Начало Наредби Действащи наредби ПРАВИЛНИК за дейността на Общинската агенция за приватизация

ПРАВИЛНИК

 

за дейността на Общинската агенция за приватизация

 

Приет с решение № 755 / 16.05.2002 г., изм. и доп. с решения № № 19/ 18.12.2003 г. , 27/20.12.2007 г. ,515/19.03.2009 г. , 843/18.03.2010 г. ,38/22.12.2011 г.,69/28.12.2011 г.,

249, 250/17.05.2012 г. и решение № 987/30.01..2014 г. на Великотърновски общински съвет

 

 

I. ОБЩИ   ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1 (1) Общинският съвет, в качеството си на орган по чл.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол / ЗПСК/ ръководи цялостната дейност по приватизацията и следприватизационния контрол на общинската собственост в община Велико Търново .

(2) Предмет на общинската приватизация е прехвърлянето чрез продажба на български физически или юридически лица с под 50 на сто държавно и/или общинско участие в капитала, или на чуждестранни лица на : дялове или акции от търговски дружества- общинска собственост; обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто общинско участие; общински нежилищни имоти, които са предназначени за стопански цели и не са невключени в имуществото на общински търговски дружества ; незавършени обекти на строителството, които не са включени в състава на общински търговски дружества .

(3) В изпълнение на своите функции и в съответствие с правата си по ЗПСК Общинският съвет : изготвя и обнародва списъци на обекти за приватизация, приема годишни планове за приватизация, открива процедури за приватизация, определя начални цени и методи на приватизация, осъществява контрол върху изпълнението на поети договорни задължения, предприема действия за събиране на неустойки и други специфични въпроси, свързани с организацията на приватизационния процес и следприватизационния контрол.

Чл.2.(1) На основание чл.4, ал.4 от ЗПСК, Общинският съвет упълномощава Общинската агенция за приватизация (ОбАП) да извършва подготовката и организацията на приватизационните сделки и следприватизационния контрол, за които има взети решения по реда на чл. 1 от този правилник.

(2) ОбАП представлява самостоятелно юридическо лице, което е създадено с решение на Общинския съвет - Велико Търново / № 81/22.02.1996 г/, със седалище и адрес гр.В.Търново, пл.„ Майка България “ № 2.

(3) Функциите на Общинската агенция за приватизация се определят с този Правилник и приети от Общинския съвет специализирани наредби, методики и правила.

Чл. 3.ОбАП е орган на Общински съвет- Велико Търново, който работи в съответствие със : ЗПСК, нормативните документи за приложението му и конкретните решения на Общинския съвет, свързани с приватизацията на общинското участие в капитала на търговските дружества, обособени части от тях , общински нежилищни имоти, предназначени за стопански цели - невключени в състава на търговски дружества и незавършени обекти на строителството - невключени в състава на търговски дружества

Чл. 4. ОбАП работи на самоиздръжка по утвърдена от Общинския съвет план-сметка,която се формира от средствата набрани по реда на чл. 10, ал. 1, т.1 и ал. 3 от ЗПСК, както и други източници, посочени в Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията.

Чл.5. ОбАП се ръководи в дейността си от годишния план за приватизация, който се приема от Общинския съвет и съдържа най-малко :

1. Приоритетите в дейността на общинската приватизация за съответния годишен период и списък на подлежащите на приватизация обекти.

2.Очаквания размер на приходите от приватизацията и тяхното разпределение съгласно Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията в община Велико Търново, приета от ОбСъвет Велико Търново.

3. План-сметка за очакваните приходи и разходи необходими за подготовката на обектите за приватизация и за издръжка на ОбАП .

          

II . ОРГАНИ   ЗА   УПРАВЛЕНИЕ

          

Чл.6.Органи за управление на Общинската агенция за приватизация са:

1. Надзорен съвет на   Об АП .

2. Изпълнителен   директор на Об АП.

Чл.7.(1) Съставът на Надзорният съвет за приватизация и следприватизационен контрол /НСПСК/ се избира от Общинския съвет и се състои от 9 члена , от които се определя председател и секретар .

(2) Членовете на Надзорния съвет се освобождават от органа, който ги е избрал при :

1. Извършване на нарушения по ЗПСК и нормативните документи, свързани с приложението му.

2. Извършване на умишлено престъпление от общ характер , за което има влязла в сила присъда.

3.Невъзможност да изпълняват задълженията си за повече от 6 месеца .

4.При три последователни или пет непоследователни отсъствия от заседания в рамките на една година, освен в случаите , когато отсъствията са по уважителни причини.

5. Подадена оставка .

(3) Председателят на НСПСК :

1. Свиква и ръководи заседанията на Надзорния съвет .

2. Определя дневния ред на   заседанията на Надзорния съвет .

3. Кани консултанти и експерти, които участвуват в заседанията на Надзорния съвет със съвещателен глас.    

4. Изисква информация от съответните длъжностни лица , във връзка с функционирането на съвета и обсъжданите приватизационни сделки .

5. Представлява Надзорния съвет и е негов официален говорител.

(4) В отсъствие на председателя,функциите му се изпълняват от секретаря на НСПСК .

Чл.8.(1) Надзорният съвет заседава най-малко веднъж месечно при предварително оповестен дневен ред и раздадени материали, най-малко три дни преди заседанието.

(2) Извънредни заседания се свикват по решение на председателя на НСПСК или по писмено искане на най-малко на трима от членовете на Надзорния съвет. В този случай членовете на НСПСК се уведомяват от Об АП за датата, часа и проекта за дневен ред на заседанието, от предишния работен ден.

(3) Заседанията на Надзорния съвет се провеждат, когато са свикани по установения по горе ред и на тях присъстват пет или повече от членовете му.

(4) В заседанията на НСПСК участват представители на общинската администрация, ОбАП и юрист, които имат съвещателен глас и технически секретар, който организира и заседанията и води протокол.

(5) Протоколите от заседанията се подписват от присъствалите членове на НСПСК .

(6)Протоколите от заседанията на НСПСК, както и всички материали, свързани с вземането на решения се водят и съхраняват от техническия секретар на Надзорния съвет. Препис-извлечение от решенията на НСПСК се предават в деловодството на Общинския съвет и общинската администрация.

Чл.9.(1) По въпросите от своята компетентност Надзорният съвет се произнася с решения.                 

(2) Надзорният съвет приема решения, ако за тях са гласували половината плюс един от членовете на Надзорния съвет, присъстващи на заседанието.

(3) Решенията на Надзорния съвет се съобщават писмено на заинтересованите физически, юридически лица или органи .

Чл.10. Надзорният съвет изпълнява следните функции :

1. Представя за одобрение от Общинския съвет „Правилник за дейността на Общинската агенция за приватизация“ и специализирани наредби, както и проекти за тяхното изменение .

2. Предлага на Общинския съвет становище за приоритетите за приватизацията в общинската собственост и списък на подлежащи на приватизация обекти за съответната година.

3. Внася в Общинския съвет проекти за решения , свързани с приемането на годишните планове и отчети за тяхното изпълнение.

4. Внася в Общинския съвет проекти за решения,свързани с изпълнение на годишните планове и оптимизиране на процесите в общинската приватизация.

5. Разглежда всяко шестмесечие отчет за работата на ОбАП .

6. Одобрява условията за провеждане на конкурси и търгове за обекти, за които е взето решение за приватизация от Общинския съвет.

7. Одобрява условията по договорите , за които има решение на Общинския съвет за определяне на цена, начин на приватизация и други приоритетни условия .

8. Одобрява план-сметка за приходите и разходите на ОбАП по фонд „Покриване разходите за приватизацията и следприватизационен контрол“ и контролира изпълнението им,във връзка с приетата от Общинския съвет годишна план- сметка.

9.Дава становища по инвестиционната програма, като осъществява необходимия баланс с очакваните приходи от приватизацията.

10. Разглежда постъпили предложения за приватизация на търговски дружества с общинско участие, на обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала, както и на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели (магазини, ателиета, складове, сервизи, цехове и др.), както и незавършени обекти на строителството, невключени в имуществото на общински търговски дружества, като изготвя становища и предложения до Общинския съвет.              

11. Предлага на Общинския съвет оптимални схеми за дялово участие на общината в подлежащи на приватизация   дружества.

12. Приема докладите на лицензирани оценители за начална цена на подлежащи на приватизация обекти и предприятия и внася същата за одобряване от Общинския съвет.

13. Осигурява информираност на обществеността по проблеми на приватизацията, непредставляващи служебна, държавна или търговска /фирмена / тайна.

14. Определя общите правила и условия за назначаване на изпълнителния директор и служителите в ОбАП; одобрява щатното разписание на служителите в ОбАП по предложение на Кмета на Общината; прави предложение до ОбС за избиране на изп. Директор,съгласувано с Кмета на Общината .

15. Приема финансовия план на ОбАП и определя финансовите правомощия на изпълнителния директор .            

16. Определя правилата за основно и допълнително възнаграждение на служителите в ОбАП.

17. На основание постъпили писмени констатации от Общинската агенция за приватизация, предприема необходимите действия за предявяване и събиране на предвидените в договорите неустойки в случаите на неизпълнение, включително и по съдебен ред.

18. При констатиране неизпълнение на задължения на купувача, които по договор са свързани с разваляне или прекратяване на договора, уведомява Общинския съвет за вземане на решение за всеки конкретен случай .

Чл.11.Изпълнителен директор на Об АП:

(1) Изпълнителният директор се избира от ВТОбС за времето на мандата на Общински съвет Велико Търново по предложение на Надзорния съвет по приватизация и следприватизационен контрол, съгласувано с Кмета на Общината.

(2) Кметът на Общината сключва, изменя и прекратява трудовото правоотношение с лицето, избрано по реда на предходната алинея.

(3) При прекратяване на трудовото правоотношение с Изпълнителния директор на ОбАП, до избора на нов, функциите му се поемат от лицето, заемащо длъжността „Заместник – кмет „Икономическо развитие” в Община Велико Търново.

(4)При изтичане на мандата на Общински съвет Велико Търново, Изпълнителният директор на ОбАП продължава да изпълнява функциите си до избора на нов Изпълнителен директор на ОбАП.

(5) Изпълнителния директор изпълнява следните функции:

1. Организира и ръководи дейността на ОбАП съобразно закона и решенията на Общинския и Надзорния съвет .

2. Представлява Общинската агенция за приватизация.

3. Сключва и прекратява договорните отношения със служителите на агенцията.

4. Сключва договори с организации и лица по въпроси, свързани с осъществяване предмета на дейност на агенцията.

5. Упълномощава лица да извършват определени действия, свързани с функциите на агенцията.

 

III. ФУНКЦИИ   НА   ОбАП

 

Чл.12. ОбАП е специализиран орган за приватизация и следприватизационен контрол на общинската собственост и изпълнява следните функции:

(1) Анализира състоянието на общинската собственост и разработва предложения за нейното преструктуриране и по- ефективно използуване чрез продажба на : дялове и акции от общинското участие в капитала на търговските дружества, обособени части от тях , общински нежилищни имоти, предназначени за стопански цели - невключени в състава на търговски дружества и незавършени обекти на строителството - невключени в състава на търговски дружества.

(2).Провежда маркетинг с цел привличане на инвеститорски интерес към обектите за приватизация чрез: оповестяване на предстоящите продажби в средствата за масово осведомяване, изпращане на покани до заинтересовани инвеститори, публикации в Интернет и други по преценка на Общинския съвет.

(3).Осъществява цялостната подготовка и организация на приватизационните сделки за продажба дялове, акции, обособени части и други имоти, представляващи общински нежилищни имоти, предназначени за стопански цели и незавършени обекти на строителството - общинска собственост, като в дейността си се ръководи от закона , поднормативните актове и решенията на Общинския съвет.

(4). Осъществява предвидените по закон проверки във връзка с идентифицирането на участниците в приватизационните процедури и установяване произхода на средствата, с които участвуват в приватизацията.

(5). Извършва предвиденото в чл.8,ал.1 от Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията в Община Велико Търново разпределение на приходите от приватизацията и управлява разходването на средства от фонд “Покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол", съгласно одобрена план - сметка .

(6 ). Контролира плащанията по приватизационните договори, в случаите на разсрочено плащане на покупната цена, изисква информация от купувачите и извършва проверки, относно изпълнението на поетите с приватизационните договори задължения в приватизираните обекти.

(7). Осигурява информация, дава писмени становища и разработва проекти за решения по въпросите, които се разглеждат в Надзорния съвет, като извършва и техническо обезпечаване на неговата дейност.

(8).Изготвя шестмесечни писмени отчети за дейността на агенцията, които представя за одобряване в Надзорния съвет и годишни отчети за дейността на агенцията, които се внасят чрез Надзорния съвет в Общинския съвет.

(9).Внася в Надзорния съвет предложения за промяна вътрешните правила и наредби за организация на приватизационния процес, с цел неговото оптимизиране и привеждане в съответствие с нормативните изисквания.

(10). Поддържа публичен регистър за процеса на приватизация и следприватизационен контрол на общинската собственост в община Велико Търново .

(11). Извършва други дейности, които са възложени с решение на Общинския съвет.

 

IV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

                                

§ 1. (1) Членовете на Надзорния съвет, Изпълнителния директор и служителите в ОбАП, както и консултантите на НСПСК са длъжни да съхраняват и да не разпространяват станалата им известна във връзка и по повод на изпълняваната от тях длъжност информация, която е определена с акт на Министерския съвет като служебна и търговска тайна.

(2) Членовете на Надзорния съвет, Изпълнителния директор и служителите в ОбАП не могат да представляват потенциални купувачи по приватизационни сделки,както и да им оказват консултантски услуги по тях, извън служебните си задължения.

(3) Членовете на Надзорния съвет,докато притежават това качество, Изпълнителния директор, служителите в ОбАП и членовете на техните семейства нямат право:

1. Да придобиват имущество, дялове или акции в търговски дружества , собственост на община Велико Търново ,намиращи се в процес на приватизиране, по време на съответната изборна длъжност или трудовото им правоотношение и в едногодишен срок от прекратяването му, освен чрез участието им в централизирани търгове.

2. Да бъдат членове на органи на управление на приватизирани търговски дружества, които подлежат на следприватизационен контрол .

(4) За участието си в заседание лицата по чл.8, ал. 4 от настоящия правилник получават възнаграждение в размер на 7 на сто от определеното с решение на Великотърновски общински съвет основно възнаграждение на Председателя на Общински съвет Велико Търново. Необходимите средства се осигуряват от сметката на фонд „Разходи за приватизацията и следприватизационен контрол“.

(5) За времето на изпълнение на функциите Изпълнителен директор на ОбАП, лицето по чл. 11, ал. 3 получава възнаграждение в размер на 50% от РЗ за длъжността.

§.2 (1) Общинският съвет и Надзорния съвет упражняват правата си по реда на ЗПСК и този Правилник в рамките на определения им мандат.

(2) При прекратяване мандата на Общинския съвет и на Надзорния съвет, Общинската агенция за приватизация продължава дейността си, съобразно взетите решения за приватизация.

§.3 (1) Настоящият Правилник за дейността на Общинската агенция за приватизация се приема на основание чл. 21,ал.2 от ЗМСМА и чл. 4,ал. 2 от ЗПСК и може да бъде изменян и допълван с решение на Общинския съвет, при промяна на нормативната база и по целесъобразност.

(2) С приемането на този правилник се отменя действието на Правилника за дейността на Общинската агенция за приватизация , приет с решение № 18 /14.12.1999 г. на Общинския съвет

§ 4. Този Правилник, заедно с направените изменения и допълнения, влиза в сила след приемането му с решения №№ 755 / 16.05.2002 г., 19/18.12.2003 г., 27/20.12.2007 г., 515/19.03.2009 г., 843/18.03.2010 г., 38/22.12.2011 г., 69/ 28.12.2011 г., решения № 249, №250 от 17.05.2012 г. и решение № 987/30.01..2014 г. на Великотърновски общински съвет .