Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 36 от 28.02.2013 г. Решение № 576

Решение № 576

Препис-извлечение от Протокол № 36

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.02.2013 година

 

ОТНОСНО: Промяна в състава на Постоянните комисии на Великотърновски общински съвет

 

РЕШЕНИЕ № 576

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 36, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет:

 

1. Избира за член на Постоянната комисия по икономически въпроси, стопанска политика, инвестиции,европейско сътрудничество и международни връзки / ПК по ИВСПИЕСМВ/ - Радка Маринова Крумова.

2. Избира за член на Постоянна комисия Надзорен съвет по приватизация и следприватизационен контрол /ПК НСПСК/ - Радка Маринова Крумова.

3. Освобождава Иван Александров Ангелов като член на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности /ПК по ЗСД/ и избира за член Радка Маринова Крумова.

4. Избира за член на Постоянната комисия по чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси Иван Александров Ангелов.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ