Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 36 от 28.02.2013 г. Решение № 577

Решение № 577

Препис-извлечение от Протокол № 36

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.02.2013 година

 

ОТНОСНО: Създаване на Общинско предприятие “Зелени системи”

 

РЕШЕНИЕ № 577

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде създадено Общинско предприятие „Зелени системи” с предмет на дейност: изграждане, поддържане, почистване и стопанисване на паркове, градини, междублокови пространства, улично озеленяване и др. обществени озеленени площи на територията на Община Велико Търново.

2. Седалището и адресът на управление на ОП „Зелени системи” е гр. Велико Търново, пл.Майка България № 2.

3. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 3 от ЗОС, Великотърновски общински съвет утвърждава Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Зелени системи” – Приложение № 1 към настоящото решение.

4. На основание чл.52, ал.4 от ЗОС Великотърновски общински съвет утвърждава числен състав на ОП „Зелени системи” – 21 /двадесет и една/ щатни бройки , в това число ландшафтен архитект и структура, съгласно Приложение № 2 към настоящото решение.

5. Бюджета на ОП „Зелени системи” е 350 000 лв. и да се разпредели съгласно пълната бюджетна класификация за 2013 г.

6. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да предприеме всички необходими действия по създаване на Общинско предприятие „Зелени системи” при спазване на действащата нормативна уредба и разпоредбите на настоящото решение.

 

Приложения:

1. Приложение № 1 - Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „ Зелени системи”

2. Приложение № 2 - щатни бройки и структура на Общинско предприятие „ Зелени системи”

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (prilojenie1.pdf)prilojenie1.pdf[Приложение 1]74 Kb
Изтегляне на файла (prilojenie2.pdf)prilojenie2.pdf[Приложение 2]81 Kb