на575 лева.

15. На основание чл.27 от ПМС №1/09.01.2013 година, утвърждава размера на средствата за пътни разноски както следва:

 • до 30 километра – 65% от стойността на билетите или картите за пътуване;
 • над 30 километра – 80% от стойността на билетите или картите за пътуване;
 • при възстановяване на средства от Централния бюджет стойността на билетите или картите за пътуване се изплащат до размера на фактически възстановените такива

15.1 Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи съгл. чл.27, ал.2 от ПМС №1/09.01.2013 година /Приложение № 12 /.

15.2. На основание чл. 36, ал. 1, т. 5 от Закона за народната просвета утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности във функция “Образование”, които имат право на транспортни разноски /Приложение № 12А/,

15.3 Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по точка 15.1.

16. На основание чл. 30, ал.2 от ПМС №1/09.01.2013 година, определя размера на разходите за СБКО в размер до 3% от плановите средства за работна заплата на персонала в бюджетните звена, назначен по трудови правоотношения;

17. Разходите за работно облекло да се предвиждат и извършват от разпоредителите с кредити при спазване приоритетите за извършване на разходите по бюджета за 2013 година, утвърдени с настоящото решение;

18. Утвърждава трансфер за МДТ "Константин Кисимов" за 2013 година в размер на       86 400 лева. Упълномощава кмета на Община Велико Търново да сключи договор с Министерство на културата. Тримесечните отчети на МДТ “К. Кисимов” да бъдат предоставени на ПК по ОНК за разглеждане и становище.

19. Съгласно чл. 28, ал.1 от Закона за общинските бюджети определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити /Приложение 15/ и бюджетните им сметки /Приложение №3А/;

20. След представянето на тримесечните отчети по пълна бюджетна класификация могат да се извършват проверки и одити на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити от лица, упълномощени от първостепенния разпоредител.

21. На основание чл.13, т.3 от ПМС №1/09.01.2013 година, определя размера на представителните разходи – 60 000 лева.

22. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, съгласно Приложение 3Б.

23. Възлага на кмета на общината:

23.1 Съгласно чл. 28, ал.2 от Закона за общинските бюджети да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Системите за финансово управление и контрол;

23.2. Съгласно чл. 28, ал.3 от Закона за общинските бюджети да ограничава или спира финансиране на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина по разписаните права и отговорности;

23.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорство и съответствие с волята на дарителя/спонсора, както и реализираните собствени приходи по бюджетите на училищата, прилагащи системата на делегираните бюджети.

24. При спазване на общия размер по бюджета и приоритетността на разходите, при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета предоставя правомощия на кмета на общината за бюджетната 2013 година / чл. 27, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и §40 от ПЗР на ЗДБРБ за 2013 г. /, да:

24.1. Изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;

24.2. Прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;

24.3. Временно свободните средства по бюджета на общината може да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и за други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и не се променя предназначението на средствата в края на годината.

24.4. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти;

24.5. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината;

24.6. Да насърчава участието в проекти на Европейските фондове от страна на образователни и културни институции от Община Велико Търново, както и да осигурява средства за съфинансиране.

25. Дава съгласие заемообразно от собствени бюджетни средства и от реализирания преходен остатък в делегираните от държавата дейности до срока на възстановяване на средствата от Договарящия орган по междинни и финални плащания, да се финансират допустими разходи по сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативните програми и други програми, финансирани от Европейската общност.

26. Фонд „Инициативи на местните общности” за 2013 година разполага със средства в размер на000 лева за финансиране на малки проекти при условията на подбор измежду подадените предложения, като задължителния собствен и партньорски финансов принос да е не по-малко от 30 % от бюджета на проекта. Възлага на Сдружението на кметовете и кметските наместници „Янтра 2001” да утвърди правила и процедури за подбора.

27. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, утвърждава численост на персонала и разходи за заплати през 2013 г. за делегираните от държавата дейности, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, за местните дейности и делегираните от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи съгласно Приложение № 16. Неизразходваните през текущия месец средства за работни заплати се прехвърлят към средствата за работни заплати за следващите месеци в рамките на бюджетната година.

28.1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.52, ал.2 от Закона за общинската собственост, считано от 01.05.2013 година, закрива ОП „Пазари”.

28.2. Възлага на Кмета на общината да предприеме нужните правни и фактически действия, във връзка с прекратяването на дейността на ОП „Пазари” в срока по т.28.1.

29. Утвърждава средства за физкултурна дейност и подпомагане спортни клубове и спортни дружества в размер на 357 000 лева по Приложение № 13, съгласно чл.59 от Закона за физическото възпитание и спорта, които да бъдат изразходвани по Програма за физическа култура и спорт, приета с настоящото решение на Великотърновски общински съвет. Разпределението на средствата за спортните организации да се извърши съобразно методика приета с Решение на Великотърновски общински съвет. Изразходването на средствата да се осъществява чрез бюджета на Дирекция “Образование, младежки дейности и спорт”.

30. Приема Културен календар, съгласно Приложение №17.

31. В срок до 30 дни след приемането на Бюджет 2013 и Инвестиционната програма за 2013 г. писмено да се информират кметовете и кметските наместници на населените места в община В. Търново за размера на бюджета им и Инвестиционната програма за 2013 г.

32. При надхвърляне на лимитите за телефонни разговори и интернет трафик, определени със Заповед на ръководителя на бюджетната структура, събирането на средствата да става с удръжка от възнаграждението, чрез търсене и налагане на ограничена имуществена отговорност от страна на работодателя спрямо служителите на трудови и служебни правоотношения и приравнени на трудовите правоотношения. Правото не се упражнява в случай на форсмажорни обстоятелства

33. Одобрява Програма за обезпечаване на дейностите през 2013 г. в предоставените за стопанисване и управления обекти на Регионален исторически музей – Велико Търново, на основание изискванията на чл.12, ал.10 от Закона за културното наследство /Приложение 20/

33.1 Всички приходи от музейни обекти да постъпват по бюджетната сметка на Община Велико Търново – първостепенен разпоредител с бюджетни кредити и да се разходват съгласно програмата след одобрение от Кмета на Община Велико Търново;

33.2 При преизпълнение на приходите, реализирани от музейни обекти да се финансират приоритетно дейностите по чл.12, ал.10 от Закона за културното наследство през 2013 година.

34. Във връзка с т.2.2 от Решение 393/25.10.2012 година на Великотърновски общински съвет утвърждава критерия „Дължина улици” по Приложение №21.

35. Утвърждава срок до 2 /две/ години за разходването на средствата от преходния остатък по Общинската програма за асистирана репродукция в правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново.

36. Част от средствата от резерва на субсидиите на читалищата и 10 000 лв. от бюджета на Дирекция „Култура и туризъм” за местни дейности да бъдат предназначени за ремонт на читалищата.

37. Да се допълни чл.3 от Правилата за реда и условията за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата със следния текст: „Максималният размер за финансиране на едно проектно предложение да бъде до 30 000лв.”

 

Заседанието беше закрито в 11.45 часа.

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ДИЛЯНА МИЛЕВА

ПРОТОКОЛИРАЛ