Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 36 от 28.02.2013 г. Решение № 572

Решение № 572

Препис-извлечение от Протокол № 36

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.02.2013 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Решение за изменение и допълнение на Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 572

 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, Великотърновски oбщински съвет приема следните изменения и допълнения в Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново:

1. БИЛО:

„Чл. 3. (1). Със средства, предвидени с бюджета на Община Велико Търново, се финансират лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ и по-конкретно чрез ин-витро оплождане при наличие на следните индикации:”

СТАВА:

„Чл. 3. (1). Със средства, предвидени с бюджета на Община Велико Търново, се финансират лица с доказан стерилитет (мъжки и/или женски фактор), лечим преди всичко с ме­­то­­ди­­те на АРТ, при наличие на следните индикации :”

 

2. В Чл. 3. ал. (2) и ал. (3). да бъдат заменени със следния текст: „чл. 3. (2). Със средства, предвидени с бюджета на Община Велико Търново се финансират:

1. АРТ процедури, със собствен и/или донорски генетичен материал, както и всички предшестващи, съпътстващи и последващи процедурите лекарствени препарати (включително и имуномодулатори), описани в медицинската документация;

2. Медицински процедури, манипулации и операции при жената; изследвания (включително: имуноло­гич­ни и генетични) и биопсии (вклю­чи­тел­но и имуноло­гич­ни) при жената и/или при мъжа - предшестващи, съпътстващи и последващи АРТ проце­ду­рите;

3. Лекарствени продукти (предшестващи, съпътстващи и последващи АРТ проце­ду­рите), назначени от лекуващия лекар на рецептурна бланка.”

3. В Чл. 3. ал. (4) става ал. (3). със следния текст: „Кандидатстването за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свъ­р­за­ни с лечение на безплодието на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, ж­и­ву­щи на територията на Община Велико Търново, със средства, предвидени в Правилника е за един опит в рамките на текущата година и не ограничава правото и възможността за кан­дидатстване за финансиране от център „Фонд за асистирана репродукция” (при по­­ло­жение, че не се финансира една и съща процедура).”

 

4. В Чл. 3. ал. (5) става ал. (4) със следния текст: „Средствата, отпуснати на семействата и лицата, живеещи на семейни начала, за фи­нан­сово подпомагане, са в размер до 2000 лв. (две хиляди лева) на заявител, като кандидатства само един от партньорите.”

 

5. В Чл. 3. ал. (6) става ал. (5) със следния текст: „Лекарствените продукти, финансирани със средства по този правилник, следва да отговарят на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.”

 

6. Към чл. 3 да се създаде нова ал. (6) със следния текст: „(6) Неусвоената част от одобрената на заявител сума, се прехвърля в следващите до две бюджетни години на съответното лице.”

 

7. БИЛО:

„Чл. 4, т. 6. (Изм. с Решение № 114 на ВТОС от 23.02.2012 г.) Да е налице доказан стерилитет /независимо с женски и/или с мъжки фактор.

Удостоверяването се извършва с медицински документи: етапни епикризи,

медицински картони, удостоверения от клиники с отразяване   факта   на   лечението   на   пациента   при   тях   и   извършените манипулации.   При   нужда   комисията   може   да   изисква   и   допълнителни документи и данни от медицинските заведения, както и да извършва проверки и запитвания.”

СТАВА:

„Чл. 4, т. 6. (Изм. с Решение № 114 на ВТОС от 23.02.2012 г.) Да е налице доказан стерилитет (независимо с женски и/или с мъжки фактор). Удостоверяването се извършва с медицински документи: етапни епикризи/епикризи, медицински картони, служебни бележки, удостоверения от клиники с отразяване   процеса   на   лечение на   пациента   и   извършените манипулации.   При   нужда   комисията   може   да   изисква   и   допълнителни документи и данни от медицинските заведения, както и да извършва проверки и запитвания.”

 

8. БИЛО:

„Чл. 4, ал 9. (Изм. с Решение № 114 на ВТОС от 23.02.2012 г.) При поредно кандидатстване се подават следните документи: Заявление по образец, Декларация за липса на промяна в обстоятелствата по образец, етапна епикриза/епикриза, Удостоверения от ТД на НАП за непрекъснати здравноосигурителни права, Удостоверения за липса на задължения към държавата, Уведомления за издаване на Удостоверение за наличие/липса на задължения към Община Велико Търново.”

СТАВА:

„Чл. 4, ал.9. (Изм. с Решение № 114 на ВТОС от 23.02.2012 г.) При поредно кандидатстване се подават следните документи: Заявление по образец, Декларация за липса на промяна в обстоятелствата по образец, медицинска документация – етапни епикризи/епикризи, удостоверения и др., Удостоверения от ТД на НАП за непрекъснати здравноосигурителни права, Удостоверения за липса на задължения към държавата, Уведомления за издаване на Удостоверение за наличие/липса на задължения към Община Велико Търново.”

 

9. В чл. 5 текстът „процедури на лица, двойки и семейства” да бъде заменен с „на семейства и лица, живеещи на семейни начала”.

 

10. В чл. 6 се правят следните промени: думите „Началник отдел „Здравеопазване” се заменят с „представител на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване””.

 

11. В чл. 12 ал. (3), точка 5 след думите „етапни епикризи” да бъде добавен текстът „/епикризи, служебни бележ­ки, удосто­ве­ре­ния от лечебните заведения и др.”;

 

12. Към чл. 12, ал. (3) да се създаде т. 6 със следния текст: „6. Декларация от заявителя, относно предоставяне на писмена информация за резултатите от проведената процедура по асистирана репродукция, след настъпване на раждане. (Приложение № 5).”

 

13. Към чл. 20, ал. (1) се добавя следния текст: „по реда на Закона за лечебните заведения или Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.”.

 

14. В чл. 20, ал. (2) текстът „заверено от него копие” се заменя с: „оригинал”.

 

15. В чл. 20, ал. (2) думите „отдел ”Здравеопазване”” отпадат.

 

16. В чл. 20, ал. (3) след думите „по посочена банкова сметка на заявителя” се добавя текста: „или на лечебното заведение, издало фактурата.”.

 

17. Създава се чл. 21 „Със средства, отпуснати по реда на този Правилник не се финансират започнали процедури, както и не се възстановяват финансови средства за извършени такива.”

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ