Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 36 от 28.02.2013 г. Решение № 565

Решение № 565

Препис-извлечение от Протокол № 36

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.02.2013 година

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 565

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на второ четене следните изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново

 

1. Да се промени текста на чл. 22, ал. 4, както следва:

           

Било: (4) Когато лицето не е подало декларация в срок, декларирало е неверни данни или не изхвърля битовите отпадъци в определените за целта съдове, то заплаща годишна такса пропорционално върху основа определена от Общинския съвет. От размера на дължимата годишна такса се приспада платената част, като върху разликата се дължат лихви съгласно сроковете за плащане.

 

Да стане:

(4) Когато лицето не е подало декларация в срок, то заплаща годишна такса пропорционално върху основа, определена от Общинския съвет.

 

2.Да се промени текста на чл. 30, като отпаднат ал. 1, ал. 2 и ал.3.

           

Било:

Чл. 30. Таксите по този раздел се начисляват и събират от определените за това длъжностни лица и се внасят в общинския бюджет до 10-то число на месеца, следващ месеца за които се дължат.

(1) Не се предоставя услуга по реда на раздел III на тези ползватели, които имат просрочени задължения по местни данъци и такси към Община Велико Търново.

(2) Обстоятелствата по предходната алинея се удостоверяват с протокол за извършена проверка за просрочени задължения по местни данъци и такси или удостоверение по чл. 54, ал. 4 на настоящата наредба.

(3) Срокът за издължаване на просрочените задължения е до 14 дни от установяване на просрочието.

 

Да стане:

Чл. 30. Таксите по този раздел се начисляват и събират от определените за това длъжностни лица и се внасят в общинския бюджет до 10-то число на месеца, следващ месеца за които се дължат.

 

3. Да се промени текста на чл. 35, като отпаднат ал. 3 и ал.4.

 

Било:

Чл. 35. (1) Срокът за извършване на технически услуги, който не е установен с настоящата Наредба или с друг нормативен акт не може да надвишава 1 месец.

(2) Таксите по този раздел се събират от длъжностните лица от общинската и Кметска администрация и се внасят в общинския бюджет до 10-то число на месеца, следващ месеца за които се дължат.

(3) Не се извършват технически услуги на физическите и юридическите лица, които към датата на заявяване на услугата имат просрочени задължения по местни данъци и такси към Община Велико Търново.

(4) Обстоятелствата по предходната алинея се удостоверяват с протокол за извършена проверка за просрочени задължения по местни данъци и такси или удостоверение по чл. 54, ал. 4 на настоящата наредба.

 

Да стане:

Чл. 35. (1) Срокът за извършване на технически услуги, който не е установен с настоящата Наредба или с друг нормативен акт не може да надвишава 1 месец.

(2) Таксите по този раздел се събират от длъжностните лица от общинската и Кметска администрация и се внасят в общинския бюджет до 10-то число на месеца, следващ месеца за които се дължат.

 

4. Да отпадне текста на чл. 38 и чл. 57.

 

5. Да се създаде нов чл. 64 „а” със следното съдържание:

Такси за паркиране пред Църквата „Св.Св. Петър и Павел”

(1) Такса за паркиране на автомобили:

- за 30 минути – 0.50 лв.

- за 1 час – 1.00 лв.

(2) Такса за паркиране на автобуси

-за 1 час – 3.00 лв., но не повече от 20.00 лв. за денонощие

-за 1 месец – 300.00 лв.

(3) Ползване наWC на паркинга – 0,50 лв.

(4) Таксите по алинеи 1, 2, и 3 се събират от Регионален исторически музей, град Велико Търново

Всички цени са без ДДС

 

6. Да се създаде нов чл. 67 ”а” със следното съдържание:

Определя следните цени и такси на услугите в Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов” и Църквата „Св.Св. Петър и Павел” и Църквата „Св. Иван Рилски”

(1) Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов”

 

Входна такса за

1.Възрастни 10, 00 лв.

2.Учащи - (удостоверено с документ) – 5,00 лв.

3. Възрастни над 60 години – 5,00 лв.

4.Родители ( двама възрастни с до три деца над седем години) – 20,00 лв.

Беседи (на започнат час)

1.На български език – 10,00 лв.

2.С превод - 20, 00 лв.

3.На чужд език – 30,00 лв.

Безплатни посещения

1.Деца до 7 години

2.Деца от социални домове, групови посещения на ученици и студенти с учебна цел от Община Велико Търново (от 15.09 до 30.06) по писмена заявка от учебно заведение

3.Инвалиди със социален асистент

4.Организирани групи от български общности зад граница, владеещи български език

 

Услуги и такси

1.Любителско заснимане ( без статив и светкавица) – 5.00 лв

2.Авторско заснимане на запис – 100.00 лв

3.Ползване на костюм – 5.00 лв.

4. Сертификат – 5.00 лв.

Всички цени са без ДДС

 

(2) Църквата „Св.Св. Петър и Павел” и Църквата „Св. Иван Рилски”

Входна такса

1.Възрастни 6, 00 лв.

2.Учащи - (удостоверено с документ) – 2,00 лв.

3. Възрастни над 60 години – 3,00 лв.

4.Родители (двама възрастни с до три деца над седем години) – 6,00 лв.

Беседи (на започнат час)

1.На български език – 10,00 лв.

2.С превод - 20, 00 лв.

3.На чужд език – 30,00 лв.

Безплатни посещения

1.Деца до 7 години

2.Деца от социални домове, групови посещения на ученици и студенти с учебна цел от Община Велико Търново (от 15.09 до 30.06) по писмена заявка от учебно заведение

3.Инвалиди със социален асистент

4. Организирани групи от български общности зад граница, владеещи български език

 

Услуги и такси

Такса за любителско заснимане в музейните експозиции ( без статив и светкавица) – 5.00 лв

(3) Комбиниран билет за Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов” и Църквата „Св.Св. Петър и Павел” и Църквата „Св. Иван Рилски”

Входна такса за

1.Възрастни 12, 00 лв.

2.Учащи - (удостоверено с документ) – 6,00 лв.

3. Възрастни над 60 години – 6,00 лв.

4. Родители (двама възрастни с до три деца над седем години) – 24,00 лв.

Беседи (на започнат час)

1.На български език – 15,00 лв.

2.С превод - 30, 00 лв.

3.На чужд език – 50,00 лв.

 

7. Да се създаде нов § 16 към допълнителните разпоредби със следното съдържание:

            т.1 Административни услуги по раздел V /Такси за административни услуги/ от настоящата наредба, заявени от лица, които към момента на заявяването имат просрочени задължения по местни данъци и такси, се извършват в максимално допустимия срок, съгласно разпоредбите на ЗМДТ и АПК.

т.2 Административни услуги по раздел IV /Такси за технически услуги/ от настоящата наредба, заявени от лица, които към момента на заявяването имат просрочени задължения по местни данъци и такси, се извършват в максимално допустимия срок, съгласно разпоредбите на ЗУТ.

 

8.  Да се промени текста на чл. 34, т. 28 – 1, както следва:

 

Било :

28.Размерът на таксите по Наредбата за рекламно-информационната дейност на територията на Община Велико Търново е както следва:

1. за съгласуване на проекти от Художествено-експертния съвет на:

- специални рекламни пана: осветени отвътре касети, тривижъни, светлинни стени, бягащи светлинни пътеки, видеостени и др. технически сложни съоръжения 100.00 лв.

- рекламни пана над 3 кв. м. билбордове 70.00 лв.

- рекламни пана до 3 кв. м. транспаранти 30.00 лв.

- фирмени пана, рекламни информационни табели 20.00 лв.

Да стане :

28. Размерът на таксите по Наредбата за рекламно-информационната дейност на територията на Община Велико Търново е, както следва:

1.Такси за разглеждане на заявления за разполагане на РИН кв.м. рекламна площ от Художествено-експертен съвет (ХЕС):

 - РИН/РИЕ с рекламна площ до 2 кв.м. – 20лв.;

- РИН/РИЕ с рекламна площ от 2 кв.м. до 3 кв.м. – 50лв.;

- РИН/РИЕ с рекламна площ над 3 кв.м. или сложни конструкции – 100лв.

 

9. Да се промени текста на чл. 34, т. 28 – 2 и 3, както следва:

 

Било :

2. за поставяне на фирмени пана и табели:

- до 2 кв. м.– по 3.00 лв. на кв. м. месечно

- над 2 кв. м.– по 4.00 лв. на кв. м. месечно

3. за поставяне на рекламни пана до 10 кв.м – по 5.00 лв.на кв. м месечно

- за поставяне на рекламни пана от 11 кв.м до 100 кв.м - по 5.00 лв. на кв. м. месечно за първите 10 кв. м. и допълнително по 1.00 лв. на кв. м. месечно за площта от 11 кв. м до 100 кв. м.

- за поставяне на рекламни пана от 101 кв. м. до 1000 кв. м. – по 5.00 лв. на кв. м. месечно за първите 10 кв. м. и допълнително по 0,70 лв. на кв. м. месечно за площта от 11 кв. м. до 1000 кв. м.

Да стане :

2.Такси за издаване на разрешение за разполагане нa РИН/РИЕ

- Такси за издаване на разрешение за разполагане на РИН/РИЕ върху общинска собственост   - 20 лв.

- Такси за издаване на разрешение за разполагане на РИН/РИЕ върху необщинска собственост   - 20 лв.

 

10. Да се промени текста на чл. 34, т. 28 – 4 и 5, както следва:

 

Било :

4.за разрешение за поставяне на афиши – до 30 бр. 6.00 лв., от 31 до 100 бр. 15.00 лв.

5.за разлепване на афиши – по 0,25 лв на брой.

Да стане :

3.Такси за разпространение на печатна реклама, временна реклама и реклама на подвижен носител

- Печатна реклама – до 1 месец – 15 лв.;

- Флаери и дипляни – за един ден на раздаващ – 15лв.;

- Подвижна звукова и подвижна светлинна реклама – за един ден на единица приносител – 15лв.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ