Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 36 от 28.02.2013 г. Решение № 570

Решение № 570

Препис-извлечение от Протокол № 36

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.02.2013 година

 

ОТНОСНО: Отчет   за работата на Общинска агенция за приватизация за 2012 година

 

РЕШЕНИЕ № 570

      

На основание на чл.10, т.3 и чл.12, ал.8 от Правилника за дейността на ОбАП, Великотърновски общински съвет:

1.Приема отчета за работата на Общинска агенция за приватизация за изпълнение на годишния план за приватизация през 2012 година, заедно с внесените към отчета Приложения №№ 1 ,2 и 3.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

 

О Т Ч Е Т

за работата на Общинската агенция за приватизация

през 2012 година

 

Настоящият отчет е изготвен и се внася в НСПСК на основание чл.10,т.5 от Правилника за дейността на Общинската агенция за приватизация (ОбАП).

В отчета е отразена извършената през 2012 година работа от ОбАП за изпълнение на годишния план за приватизация на общинската собственост в Община В.Търново, приет с решение № 83 / 26.01.2012 г. и решенията на ВТОбС по въпроси, свързани с приватизацията на същата.

 

А. ПОДГОТОВКА НА ОБЕКТИ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

           

Обобщените данни за извършената работа по подготовката за приватизация на обекти от годишния план за приватизация са посочени в приложената по-долу таблица:

 

Показатели

План за

2012 год.

броя

Отчет

2012 г.

броя

Изпълнение

%

Подготвени нови обекти

14

14

100

Обявени обекти

33

31

94

Обявени търгове за обектите

33

156

473

Продадени обекти

25

2

8,00

 

През годината подготовката на обектите от годишния план за приватизация протече под влияние на продължаващата финансово-икономическа криза и произтичащите от нея последици на инвестиционния пазар. Изпълнението по отделните показатели е както следва:

- подготвени обекти – всички обекти от годишния план с изключение на 6 самостоятелни обекта в сграда с идентификатор10447.502.189.2 и с административен адрес ул.”Н.Габровски” 78 са подготвени за приватизация. Поради проблеми от правно и техническо естество продължават да липсват условия за възлагане на анализ на правното състояние и оценка на „ Къща „Бранковани” в с.Арбанаси и на една HDPE тръба с диаметър 40 мм и с дължина 17 717 м - част от обща подземна телекомуникационна мрежа на територията на гр. В.Търново ;

- обявени обекти – всички обекти от годишния план, за които с решение на Великотърновски общински съвет е приета начална цена и е определен начин на приватизация са обявени за продажба по установения от закона ред. С цел повишаване информираността, относно обявените обекти, за същите са давани и рекламни обяви в централната и местна преса, кабелното радио и интернет страницата на агенцията ;

- обявени търгове – поради слабия интерес към включените в годишния план обекти, същите са обявявани многократно. От приложената справка се вижда, че през годината са обявени общо 156 търга, или всеки обект е обявяван най-малко по 4 пъти през годината.

Конкретните данни за подготвените и обявени за приватизация обекти през година са посочени в Приложение № 1.

 

Б. ПАРИЧНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ

Обобщените данни за паричните постъпления от приватизацията са представени в приложената по долу таблица, а конкретните данни по източници- в Приложения №№ 2 и 3

 

Показатели

План за

2012 год.

лева

Отчет за 2012

лева

Изп. на год. план %

Начално салдо на 01.01.2012 год

1 242 627

1 242 627

100,00

Постъпления от сделки

          1 390 974  

165 489  

11,90

Постъпления от разср.плащане

35 000

35 000

100,00

Постъпления от върнати заеми

8 400

8 400

100,00

Предоставен заем в “СФИДА”, съгл. Решение № 125/23.02.2012г.

300 000

161 000

53,67

Предоставен заем в “СФИДА”, съгл. Решение № 457/29.11.2012г.

72 000

72 000

100,00

Лихви по сроч.деп. и тек.сметки

28 950

25 979

89,74

Постъпления от тр. документация и др.

3 000

1 500

50,00

Общо средства по приват. фондове

3 080 951

1 711 995

55,57

 

С цел повишаване на инвеститорския интерес към обявените за продажба незастроени урегулирани поземлени имоти със стопанско предназначение ОбАП е отправила чрез е-mail и чрез писма с обратни разписки покани до по-големите търговски вериги в т.ч. до : „Карфур България” , Търговските вериги „Кауфланд”, „Икеа”, „Мосю Бриколаж” , „Баумакс”, „Домко”, „Зора” и „Джъмбо”. Към поканите са прикачени актуални към настоящия момент скици и снимков материал на имотите .

Също така при заявен интерес от страна на немски инвеститори беше осъществен оглед на място на всички предлагани имоти,находящи се в Западна промишлена зона ,както и на имотите, находящи се в Промишлена зона „Дълга лъка” и Гаров район. Чрез телефонни разговори редовно са уведомявани потенциалните купувачи за насрочване на пореден търг за съответния обект , както и за условията на заплащане на достигнатите на търга цени на разсрочено плащане, с начална вноска от 30 на сто и издължаване на остатъка до 24 месеца .

С въвеждането на разсрочено заплащане на продажната цена се появи интерес от страна на потенциалните инвеститори , тъй като на практика това е безлихвено отлагане на плащането и им дава реална възможност да разполагат със свободен ресурс ,който могат да ползват за други дейности,свързани с бизнеса им.

На интернет страницата на агенцията са обявени всички обекти,за които с решение на Великотърновски общински съвет са открити процедури и са определени начални цени , като за всеки обект се поддържа актуална информация, включваща : дата на търга, срокове, цена,начин на плащане, снимка и скица на обекта .

При анализа на данните от таблицата се вижда, че паричните постъпления по показателя „постъпления от сделки” са по-малко от предвиденото, което е довело до общо неизпълнение на плана за паричните постъпления за годината. Причините за това са :

- липса на атрактивни обекти в годишния план, които в по-голямата си част се намират в селата,както и сравнително високите начални цени за продажба на същите – включително и след актуализацията им;

- слаб инвеститорски интерес към пазара на нежилищни недвижими имоти,поради все още действащата финансово - икономическа криза ;

- забавена подготовка за приватизация на обект „Къща „Бранковани” в с.Арбанаси , поради все още неуредени регулационни отношения с „Енерго Про”.

 

В.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОСТЪПЛЕНИЯ

Паричните постъпления от приватизацията и съпътстващите я дейности са разпределени в съответствие с чл. 10 от ЗПСК във :

Парични постъпления в „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи”

 

Показатели

План за

2012 г.

лева

Отчет за 2012 г.

лева

Изпълнение

на год. план

%

Начално салдо на 1.01.2012 г

75 041

75 041

100,00

Начисления във фонда

1 297 636

182 445

14,06

Лихви по с/ки 91% и 100%

400

23

5,75

Предоставен заем по Решение

№ 125/23.02.2012г.

300 000

161 000

53,67

Предоставен заем по Решение

№ 457/29.11.2012г..

72 000

72 000

100,00

Всичко средства във фонда

1 745 077

490 509

28,11

 

 

Парични постъпления във Фонд "Покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол"

 

Показатели

   План за 2012 г.

лева

Отчет за 2012 г.

лева

Изпълнение

на год. план

%

Начално салдо на 1.01.2012 год.

1 167 586

1 167 586

100,00

Начисления във фонда

128 338

18 044

14,06

Тръжна   документация

3 000

1 500

50,00

Възстановени   заеми

8 400

8 400

100,00

Лихви от ср.деп. и тек. банкови сметки

28 550

25 956

90,92

Всичко средства по фонда

1 335 874

1 221 486

91,44

 

Г. РАЗХОДИ ОТ ПРИВАТИЗАЦИОННИ ФОНДОВЕ

Изпълнението на годишния план за разходите на средства от приватизационните фондове е:

 

Разходи от „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи”

Показатели

План за

 2012 г.

лева

Отчет за

2012 

лева

Изпълнение

на год. план

%

Средства по фонда

1 745 077

490 509

28,11

Разходи за инв. програма

1 745 077

478 020

27,40

Преходен остатък

0

12 489

0

Разходите на средства от фонда по обекти от инвестиционната програма са предмет на извършване и отчитане от общинска администрация.

 

Фонд "Покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол"

Показатели

  План за

   2012 г.

  лева

Отчет   за

2012 г.

лева

Изпълнение

на год. план

%

Средства по фонда, в т.ч:

1 335 874

1 221 486

91,44

Разходи за приватизация

62 150

54 215

87,24

Предоставени заеми  

380 400

241 400

63,46

Преходен остатък, в т.ч. и по депозити

893 324

925 871

103,65

 

Д .СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

През годината предмет на следприватизационния контрол са били: изпълнение на задълженията на купувачите на заведения за извънболнична помощ, обособени в сградата на Градска поликлиника за запазване предмета на дейност и други подобни произтичащи от подписаните договори , както и за издължаване на вноски разсрочено плащане и доказване произхода на средствата, с които и изплатени същите . Нарушения по тези задължения не са констатирани.

 

Е. ЖАЛБИ, ВЪЗРАЖЕНИЯ  

През отчетния период няма постъпили жалби и възражения , свързани с проведените от агенцията приватизационни процедури.

 

Ж. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ .

През годината са подготвени и проведени 16 заседания на НСПСК на които са разгледани общо 87 въпроса, свързани с организацията на приватизационния процес

По предложение на НСПСК са подготвени и приети 44 решения на ВТОбС, с които са приети: отчет за работата на агенцията за 2011 г; промени във вътрешната организация на приватизационния процес; откриване на процедури за приватизация на нови обекти; приемане на анализи на правното състояние, нови начални и актуализирани цени , определяне начин на приватизация на нови обекти; разсрочване на плащането, както и други въпроси, свързани с провеждането на приватизационния процес в общината.

 

3. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ОбАП

Подробна информация на всички приходи и разходи на парични средства по фонд “РПСК”   е представена в Приложение № 3.

На основание на изложеното и чл.10, т.3 и чл.12,ал.8 от Правилника за дейността на ОбАП предлагам на Надзорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол да вземе следното РЕШЕНИЕ:

1.Приема отчета за работата на Общинската агенция в приватизация за изпълнение на годишния план за приватизация през 2012 година, заедно с внесените към отчета Приложения №№ 1, 2 и 3 .

 

Приложения : Съгласно текста.

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ                            

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

 

 

Приложение 1

С П Р А В К А

за   подготвените за приватизация обекти

през 2012 година

А. Открити процедури за приватизация

НАИМЕНОВАНИЕ

АДРЕС

Реш. На ОбС №..

Дата

на реш.

1

2

3

4

5

1.

Незастроен УПИ ІІ- „ за произв. и склад. дейности” от кв.2 по ПУП на гр.В. Търново, представляващ ПИ с идентиф. 10447.501.169 по КККР на гр.В.Търново

Западна промишлена зона

123

23.02.2012

2.

Незастроен УПИ І – „ за филиал на тв. фонд на СБХ”, кв.5 по ПУП на гр.В. Търново, представляващ ПИ с идентиф. 10447.501.178 по КККР на гр.В.Търново

Западна промишлена зона

123

23.02.2012

3.

Незастроен УПИ ІV – „ за произв. и склад.дейности” от кв.8 по ПУП на гр.В. Търново, представляващ ПИ с идентиф. 10447.501.122 по КККР на гр.В.Търново

Западна промишлена зона

123

23.02.2012

4.

Офисни помещения ,с идент. 10447.502. 189.2.4 по КККР на гр.В. Търново, на ІІ ет. от сграда, построена в ПИ с идент. 10447. 502.189, със съотв. на об.. част ид. ч. от общи части на сградата и пр. на строеж,съобр. ЗП в/у ПИ – част от “Инвестстрой – 92” ЕООД

 

ул.”Н.Габровски” № 78

гр. В. Търново

251

17.05.2012

5.

Магазин, на партерен етаж, с идент. 10447.502.189.2.1, по КККР на гр. В. Търново,със съответстващите на обособ. част ид.ч. от общ. ч. на сградата и ид. ч. от правото на собственост върху ПИ с идент.10447.502.189 , съобразно ЗП на обекта-част от “Инвестстрой – 92”ЕООД

 

ул.”Н.Габровски” № 78

гр. В. Търново

284

21.06.2012

6

Ресторант, с идент.10447. 502.189.6.4, по КККР на гр. В. Търново, със съответств. на обособ. част ид. ч. от общите части на сградата и ид. ч. от пр. на собственост в/у ПИ с идент.10447.502.189 , съобразно ЗП на обекта-част от “Инвестстрой – 92” ЕООД

 

ул.”Н.Габровски” № 78

гр. В. Търново

284

21.06.2012

7

Гараж ,с идентификатор 10447.502.189. 2.2, по КККР на гр. В.Търново,със съотв. на обособ. част ид.ч. от общите части на сградата и ид.ч. от право на собств. в/у ПИ с идентиф. 10447.502.189- част от “Инвестстрой – 92” ЕООД

ул.”Н.Габровски” № 78

гр. В. Търново

284

21.06.2012

8

Гараж , с идент.10447.502. 189. 1.1, по КККР на гр. В. Търново, със съотв. на обособ. част ид. ч. от общите части на сградата и ид. ч. от пр. на собств. в/у ПИ с идентиф. 10447.502.189 , съобр.ЗП на обекта- част от “Инвестстрой – 92” ЕООД

ул.”Н.Габровски” № 78,

гр. В. Търново

284

21.06.2012

9.

Гараж , с идент.10447.502. 189. 1.2, по КККР на гр. В. Търново, със съотв.на обособ. част ид.ч. от общите части на сградата и ид. ч.от правото на собств. върху ПИ с идент. 10447.502.189 , съобр. ЗП - част от “Инвестстрой – 92” ЕООД

 

ул.”Н.Габровски” № 78

гр. В. Търново

284

21.06.2012

10

Незастроен УПИ ХІІ – „за произв. и скл. дейности” от кв. 170 по ПУП-ПР на гр.В.Търново, представляващ ПИ с идентификатор   10447.512.109 по КККР на гр.В.Търново

 

Гаров район

334

19.07.2012

11

Незастроен УПИ VІІІ – „за сервизна работилница на МВР”от кв. 170 по ПУП- ПР на гр.В.Търново, представляващ ПИ с идентификатор 10447.512.110 по КККР на гр.В.Търново

 

 

Гаров район

334

19.07.2012

12

Застроен УПИ VІІ от кв.34 , с площ от 600 кв.м., заедно с построена в него сграда ( старо кметство), със ЗП 74 кв.м.

с. Ветринци

335

19.07.2012

13

Незастроен УПИ ХХХІІ 25 – „за произв.-складови дейности” от кв. 572 по ПУП- ПР на гр.В.Търново,представляващ ПИ с идент. 10447.517.192 по КККР на гр.В.Търново

Промишлена зона

„Дълга лъка”

336

19.07.2012

14

Помещение , представляващо „бар-бюфет” , разположено в сутеренен етаж на Градска поликлиника

гр.В.Търново,

ул.”Марно поле” 21”

364

27.09.2012

 

Б. Прекратени процедури

 

НАИМЕНОВАНИЕ

 

АДРЕС

Реш. на Об С №..

Дата

на реш

1.

Незастроен УПИ ІІ – „за обществ. обслужване ”в кв. 329-А

гр.В.Търново

”Хр.Иванов Войводата”

162

29.03.2012

 

В. Приети нови начални цени за обекти

                                                                                                                                                  лева

ОБЕКТ

Реш. на ВТОбС

Цена

Депозит

Стъпка

1

2

3

4

5

6

 

1.

„Бетонов център” , представляващ : „ПИс идентификатор 10447. 505.4 с площ 4750 кв.м., заедно със сгради : - обособена част от „Инвестстрой - 92” ЕООД – Велико Търново

 

 

158 / 29.03.2012

 

 

208 2500

 

 

63 000

 

 

20 800

 

2.

УПИ ІХ –“за общ. обслужване” от кв.45 по плана на с.Пчелище, с площ 3 432 кв.м.,заедно със сграда (б. училище с две пристройки ) с РЗП 1534,19 кв.м.

 

159 / 29.03.2012

464/29.11.2012

 

71 260

57 008

 

21 400

17 100

 

4 900

2 800

 

3.

ПИ с идентификатор № 11898.502. 15 по КККР на с. Войнежа , целият с площ от 2 588 кв. м, за който имот е отреден УПИ ІV - „за общ. обслужване”, в стр. кв. 4 , заедно със сграда ( б.училище) с идент. 11898.502.15.1, с РЗП 1 004 кв.м.

 

159 / 29.03.2012

464/29.11.2012

 

42 100

33 680

 

12 600

10 100

 

4 200

1 600

4

УПИ І от кв. 40 по плана на с.Никюп, целият с площ 1900 кв.м., със сграда

(б. мандра) със ЗП 258 кв.м.

 

160/ 29.03.2012

409/25.10.2012

 

8 280

6 624

 

2 500

1980

 

820

600

5

УПИ І от кв. 54   по плана на с.Дичин, с площ 8 845 кв.м., заедно със сграда (б. училище) с РЗП 846 кв.м. и пристройка със ЗП 34 кв.м.

 

160/ 29.03.2012

409/25.10.2012

 

65 600

52 480

 

19 700

15 700

 

6 500

5 200

6

УПИ І от кв. 30 по плана на с.Русаля , с площ 6 450 кв.м., заедно със сграда (б. училище) с РЗП 586 кв.м. и пристройка със ЗП 34 кв.м.

 

160/ 29.03.2012

409/25.10.2012

 

35 400

28 320

 

10 600

8 400

 

3 500

2 800

7

Застроен УПИ І от кв.67 по плана на с.Русаля , с площ 6 798 кв.м., заедно със сграда (б.училище) с РЗП 810 кв.м.

160/ 29.03.2012

409/25.10.2012

38 260

30 608

11 500

9 100

3 800

3 000

8

УПИ І от кв. 11 по плана на с.Беляковец с площ 5 395 кв.м, заедно със сграда           ( бивше училище ) и подобрения

 

161/ 29.03.2012

 

142 275

 

43 000

 

-

9

Незастроен ПИ с идентиф.10447.501.4 по КККР на гр.В. Търново, с площ от 6 158 кв.м., за който имот е отреден УПИ І - ”за произв. и скл.дейности” от кв.2 по ПУП-ПР на гр.В.Търново, ЗПЗ

 

196 /17.04.2012

411/25.10.2012

 

160 830

120 622

 

48 300

36 180

 

16 000

6 00

10

Незастроен ПИ с идент.10447.501.173 по КККР на гр.В. Търново, с площ 3 449 кв.м., за който имот е отреден УПИ ХІІІ - ”за обсл. и произв. дейности” от кв.4 по ПУП-ПР на гр.В. Търново, ЗПЗ

 

196 /17.04.2012

411/25.10.2012

 

91 880

68 910

 

27 600

20 600

 

9 100

3 500

11

Незастроен ПИ с идент.10447.501.169 по КККР на гр.В.Търново, за който имот е отреден УПИ ІІ-”за произв. и скл.дейности” кв.2 по ПУП-ПР на гр.В. Търново, ЗПЗ

 

197 / 19.04.2012

466/29.11.2012

 

192 160

144 120

 

57 700

43 200

 

19 200

7 200

 

12

Незастроен ПИ с идент. 10447.501.178 по КККР на гр.В.Търново, за който имот е отреден УПИ І - ”за филиал на тв. фонд на СБХ” от кв.5 по ПУП-ПР на гр.В.Търново, ЗПЗ

 

197 / 19.04.2012

 

 

918 980

 

 

275 700

 

91 800

13

Незастроен ПИ с идент.10447.501.122 по КККР на гр.В.Търново, за който имот е отреден УПИ   ІV - ”за произв. и складови дейности” от кв.8 по ПУП-ПР на гр.В. Търново, ЗПЗ

 

197 / 19.04.2012

466/29.11.2012

 

256 100

192 075

 

76 800

57 600

 

25 600

9 600

14

Незастроен УПИ І , отреден “за общ. обслужване” от кв.45 – с.Пчелище , с площ 1658 кв.м.

198 / 19.04.2012

465/29.11.2012

6 600

5 610

1 980

1 600

660

560

15

Незастроен УПИ ІІІ –“за общ. обсл.” от кв.45 – с.Пчелище , с площ 1397 кв.м.

198 / 19.04.2012

465/29.11.2012

5 600

4 760

1 680

1 400

560

470

16

Незастроен УПИ ІV –“за общ.обсл.” от кв.45 – с.Пчелище , с площ 1500 кв.м.

198 / 19.04.2012

465/29.11.2012

7 100

6 035

2 150

1 800

710

600

17

Незастроен УПИ V –“за общ. обсл.” от кв.45 – с.Пчелище , с площ 1635 кв.м.

198 / 19.04.2012

465/29.11.2012

7 280

6 188

2 200

1 800

720

600

18

Незастроен УПИ VІ –“за общ. обсл.” от кв.45 – с.Пчелище , с площ 1500 кв.м.

198 / 19.04.2012

465/29.11.2012

11 900

10 115

3 600

3 000

1 150

1 000

19

Незастроен УПИ VІІ –“за общ. обсл.”от кв.45 – с.Пчелище , с площ 1623 кв.м.

 

198 / 19.04.2012

465/29.11.2012

13 380

11 373

4 000

3 400

1 300

1 100

20

УПИ VІІІ –“за общ.обслужване” от кв.45– с.Пчелище ,, с площ 2 362   кв.м., със сграда (навес) със ЗП   53,20 кв.м.

198 / 19.04.2012

465/29.11.2012

17 200

14 620

5 200

4 300

1 700

1 400

21

Офисни помещения ,с идент.10447.502 189.2.4 по КККР на гр. В.Търново, със ЗП 172,90 кв.м., на ІІ ет. от адм. сграда, постр. в ПИ с идент.10447.502.189,с ид. ч. от общ. ч. на сгр. и пр.на стр., съобр. ЗП в/у ПИ- част от “Инвестстрой - 92”

 

285/21.06.2012

410/25.10.2012

 

207 100

176 035

 

62 000

52 800

 

10 300

8 800

22

Незастроен   ПИ с идент. 10447.512.109 по КККР на гр.В.Търново, с площ 1370 кв.м.,за който е отреден УПИ ХІІ – „за произв.и скл.дейности” от кв. 170 по ПУП-ПР на гр.В.Търново, Гаров район

 

351/13.09.2012

 

57 440

 

17 200

 

5 700

23

Незастроен ПИ с идент.10447. 512. 110 по КККР на гр.В. Търново, с площ 6685 кв.м.,за който е отреден УПИ VІІІ „за серв.работилница на МВР” от кв.170 по ПУП-ПР на В.Търново, Гаров район

 

351/13.09.2012

 

274 560

 

82 300

 

27 400

24

Незастроен ПИ с идент.10447. 517.192 по КККР на гр.В.Търново, с площ 681 кв.м.,за който е отреден УПИ ХХХІІ 25 „за произв.-скл. дейности” от кв. 572 по ПУП-ПР на гр.В.Т-во , ПЗ„Дълга лъка”

 

352/13.09.2012

 

48 350

 

14 500

 

 

 

4 800

25

Ресторант, с идент. 10447. 502.189.6.4, по КККР на гр.В.Търново, с РЗП 544,08 кв.м., със съотв. на об.част ид. ч. от общ.ч.на сградите и 1,7225% ид. ч. от пр. на собств.в/у ПИ с идент. 10447.502. 189 - част от “Инвестстрой – 92” ЕООД

 

 

353/13.09.2012

 

 

299 700

 

 

89 900

 

 

14 900

26

Гараж , с идент. 10447.502.189. 1.1 по КККР на гр.В.Търново, със ЗП 20 кв.м., заедно с 20% ид. ч. от общ. части на сградата и 1,4116% ид. ч. от пр. на собств. върху ПИ с идент.10447.502.189 част от “Инвестстрой – 92” ЕООД

 

353/13.09.2012

 

9 240

 

2 700

 

900

27

Гараж , с идент. 10447.502.189. 1.2 по КККР на гр.В.Търново, със ЗП 20 кв.м., заедно с 20% ид. ч. от общ. части на сградата и 1,4116% ид. ч. от пр. на собств. в/у ПИ с идент. 10447.502.189 -част от “Инвестстрой – 92” ЕООД

 

353/13.09.2012

 

9 100

 

2 700

 

900

28

Застроен УПИ VІІ от кв.34 по плана на с. Ветринци, с площ от 600 кв.м., със сграда ( старо кметство),със ЗП 74 кв.м.

 

354/13.09.2012

 

12 132

 

3 600

 

600

29

Магазин, с идент. 10447.502.189.2.1 по КККР на гр.В.Т-во,със ЗП 9,70кв.м., с 0,4363% ид.ч. от общ.ч. на сградата и 0,2791 % ид. ч. от пр. на собств. в/у ПИ с идент. 10447.502.189 -част от “Инвестстрой – 92” ЕООД

 

365/27.09.2012

 

4 900

 

1 400

 

490

30

Гараж , с идент.10447.502.189. 2.2 по КККР на гр.В.Търново,със ЗП24,90 кв.м., заедно с 0,9730 % ид. ч. от общ.ч. на сгра-

дата и 0,4697 % ид. ч. от пр. на собств. в/у ПИ с идентиф. 10447. 502. 189-част от “Инвестстрой – 92” ЕООД

 

365/27.09.2012

 

11 750

 

3 500

 

1100

31

Самост. обект с идент.10447.513.98.1.94 по КККР на гр. В.Търново, разположен в сутренен етаж от сграда   № 1 , построена в ПИ с идентиф.10447.513. 98 , с адм. адрес ул.”М.поле” № 21, гр. В. Търново, със ЗП 64,58 кв.м., заедно с 1,13 % ид.ч. от общите части на сграда -та и 53/4680 ид.ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.513.98

 

408/25.10.2012

 

66 570

 

19 900

 

 

6 600

 

Г.Обявени публични търгове с явно наддване и конкурси през 2012 година

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА

Решение на

ВТОбС № ..

Цена

/без ДДС/

лева

Търгове

 

брой

1

2

3

4

5

1.

Незастроен ПИ с идентификатор 10447.501.4 по КККР на гр.В.Търново, за който имот е отреден УПИ І - ”за произв. и скл. дейности” от кв.2 по ПУП-ПР на гр.В.Търново, ЗПЗ

 

196/17.04.2012

411/25.10.2012

 

160 830

120 622

 

6

2

2.

Незастроен ПИ с идентификатор 10447.501.173 по КККР на гр.В.Търново, за който имот е   отреден УПИ ХІІІ - ”за обсл. и производствени дейности” от кв.4 по ПУП-ПР на гр.В.Търново, ЗПЗ

 

196/17.04.2012

 

91 880

 

2

3.

Незастроен ПИ с идентификатор 10447.501.169 по КККР на гр.В.Търново, за който е отреден УПИ ІІ-”за скл. база на Електроснабдяване” от кв.2 по ПУП-ПР на гр.В. Търново, ЗПЗ

197 /19.04.2012

286/21.06.2012

192 160

163 336

2

4

4.

Незастроен ПИ с идентификатор 10447.501.178 по КККР на гр.В.Търново, за който е отреден УПИ І - ”за филиал на творчески фонд на СБХ” от кв.5 по ПУП-ПР на гр.В.Търново, ЗПЗ

197 /19.04.2012

286/21.06.2012

918 980

781 133

2

6

5

Незастроен ПИ с идентификатор 10447.501.122 по КККР на гр.В.Търново, за който е отреден УПИ   ІV - ”за произв. и складови дейности” от кв.8 по ПУП-ПР на гр.В. Търново, ЗПЗ

 

197 /19.04.2012

286/21.06.2012

 

256 100

217 685

 

2

4

6

„Бетонов център” , представляващ : „ПИ с идентификатор 10447. 505.4 с площ 4750 кв.м., заедно със сгради” - обособена част от „Инвестстрой - 92” ЕООД – Велико Търново

 

158 /29.03.2012

 

208 2500

 

1

7

Незастроен УПИ І - “за общ. обслужване” от кв.45 – с.Пчелище , с площ 1658 кв.м.

198 /19.04.2012

 

6 600

6

8

Незастроен УПИ   ІІІ –“за общ. обслужване” от кв.45 – с.Пчелище , с площ 1397 кв.м.

198 /19.04.2012

5 600

6

9

Незастроен УПИ   ІV –“за общ. обслужване” от кв.45 – с.Пчелище , с площ 1500 кв.м.

198 /19.04.2012

7 100

6

10

„Незастроен УПИ V –“за общ. обслужване” от кв.45 – с.Пчелище , с площ 1635 кв.м.

198 /19.04.2012

7 280

6

11

Незастроен УПИ VІ –“за общ. обслужване” от кв.45 – с.Пчелище , с площ 1500 кв.м.

198 /19.04.2012

11 900

6

12

Незастроен УПИ VІІ –“за общ.обслужване” от кв.45 – с.Пчелище , с площ 1623 кв.м.

198 /19.04.2012

13 380

6

13

УПИ VІІІ –“за общ.обслужване” от кв.45 по пална на с.Пчелище ,с площ 2 362 кв.м., със сграда (навес) със ЗП 53,20 кв.м. ”

198 /19.04.2012

17 200

6

14

УПИ ІХ –“за общ. обслужване” от кв.45 по плана на с.Пчелище, с площ 3 432 кв.м.,заедно със сграда (бивше училище) с РЗП 1534,19 кв.м.

 

159 /29.03.2012

 

 

71 260

 

 

6

 

15

ПИ с идентификатор № 11898.502. 15 по КККР на с. Войнежа , с площ от 2 588 кв. м, за който имот е отреден УПИ ІV - „за общ.обслужване”, в кв. 4 , заедно със сграда   ( бивше училище) с идентификатор 11898.502.15.1, с РЗП 1004 кв.м.

 

159 /29.03.2012

 

 

42 100

 

 

6

 

16

УПИ І от кв. 40 по плана на с.Никюп, ,целият с площ 1900 кв.м.,заедно с построена в него   сграда (б. мандра) със ЗП 258 кв.м.

160/29.03.2012

409/25.10.2012

8 280

6 624

4

2

17

УПИ І от кв. 54   по плана на с.Дичин, целият с площ 8 845 кв.м., заедно със сграда (б.училище) с РЗП 846 кв.м. и пристройка със ЗП 34 кв.м.”

160/29.03.2012

409/25.10.2012

65 600

52 480

4

2

18

УПИ І от кв. 30 по плана на с.Русаля , целият с площ 6 450 кв.м., заедно със сграда (б. училище) с РЗП 586 кв.м. и пристройка със ЗП 34 кв.м.

160/ 29.03.2012

409/25.10.2012

35 400

28 320

4

2

19

Застроен УПИ І от кв.67 по плана на с.Русаля , целият с площ 6 798 кв.м., заедно със сграда (б.училище) с РЗП 810 кв.м.

160/29.03.2012

409/25.10.2012

38 260

30 608

4

2

20

УПИ І от кв. 11 по плана на с.Беляковец, с площ 5 395 кв.м, заедно със сграда ( бивше училище ) и подобрения

 

161/ 29.03.2012

 

142 275

конкурс

2

21

Офисни помещения ,с идент.10447.502 189.2.4 по КККР на гр. В.Търново, със ЗП 172,90 кв.м., на ІІ ет. от адм. сграда, построена в ПИ с идент. 10447.502.189, с ид. ч. от общ. ч. на сгр. и право на строеж , съобразно ЗП върху ПИ - част от “Инвестстрой - 92” ЕООД

 

285/21.06.2012

410/25.10.2012

 

207 100

176 035

 

4

2

22

Незастроен   ПИ с   идент. 10447.512.109 по КККР на гр.В.Търново, с площ 1370 кв.м., за който е отреден УПИ ХІІ – „за произв. и склад. дейности”,кв. 170 по ПУП-ПР на гр.В.Търново, Гаров район

 

351/13.09.2012

 

57 440

 

4

23

Незастроен ПИ с идент.10447. 512. 110 по КККР на гр.В. Търново, с площ 6 685 кв.м.,за който е отреден УПИ VІІІ - „за серв. работ.на МВР” от кв.170 по ПУП-ПР на В.Търново, Гаров район

 

351/13.09.2012

 

274 560

 

4

24

Незастроен ПИ с идент.10447. 517.192 по КККР на гр.В.Търново, с площ 681 кв.м.,за който имот е отреден УПИ ХХХІІ 25 -„за произв.-складови дейности” от кв. 572 по ПУП-ПР на гр.Велико Търново , Промишлена зона „Дълга лъка”

 

352/13.09.2012

 

48 350

 

5

25

Ресторант, с идент. 10447. 502.189.6.4, по КККР на гр. В. Търново, с РЗП 544,08 кв.м.,със съотв. на об.част ид. ч. от общ.ч.на сградите и 1,7225% ид. ч. от пр. на собств.в/у ПИ с идент. 10447.502. 189 – част от “Инвестстрой – 92” ЕООД

 

 

353/13.09.2012

 

 

299 700

 

 

4

26

Гараж , с идент. 10447.502.189. 1.1, по КККР на гр. В. Търново, със ЗП 20 кв.м., заедно с 20% ид. ч. от общ. части на сградата и 1,4116% ид. ч. от пр. на собств. върху ПИ с идентиф. 10447. 502. 189-част от “Инвестстрой – 92” ЕООД

 

 

353/13.09.2012

 

9 240

 

5

27

Гараж , с идент. 10447.502.189. 1.2, по КККР на гр. В. Търново, със ЗП 20 кв.м., заедно с 20% ид. ч. от общ. части на сградата и 1,4116% ид. ч. от пр. на собств. в/у ПИ с идент. 10447.502.189 -част от “Инвестстрой – 92” ЕООД

 

353/13.09.2012

 

9 100

 

4

28

Застроен УПИ VІІ от кв.34 по плана на с. Ветринци, с площ от 600 кв.м., заедно със сграда ( старо кметство), със ЗП 74 кв.м.

 

354/13.09.2012

 

12 132

 

5

29

Магазин, с идент. 10447.502.189.2.1, по КККР на гр. В. Търново, със ЗП 9,70 кв.м., с 0,4363% ид.ч. от общ.ч. на сградата и 0,2791% ид. ч.   от пр. на собств. в/у ПИ с идентиф. 10447. 502.189- част от “Инвестстрой – 92” ЕООД

 

365/27.09.2012

 

4 900

 

3

30

Гараж , с идент.10447.502.189. 2.2, по КККР на гр. В.Търново, със ЗП 24,90 кв.м., с 0,9730 % ид. ч. от общ.ч. на сгр.   и 0,4697 % ид. ч. от пр. на собств. в/у ПИ с идентиф. 10447. 502.189 - част от “Инвестстрой – 92” ЕООД

 

365/27.09.2012

 

11 750

 

4

31

Самост. обект с идент. 10447.513.98. 1.94 по КККР на гр. В.Търново, разположен в сутеренен етаж от сгр.№ 1,построена в ПИ с идент. 10447. 513.98 , с адм. адрес ул.”М. поле” № 21, гр. В. Търново, със ЗП 64,58 кв.м., заедно с 1,13 % ид.ч. от общите части на сградата и 53/4680 ид.ч. от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.513.98

 

408/25.10.2012

 

66 570

 

1

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ                            

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                                                                         

Приложение № 2

 

ОТЧЕТ

за приходите и разходите по приватизационните фондове

на Община Велико Търново към 31.12.2012 година

    

 

Н А И М Е Н О В А Н И Е

ПЛАН

2012 г.- лв.

 

ОТЧЕТ към

31.12.2012.- лв.

 

І.

Начално салдо на 01.01.2012 година, в т. ч:

1 242 627

1 242 627

1.

Спец. фонд за инвестиции и дълготрайни активи   / СФИДА/

75 041

75 041

2.

Ф. “Покриване разходи за приват. и следприват. контрол ” /ПРПСК/

1 167 586

1 167 586

ІІ.

Парични постъпления от приватизация /нето/

1 425 974

200 489

1

Заплащане на договорена цена /нето/

         1 390 974

165 489

2.

Разсрочени плащания /вноски и лихви – нето/

35 000

35 000

ІІІ.

Парични постъпления от съпътстващи мероприятия

31 950

27 479

1.

Продажба на тр. документация и инф. меморандуми

3 000

1 500

2.

Лихви   по текуща сметка - 100 %

50

0

3.

Лихви   по текуща сметка - 91 %

350

23

4.

Лихви   по текуща сметка - 9 %

50

251

5.

Лихви от срочни депозити на фонд “РПСК”

28 500

25 705

ІV.

Постъпления   от върнати заеми   във фонд “ПРПСК”

8 400

8 400

V.

Получен заем от „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи”

372 000

233 000

VІ.

Разпределение   на   паричните средства

3 080 951

1 711 995

 

1.

Спец.фонд за инвестиции и дълготрайни активи

/р. І.1+ р.ІІ.х 0,91+ р.ІІІ.2 + р.ІІІ.3+р.V./

1 745 077

490 509

2.

фонд „ Покриване разходи за приватизация и СПК”

/ р.І.2 + р.ІІ.х 0,09+ р.ІІІ.1 +р. ІІІ.4+ ІІІ.5 +р.ІV /

1 335 874

  

1 221 486

VІІ.

Разходи от   приватизационните фондове

2 187 627

773 635

1.

От „СФИДА”   - за инвестиционна програма 2012

1 745 077

478 020

2.

От фонд “ПРПСК” – за орг. на прив. процес и СПК

62 150

54 215

3.

Предоставени заеми от фонд „РПСК”

380 400

241 400

VІІІ.

Преходен остатък на 31.12. 2012 г .

893 324

938 360

1.

Спец.фонда за инвестиции и дълготрайни активи / р.VІ.1-р.VІІ.1/

0

12 489

2.

фонд “Покриване разходи за приватизация и СПК”

/ р. VІ.2-р.VІІ.2-р. VІІ.3./, в това число средства на депозит

893 324

 

925 871

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ                            

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Приложение № 3

ОТЧЕТ към 31.12.2012г.

по

ФОНД“ПОКРИВАНЕ РАЗХОДИ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И

СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ”

 

П О К А З А Т Е Л И

 ПЛАН

2012 год

в лева

 

 ОТЧЕТ към 31.12.2012г в лева

І

П Р   И Х О   Д И,   в това число:

1 335 874

1 221 486

1.

Начално салдо

1 167 586

1 167 586

2.

Лихви по сметки - всичко, в това число:

28 550

25 956

 

           - по текуща сметка

50

251

 

           -по срочни депозити

28 500

25 705

3.

Съпътстващи мероприятия, в т. ч:

3 000

1 500

 

             -продажба на тръжна документация

3 000

1 800

 

             -разчет с ДДС

 

-300

5.

Приходи от приватизация, в т.ч:

128 338

18 044

 

             - отчисления по чл. 10 от ЗПСК

128 338

18 044

6.

Възстановени заеми

8 400

8 400

 

-от Регионална библиотека „Петко Рачев Славейков”, съгл. Решение № 124/23.02.2012г

8 400

8 400

ІІ.

Р А   З Х О   Д И,   в това число:

442 550

295 615

1

Правни анализи и оценки

5 397

4 773

2

Консултантски услуги / граждански договори

13 433

12 855

3

Обяви

16 297

16 297

4

НСПСК - експ.- техн. обслужване

5 600

4 302

5

Маркетинг , реклама, публичен регистър

980

666

6

Тръжни комисии

3 510

525

7

Заплати

12 746

10 610

8

Стопански разходи

3 703

3 703

9

Други разходи / проекти, СБКО, обезщ., непредв./

484

484

10

Предоставени заеми

380 400

241 400

 

-на Регионална библиотека „Петко Рачев Славейков”, съгл. Решение № 124/23.02.2012г.

8 400

8 400

 

-на Община Велико Търново, съгл. Решение № 125/23.02.2012г.

300 000

161 000

 

- на Община Велико Търново, съгл. Решение № 457/29.11.2012г.

72 000

72 000

ІІІ.

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК  

893 324

925 871

1.

Фонд „РПСК”

893 324

166

2.

Срочни депозити

0

925 705

 

Забележка: Планът на фонд „ Покриване разходи за приватизация и следприватизационен контрол”за 2012 година е актуализиран в съответствие с План-сметка за приходите и разходите по приватизационните фондове на Община ВТърново през 2012 година, приета с Решение на Общински съвет Велико Търново №463/29.11.2012 година.

      

Извършени са вътрешни компенсационни промени в плана на разходите в рамките на гласуваните средства за организация на приватизационния процес и следприватизационен контрол на фонд „РПСК” в т.ч. и на основание Решение на Надзорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол № 13-5/ 18.09.2012г.

      

При доказана икономическа изгода се допуска да не се прекратяват депозитите към 01.12.2012г., съгл. Решение на Общински съвет В.Търново № 560/07.02.2013г.,което допълва Реш. № 39/ 22.12.2012г.

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ                            

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ